druki do opłat za korzystanie z cyfrowego polsatu do pobrania Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

artykułu. Na mocy przepisów wydawcy mają obowiązek dzielenia się wpływami z nowego prawa z autorami danej publikacji. Przegłosowanie przez Parlament Europejski nowelizacji przepisów (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

instytucje i laboratoria. Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

cyfrowego powinny zostać uzgodnione do końca 2018 r., zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej z października 2017 r. Należy do nich na przykład modernizacja unijnych (...)

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

wieczystej - 60 zł, - wyciągu z księgi wieczystej: 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej, 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej, 25 (...)

Koniec systemu viaTOLL. Od 1 października tylko e-TOLL

Koniec systemu viaTOLL. Od 1 października tylko e-TOLL

Placu Poboru Opłat (PPO) tylko do obsługi pojazdów korzystających z systemu e-TOLL. przeznaczenie jednego pasa wjazdowego i jednego pasa wyjazdowego na każdej Stacji Poboru Opłat (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czym są opłaty za korzystanie ze środowiska? Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak sama ich nazwa wskazuje, są pobierane za to, że przy okazji prowadzenia jakiejś działalności (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

korzystanie z roamingu regulowanego bez dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem uczciwego korzystania z usług roamingu oraz możliwości zastosowania odstępstwa w celu zachowania (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

. Zgodnie z definicją legalną z art. 3 pkt 12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

również do:   opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

, jak i nieosobowe. Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip oświadczył: "Do 2025 r. w UE-27 gospodarka oparta na danych będzie prawdopodobnie stanowić (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

;traktowane są na równi z osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności,  pozostałe osoby traktowane są na równi z osobami zaliczonymi do lekkiego (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę; posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego (...)

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

złożonego przez ciebie wykazu. Twoje zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął (...)

SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu

SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu

CP. W dniu 26 maja 2014 r. przed Sądem Okręgowym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) miała miejsce rozprawa z odwołania Cyfrowego Polsatu S.A. (dalej CP) od decyzji Prezesa (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

mieć zastosowanie do przychodów wypłaconych od dnia 29 listopada 2019 r. zgodnie z ww. regulacjami oraz z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a i ust. 9aa ustawy o PIT. Do (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

: złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia 1000 zł od wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej decyzja Nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej ustawa (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. 7. Przesunięcia płatności za media Zmiana ma na celu odciążenie przedsiębiorców z opłat audiowizualnych i abonamentowych. W szczególności (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

, uwzględniając koszty związane z jej wydaniem i dystrybucją.8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

stan faktyczny i prawny danego przypadku, co do okoliczności, czy w danym momencie zachodzi przesłanka do jego zastosowania. Korzystanie z tego uprawnienia powinno być ograniczone (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

(ZFŚS) określają przepisy prawa (tj. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2191, ze zm), a zasady i warunki korzystania z usług (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

zaświadczenie zostanie wydane w 2019 roku. Za rok 2020 również obowiązuje wniesienie opłaty, z tym że już w terminie do 31 marca 2020. Zatem jeżeli właściciel będzie zwlekał (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.); ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, (...)

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

jednego numeru IP oraz częstotliwość wejść do przeglądarki z jednego numeru IP. Z tych zabezpieczeń Ministerstwo nie zamierza zrezygnować. 3. Czy istnieje możliwość korzystania z (...)

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne

przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Natomiast wysokość opłat za korzystanie (...)

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wody Polskie, na który gminy przekazują wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: 16 1130 1017 0020 1510 6720 0153 Zgodnie z art. 299 ust. 5 Prawa (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

;wił rozliczenia się z opłat i prowizji w związku z wcześniejszą spłatą kredytu? Zawiadom UOKiK, napisz do nas pod adresem uokik@uokik.gov.pl. Możesz również skorzystać (...)

Roam like at home na wakacje

Roam like at home na wakacje

okres 5 lat, obniżanie limitów opłat za przesył danych, z 7,7 EUR za GB (od 15 czerwca 2017 r.) do 6 EUR za GB (od 1 stycznia 2018 r.), 4,5 EUR za (...)

Polskie stanowisko na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Polskie stanowisko na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

) oraz z państw o relatywnie niskich cenach krajowych (w Polsce stawki za połączenia krajowe są jednymi z najniższych w Europie), mogą być zmuszeni do świadczenia usług poniżej (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

ustalenia prawa do danej formy wsparcia. We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

. Warunki z korzystania z niej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali; jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku – do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania, z (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

pełnych korzyści z jednolitego rynku. Wszystkie wewnątrzunijne płatności transgraniczne w euro dokonywane poza strefą euro będą teraz kosztowały tyle samo – z niewielkimi opłatami (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

dziedzictwa narodowego - w odniesieniu do uczelni artystycznych;  minister właściwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do uczelni medycznych;  minister właściwy do spraw (...)

Jak potwierdzić tożsamość smartfonem?

Jak potwierdzić tożsamość smartfonem?

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452, z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat (...)

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

rozwijają cele oraz działania określone w Strategii Cyberbezpieczeństwa UE z roku 2013. W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach przedstawionego (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

przykładu, w ostatnich dniach 88-letni senior z Wrocławia w liście do Rzecznika informuje, że od września br. opłaty związane z wypłatą gotówki i przelewami wzrosły w jego (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

spółki uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do adresatów w taki sposób, że mogli zapoznać się z jego treścią (art. 61 KC w zw. z art. 2 KSH). (...)

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

zdrowia.Masz prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego (w tym lotniczego) do najbliższego podmiotu, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz z (...)

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową. 10. Kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym (...)

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 2) jest w zwłoce z zapłatą (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

ochrony konkurencji i konsumentów.  Jakie sankcje może nałożyć urząd? UOKiK może nałożyć karę za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokości 3% obrotu przedsiębiorcy

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego,  nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z (...)

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

idzie mogą ustalić wyższe w stosunku do stawek rynkowych wynagrodzenie za usługi dodatkowe. Samo zatem pobieranie wysokich opłat za usług dodatkowe świadczone przez sieć należy (...)

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Opłata (...)

Ruszył e-TOLL

Ruszył e-TOLL

użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy – opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora. Do dyspozycji użytkowników (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

jednocześnie osobą uprawnioną do reprezentowania spółki (jest na przykład członkiem zarządu) odpowiada on solidarnie ze spółką z racji pełnionej funkcji. Z chwilą rejestracji (...)

1

2

3

4

5

...

7

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne