druk rezygnacji z umowy z c za darmo Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

cywilnoprawną to czy automatycznie płatnik (zleceniodawca) pomniejsza zaliczkę od przychodów z tej umowy o kwotę 300 zł? Nie, gdyż przychody z umowy o pracę i przychody (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

działań o regulację zawartą w art. 210 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem rezygnację z pełnienia funkcji prezesa bez rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki z (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

finansowanych z budżetu państwa. Jeżeli rodzice zawrą w tym samym okresie umowy uaktywniające z kilkoma nianiami, to składki z budżetu państwa będą finansowane przez budżet (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydaje się na okres, o którym mowa w art. 91 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1; 2) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

; 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi; 3 MWh dla gospodarstw domowych rolników oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Z kolei, opłaty za usługi dystrybucji (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

pracy. W nowym przmieniu przewiduje on, iż z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, a im przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres (...)

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

biernej w porównaniu z reprezentacją czynną z punktu widzenia interesów osoby prawnej (…) i z tego względu w art. 205 § 2 k.s.h. w odniesieniu do spółki (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

wypowiedzenia (rezygnacji) z funkcji członka zarządu jak również sposób rezygnacji. Umowa spółki może wskazywać także podmiot któremu należy złożyć rezygnację z funkcji. (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

zeznania rocznego, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

zrezygnować z karty podatkowej? Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie do 20 stycznia musisz złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego: oświadczenie o (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w  części.  Zasiłek macierzyński (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

(por. wyroki WSA w Warszawie z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wa 41/19; z 27 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wa 250/19; z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wa 526/19; z (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

za usługi transmisji danych w przypadku niezamierzonego połączenia z nienaziemnymi publicznymi sieciami komórkowymi, takie jak umożliwienie klientom korzystającym z roamingu rezygnacji (...)

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

rezygnacji z tego sposobu, - wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu, - wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji (...)

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

uczestników PPK, np. z tytułu nieterminowego przekazania do instytucji finansowejwpłat do PPK. Podmiot zatrudniający nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za wyniki inwestycyjne uczestników (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

; Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi; suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne; oliwki nadziewane rybami; makarony

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

zdiagnozowano ją przed objęciem ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia lub też, jeśli z jej powodu rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie 12 (24) miesięcy przed objęciem (...)

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

podpisała umowę – egzemplarz umowy wraz z drukiem ZUS ZZA oraz dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, dla członków rodziny osoby ubezpieczonej – egzemplarz umowy, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

dla oświadczenia? Art. 88z ust. 13: informacja o podjęciu pracy w związku z oświadczeniem (dowolny, ale zrozumiały tekst) może być dokonana pisemnie lub w formie elektronicznej zrównanej (...)

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy kredytu, a po upływie tego terminu wraz z odsetkami ustawowymi - w przypadku rezygnacji właściciela książeczki mieszkaniowej z wykorzystania (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

. przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze, pralni oraz piwnicy. Prawo do korzystania z wyżej wymienionych części nieruchomości wynikało (...)

Czy mogę dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ?

Czy mogę dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ?

;    a) druk ZUS ZWUA,     b) decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej,     c) decyzja o przyznaniu zasiłków i świadczeń okresowych, 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

w obligatoryjnym MPP związane z korygowaniem rozliczeń Z uwagi na powiązanie obligatoryjnego MPP z określonym limitem kwotowym na fakturze oraz ujęciem na niej choćby jednej z (...)

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

za kurs za ostatni miesiąc nauki. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wkursie lub przerwania uczestnictwa w zajęciach kwota ta nie podlega zwrotowi"14. „W przypadku przekroczenia (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1 + E;  w zasadzie 21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E.  Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jest to tzw. słabszy skutek umowy przedwstępnej. W praktyce oznacza to, iż w celu uzyskania odszkodowania za niezawarcie (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

związanej z produkcją energii ze spalanego surowca. W tym zakresie korzysta on z usług podwykonawców – B i C (podatnicy VAT czynni), którzy wykonują wynikające z (...)

Influencer marketing a oznaczanie reklam

Influencer marketing a oznaczanie reklam

już objęty umową i nie otrzymuje za jego publikację dodatkowego wynagrodzenia, nie musi tego oznaczać. Przykład:  Influencerka zrealizowała wynikające z umowy z reklamodawcą (...)

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

straci prawo do rezygnacji z umowy. Potwierdzenie takiej zgody i przyjęcie do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy wraz z rozpoczęciem pobierania (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

organizacji Kiedy występuje? Z momentem zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji. Funkcjonuje ona do czasu zarejestrowania spółki w (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

ustaw (druk sejmowy 798). Wjazd i pobyt w Wielkiej Brytanii - zmiany dotyczące z końcem okresu przejściowego związanego z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

zrealizowaniem szkolenia wpłaty 80% należności za wykonanie usługi szkoleniowej. Zaliczka ta zgodnie z umową zawieraną z uczestnikiem szkoleń może być zwrócona w przypadku rezygnacji (...)

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

korzystającego wpodstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 17f ustawy o CIT (art. 23f ustawy o PIT) o uznaniu umowy leasingu za leasing (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; ustawa (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

).  Przychody z tytułu wynagrodzenia za usługę finansową w związku z rozłożeniem w czasie płatności przysługującej za wykonane usługi projektowe, budowlane (budowlano-montażowe)  Okoliczność, (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

pracy i szkoły.Skorzystaj z usługi. Punkty karne online E-usługa "Sprawdź swoje punkty karne" to możliwość kontroli posiadanych punktów karnych bez wychodzenia z domu i za (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Żeby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – która wiąże (...)

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

przejęciu obowiązków z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych;  sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki (...)

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu było zgodne z obowiązującymi przepisami (brak woli strony do dalszego pełnienia funkcji)? I czy może to mieć jakiekolwiek znaczenie prawne? 2. Nowy (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

stosujemy m.in. w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, będzie wsparciem prawnym dla przedsiębiorcy lub rolnika w sporze sądowym z dużym kontrahentem z branży rolno-spożywczej" – (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

. Umowy z kontrahentami Umowy handlowe podpisane przez zmarłego przedsiębiorcę nie wygasają z powodu jego śmierci. Jeżeli zarządca sukcesyjny został powołany przez przedsiębiorcę, (...)

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

w obrocie z konsumentami: „§ 6 ust. 3: „Zawarcie przez Zamawiającego umowy zakupu nieruchomości wskazanej przez Pośrednika z pominięciem Pośrednika powoduje skutki wynikające (...)

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

rodziców także wtedy, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków z tych dochodów.     Małoletnie dziecko może wykonywać pracę na podstawie umowy (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

należności budżetu państwa jedynie z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł). Z kolei regulacja zawarta w dodawanym art. 59a ust. (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

możliwe jest wykonywanie pracy na podstawie różnych umów (m.in. umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło). Rodzaj umowy wiąże się z charakterem pracy oraz zakresem (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

taki podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym. Na marginesie należy również zauważyć, iż równoznaczne z wykreśleniem podatnika z rejestru jako (...)

Złożenie rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki z o. o. a jego odpowiedzialność - opinia prawna

Złożenie rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki z o. o. a jego odpowiedzialność - opinia prawna

;łki X." Czy rezygnacja zwalnia członka zarządu z dalszej odpowiedzialności finansowej za spółkę z dniem rezygnacji i czy w piśmie rezygnacji należało dopisać (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne