biblioteka prawa pracy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, (...)

Wkrótce otwarcie: biblioteka cyfrowa dla Europy

Wkrótce otwarcie: biblioteka cyfrowa dla Europy

_en.htm Światowa biblioteka cyfrowa:http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html Europejska biblioteka cyfrowa:http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html Europeana:http

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

pobieranym wynagrodzeniem za pracę i jako takie wchodzą do majątku wspólnego. Prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego. Prawa, (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy (...)

Jak udokumentować wyższe koszty uzyskania przychodu? - opinia prawna

Jak udokumentować wyższe koszty uzyskania przychodu? - opinia prawna

przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:  podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego od pracy po zakończeniu niezdolności do pracy Stwierdzenie niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy (niezgodnie (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli (...)

Kto jest pracodawcą dyrektora?

Kto jest pracodawcą dyrektora?

: Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2009, LexisNexis (wydanie IV), ss. 1328. biblioteka, pracodawca, organ osoby prawnej, instytucja kultury

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

kategorii instytucji kultury w procesie przygotowania do ich ponownego otwarcia. Udostępnianie ma charakter stopniowy i dzieli się na trzy fazy. Faza 1: Przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej Zadania

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

pracy pracowników jest również obowiązkiem pracodawcy. Kodeks pracy nie narzuca jednak sposobu potwierdzania obecności w pracy przez pracodawcę. Pracodawca ma więc znaczną (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

zasady ustalania prawa do rent z tytułu inwalidztwa (niezdolności do pracy). Zasady ustalania prawa do renty z tytułu inwalidztwa (niezdolności do pracy) oraz obliczania jej wysokości (...)

Czy będzie więcej bibliotek internetowych?

Czy będzie więcej bibliotek internetowych?

?   (...)Autorskie prawa majątkowe wygasają dopiero po 70 latach od śmierci twórcy i do tego czasu - jeśli chce się umieścić jego utwór w Internecie - trzeba się z nim (albo z podmiotem, na (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

, zasady polecania i rekompensowania pracownikom pracy nadliczbowej, zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy, prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa - w razie niezgodnego z prawem rozwiązania (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

prawa pracy może naruszać zarówno postanowienia RODO, jak i przepisy prawa pracy, rodząc np. zarzut dyskryminacji. Po zakończeniu rekrutacji dane kandydatów powinny (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca (...)

Elastyczny czas pracy od 23 sierpnia 2013 roku w polskich firmach - uwagi natury ogólnej

Elastyczny czas pracy od 23 sierpnia 2013 roku w polskich firmach - uwagi natury ogólnej

rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest (...)

Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

(nie może np. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami). Gminna Biblioteka Publiczna, dyrektor, kierownik, oświadczenie majątkowe, obowiązek, złożenie

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

odpowiadające rodzajowi pracy. Kodeks pracy wskazuje teraz, że umowa o pracę powinna: określać strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, warunki pracy i płacy, rodzaj pracy, (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

ochronę istniejącego stosunku pracy oraz obowiązki pracodawcy, który przejmuje zakład pracy. ##baner## Istota przejęcia zakładu pracy W Kodeksie pracy, jak i w innych aktach (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

bez pouczenia go o prawie odwołania się do Sądu Pracy. Adam Nowak uważał się za niewinnego i złożył pozew do Sądu Pracy po miesiącu od rozwiązania stosunku pracy żądając przywrócenia (...)

Inspekcja pracy

Inspekcja pracy

zainteresowania tej inspekcji jest przestrzeganie indywidualnego prawa pracy. Inspekcja ta nie może natomiast przeprowadzać kontroli przestrzegania zbiorowego prawa pracy. Społeczna (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

dyskryminacji w stosunkach pracy, także ze względu na wiek. Przepisy prawa pracy nie dają podstaw do przyjęcia, że nabycie prawa do emerytury poprzez wymagany staż pracy (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

podjęcia pracy. Od pierwszego dnia pracy osoba powinna być ubezpieczona w kraju, w którym wykonuje pracę), zapoznać się z informacjami o życiu oraz warunkach pracy w kraju, do (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

do wykonywania pracy oraz doznania przeszkód w wykonywaniu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przesłanki prawa do wynagrodzenia za czas przestoju "Gotowość do pracy" (...)

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy, Pracownik tymczasowy, to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

materialnego prawa podatkowego stanu faktycznego. W tej sytuacji, osiągnięcie przez podatnika przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego, od wystąpienia (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

ustawy o PIT), dalej: zakład pracy; Ilekroć jest mowa o przychodach z pracy na etacie oznacza to przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

stosunku pracy należy ocena, czy potrzeby zakładu pracy uzasadniały skorzystanie z art. 42 § 4 K.p. i czy wobec tego odmowa przez pracownika podjęcia tej innej pracy mogła uzasadniać (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

czasu pracy. 60 minutowa przerwę w pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

bezrobotnego lub poszukującego pracy. Rejestracja w urzędzie pracy – i co dalej? Po rejestracji w urzędzie pracy bezrobotny cudzoziemiec może być objęty usługami i instrumentami (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

, niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy (...)

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

pracy jako osoba poszukująca pracy i podporządkować się organizowanej przez ten urząd kontroli. W Polsce będzie to Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

pracownika po podjęciu pracy po przywróceniu do pracy?   Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas (...)

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

wynagrodzenia za pracę miesięcznie oraz zarejestrujesz się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna w okresie 14 dni od dnia:   ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

, jednakże nie podlegają oni ochronie prawa pracy, ze względu na to, że ich stosunek pracy nie spełnia podstawowych cech prawa pracy; podporządkowanie w tych stosunkach jest (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. Art. 23. 1. Szkolenie osoby ubiegającej (...)

Wypadek przy pracy - co dalej?

Wypadek przy pracy - co dalej?

przy pracy; w przypadku wystąpienia ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora; zawsze (...)

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

krótko, bo zwolniono ją po kwartale. Zgłosiła się do czeskiego urzędu pracy o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W Czechach ma zbyt krótki okres pracy by uzyskać (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

renty albo który jest zatrudniony w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy prowadzącemu (...)

Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych.  Jak rozliczyć pracę w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym (...)

Zasady rozpatrywania spraw przez sądy pracy

Zasady rozpatrywania spraw przez sądy pracy

Indywidualne spory o roszczenia z zakresu prawa pracy są przez: sądy pracy sądy pracy i ubezpieczeń społecznych sądy apelacyjne. Sądy pracy oraz sądy pracy (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

pracy polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Zasada ta jest stosowana (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy Wygaśnięcie stosunku pracy następuje w sposób automatyczny z mocy prawa, w związku z zajściem zdarzenia ściśle określonego (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

: Kodeksu pracy lub ustaw, regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy obowiązującego u danego pracodawcy. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy przewidują m.in. (...)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Czytelnictwa 2.0, książka, czytanie, biblioteka

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

lat pracy. Za pięć lat pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (1978 –1982 r.) nie ma dokumentów, które potwierdzą wysokość jego zarobków. Do obliczenia podstawy (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne