art.415 i n.k.c Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Akcyza w górę!

Akcyza w górę!

zbliżenia podatków od papierosów całkowita minimalna stawka akcyzy na papierosy powinna wynosić 57% detalicznej ceny sprzedaży i nie powinna być niższa niż 64 EUR na 1000 sztuk papierosów

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

ogólnej i rozdziału XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2.§ 2.  Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, art. 20, art. 21 § 2 i (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Przepisów art. 96 nie stosuje się. § 2. Do zarządu powołanego zgodnie z § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

) Banki i SKOK-i nie przekazują izbie rozliczeniowej kompleksowej informacji o rachunkach (art. 119zp § 1 pkt 1 O.p.) i zestawień transakcji dotyczących rachunków (art. (...)

Od nowego roku papierosy będą droższe

Od nowego roku papierosy będą droższe

sprzedaży, która stanowi iloraz całkowitej wartości wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i ilości tych papierosów (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Art. 16.  Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

instytucje i organizacje. Zwolnienia celne Rozdział 3 Art. 51.  Kwotę należności wynikającą z długu celnego: 1) powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1-5, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku). W (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

ich rażącą winą. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.   ZWROT KOSZTÓW PROCESU DZIAŁ I. Art. 111.  Art. 112.  Art. 113.  Art. 114.  Art. (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

. PRZEDSIĘBIORCY I ICH OZNACZENIA Dział III Art. 44.  Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.Art. 44[1].  § 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

działalnością. Organy wyższego stopnia i organy naczelne Rozdział 3 Art. 19. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Art. (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, ograniczeniom z art. 15e ustawy o CIT nie będą podlegały koszty (opłaty i należności) za przeniesienie praw wymienionych w (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

art. 30, art. 33 ust 3 i 5 oraz art. 35 ust 7 RODO. Wskazane w RODO wymagania, wymienione w art. 30, art. 33 ust 3 i 5 oraz (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

udokumentowany zgodnie z treścią art. 42 ust. 4 ustawy o VAT. Forma dokumentów, o których mowa w art. 45a ust. 1 lit. b ppkt i) oraz art. 45a ust. 3 Rozporządzenia 282/2011 Przepisy (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

związku ze zmianami w art. 187. Zmiana art. 191 i art. 192 wynika z wprowadzenia możliwości zlecania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami podmiotom trzecim, która (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.Art. (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

przez Komisję Nadzoru Finansowego z uprawnień zawartych w art. 16 i 17.Zmiana art. 18 ust. 2 ustawy stanowi doprecyzowanie transpozycji do prawa krajowego przepisów art. 21(3)(d, (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

;rych mowa odpowiednio w § 7 i 8.§ 10. Spis wyborców, z zastrzeżeniem art. 34 § 1 i art. 35 § 1, jest sporządzany i aktualizowany przez gminę, jako (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

w sposób natarczywy lub oszukańczy,podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. Art. 59. Art. 60. Art. 60[1]. § 1.  Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

, że niezbędna jest dodatkowa wykładnia artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości i art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

przez powiatowy urząd pracy. Prace interwencyjne Art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a i art. 61a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

wykonywaniu przez niego obowiązków i zadań. Dotyczy to podmiotów publicznych i podmiotów o złożonych strukturach, które muszą dostosować swoje regulaminy organizacyjne (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

o prawie autorskim (odpowiednio art. 94 ust. 1a ustawy o Polskiej Akademii Nauk i art. 44 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych). Pracownicy Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

zgłoszone po upływie miesiąca, w którym wykonano usługę budowlaną (budowlano-montażową). Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i 2, art. 106b ust. 3 pkt 1, art. 106i (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.Art. 2. Użyte w ustawie określenia (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

zł (zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej). Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustalone dla tych świadczeń wynoszą więc obecnie odpowiednio 750 zł i 562,50 zł. Art. (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 oraz art. (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

opodatkowaniu. Przepis art. 22 ust. 3b ustawy o PIT jest regulacją szczególną w stosunku do unormowań art. 22ust. 3a ustawy o PIT (niemających zastosowania do przychodów określonych (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

;lnika-stronę umowy (art. 61 w zw. z art. 103 KSH) i wypowiedzenie jej przez wierzyciela jednego (lub kilku) ze wspólników (art. 62 § 2 w zw. z art. 103 KSH) (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

art. 110, 110a, 112 i 113 ustawy emerytalnej Art. 110 i 110a umożliwia ponowne obliczenie wysokości m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy z uwzględnieniem zarobków (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zasadach określonych w art. 450, 452 i 453 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Czy wydanie decyzji ma nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych czy roboczych? Art. 88p ust. 3 (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

seniorów (zob. art. 31a ust. 8 i ust. 9 ustawy o PIT); 4. Wniosek o stosowanie/niestosowanie ulgi dla młodych (zob. art. 34 ust. 4b oraz art. 32 ust. 6 ustawy o PIT); 5. (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

i obowiązków majątkowych przysługujących wspólnikowi z tytułu członkostwa w spółce (art. 10 i 155 w zw. z art. 103 i 122 KSH). Nie dopuszczalne jest (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

– jako płatnik działający na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT albo art. 41 ust. 4 w związku z art. (...)

Niekonstytucyjne przeszukania

Niekonstytucyjne przeszukania

kontroli osobistej, nie określając granic tej kontroli, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 11) art. 24 ust. 1 ustawy (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

. 67 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.") potwierdził zgodność z Konstytucją RP przepisu art. (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

przeglądom i uaktualniane. Natomiast art. 32 rozporządzenia 2016/679 stanowi, że administrator i podmiot przetwarzający uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

w decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 tej ustawy lub w drodze umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2 (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

. Zob. art. 33 i 34 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Na czym polega procedura dobrowolnego poddania (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

art. 9 pkt 10 i 14 ustawy o finansach publicznych brak jest bowiem podstaw prawnych do określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (w oparciu o art. 59 i (...)

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

zmianę okoliczności”. Jako wzorce kontroli w skardze konstytucyjnej powołano następujące przepisy: art. 1, art. 2, art. 7, art. 18, art. 21 ust. 1, art. 30, (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

., sygn. I KZP 35/98). Sąd rejonowy jest także właściwy do rozpoznawania spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 114 § 2 k.k.s.) oraz spraw o wykroczenia (art. (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 tej ustawy. Konsekwencje dokonania płatności na rachunek spoza (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

postępowania i rozstrzygnięcia sprawy w I instancji, ale ma obowiązek ponownego wyjaśnienia sprawy na podstawie już zebranego materiału faktycznego i prawnego, ewentual­nego uzupełnienia (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

społecznościowym i pomocy kredytobiorcom? W odniesieniu do treści art. 73 ustawy o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy zawieszenie (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne