czy na tatas potrzeba projekt Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Projekt techniczny nie zatwierdzany na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę będzie przedkładany do organu nadzoru budowlanego na (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

organów administracji budowanej, czyli postać papierowa. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

nie zagrażają więc młodej kadrze służby komorniczej. Już w czerwcu zeszłego roku ujawniono projekt nowego prawa, a mimo to liczba powołań na nowe stanowiska komornicze pozostaje na (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego, tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki

Ochrona polskich dzieci

Ochrona polskich dzieci

rodzice będę musieli składać wnioski do zagranicznych sądów czy innych instytucji, a nie będzie ich stać na opłacenie tłumacza, koszty tłumaczenia pokryje Skarb Państwa.  Projekt (...)

Bezwzględna walka z pedofilią!

Bezwzględna walka z pedofilią!

papierze, bo sprawcy wychodzą na przedterminowe zwolnienia. Projekt wprowadza możliwość orzeczenia realnego dożywocie dla zwyrodnialców, którzy na skutek gwałtu doprowadzili (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt zmian podatkowych na 2019 r.? Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

;(macierzyńskie i ojcowskie) dla doktorantów udzielane na zasadach podobnych do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Czytaj więcej. Stopień doktora habilitowanego Komisja habilitacyjna (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie dwutygodniowym od dnia otrzymania pozwu. Odpowiedź na pozew wniesiona po terminie podlega zwrotowi. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

prawo do ubiegania się o pozwolenie na oddalenie się z wyznaczonego miejsca (na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni, w miarę potrzeby, w asyście osoby najbliższej lub osoby godnej zaufania) (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia; ulga na ekspansję, dzięki której wydatki (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

wyrażania zgody na powołanie osoby niebędącej nauczycielem na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy, (...)

Ochrona przed nieuczciwymi firmami

Ochrona przed nieuczciwymi firmami

osób prawnych za przestępstwa popełnione na ich korzyść, bez względu na możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej, która jest sprawcą czynu zabronionego, zostało przewidziane (...)

Pomoc prawna za darmo dla najuboższych w projekcie

Pomoc prawna za darmo dla najuboższych w projekcie

Na stronach ministerstwa sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy ze stycznia 2005 r. o dostępie do pomocy prawnej. Akt te ma regulować zasady i tryb świadczenia przez państwo, na terytorium

Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

pobierana na składach węgla) oraz służb Krajowej Administracji Skarbowej (próbka pobierana będzie np. z wagonów kolejowych na przejściach granicznych). Minister energii w rozporządzeniu (...)

Coraz bliżej e-dowody

Coraz bliżej e-dowody

poinformowanie o tym KE. Zmiana polegała na podziale projektu na dwa etapy: pierwszy skupiony na integracji rejestrów, drugi mający na celu informatyzację rejestrów (...)

Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

;łdzielni socjalnej poprzez wskazanie, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na (...)

Ułatwienia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi

Ułatwienia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi

rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.  Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego  Na uwagę zasługuje również rozwiązanie mające na celu ułatwienie aktywnym zawodowo (...)

Prezydent chce ułatwić zakładanie stowarzyszeń

Prezydent chce ułatwić zakładanie stowarzyszeń

projekt nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. W poniedziałek Bronisław Komorowski podpisał i skierował projekt do Sejmu. - Jest potrzeba nadania nowego impulsu i usunięcia barier ograniczających (...)

Propozycja zmian dotyczących pokazów handlowych

Propozycja zmian dotyczących pokazów handlowych

praktyki rynkowe na pokazach. Regularnie ostrzegamy również konsumentów przed pułapkami czyhającymi na pokazach i edukujemy ich na temat przysługujących im praw. Widzimy (...)

Nowelizacja ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych?

Nowelizacja ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych?

spytał  ministra, czy do MSWiA docierały sygnały kwestionujące obecną ustawę. Poprosił też o wskazanie, czy oprócz  wzbudzającej wątpliwości zbiórki na rzecz (...)

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

wykorzystanie na opłacenie pomocy prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody; w sposób oczywisty nie zachodzi potrzeba udzielenia pomocy prawnej; w sprawie objętej wnioskiem (...)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk

przyczyny - od czasu obowiązywania niniejszej ustawy nie odnotowano żadnego wniosku o ustalenie brzmienia imienia lub nazwiska. Projekt zawiera także definicję ustalenia pisowni imienia lub nazwiska. (...)

Kooperatywy mieszkaniowe zbudują nowe mieszkania

Kooperatywy mieszkaniowe zbudują nowe mieszkania

obszarach miejskich (także tych wymagających rewitalizacji) stanowi zachętę do tego, by mieszkańcy nie wyprowadzali się na przedmieścia, ale realizowali swoje potrzeby mieszkaniowe, na obszarach (...)

Będzie exit tax - podatek od emigracji!

Będzie exit tax - podatek od emigracji!

podatkowym na rynku wewnętrznym. Z uwagi na funkcjonowanie w ramach UE 28 odrębnych porządków prawnych i specyfikę regulowanej materii uznano, iż państwa członkowskich będą w stanie (...)

Planowana jest reforma rzemiosła

Planowana jest reforma rzemiosła

gospodarczych na rynkach krajowych i zagranicznych oraz pozwolić na lepsze wywiązanie się z pełnionej od wielu lat misji edukacyjnej. Doprecyzowanie uregulowań podmiotowych i przedmiotowych adresowanych (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

rodzinie, np. podczas separacji, rozwodu czy odbieraniu władzy rodzicielskiej. Wówczas włąściwe organy lub sąd będą oceniały, czy rodzice szanowali swoje potomstwo oraz czy dziecko (...)

Co sądzisz o zmianie czasu?

Co sądzisz o zmianie czasu?

nałożono na państwa członkowskie obowiązek przejścia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu na czas zimowy w ostatnią niedzielę października. Celem prawodawstwa UE dotyczącego (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

, cłach czy akcyzie.  Przestępstwa tego rodzaju, związane np. z nielegalnym obrotem alkoholem, papierosami i elektroniką czy nielegalnym hazardem, mają najczęściej charakter przestępczości

Konsultacje projektu nowej ustawy o zbiórkach publicznych

Konsultacje projektu nowej ustawy o zbiórkach publicznych

. Projekt dostępny jest na BIP MAC. Obecnie, zgodnie z ustawą z 1933 roku, na zorganizowanie zbiórek publicznych potrzebne są urzędowe pozwolenia. Ocena, czy dana zbiórka powinna (...)

Propozycja dot. doradców restrukturyzacyjnych

Propozycja dot. doradców restrukturyzacyjnych

wykonywaniu swoich czynności. Będzie to jednak wymagało uprzedniego wysłuchania doradcy oraz – jeżeli zachodziłaby taka potrzeba lub na wniosek doradcy restrukturyzacyjnego –  (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

na podstawie art.67 ust1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych w oparciu o protokół konieczności, a na zmianę wartości sporządzić aneks do umowy? Czy należy sporządzić nową umowę, (...)

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu (...)

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

może polegać na zezwoleniu podmiotowi trzeciemu na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania (...)

Rząd nie chce broni dla nietrzeźwych przestępców

Rząd nie chce broni dla nietrzeźwych przestępców

prywatnej – czytamy w stanowisku Rady Ministrów. Komisyjny projekt ustawy o broni i amunicji znajduje się obecnie w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dariusz Madejski, e

Podwojenie bazy łóżkowej i udogodnienia dla personelu medycznego

Podwojenie bazy łóżkowej i udogodnienia dla personelu medycznego

. Docelowo ma istnieć możliwość rozwinięcia bazy łóżkowej do 1000 sztuk. – "To nie jest szpital na teraz. Obecnie system funkcjonuje, a szpital na Stadionie Narodowym jest budowany (...)

Projekt ustawy wprowadzający dodatki dla odbiorcy wrażliwego

Projekt ustawy wprowadzający dodatki dla odbiorcy wrażliwego

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka skierował do prac rządu projekt ustawy wprowadzający dodatki dla odbiorcy wrażliwego Skierowany właśnie do prac rządowych Projekt ustawy (UC106) (...)

Przedsiębiorcy i bankowcy o sytuacji w polskiej gospodarce

Przedsiębiorcy i bankowcy o sytuacji w polskiej gospodarce

także powinny zostać podjęte dla poprawy sytuacji na rynku finansowym i w przedsiębiorstwach. 1) Działania skierowane na poprawę sytuacji na rynku finansowyma) Obniżenie stopy rezerw (...)

Ochrona danych osobowych – wysłuchanie publiczne

Ochrona danych osobowych – wysłuchanie publiczne

obowiązku dokonywania niemal permanentnej aktualizacji; w odniesieniu do odwołalności zgody na przetwarzanie danych, dostrzegając dzisiejsze wątpliwości interpretacyjne, zwracamy uwagę na (...)

Projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

podpisów stanowi on jedynie projekt. Oznacza to niedopuszczalność odczytania takiego protokołu na rozprawie; nie spełnia on bowiem wymogów protokołu jako dokumentu procesowego(por

Ustawa o zgromadzeniach. Rząd ma nowy projekt

Ustawa o zgromadzeniach. Rząd ma nowy projekt

obowiązkowe. Uwzględniając postulaty strony społecznej, projekt ustawy przewiduje uproszczoną formę notyfikacji zgromadzenia, w której został skrócony do co najmniej 2 dni termin na dokonanie (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

na rezygnacji z wydawania przez Prezesa UKE decyzji dotyczących zgody na świadczenie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian (...)

Kiedy przekształcenie OFE w IKE?

Kiedy przekształcenie OFE w IKE?

opartego o waloryzowaną emeryturę z ZUS. Wybór ZUS oznacza rezygnację z oszczędzania na emeryturę w systemie kapitałowym. Zebrane od tej pory oszczędności emerytalne w całości gromadzone (...)

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

, gdzie nie ma tłumaczy czy doświadczonych w tego typu sprawach adwokatów, a sędziowie często po raz pierwszy w życiu orzekają na podstawie Konwencji Haskiej. Rozwiązanie takie pozytywnie (...)

Czy będzie reforma między­narodowego postępowania cywilnego?

Czy będzie reforma między­narodowego postępowania cywilnego?

było poddawane poważniejszym zmianom. Chociaż unormowanie to - zważywszy na czas, w którym zostało przyjęte - zasługiwało na wysoką ocenę i stanowiło rzadki w skali europejskiej (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

macierzyńskiego oraz przebywające na urlopie wychowawczym, wykonujące równocześnie pracę nakładczą, pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, prowadzące pozarolniczą działalność (...)

JPK_VAT ma być rozbudowany

JPK_VAT ma być rozbudowany

informacje oraz czy prezentowane w niej informacje nie mogłyby być prezentowane lepszy sposób. Należy również sprawdzić, czy schema JPK_VAT mogłaby być poprawiona od strony technicznej. (...)

Projekt zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym

Projekt zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym

Jaki projekt dotyczy zarządzania kryzysowego?3 lutego Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo (...)

Plan dla Pracy i Rozwoju

Plan dla Pracy i Rozwoju

pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne