bhp Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Służba BHP w firmie

Służba BHP w firmie

samodzielnie wykonywać zadania służby bhp, ale pod warunkiem, że ukończyli szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp. Pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników tworzą (...)

Kiedy musisz powołać służbę bhp?

Kiedy musisz powołać służbę bhp?

przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp oraz specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp (...)

Uroczyste obchody jubileuszu służby bhp

Uroczyste obchody jubileuszu służby bhp

pracownikom służby bhp Honorowe Odznaki za Zasługi dla Ochrony Pracy. Wśród wyróżnionych tym odznaczeniem znalazł się prezes ZG OSPSBHP Marek Nościusz. Przewodnicząca Rady Ochrony (...)

Wymogi na stanowisko inspektora BHP

Wymogi na stanowisko inspektora BHP

go jako inspektora bhp, a jeśli tak to na jakiej podstawie? Zgodnie z rozporządzeniem z dnia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bhp (...)

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp, organizować mogą wyłącznie jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów (...)

Obowiązki bhp przedsiębiorcy wobec zleceniobiorcy – czy zgodnie z przepisami trzeba szkolić i badać współpracownika?

Obowiązki bhp przedsiębiorcy wobec zleceniobiorcy – czy zgodnie z przepisami trzeba szkolić i badać współpracownika?

jest uzyskania przez przedsiębiorcę od takiego zleceniobiorcy orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania przez niego zleconych mu działań. bhp, obowiazki zleceniobiorcy

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

pracodawców, którzy działają w najmniej wypadkowych branżach, obejmie 1 mln firm (pracodawców) i 5 mln pracowników oraz pozwoli służbie BHP skupić się na realnym podniesieniu

Zatrudnianie inspektora BHP

Zatrudnianie inspektora BHP

zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista (...)

Służba BHP a dodatkowe zadania

Służba BHP a dodatkowe zadania

Jestem Inspektorem BHP. Pracodawca obciążył mnie dodatkowymi obowiązkami Kierownika Działu Technicznego, tzn. pracowałem na dwóch stanowiskach: jako Inspektor BHP i Kierownik działu Technicznego

Pakiet MŚP już w Sejmie

Pakiet MŚP już w Sejmie

pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby (...)

Służba BHP

Służba BHP

, jakie mamy w zakresie BHP. KP mówi, o tym, że własny pracownik może zajmować się sprawami BHP, ale tylko jeśli zatrudnionych jest do 20 pracowników. A co w sytuacji jeśli jest ich powyżej (...)

BHP i PPOŻ w firmie

BHP i PPOŻ w firmie

odróżnić sytuację, w której pracodawca tworzy służbę bhp od sytuacji, kiedy powierza wykonywanie zadań służby bhp (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnegoz 13 października (...)

Wymagania dla służby BHP

Wymagania dla służby BHP

przejściowy, w którym zachowane zostaje prawo pracownika służby bhp wykonywania zadań na dotychczasowym stanowisku oraz prawo wykonywania tych zadań osoby spoza zakładu, której pracodawca powierzył (...)

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Szkolenie okresowe inspektora BHP

r.sł.b.h.p.). Zgodnie z art. 237[11] §2 kodeksu pracy (k.p.), pracownik służby BHP powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby BHP oraz ukończyć (...)

Specjalista ds. BHP w zakładzie pracy

Specjalista ds. BHP w zakładzie pracy

każdych 600 pracowników. Natomiast pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 i nie mniej niż 11 pracowników nie jest zobowiązany do zatrudniania specjalisty do spraw bhp. Musi jedynie w swoim zakładzie

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

. art. 220 kk) na pracownika służby BHP spotyka się natomiast ze sprzeczną oceną. Pracownik służby BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak twierdzi (...)

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). zakład pracy, BHP, pracodawca, pracownik, bezpieczeństwo, higiena, praca, warunki pracy, zdrowie, stanowisko

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

, tylko sam może pełnić zadania służby BHP. Mały podatnik Nowelizacja przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro (...)

BHP na uczelniach i w akademikach

BHP na uczelniach i w akademikach

. 1997 r., Nr 120, poz. 767, ze zm.) BHP na uczelniach, warunki, budynki, pomieszczenia uczelni, środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze, wykładowcy, rektor, studia wyższe, uniwersytet

PIP surowsza dla pracodawców

PIP surowsza dla pracodawców

wypełnianiu obowiązków w zakresie bhp, poddawać się badaniom lekarskim i szkoleniom bhp. Jak będzie przeprowadzana kontrola? W ustawie uporządkowano przepisy dotyczące postępowania (...)

Pracodawcy już znają szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawcy już znają szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika. Pamiętaj, że: Szkolenie bhp musi być prowadzone jako szkolenie (...)

PIP ma być surowsza dla pracodawców

PIP ma być surowsza dla pracodawców

kierująca pracownikami, nieprzestrzegająca przepisów lub zasad bhp. Tej samej karze ma także podlegać ten, kto: wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

okresowe w dziedzinie bhp W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w: okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

bhp mogą przetwarzać dane pracowników szkolonych? Szkolenia z zakresu bhp mogą być przeprowadzone przez pracownika pracodawcy wyznaczonego np. ds. bhp lub podmiot zewnętrzny (osobę (...)

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

pracownikowi ekwiwalent z tytułu odniesienia obrażeń podczas wykonywania przez niego czynności służbowych. Lepiej więc korzystać z usług firm organizujących kursy BHP, unikając tym samym dotkliwych (...)

Nieprawidłowości w pizzerii

Nieprawidłowości w pizzerii

: www.pip.gov.pl normy, pracownicy, BHP, pizzeria, działalność handlowo-gastronomiczna

Obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

pracodawcy powołanych do dbania o stan bhp.- Nie będziemy wyręczać służby bhp, lecz będziemy oceniać pracodawcę przez pryzmat jej działania - powiedział szef PIP. - Kończymy z inspekcją (...)

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

instytucji uprawnioną do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego BHP dla nowo przyjętych pracowników. Czy faktycznie instruktażu stanowiskowego i ogólnego nie może przeprowadzić (...)

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

rozporządzenia firma, która prowadzi u Pani w zakładzie szkolenie BHP, uprawniona i zobowiązana zarazem jest do prowadzenia – pośród szeregu innych dokumentów – także dzienników zajęć. (...)

Uczestniczenie w komisji BHP a czas pracy

Uczestniczenie w komisji BHP a czas pracy

- przez pracowników w trybie przyjętym w zakładzie pracy. Dlatego też powołanie na posiedzenie komisji BHP, przedstawiciela związków zawodowych wynika z zakresu jego obowiązków. prawo pracy, komisja (...)

Jakie warunki BHP powinny spełniać obiekty budowlane i teren zakładu pracy?

Jakie warunki BHP powinny spełniać obiekty budowlane i teren zakładu pracy?

ochrony przeciwpożarowej. Jakie warunki BHP należy zapewnić w miejscach, w których występują zagrożenia dla pracowników? Wedle przepisów BHP „zagrożeniem" jest stan (...)

Pilarka bez osłony obcięła dłoń

Pilarka bez osłony obcięła dłoń

wykonywanej czynności i zlekceważenie zagrożenia W związku z nieprzestrzeganiem przepisów bhp (brak urządzeń ochronnych przy obrabiarce), inspektor pracy zastosował wobec pracodawcy karę (...)

Służba BHP w zakładzie pracy

Służba BHP w zakładzie pracy

z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może nakazać zwiększenie liczebności służby bhp lub utworzenie tej służby przez pracodawcę zatrudniającego mniejszą liczbę pracowników niż określona

Szkolenia BHP dla praktykantów

Szkolenia BHP dla praktykantów

, który odbył szkolenie kierownicze?, inspektora ds. BHP? , czy inną osobę ?). Ustawa o praktykach nie reguluje wyczerpująco kwestii dotyczącej szkoleń BHP. Ustawodawca jedynie w art. 6 ustawy (...)

Przedstawiciel pracowników d/s BHP

Przedstawiciel pracowników d/s BHP

pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „komisją bhp”, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie (...)

Zwolnienie dyscyplinarne za naruszenie zasad BHP

Zwolnienie dyscyplinarne za naruszenie zasad BHP

. Pracodawca uznał to za ciężkie naruszenie przepisów bhp i chce MM zwolnic dyscyplinarnie z art. 52. Czy można zwolnic pracownika (członka zarządu zz, pod ochrona) dyscyplinarnie za naruszenie bhp (...)

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

lipca 2005r. Czy na odwrotnej stronie karty szkolenia wstępnego bhp instruktor bhp ma obowiązek umieścić ilość godzin udzielonego instruktażu? Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie

Poprawki w dokumentacji pracowniczej

Poprawki w dokumentacji pracowniczej

można zastanowić się nad odpowiedzialnością karną za fałszowanie dokumentów (zaświadczenia lekarskiego). dokumentacjz pracownicza, umowa o pracę, zmiany, poprawki, fałszowanie dokumentów, BHP

Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – a koordynator ds. BHP.

Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – a koordynator ds. BHP.

którym podmioty odpowiedzialne za stan bhp lub kierujące pracownikami, jeśli nie przestrzegają przepisów lub zasad bhp, podlegają karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. Warto również

Działania PIP w czasie pandemii

Działania PIP w czasie pandemii

placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia nauczycieli i uczniów w czasie pandemii. kontrola, Państwowa Inspekcja Pracy, PIP, praca, bhp, bezpieczeństwo

O wypadkach przy pracy na konferencji służb bhp

O wypadkach przy pracy na konferencji służb bhp

okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mieczysław Szczepański z zastępcą Zbigniewem Długokęckim.  Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl służby bhp, wypadki przy pracy, inspektor (...)

Bezpieczniej w pracy

Bezpieczniej w pracy

; wyliczyła minister Bożena Borys-Szopa. Promowanie BHP W programie przewidziano także działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP (...)

Dbajmy o bezpieczeństwo w pracy

Dbajmy o bezpieczeństwo w pracy

z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. bezpieczeństwo, praca, BHP, wypadek, pracodawca, pracownik, poszkodowany, zatrudniony

Wypadek niczego nie nauczył

Wypadek niczego nie nauczył

ochronnych głowy. Takie warunki wykonywania pracy naruszały zasady bhp określone w obowiązującej instrukcji technologicznej.Doprowadzenie do przestrzegania przepisów bhp wymagało dwukrotnej (...)

Opinia PKPP Lewiatan w sprawie ustanowienia Krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

Opinia PKPP Lewiatan w sprawie ustanowienia Krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

prac, sposób ich realizacji i dokładne terminy.Zadania dotyczące wzmocnienia działań na rzecz przestrzegania przepisów bhp i transfer wiedzy z zakresu bhp zapisane w pkt. 3 i 10

Szkolenia a czas pracy - opinia prawna

Szkolenia a czas pracy - opinia prawna

. 237 [3] § 3). szkolenia, szkolenie, czas pracy, polecenie pracodawcy, obowiązki pracownika, wolna sobota, wynagrodzenie, dzień wolny, BHP

Uprawnienia do szkolenia BHP

Uprawnienia do szkolenia BHP

Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu BHP, które uprawniają do (...)

Szkolenie BHP a praca u nowego pracodawcy

Szkolenie BHP a praca u nowego pracodawcy

podstawę do ewentualnego zwolnienia pracownika ze szkolenia BHP. N2: Po 29 listopada 2002r. nie bedzie jednak konieczne kierowanie pracownika na szkolenie, ani nie przeprowadzenie szkolenia pracownika

Działalność szkoleniowa w zakresie BHP

Działalność szkoleniowa w zakresie BHP

swobodzie działalności gospodarczej. szkolenie, działalność szkoleniowa, BHP, bezpieczeństwo, higiena pracy, działalność gospodarcza, prawo oświatowe

1

2

3

4

5

...

6

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne