dom Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy. Ośrodkami (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

ramach umowy deweloperskiej (a nie jako gotowy dom, gdzie zawierana jest od razu umowa przeniesienia prawa własności), która została zawarta nie wcześniej niż 1 lipca 2022 roku. Jeśli dom (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

lokal mieszkalny.  Za dom jednorodzinny należy więc rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2002 r., Nr 42, poz. 371, ze zmianami) dom pomocy społecznej, pomoc społeczna, zezwolenie

Jak wybudować dom bez formalności?

Jak wybudować dom bez formalności?

, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Na podst. gov.pl budowa, dom, powierzchnia, 70 metrów, zgłoszenie

Renta dożywotnia. UOKiK wykrywa nieuczciwe praktyki

Renta dożywotnia. UOKiK wykrywa nieuczciwe praktyki

Hipoteczny Dom zobowiązała się do zaniechania stosowania niedozwolonej praktyki, poprzez zawieranie nowych umów, które w swojej treści nie będą zawierać zakwestionowanego postanowienia i przedstawienie

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek (...)

Rusza system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

Rusza system zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19

celowej. Materiały: MZ_konferencja_DOM pulsoksymetr, system zdalnego monitorowania pacjentów, chory, COVID-19, koronawirus, epidemia, leczenie, zakażony, zarażony, pacjent

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2008 r., Nr 234, poz. 1572) upadły, konsument, osoba prywatna, dom, mieszkanie, masa upadłości, długi, bankrut, sędzia-komisarz, syndyk

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

na dom. Od czasu, kiedy zamieszkałem w domu z żoną, zrobiłem masę generalnych remontów - nie brałem na to wszystko faktur. Co mi grozi? Nie potrafię wycenić domu, a agent, który ubezpieczał dom

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

) traktowałem jako "dom letniskowy". Przyjeżdżałem do domu rodziców tylko kilka razy do roku. Niestety, dom rodziców nie dość ze mały, to jeszcze w opłakanym stanie wymagał i nadal wymaga (...)

Skutki działu spadku

Skutki działu spadku

Na działce syna rodzice wybudowali dom dwurodzinny, w którym mieli zamieszkać wspólnie z dziećmi. Po śmierci ojca syn twierdzi, że dom jest tylko jego własnością. Syn nie posiadał nigdy (...)

Zasady korzystania z domów dla matek z małoletnimi dziećmi

Zasady korzystania z domów dla matek z małoletnimi dziećmi

gwarantowane przepisami ma świadczyć dom? Standard podstawowych usług świadczonych przez dom obejmuje: 1) w zakresie interwencyjnym: a) zapewnienie schronienia kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym,b

Rozliczenie nakładów na majątek spadkodawcy

Rozliczenie nakładów na majątek spadkodawcy

majątkowy spadkodawcy. Jeżeli jednak dom ów co do zasady wchodził wprawdzie w skład majątku, który spadkodawca nabył jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński, to nie wydaje się, aby dom (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

mieszkalnych, koszty uzyskania przychodu, dochód 19 %, przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalna, mieszkanie, dom, lokal mieszkalny, PIT

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

miejsca całodobowe okresowego pobytu Takim ośrodkiem wsparcia jest m.in. środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko (...)

Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

samorządu terytorialnego (np. szkoły, przedszkola, szpitale), lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła, budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: (...)

Ulga remontowa a dom letniskowy

Ulga remontowa a dom letniskowy

podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas należy taki dom uznać za letniskowy. Jeżeli natomiast dom letniskowy jest wykorzystywany jako miejsce zamieszkania przez (...)

Budynek wolnostojący i w zabudowie bliźniaczej

Budynek wolnostojący i w zabudowie bliźniaczej

mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej. Określenie czy dany dom jest wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej jest stwierdzeniem stanu faktycznego. Może oczywiści dojść do sytuacji, że od początku (...)

Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości

Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości

wyposażenie domu, bądź umowa sprzedaży może nie obejmować wyposażenia domu. Zasadą jest jednak, że umowa sprzedaży nie dotyczy rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot własności lokatora. nieruchomość, (...)

Wpis domu do księgi wieczystej

Wpis domu do księgi wieczystej

, jeden to mieszkalny, drugi to budynek produkcyjny, gospodarczy i usługowy dla rolnictwa. Stan faktyczny to dom i garaż. Czy to, że dom znajduje się na działce leśnej, a nie budowlanej, ma dla (...)

Długi współmałżonka

Długi współmałżonka

i Pani męża, to dom także stanie się Waszą współwłasnością. Jeżeli nieruchomość należy do majątku wspólnego małżonków to i dom należy do ich majątku wspólnego. Sposobem na podział (...)

Jakie mam prawo do współwłasności domu?

Jakie mam prawo do współwłasności domu?

;łdziedziczy) Pani zasadniczo także składniki jego majątku osobistego (czyli dom i nieruchomość).

Ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej

Ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej

rozdzielenia własności domu od własności działki. Co zrobić, żeby ujawnić dom w hipotece na jedynego właściciela domu? Hipoteka wpisuje to, co ma przekazane z rejestru gruntów. A ja chcę mieć (...)

Podział majątku na sprawie rozwodowej

Podział majątku na sprawie rozwodowej

rozwodu są bezsprzecznie spełnione. Jeśli podział majątku nie jest zbyt skomplikowany można go przeprowadzić w ramach procesu rozwodowego. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi dom i samochó

Wygaśnięcie hipoteki przymusowej

Wygaśnięcie hipoteki przymusowej

wieczystej dom nie jest ujawniony w wpis hipoteki przymusowej nastąpił w 2002 roku. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel (...)

Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

Chcę nabyć dom, którego właścicielem jest osoba, która odziedziczyła ten dom w spadku. Jest prawomocny wyrok sądu w tej sprawie. W księdze wieczystej ciągle wpisany jest poprzedni (zmarły) (...)

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

: Aby wybudować dom na działce przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne niezbędne jest jej odrolnienie oraz, co do zasady, wyłączenie z produkcji rolnej. 

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. 2002 r., Nr 230, poz. 1922, ze zm.) rodzina, mieszkanie, dom, wsparcie, pomoc, państwo, finansowe, kredyt, oprocentowanie

„Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna”

prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

następującą sytuację:  Przykład: Państwo Maria i Krzysztof Zawisza wybudowali dom na działce, będącej własnością tylko Pani Marii (działkę tę Pani Maria nabyła ze środków majątku (...)

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

umowy; pozwany Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach)  „Koszty budowy 1 m2 powierzchni całkowitej może się zmienić w zależności od wzrostu czynników cenotwórczych i budowlanych

Renta dożywotnia pod lupą UOKiK-u. Są pierwsze zarzuty

Renta dożywotnia pod lupą UOKiK-u. Są pierwsze zarzuty

świadczeń dożywotnich prowadzi w Polsce siedem spółek: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, Fundusz Hipoteczny Dom S.A., Fundusz Hipoteczny Dom S.A. s.k.a., Fundusz Hipoteczny Gwarancja, (...)

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

oferowaniu konsumentom umów świadczeń dożywotnich prowadzi w Polsce siedem spółek: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, Fundusz Hipoteczny Dom S.A., Fundusz Hipoteczny Dom S.A. s.k.a., (...)

Dom letniskowy

Dom letniskowy

zakres tej definicji się nie zmienił. Obecnie jednak pojęciem tym posługuje się ustawa Prawo budowlane, choć go nie definiuje. Dom letniskowy podlega tym samym wymogom co inne domy wskazane w prawie

Cofnięcie zgody na zamianę mieszkania na dom

Cofnięcie zgody na zamianę mieszkania na dom

, umowa zamiany, akt notarialny, dom, mieszkanie, lokal komunalny, gmina,

Czy żona może wynająć mężowi ich wspólny dom?

Czy żona może wynająć mężowi ich wspólny dom?

Małżeństwo (wspólność majątkowa) posiada dom, w tym domu mąż prowadzi działalność gospodarczą. Czy żona może wynająć dom mężowi na prowadzenie działalności gospodarczej? Czy taka (...)

Podział majątku a udział w spółce z o.o.

Podział majątku a udział w spółce z o.o.

nakładów, dom, nieruchomość, wycena

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

(lub w trakcie tego związku, ale weszła do majątku odrębnego starszego Pana) to mimo, iż dom był budowany w trakcie trwania małżeństwa to będzie on stanowił wyłączną własność starszego Pana. (...)

Podatek od sprzedaży domu

Podatek od sprzedaży domu

podatek dochodowy 19% jak będzie liczona wartość domu. Np. sprzeda za 150 tys. czy będzie mógł pomniejszyć wartość domu o poniesione koszty materiałów, robocizny? Dom jest osobną własnością (...)

Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

podstawie rozwodu wnieść do ksiąg wieczystych o wpis podziału majątku jakim jest dom po 1/2 , że nie ma prawomocnego wyroku rozwodowego księgi wieczyste taki wniosek mu odrzuciły. Pani Y przebywa (...)

Zabezpieczenie alimentów na nieruchomości

Zabezpieczenie alimentów na nieruchomości

podstawie rozwodu wnieść do ksiąg wieczystych o wpis podziału majątku jakim jest dom po 1/2 , że nie ma prawomocnego wyroku rozwodowego księgi wieczyste taki wniosek mu odrzuciły. Pani Y przebywa (...)

Podział nieruchomości wspólnej małżonków

Podział nieruchomości wspólnej małżonków

opuszczenie lokalu przez małżonka, któremu nie została przyznana nieruchomość, na której znajduje się dom. Nie można natomiast nikogo do tego zmusić bez wyroku sądu. Wyroki sądu wykonuje zaś (...)

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

nie podlegają podziałowi majątkowemu? Z pytania wynika, że nieruchomość, na której został wybudowany dom była Państwa współwłasnością ustawową w części ½ zaś w części ½ (...)

Ustalenie sposobu użytkowania

Ustalenie sposobu użytkowania

(Państwo i mama), zgodnie z zasadą, że własność nieruchomości rozciąga się na wszystko co jest z nią trwale połączone (w tym dom). Samo określenie, że mąż mamy jest uprawniony do korzystania (...)

Sposób rozbudowy domu

Sposób rozbudowy domu

rozbudowę domu. Chcę postawić obok drugi dom, który z wyglądu i rozmiarem będzie podobny do tego, który już stoi. Chcę połączyć oba domy wspólną kotłownią, która jednocześnie łączy je (...)

Zeznanie  świadków w postępowaniu spadkowym

Zeznanie świadków w postępowaniu spadkowym

, to dom ten faktycznie wchodził w skład tego majątku odrębnego. Jeżeli jednak Pan ten wykaże, iż środki faktycznie pochodziły z jego mająku, bądź z majątku wspólnego małżonków, dziedziczeniu (...)

Darowizna na rzecz jednego z małżonków

Darowizna na rzecz jednego z małżonków

teściów są przeznaczane dla małżonków wspólnie, czy też tylko dla jednego z nich. Jeżeli są przeznaczane wspólnie dla małżonków, stanowią one majątek wspólny, w związku z tym dom wybudowany (...)

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

, dodatek wychowawczy, dom dziecka, adopcja, placówka opiekuńczo-wychowawcza

1

2

3

4

5

...

23

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne