czy oskar��omy mo��e wyst��powa�� w s��dzie jako adwokat Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

przysposobienia, opieki lub kurateli;  4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;  5)  w sprawach, w (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

ustawę.§ 4. W sprawach określonych w § 1 i 2 sądy w nich wskazane orzekają na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo.§ 5. W sprawach określonych w § 3 sądy orzekają (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

w formie elektronicznej niezbędne jest specjalne pełnomocnictwo UPL-1. Składa się je w formie papierowej w urzędzie skarbowym właściwym dla ewidencji płatników i (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

ustawie. Art. 25. § 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: 1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych, (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3. § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów (...)

Niższe wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu...

Niższe wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu...

uszczerbkiem w ich substancji majątkowej; w przeciwieństwie bowiem do pełnomocników z wyboru nie mogą oni otrzymać wynagrodzenia “z góry” ani w całości, (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

może ponieść wydatków w całości bądź w części - sąd przyzna jej odpowiednio prawo pomocy w całości albo w części - z zastrzeżeniem, że jeżeli stronę łączy (...)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

zdolność wskazanej we wniosku metody podziału kosztów do dokładnego odzwierciedlenia zasady ceny rynkowej, w tym warunków przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy o (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

grupy,   c) uznanej organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw oraz (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

staż pracy. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW Zawód Specjalista ds. programów   Obecne wymagania Egzamin brak Inne Specjalistą

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

spowodować, że Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie musiała czekać w nieskończoność na opinie kolegiów sądów. Jeśli kolegia sądów nie zaopiniują kandydatów, (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych W czasie poprzedniej rozprawy pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych adwokat Paweł Osik wnosił, aby działania sprawców zakwalifikować (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

(a użyto słowa wydaje się, gdyż jest to kwestia sporna i niewyjaśniona w doktrynie i orzecznictwie) podmiotem takiego przestępstwa w razie np. sprzeniewierzenia środków znajdujących (...)

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

przedsiębiorcy wynosi 200 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

organizacyjną, czy wręcz możliwość odwołania, w przypadku rażącego lekceważenia. Rada ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w przypadku gdy zarząd nie (...)

Obligacje zamiast kredytów

Obligacje zamiast kredytów

emitowanych papierów dłużnych. Dzięki temu, że obligacje są notowane na zorganizowanym i przejrzystym rynku koszty pozyskania kapitału w taki sposób winny okazać się finalnie (...)

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? - opinia prawna

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? - opinia prawna

wątpliwość w jakim charakterze występuje Pan X - członka zarządu czy pełnomocnika. Jeśli przyjmiemy, że zawierający umowy działał jako członek zarządu (jako organ), a w (...)

Opodatkowanie służebności przesyłu

Opodatkowanie służebności przesyłu

. a) u.p.d.o.f. ulga podatkowa z tytułu odszkodowania wypłaconego, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w (...)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy: możliwe także drogą elektroniczną

Walne zgromadzenie akcjonariuszy: możliwe także drogą elektroniczną

z transmisją jego obrad. Pamiętać należy, że z brzmienia art. 4065 § 1 ksh wynika, iż udział w walnym zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej ma charakter wyłącznie

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

, który nie jest oskarżycielem posiłkowym Jeśli nie wystąpiłeś o udział w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, to jednak jako pokrzywdzony masz pewne prawa. Jeśli w wyniku (...)

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

dane informacje uzyskane w toku np. negocjacji są tajemnicą przedsiębiorstwa w świetle przywołanego przepisu, czy nie. Z pomocą, w celu zapobiegnięcia powstania takich wątpliwości, (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

aplikantów bądź adwokatów. Minister Sprawiedliwości będzie znów posiadał także prawo rozpatrywania odwołań od uchwał w sprawie odmowy wpisu na listę (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie (...)

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

adwokaturze adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami (...)

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin, zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub (...)

Finansowanie prywatnej opieki zdrowotnej

Finansowanie prywatnej opieki zdrowotnej

świadczeń medycznych, a niekiedy także pobyt w szpitalu lub specjalistyczną opiekę. Podobnie jak w przypadku całkowitej odpłatności za udzielone świadczenia, dokonywanej przez pacjentów, (...)

Kiedy zasadny jest wniosek o ubezwłasnowolnienie? - opinia prawna

Kiedy zasadny jest wniosek o ubezwłasnowolnienie? - opinia prawna

gałęziami prawa, a nawet do sfery stosunków społecznych lub gospodarczych w ogóle nie regulowanych prawem. Ocena czy dana osoba jest w stanie kierować swoim postępowaniem (...)

Sąd przesyła pisma tylko do pełnomocnika

Sąd przesyła pisma tylko do pełnomocnika

prawny w stosunku do sądu z chwilą zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś do przeciwnika i innych uczestników - z chwilą doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.Przepis  (...)

Kancelarie prawne będą walczyć na Google

Kancelarie prawne będą walczyć na Google

nowej roli W nowym kodeksie pojawił się też katalog zawodów prawniczych, które nie kolidują z wykonywaniem zawodu. Oprócz pracy w kancelarii adwokat będzie (...)

Pełnomocnik świadkiem

Pełnomocnik świadkiem

protokole zarówno przewodniczącego jak i protokolantki - o świadkach nie wspomnę) dyskredytuje go jako świadka i uniemożliwi mu ponowne złożenie zeznań w mojej sprawie? Czy w (...)

Informowanie o schematach podatkowych

Informowanie o schematach podatkowych

ze schematów podatkowych. Przepisy te powinny również zniechęcić podatników oraz ich doradców do wdrażania u podatników uzgodnień mogących stanowić (...)

Konflikt interesów adwokata

Konflikt interesów adwokata

, będący dla niego osobą bliską, prowadzi sprawę lub udzielił on już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie, czy w sprawie z nią związanej. Adwokat, który (...)

Adwokat z urzędu - pełnomocnictwo

Adwokat z urzędu - pełnomocnictwo

). Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to rodzic powinien działać w imieniu ubezwłasnowolnionego. Jako jego przedstawiciel ustawowy, może w jego imieniu występować przed sądem (...)

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

, sędziego), ale nie dotyczy to już takich zawodów, jak np.: adwokat, nauczyciel czy maszynista kolejowy. Wszystkie te przepisy szczególne należy interpretować w taki (...)

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych.  Zadaniem Komisji jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, (...)

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

;Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu (...)

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

;w zarządu spółek kapitałowych; wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej; komplementariuszy prowadzących sprawy (...)

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

nastąpić tylko z ważnych powodów większością 3/4 głosów w obecności 2/3 partnerów (umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały).Kto (...)

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

przewidzianym dla pisma procesowego (art. 368 § 1 in inicio k.p.c. w związku z art. 126 k.c.), czy tylko w przypadku niespełnienia szczególnych wymagań apelacji określonych w art. (...)

Gdy odziedziczyłeś wkład mieszkaniowy... - opinia prawna

Gdy odziedziczyłeś wkład mieszkaniowy... - opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec zmarł 2000 roku. Na podstawie decyzji sądu z 2001 roku w dziale spadku był m. in. wkład mieszkaniowy, który odziedziczyłam w 1/2. W 2002 r. na wniosek Urzędu (...)

Kto może zastępować oskarżyciela posiłkowego

Kto może zastępować oskarżyciela posiłkowego

Komisariatu Policji pismo, że w ciągu 7 dni może zgłosić akces do tego, by zostać oskarżycielem posiłkowym. Czy córka może zgłosić ten akces wskazując mnie (matkę) jako swego (...)

Jakie pliki można legalnie ściągać i udostępnić w sieci?

Jakie pliki można legalnie ściągać i udostępnić w sieci?

na sukces. Własne utwory (zarówno muzykę, jak i filmy czy poezję) możemy publikować w sieci bez ograniczeń. Jako autorzy, mamy pełnię praw do rozporządzania własnym materiałem. Pobieranie (...)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

widnieje w dokumentach - za zgodność z oryginałem tj umowy poświadczył adwokat będący pełnomocnikiem tej firmy. Chcę napisać sprzeciw od tego nakazu. Czy tak podpisana umowa jest (...)

Nierzetelny pełnomocnik

Nierzetelny pełnomocnik

wiedzy na temat ustaleń, jakie zawarliście Państwo w zleceniu (np. na temat obowiązku stawiennictwa pełnomocnika w posiedzeniach sądowych, częstotliwości wzajemnych kontaktów (...)

Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie w zgodzie z Konstytucją

Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie w zgodzie z Konstytucją

do uregulowania, w drodze aktów wykonawczych, stawek minimalnych za czynności odpowiednio adwokatów oraz radców prawnych, a jedynie w wytycznych do wydania (...)

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

zobowiązanych, konieczne było ustanowienie w art. 138 możliwości zmiany zasądzonych alimentów w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumie (...)

Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego

Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego

Czy posiedzenie w sprawie wniosku o zawieszenie absorbcyjne i wydanie wyroku o umorzeniu absorbcyjnym jest jawne? Czy na takie posiedzenie potrzebny jest adwokat? Czy wniosek o (...)

Opłaty za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

Opłaty za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

i rozstrzygnięcia sprawy, w granicach stawek maksymalnych określonych w akcie normatywnym dotyczącym opłat adwokackich. W ocenie Trybunału limitowanie stawek – w sprawach (...)

Nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami - nie wskazany

Nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami - nie wskazany

przez wydziały karne sądów okręgowych. A może prostym rozwiązaniem byłoby to, żeby w wykroczeniach sąd rozpoznawał ( na szczeblu rejonu) jedynie apelację.PCNo to w tej sprawie (...)

Oświadczenie aplikanta jak adwokata

Oświadczenie aplikanta jak adwokata

, czy aplikant adwokacki jest obrońcą w rozumieniu art. 225 § 3 k.p.k. Takie też pytanie zadał Sądowi Najwyższemu, który odmówił podjęcia uchwały, ale stwierdził, że norma (...)

1

2

3

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne