czy wspólnik spółki jawnej może być jej pracownikiem Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

. 26 par. 4 ksh, nie jest konieczne zawieranie nowej umowy spółki – umowy spółki jawnej. Wystarczające jest, aby wspólnicy aneksem do umowy spółki cywilnej dostosowali jej (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej są jej wspólnicy, a nie sama spółka. Zatem wspólnik występujący ze spółki może nadal prowadzić (...)

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

sposobem może być wniesienie przedsiębiorstwa spółki jawnej bądź poszczególnych jego składników w formie wkładu do istniejącej już innej spółki handlowej, lub podział (...)

Obowiązki podatkowe wspólnika występującego ze spółki jawnej - opinia prawna

Obowiązki podatkowe wspólnika występującego ze spółki jawnej - opinia prawna

dochodowego od spłaty udziału w majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.   Czynność wypłaty zysku, bieżącego czy też z lat ubiegłych, (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

;w wskazuje bardziej na to, iż Pani działania noszą cechy pracy pracownika biurowego czy pracownika księgowości, ewentualnie na wykonywanie umowy cywilnoprawnej – zależnie od tego, czy (...)

Odpowiedzialność byłego wspólnika za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność byłego wspólnika za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny W przypadku niewypłacalności spółki jawnej, może być nadana klauzula wykonalności na wspólników tej spółki. Czy klauzula wykonalności (...)

Sprzedaż udziału w spółce jawnej i zmiana nazwy

Sprzedaż udziału w spółce jawnej i zmiana nazwy

jej nazwiska w nazwie spółki jawnej to nie ma innej możliwości jak wskazanie ZZZ sp. z o.o. nazwie spółki jawnej. Jedyne możliwości regulacji dotyczą zatem dodatku „AA”. (...)

Upadłość spółki jawnej

Upadłość spółki jawnej

Jako wierzyciel mam zamiar złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jawnej. Czy w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze są przewidziane dla spółki jawnej inne (...)

Umowa o pracę między wspólnikiem spółki cywilnej a spółką

Umowa o pracę między wspólnikiem spółki cywilnej a spółką

Sąd Najwyższy stanął przed zagadnieniem prawnym związanym z pytaniem czy wspólnik spółki cywilnej może być jej pracownikiem i w konsekwencji tego podlegać (...)

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

spółki. Co stanowi majątek spółki jawnej? Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Czy (...)

Kontrola spółki z o.o. przez wspólnika

Kontrola spółki z o.o. przez wspólnika

nie może ich wynosić poza siedzibę spółki. Wspólnik może upoważnić specjalistę do przeprowadzenia opisanej kontroli spółki, jednakże musi mu cały czas towarzyszyć (...)

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

byłaby już zakończona. Prawda jest taka, że sprawa dotyczy środka trwałego i żeby mógł być zdjęty z ewidencji to ugoda czy wyrok sądu musi dotyczyć spółki, a nie wspólnika. (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

zarządu zawiera Kodeks spółek handlowych. Umowa spółki może jednak zawierać inne ograniczenia dotyczące składu osobowego zarządu, pól aktywności, na których jego działanie musi być (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

sukcesyjnego powołanego po śmierci przedsiębiorcy. Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

 kapitał zakładowy. Czy mogę objąć nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym za tę pożyczkę (tzw. konwersja wierzytelności)? Czy mój wkład do spółki ma charakter (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki, a wobec braku takiego wskazania – w uchwale wspólników. O rozwiązaniu (...)

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną (...)

Rodzinna spółka cywilna

Rodzinna spółka cywilna

z nazwy firmy imię i nazwisko męża (w nazwie firmy są imiona i nazwiska)? Czy mąż nadal może prowadzić dokumentację spółki oraz być jej reprezentantem? Jakie dokumenty (...)

Wynagrodzene małżonka wspólnika spółki

Wynagrodzene małżonka wspólnika spółki

. 23 ust. 1 pkt 10 ma zastosowanie niezależnie od tego, czy małżonek podatnika (wspólnika) jest osobą współpracującą czy pracownikiem. Jeżeli małżonek podatnika (wspólnika) (...)

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez wspólników

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez wspólników

spółki pomimo, że ma to charakter przejściowy i na stałe nie powiększy ani kapitału własnego, ani funduszy własnych? Czy możliwe jest bez obciążenia podatkowego zasilenie spółki (...)

Likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej

;łce pozostał jeden wspólnik (bez znaczenia, czy jest nim komplementariusz, czy komandytariusz). Z faktu, że w spółce komandytowej musi być co najmniej jednej komplementariusz, (...)

Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej

Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej

oznacza to jednak, że nie można od razu pozwać zarówno spółki i jej wspólników, wręcz przeciwnie, można od razu pozwać spółkę i jej wspólników. Sądem właściwym dla rozpoznania (...)

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

spółki jawnej, który wynajmie tej spółce część budynku stanowiącego jego własność na potrzeby działalności spółki, uzyska przychód z tytułu tego wynajmu w wysokości otrzymanego (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Wystąpienie wspólnika ze spółki

formie aportu rzeczowego, czy też wspólnik pozostający w spółce jednoosobowej może mi tylko wypłacić równowartość maszyn? Czy w ogóle istnieje możliwość funkcjonowania (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

) osobno? Czy jeżeli chcę obniżyć kapitał lub rozwiązać spółkę zgromadzenie powinno odbyć się u notariusza, czy w 1 punkcie obrad może być decyzja o obniżeniu kapitału (...)

Wykluczenie wspólnika ze spółki jawnej

Wykluczenie wspólnika ze spółki jawnej

Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powierzono prowadzenie spraw spółki jednoosobowo jednemu wspólnikowi. Wspólnik ten działał na niekorzyść (...)

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Chcę wnieść aportem firmę jednoosobową do spółki jawnej. Czy muszę najpierw zlikwidować firmę i założyć spółkę? Czy założyć spółkę jawną a później zlikwidować (...)

Nieważność oświadczenia o wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

Nieważność oświadczenia o wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

po wyłączeniu go ze spółki? Opinia prawna Zgodnie z art. 863 § 2 kodeksu cywilnego (k.c.) wspólnik nie może domagać się podziału majątku spółki w czasie trwania spółki. (...)

Propozycje zmian w kodeksie spółek handlowych

Propozycje zmian w kodeksie spółek handlowych

przekształconej spółki jawnej we wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników spółki cywilnej. Przed zgłoszeniem przekształcenia wspólnicy spółki (...)

Podmiot uprawniony do odbioru faktury VAT

Podmiot uprawniony do odbioru faktury VAT

odróżnieniu od spółki jawnej nie wymaga rejestracji w KRS i nie ma obowiązku przenoszenia praw własności wkładów wspólników do majątku spółki. Czy ten problem może (...)

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.  Rzeczy wniesione do używania Jeżeli wspólnik wniósł do spółki jedynie rzeczy (...)

Wystąpienie ze spółki

Wystąpienie ze spółki

osobowych (np. spółce jawnej). Wyraża się to w zasadzie, że wspólnik może dowolnie zbyć swój udział lub jego część lub ustanowić na nim prawo zastawu. W ten sposób dana osoba (...)

Zajęcie konta spólki cywilnej

Zajęcie konta spólki cywilnej

Byłem pewien (co być może i Państwo kiedyś potwierdzili) że komornik nie ma prawa zająć konta spółki cywilnej w sytuacji gdy prowadzi egzekucję przeciwko osobie która jest jednym (...)

Wykorzystywanie wizerunku zlikwidowanej spółki

Wykorzystywanie wizerunku zlikwidowanej spółki

zamiaru stron zawartego porozumienia. Wydaje się, że Pan jak i Pana wspólnik chcieliście uniknąć sytuacji wykorzystywania firmy oraz logo spółki jawnej na potrzeby nowej działalności (...)

Już jest spółka europejska!

Już jest spółka europejska!

na jej najbliższym posiedzeniu dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień może żądać również każdy członek rady administrującej. Jeżeli statut tak stanowi, rada administrująca może (...)

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela   Wspólnik spółki jawnej może wypowiedzieć umowę spółki zawartą na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie to może (...)

Były wspólnik nie upadnie

Były wspólnik nie upadnie

Wspólnik spółki jawnej złożył oświadczenie o wystąpieniu ze spółki. Jakiś czas później złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości, najpierw samej spółki, (...)

Reprezentacja spółki z o.o. przed sądem

Reprezentacja spółki z o.o. przed sądem

Spółki? Czy Spółkę może reprezentować Wspólnik, który nie jest pracownikiem Spółki, ale posiada pełnomocnictwo do tego typu czynności od Zarządu Spółki? (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

pytania to wartość spółki może być rozpatrywana w paru aspektach. Może to być wartość rynkowa spółki, tzn. wartość spółki jako przedsiębiorstwa, (...)

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

zobowiązani są do rejestracji spółki cywilnej jako spółki jawnej do KRS. Jest to zmiana formy prawnej, która powoduje wstąpienie wspólników spółki jawnej we wszystkie (...)

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

spółki kapitał zakładowy będzie swoją wielkością odpowiadał aktualnej wartości spółki. Kapitał zakładowy jest funduszem, który w bilansie spółki ujmowany jest w pozycji pasywów. (...)

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

. Przewiduje on, że członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki (...)

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

, wspólnicy takiej spółki nie mogą pobierać dywidendy, ani innych świadczeń od spółki do czasu spełnienia wymogów w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Nie dotyczy to jednak udziału (...)

Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

Wspólnik spółki partnerskiej zakupił środek trwały na własne potrzeby. W tym samym miesiącu chciałby wnieść ten środek trwały do majątku spółki partnerskiej. Czy wniesienie (...)

Egzekucja z praw wspólnika w spółce jawnej

Egzekucja z praw wspólnika w spółce jawnej

końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

;w podatkowych. Takim przychodem, który może podlegać zaliczeniu do innego źródła może być np. sprzedaż m.in. nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości. Jeżeli (...)

Potrącenie wierzytelności spółki

Potrącenie wierzytelności spółki

każdego roku obrotowego. Wspólnik nie może potrącać wierzytelności przysługującej mu wobec spółki z wierzytelnością spółki, która przysługuje spółce wobec wspólnika (...)

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

jawna, umowa spółki, powiększenie składu, zmiana wspólników, zgoda, bezwzględna, forma pisemna, wspólnik, kapitał, wkład, zwiększenie, rejestracja, KRS, zgłoszenie, wielkość, przystąpienie

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

likwidatorów spółki, adresy likwidatorów, sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów (czy reprezentacja jest łączna - jak stanowi kodeks, czy też (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne