druki do op��at za korzystanie z cyfrowego polsatu do pobrania Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

artykułu. Na mocy przepisów wydawcy mają obowiązek dzielenia się wpływami z nowego prawa z autorami danej publikacji. Przegłosowanie przez Parlament Europejski nowelizacji przepisów (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

okoliczności wskazują, że do czynności nie ma zastosowania art. 119a. O.p. Na podstawie art. 119y § 2 O.p. minister właściwy do spraw finansów publicznych odmawia wydania (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

instytucje i laboratoria. Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

cyfrowego powinny zostać uzgodnione do końca 2018 r., zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej z października 2017 r. Należy do nich na przykład modernizacja unijnych (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

przez ubezpieczycieli na rzecz podmiotów trzecich likwidujących szkody na rachunek zamieszczony w Wykazie jest tu odniesienie się do charakteru płatności, której celem jest wypłata

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

wieczystej - 60 zł, - wyciągu z księgi wieczystej: 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej, 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej, 25 (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

stan faktyczny i prawny danego przypadku, co do okoliczności, czy w danym momencie zachodzi przesłanka do jego zastosowania. Korzystanie z tego uprawnienia powinno być ograniczone (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

(ZFŚS) określają przepisy prawa (tj. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2191, ze zm), a zasady i warunki korzystania z usług (...)

Odsetki od zaległości podatkowej

Odsetki od zaległości podatkowej

należnych już odsetek. Nie jest możliwa więc całkowita spłata tylko jednej z tych należności. Wyjątkowo jedynie odsetki za zwłokę nalicza organ podatkowy.  Zgodnie, z art. 53 (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

. oraz odniósł się do stanowiska pełnomocnika skarżącego, co do zmiany w przepisach. Wyjaśnił, że kwestionowana decyzja organu I instancji była zasadna. Stosownie do art. 2 ustawy (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

, jak i nieosobowe. Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip oświadczył: "Do 2025 r. w UE-27 gospodarka oparta na danych będzie prawdopodobnie stanowić (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

. Zgodnie z definicją legalną z art. 3 pkt 12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku – do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania, z (...)

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

rozwijają cele oraz działania określone w Strategii Cyberbezpieczeństwa UE z roku 2013. W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach przedstawionego (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

spółki uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do adresatów w taki sposób, że mogli zapoznać się z jego treścią (art. 61 KC w zw. z art. 2 KSH). (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

mieć zastosowanie do przychodów wypłaconych od dnia 29 listopada 2019 r. zgodnie z ww. regulacjami oraz z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a i ust. 9aa ustawy o PIT. Do (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Po zmianach z wakacji składkowych skorzystają także firmy, które zatrudniają (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej decyzja Nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej ustawa (...)

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

nazwisko; datę urodzenia; kwotę przychodu za 2016 r. niezbędną do autoryzacji i pobrania PFR: dla [PFR] PIT-37 - sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, (...)

SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu

SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu

CP. W dniu 26 maja 2014 r. przed Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) miała miejsce rozprawa z odwołania Cyfrowego Polsatu S.A. (dalej CP) od decyzji Prezesa (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych tzw. wakacji składkowych o firmy zatrudniające do 49 osób. Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z (...)

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

prawidłowa wykładania art. 12 ust. 2a ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania (...)

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

jednego numeru IP oraz częstotliwość wejść do przeglądarki z jednego numeru IP. Z tych zabezpieczeń Ministerstwo nie zamierza zrezygnować. 3. Czy istnieje możliwość korzystania z (...)

Kredyt studencki w roku akademickim 2018/2019

Kredyt studencki w roku akademickim 2018/2019

miesięcznej raty kredytu. Jakie są obowiązki kredytobiorcy? Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do (...)

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie. Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp na 2 metry Wywieś (...)

Mecze w systemie pay-per-view. Jest decyzja UOKiK

Mecze w systemie pay-per-view. Jest decyzja UOKiK

prowadzonego monitoringu rynku sprzedaży praw do transmisji wydarzeń sportowych UOKiK sprawdził umowy, jakie dysponent praw do transmisji z tych meczów – spółka Sportfive zawarła (...)

Polskie stanowisko na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Polskie stanowisko na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

) oraz z państw o relatywnie niskich cenach krajowych (w Polsce stawki za połączenia krajowe są jednymi z najniższych w Europie), mogą być zmuszeni do świadczenia usług poniżej (...)

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

umiejętności posługiwania się różnymi technologiami asystującymi. Nie zawsze musisz odpowiadać na wszystkie pytania z listy kontrolnej. Przykładowo, do oceny, że strona nie jest zgodna (...)

Czy mogę dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ?

Czy mogę dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ?

załącznikami do umowy są druki zgłoszenia do ubezpieczenia: ZUS ZZA (dla ubezpieczającego się) oraz ewentualnie ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA (dla członków rodziny). Druki te powinieneś (...)

ProteGO Safe do pobrania

ProteGO Safe do pobrania

Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z GovTech Polska, pod nadzorem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Z ProteGO Safe do sklepu - MC obala mity Jeśli nie będziecie korzystali (...)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

przez składającego wniosek z Funduszem, natomiast przestają być nim objęci z dniem rozwiązania przedmiotowej umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się przed wejściem w życie rozporządzenia 1408/71, okresy ubezpieczenia uwzględniane do przyznania prawa do świadczenia zostały (...)

Jak potwierdzić tożsamość smartfonem?

Jak potwierdzić tożsamość smartfonem?

przekraczania granicy.Jeśli chcesz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą telefonu komórkowego w urzędzie, skorzystaj z mDowodu Osobistego (tj. „dowodu przez komórkę”).Z (...)

Nadchodzi dyrektywa o prawach autorskich

Nadchodzi dyrektywa o prawach autorskich

dyrektywy 2001/29/WE na wydawców publikacji prasowych do celów cyfrowego korzystania z ich publikacji oraz przewidują opcję wprowadzenia przez państwa członkowskie możliwości (...)

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez (...)

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad (...)

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy

;. Podstawą prawną do żądania odszkodowania (w zasadzie wynagrodzenia) za bezumowne korzystanie z gruntu jest art. 225 w związku z art. 224 Kodeksu cywilnego.  Zgodnie (...)

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

, dwustronnego i wielostronnego), a nie tylko krajowego. Wydłuży się okres obowiązywania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych - z 3 lat do 5 lat. Zgodnie z nowymi przepisami, termin

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

numerami: 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych) +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy) Podstawa (...)

Europa w bezpiecznym ruchu

Europa w bezpiecznym ruchu

tys. osób w latach 2020–2030, przyczyniając się tym samym do zrealizowania długoterminowego celu UE, jakim jest ograniczenie do niemal zerowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężko (...)

Cyfra plus a abonament telewizyjny

Cyfra plus a abonament telewizyjny

, nie zwalnia Pani z obowiązku opłacania abonamentu przewidzianego przez ustawę o opłatach abonamentowych. Zgodnie z tą ustawą, opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników

Roam like at home na wakacje

Roam like at home na wakacje

okres 5 lat, obniżanie limitów opłat za przesył danych, z 7,7 EUR za GB (od 15 czerwca 2017 r.) do 6 EUR za GB (od 1 stycznia 2018 r.), 4,5 EUR za GB (...)

Zmiany dla pracodawców na 2019 r.

Zmiany dla pracodawców na 2019 r.

systemu informatycznego do bramki UBD i korzystanie z tego kanału komunikacji. Informacje techniczne, które dotyczą działania wersji testowej UBD znajdziesz w zakładce e-Deklaracje/Do (...)

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

może wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia, natomiast to sąd decyduje, na podstawie zebranych dowodów, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czy też nie. Odnosząc (...)

Wracają godziny dla seniora

Wracają godziny dla seniora

. Do pobrania: Plakat do pobrania - Wspieraj seniora.  Minister Maląg apeluje: uważajmy na osoby starsze, dbajmy o swoich bliskich Osoby starsze, nierzadko zmagające się (...)

Zasady umarzania kredytów studenckich

Zasady umarzania kredytów studenckich

społecznej o spełnianiu przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, informacje o innych uzyskiwanych dochodach (np. renty socjalne, rodzinne, z tytułu (...)

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r. kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając (...)

Bezprawne zajmowanie lokalu a odcięcie dopływu wody i gazu

Bezprawne zajmowanie lokalu a odcięcie dopływu wody i gazu

;wprzez odcięcie wody, prądu, gazu, itp., w związku z czym wnosi do sadu o zobowiązanie go do ichdopełnienia. Natomiast Pan jako pozwany, będzie musiał wykazać, że poprzez zapewnienie (...)

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości

6-2511/05/DO). Występuje w tym przypadku tylko zakaz prowadzenia egzekucji z innych środków czy innych przedmiotów niż przedmiot hipoteki/ zastawu. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem (...)

eYouGuide - nowy przewodnik Komisji Europejskiej po

eYouGuide - nowy przewodnik Komisji Europejskiej po "cyfrowych prawach" konsumenta

obowiązują na stronach internetowych z oznaczeniem ".eu " . W odróżnieniu do stron ".com" lub ".net", strony z adresem zakończonym na ".eu", muszą (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne