czy policja ma wgl��d do danych osobowych Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

osobowych; okres, przez jaki dane są przetwarzane; zakres geograficzny przetwarzania danych osobowych; W pojęciu przetwarzania danych na „dużą skalę” mieści się np. (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

danych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, czy też nie. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do zasady nie ma kompetencji do oceny, (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

zakresie administratorom danych. Wymagania co do dokumentacji przetwarzania danych osobowych Brak w RODO wymagań formalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji przetwarzania (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

wskazanych w art. 13 RODO, np. w deklaracji przystąpienia. Nie ma tu zastosowania instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych. Istotą powierzenia przetwarzania danych osobowych (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W razie pytań dotyczących (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

tymczasowo lub trwale traci dostęp do danych osobowych. W powyższym przykładzie mamy do czynienia ze zdarzeniem skutkującym utratą dostępności danych osobowych przez (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

osobowe (np. pracodawca w stosunku do danych osobowych swoich pracowników, sprzedawca w sklepie internetowym w stosunku do danych osobowych swoich klientów, (...)

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

dane dotyczą? Osoba, której dane dotyczą, będzie mieć przede wszystkim prawo do uzyskania informacji od administratora o fakcie przetwarzania jej danych osobowych oraz prawo (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

przyczyniające się do zachowania praw osób, których dane dotyczą: poinformowanie osoby, której dane dotyczą; prawo dostępu i prawo do przenoszenia danych; prawo do (...)

RODO w szkole

RODO w szkole

;wce, wówczas szkoła ma podstawę prawną do udostępnienia im danych jako wyznaczonym do tego celu przez rodziców (opiekunów prawnych) pełnomocnikom. Czy (...)

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów, wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Ponadto, będzie uprawniony (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

elementach zbioru danych osobowych. 2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych. 3. (...)

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

. Proponowana ustawa zapewnia bowiem w stosunku do przetwarzania danych osobowych realizację celów zgłoszenia zbioru danych osobowych oraz poddaje przetwarzanie danych (...)

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

. Definicja ta wzorowana jest na definicji „przetwarzania danych” z ustawy o ochronie danych osobowych, do której w stosunku do przetwarzania danych osobowych (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems, potwierdził więc wysoki standard ochrony danych osobowych w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do (...)

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

osobowe; wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; opis struktury zbiorów danych wskazujący (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

przypadku zbioru obejmującego oba rodzaje danych przepisy RODO gwarantujące swobodny przepływ danych osobowych będą miały zastosowanie do zawartych w tym zbiorze danych (...)

Kościoły i związki wyznaniowe muszą chronić dane osobowe

Kościoły i związki wyznaniowe muszą chronić dane osobowe

: Kościelny Inspektor Ochrony Danych powołany przez Kościół katolicki, Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kurator (...)

Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji: czy (...)

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

i wiedzy w zakresie poszanowania prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Podobnie jak pod rządami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych (...)

Zgłaszanie naruszeń przez operatorów telekomunikacyjnych

Zgłaszanie naruszeń przez operatorów telekomunikacyjnych

doszło do naruszenia danych osobowych; przybliżona data zdarzenia; charakter i treść danych osobowych, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia; prawdopodobne (...)

Co RODO przynosi obywatelom?

Co RODO przynosi obywatelom?

mechanizmów ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych – oznacza to np., że ochrona danych osobowych ma zostać uwzględniona już (...)

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

jakiej podstawie przedsiębiorcy wykonujący wybrane operacje na danych osobowych na zlecenie ich administratora mają do nich dostęp? Zazwyczaj w przypadku zlecania części operacji przetwarzania (...)

Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO

Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO

? Administrator danych osobowych jest zobowiązany do dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych. Zgodnie z RODO, naruszenie ochrony danych osobowych, należy (...)

Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

szczególną ochronę, gdy ich dane są wykorzystywane do celów marketingowych czy tworzenia profili osobowych. Zwracaj uwagę, czy komunikaty kierowane do nich przez (...)

RODO - czyli co to jest RODO?

RODO - czyli co to jest RODO?

ustawa o ochronie danych osobowych ma zatem uzupełniać i uszczegóławiać RODO. W szczególności przedmiotem nowej ustawy o ochronie danych osobowych są (...)

Prawo do przenoszalności danych według RODO

Prawo do przenoszalności danych według RODO

na żądanie podmiotu danych będzie musiał przeniesione już dane usunąć. Kiedy nie ma prawa do przenoszalności danych? Przenoszalność danych nie ma zastosowania (...)

Korzystający z wtyczki „Lubię to” mają obowiązek informacyjny

Korzystający z wtyczki „Lubię to” mają obowiązek informacyjny

korzystających z witryn takich podmiotów. Przy czym odpowiedzialność tych podmiotów ogranicza się do operacji zbierania danych oraz ich transmisji do Facebooka. Rozstrzygnięcie (...)

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

organizację i przeprowadzenie wyborów – są także zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Podstawowe zasady ochrony danych (...)

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

;jakich do niego doszło, liczba poszkodowanych osób, kategorie przetwarzanych danych, rozmiar poniesionej przez nie szkody, a także czy jest to pierwsze, czy kolejne naruszenie, (...)

Obowiązek zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO

Obowiązek zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO

się szereg elementów, takich jak np. konieczność przekazania szeregu informacji przy zbieraniu danych osobowych. Grupa stwierdziła wyraźnie, że niepodanie przy zbieraniu danych (...)

Obowiązki administratora danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych

internetowej, w reklamach, ulotkach, itp. – brak jest konieczności zgłaszania danych. To samo tyczy się danych przetwarzanych wyłącznie do celów rozliczeń oraz danych (...)

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej? Ochrona danych osobowych  w kampanii wyborczej – Poradnik Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Źródło: uodo.gov.pl (...)

Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

Ministra Cyfryzacji w nowym projekcie ustawy o ochronie danych osobowych obniża granicę do lat 13), powinien się wyświetlić następny komunikat, w którym zgodę na udział oraz (...)

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane (minimalizacja danych). Inne zasady przetwarzania danych Przetwarzanie danych osobowych (...)

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym

Na czym polega prawo do usunięcia danych? RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym. Prawo do bycia (...)

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie (...)

Zgłaszanie inspektorów ochrony danych i odwoływanie ABI

Zgłaszanie inspektorów ochrony danych i odwoływanie ABI

1997 r. o ochronie danych osobowych, m.in. w zakresie, w jakim przewidywała ona obowiązek zgłaszania do GIODO powołania i odwołania ABI. Od tego dnia nie należy zatem (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

wyborców a danymi wskazanymi we wpisie do wykazu poparcia. Zasadniczym celem tego sprawdzania danych jest bowiem ustalenie, czy ten, kto wpisał się do wykazu poparcia jest w (...)

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

przetwarzał dane osobowe, nieobejmujące szczególnych kategorii danych, przykładowo dla urządzenia imprezy promocyjnej, będzie w odniesieniu do takiego procesu przetwarzania danych (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

przyznanie im nowych: wzmocniono prawo do informacji, prawo dostępu oraz prawo do bycia zapomnianym. Nowe prawo do przenoszenia danych umożliwia obywatelom przenoszenie danych (...)

Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?

Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?

warunków przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (tj. np. danych o stanie zdrowia, wyznaniu, orientacji seksualnej), niedopełnienie obowiązku informacyjnego, (...)

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

 niektórych takich danych (np. poprzez przyłożenie palca do czytnika lub oka do skanera) i późniejszej weryfikacji osoby na ich podstawie. Przykładem może być (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

techniczne braku przygotowania do przekazywania danych, opis działań podjętych w celu przygotowania do przekazywania danych oraz termin rozpoczęcia przekazywania danych (art. (...)

Ewidencjonowanie wejść i wyjść a obowiązek informacyjny

Ewidencjonowanie wejść i wyjść a obowiązek informacyjny

podawania danych osobowych, nie realizując przy tym jednego z podstawowych obowiązków administratora, jakim jest informowanie osób o przetwarzaniu dotyczących ich danych. (...)

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dziennik (...)

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

prawomocnym wyrokiem sądu). Wzmocnieniu pozycji PUODO służyć ma również prawo do samodzielnego nadawania sobie statutu czy możliwość korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych (...)

Jak powinny być realizowane prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych i kopii dokumentacji medycznej?

Jak powinny być realizowane prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych i kopii dokumentacji medycznej?

w inny sposób, niż poprzez wydanie kopii zdjęcia RTG. W przypadku udostępniania kopii danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej podstawowe znaczenie ma treść (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne