do kiedy trzeba wykorzystac stary urlop wypoczynkowy w 2011 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty. "Urlop okolicznościowy" w związku z udziałem pracownika w (...)

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

urlop w tym trybie), do czasu faktycznego wyrażenia przez pracodawcę zgody na urlop, utracili wiedzę kiedy i w jakim wymiarze w danym roku kalendarzowym będą (...)

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniami (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

możliwości złożenia dokumentów: zanieś do ZUS, wyślij pocztą. Dane i informacje o niani, które - oprócz umowy aktywizacyjnej - będą potrzebne do zgłoszenia (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

wypoczynkowy? Do 1 stycznia 2004 r. jeśli pracownik zawarł umowę o pracę po raz pierwszy w życiu, to pierwszy urlop wypoczynkowy przysługiwał mu dopiero po przepracowaniu (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

być udzielony w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Urlop powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB; można dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików; nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

co najmniej 10 lat. Do pracowników, którzy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 1 stycznia 2004 r. nie nabyli prawa kolejnego urlopu, stosuje się do (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

inwalidów.  Urlopu wypoczynkowego za przepracowany w całości lub w części rok kalendarzowy udziela się w roku następnym, w wymiarze 1/12 należnego urlopu za (...)

Ustawa o medycynie laboratoryjnej

Ustawa o medycynie laboratoryjnej

2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Zmiany w powyżej wskazanych ustawach mają, co do zasady, charakter wynikowy. Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie? Ustawa wejdzie w (...)

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Okręgowego Inspektoratu w Krakowie w maju 2007 r. w jednym z zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ujawniła przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa (...)

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop powinien być zatem udzielony w tym roku, w którym pracownik (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

;wkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed (...)

Nie dostałeś zaległego urlopu? Donieś na szefa

Nie dostałeś zaległego urlopu? Donieś na szefa

wniosek o jego ukaranie. Tutaj maksymalna grzywna wynosi 30 tys. zł. Do sądu pracy możemy również wystąpić w każdej chwili sami niezależnie od tego, czy zgłosiliśmy sprawę w (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

pod uwagę miesiąca, w trakcie którego pracownik rozpoczął urlop. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowę o pracę zawarto w trakcie miesiąca, a pracownik rozpoczął (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, do której prawo ustało w związku z odzyskaniem zdolności do pracy. Okresy uzupełniające przyjmie się wyłącznie (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

pracowników dobrych relacji z członkami zarządu organizacji związkowej, która ich reprezentuje może być korzystne dla pracowników. ##baner## Wypowiedzenie umowy o prace pracownikowi (...)

Kto decyduje o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego - opinia prawna

Kto decyduje o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego - opinia prawna

każdy miesiąc w tym roku kalendarzowym pracownik nabywa prawo do urlopu proporcjonalnego. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

;W rozpoznawanej sprawie nie było wątpliwości co do tego, że skarżąca w ramach stosunku pracy wykonywała utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich oraz że doszło do (...)

Urlop na żądanie 2012: poznaj zasady

Urlop na żądanie 2012: poznaj zasady

. Przykładowo w sytuacji, kiedy pracownik uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego nie wykorzystał w 2011 roku 6 dni urlopu, w tym 4 dni urlopu na żądanie, w (...)

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

wykonywane w dniu wolnym od pracy,  6) wynagrodzenie za pracę w święto,  7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 karty nauczyciela,   8) (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

, pracodawca może skorzystać z uprawnienia do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w naturze w okresie wypowiedzenia. Jeżeli przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy (...)

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a w okresie przejściowym także uczniom dotychczasowego gimnazjum, bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

nostryfikacji. Kiedy nie trzeba odbyć praktyki zawodowej? Kandydat do zawodu jest zwolniony z obowiązku odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, jeżeli: odbył w czasie studiów (...)

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym (...)

Jak uzyskać wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych?

Jak uzyskać wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych?

;w postępowania lub gdy wierzyciele do tego zobowiązani nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a zachodzi brak płynnych funduszów na te koszty; 3) w (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

budynków uległy zmianie, zgodnie z przepisami rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

;bezpośrednio poprzedzających urlop, ekwiwalent, wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny, wypłata

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

; podaje Józef Iwulski w Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.   urlop wypoczynkowy, urlop proporcjonalny, urlop macierzyński, (...)

Jak sporządzić plan urlopów?

Jak sporządzić plan urlopów?

w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Sposób podawania do wiadomości planu urlopów pracownikom może być zatem ustalony w regulaminie pracy lub w (...)

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

to wygląda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? Poznaj odpowiedzi resortu pracy. ##baner## Planem urlopów (...)

Urlop wypoczynkowy młodocianego

Urlop wypoczynkowy młodocianego

urlop w wymiarze 26 dni. Jednakże, gdy w tym roku, w którym uzyskał prawo do urlopu w wymiarze 26 dni ukończy 18 lat dojdzie do zmniejszenia jego wymiaru (...)

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

dotyczy nauczycieli, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok. W takiej bowiem sytuacji urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy (...)

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1,  2) do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5.  Dodatkowy (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

: odbyłeś w czasie studiów praktykę w zakresie wyceny nieruchomości w wymiarze jednego semestru. Powinna ona być objęta programem studiów oraz realizowana (...)

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) , jednakże należy pamiętać o ewentualnym (...)

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy do 270 dni w przypadku pozostawania przez pracownicę w ciąży. Wielokrotnie w praktyce zdarzało się, że w przypadku (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

niezdolności, tj. od 3 września do 5 października ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a począwszy od 34 dnia niezdolności, tj. od 6 do 8 października - prawo do zasiłku (...)

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

, umów o dzieło itp. Do ustalenia tych stosunków (proporcji) ilości zwolnionych do ilości zatrudnionych, trzeba wziąć pod uwagę brzmienie art. 1 ust. 2 Ustawy, (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

których mowa w art. 39 (pracownik, któremu brak 4. lat do nabycia emerytury) i 177 (kobiety w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego) oraz w przepisach szczególnych (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

kategorii klientów i przeznaczonych do różnego rodzaju wyjazdów turystycznych, czy wreszcie w odniesieniu do kilku różnych wariantów (...)

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych przewidują obowiązek udzielenia przez pracodawcę urlopu w innych terminach. Trzeba jednak mieć na uwadze, że kodeks pracy zakreślił w przedmiocie (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym (...)

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

z brzmienia powyższych przepisów oraz faktu, iż urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym, że urlop wypoczynkowy przysługiwać będzie Pani w pełnym wymiarze (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

o treści wskazanej w art. 305¹ k.c. Przechodząc do analizy przepisów odnoszących się do statusu podatnika podatku od nieruchomości w sprawach dotyczących opodatkowania (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

3 miesięcy. Pracodawcy mogą otrzymać pomoc wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskali pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów (...)

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego

wypoczynkowy i w jakim wymiarze za 2011 w sytuacji, gdy pracownica chce przejść na urlop wychowawczy. W jakim wymiarze pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy (...)

Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

Urlop szkoleniowy, a studia podyplomowe.

przysługuje. W dniu 1 października 2011 r., weszło w życie nowe rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów (...)

Kiedy jest możliwe odwołanie pracownika z urlopu?

Kiedy jest możliwe odwołanie pracownika z urlopu?

pracodawcę do pozostawania w gotowości do pracy czy wymuszanie na nim świadczenia pracy w czasie urlopu wypoczynkowego (werbalne, pozawerbalne - przez presję psychiczną lub spowodowane (...)

Kiedy szef może przerwać twój urlop?

Kiedy szef może przerwać twój urlop?

wczasów. Mówi o tym art. 167 § 2 k.p. - Powinny one nadto być ograniczone do sumy kosztów nieodzyskanych przez pracownika. Pracodawca nie jest zobowiązany do (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne