darmowy wzór wniosku o odrzucenie spadku Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

cudzoziemcu   100 zł od wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu   500 zł od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 60 zł od wniosku o założenie księgi wieczystej Tę (...)

Termin odrzucenia spadku przez małoletniego

Termin odrzucenia spadku przez małoletniego

małoletniego. Proszę o wzór takiego wniosku do sądu rodzinnego. Czy 6 miesięczny okres na odrzucenie spadku przez małoletniego biegnie w tym przypadku od momentu odrzucenia (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

przyjęcia albo odrzucenia spadku po zmarłym przed sądem, niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku o stwierdzenia nabycia spadku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca (...)

Odrzucenie spadku - koszty postępowania

Odrzucenie spadku - koszty postępowania

samego wniosku o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku – ten wniosek kosztuje również 50 zł, a potem złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Poniżej (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

nikogo do spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą, dojdzie do spadkobrania z ustawy. Do nabycia spadku dochodzi wraz z momentem otwarcia (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

terminu do złożenia oświadczenia woli o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Zgodnie z art. 1015 § 1 KC oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

do wszystkich pozostałych rzeczy i praw. Z tego należy zdawać sobie sprawę. 2. skoro w pytaniu mowa o wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, półroczny termin do złożenia (...)

Konsekwencje odrzucenia spadku

Konsekwencje odrzucenia spadku

spadku. Osoby te nie będą traktowane jak spadkobiercy, a zatem nie odziedziczą – zarówno aktywów męża, jak również jego zobowiązań. Oświadczenie o odrzuceniu spadku (...)

Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone w odpowiedniej formie

Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone w odpowiedniej formie

niezbędne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku w formie wymaganej przez art. 1018 § 3 k.c. 2. Oświadczenie (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W tym zakresie istnieją trzy możliwości: -tzw. proste przyjęcie spadku, jednoznaczne z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe,  -przyjęcie (...)

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

moich dzieci, oświadczenia o odrzucenie spadku? Zgodnie z art. 1020 spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. (...)

Odrzucenie spadku przez niepełnoletniego

Odrzucenie spadku przez niepełnoletniego

W kolejności do dziedziczenia (po odrzuceniu spadku przez dzieci i żonę spadkodawcy) jest wnuczka spadkodawcy (1rok i 9 m-cy). Za dziecko oświadczenie o odrzuceniu spadku powinien złożyć (...)

Dział spadku a odrzucenie spadku

Dział spadku a odrzucenie spadku

przypadać lub gdy córka w ogóle nie chce dziedziczyć po ojcu. Odrzucenie spadku po ojcu (tak samo jak zrzeczenie się udziału na rzecz matki podczas działu spadku) nie (...)

Przedawnienie prawa do spadku

Przedawnienie prawa do spadku

takiego oświadczenia, to i tak kolejnym koniecznym krokiem jest złożenie do sądu wniosku o wydanie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, a po jego uzyskaniu o podział (...)

Dział części majątku spadkowego

Dział części majątku spadkowego

ustala jako wpis stały kwotę 20 zł., którą pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku lub sporządzenie spisu inwentarza, przyjęcie lub (...)

Sądowe nabycie spadku a ujawnienie testamentu

Sądowe nabycie spadku a ujawnienie testamentu

dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi (...)

Formy kontaktu z sądem w sprawie spadkowej

Formy kontaktu z sądem w sprawie spadkowej

wezwie do obowiązkowego stawiennictwa, celem przesłuchania uczestników). Jeżeli spadkobierca złożył wcześniej przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku powinien jednak (...)

Orzucenie spadku

Orzucenie spadku

; ma taką legitymację jako wierzyciel spadkobiercy.     Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Sprawa o odrzucenie spadku 120 zł Sprawa o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia 120 zł Sprawa o zarząd spadkiem nieobjętym 120 zł Sprawa o stwierdzenie (...)

Podważenie aktu darowizny

Podważenie aktu darowizny

? Prawo spadkowe przewiduje możliwość odrzucenia spadku przez spadkobiercę. Skutkiem odrzucenia spadku jest wyłączenie odrzucającego od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. (...)

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

ciotki zostaną więc wskazani jako spadkobiercy w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli Pani miałaby się stać właścicielem całości spadku lub pewnych jego przedmiotów, (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

spadku. Przypadająca na niego część spadku dziedziczona będzie po nim według zasad ogólnych. W przedstawionej sytuacji złożenie przez rodziców i rodzeństwo oświadczeń o (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

Koszty postępowania spadkowego

Koszty postępowania spadkowego

;rą pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku lub sporządzenie spisu inwentarza, przyjęcie lub odrzucenie spadku. Natomiast w przypadku (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

; informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; - podanie tych informacji nie jest konieczne w postępowaniach (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców, pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy w toku postępowania (...)

Zrzeczenie się spadku

Zrzeczenie się spadku

Jeżeli w dziedziczeniu ustawowym składany jest wniosek o nabycie spadku, to czy w takim wniosku należy ująć to, iż jedno z rodzeństwa chce się zrzec części spadku na rzecz drugiego, (...)

Pełnomocnictwo do przyjęcia i odrzucenia spadku

Pełnomocnictwo do przyjęcia i odrzucenia spadku

pełnomocnictwa w terminie i złożenie oświadczenia po terminie jest nieskuteczne i będzie traktowane jak przyjęcie spadku wprost - z wyjątkami omówionymi wyżej. przyjęcie spadku, odrzucenie (...)

Dziedziczenie działki w Polsce przez cudzoziemca

Dziedziczenie działki w Polsce przez cudzoziemca

nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)  a wzór pełnomocnictwa i wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (...)

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego stwierdzającego nabycie spadku

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego stwierdzającego nabycie spadku

(art. 1148 § 1 K.p.c.). Poniżej podajemy wzór takiego wniosku. Z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Orzeczenie podlega (...)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy

wniosku, jaki składa się do sądu, aby ten wydał orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku. Takie postanowienie sądu stanowi dowód, że spadkobiercy nabyli spadek. spadek, spadkobiercy, (...)

Wynagrodzenie adwokata

Wynagrodzenie adwokata

minimalne za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego wynoszą: - w sprawach o zabezpieczenia spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie (...)

Wzruszenie decyzji o rozgraniczeniu

Wzruszenie decyzji o rozgraniczeniu

kartograficznego stanowi warunek dopuszczalności drogi sądowej w sprawach o rozgraniczenie. Przekroczenie tego terminu pociąga za sobą odrzucenie wniosku. W opisanej sprawie termin już (...)

Koszt wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

Koszt wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

Ile wynosi koszt złożenia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz oświadczenia o przyjęciu spadku? Kwestia ta została uregulowana w art. 49-51 ustawy o (...)

Spis inwentarza

Spis inwentarza

notariuszem, prześle on niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Jak więc wynika z powyższego nie musi Pan składać osobnego wniosku o sporządzenie spisu inwentarza. (...)

11-letnia Zuzia nie zostanie bez renty rodzinnej...

11-letnia Zuzia nie zostanie bez renty rodzinnej...

wykonalności egzekucji długu od dziewczynki. Nie będzie egzekucji Zuzi zwrócono ściągnięte z jej renty do tej pory pieniądze, zapadła już także decyzja o skierowaniu wniosku dyscyplinarnego (...)

Podział majątku przy nieobecności byłego małżonka

Podział majątku przy nieobecności byłego małżonka

sądem w postępowaniu nieprocesowym. Można więc rozważyć w opisanej sytuacji wniesienie do sądu wniosku o podział majątku. Wzór wniosku znajduje się na stronie: Wniosek o (...)

Zwolnienie od kosztów biegłych sądowych

Zwolnienie od kosztów biegłych sądowych

;Informacje o tym, co powinien zawierać taki wniosek znajdują się w artykule Zwolnienie od kosztów sądowych, natomiast wzór podobnego wniosku znajduje się na stronie Wniosek powoda o (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne