dzienny dom pomocy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy. Ośrodkami (...)

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom (...)

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

miejsca całodobowe okresowego pobytu Takim ośrodkiem wsparcia jest m.in. środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, (...)

Co warto wiedzieć o otwarciu placówek dziennego pobytu?

Co warto wiedzieć o otwarciu placówek dziennego pobytu?

, placówka wsparcia dziennego, klub seniora, dzienny dom pomocy, osoba niepełnosprawna, starszy, warsztat terapii zajęciowej, dom, epidemia, koronawirus, choroba, bezpieczeństwo, (...)

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

zakaźnych u ludzi. Gdzie dzienny opiekun może sprawować opiekę nad dziećmi? Żeby dzienny opiekun mógł sprawować opiekę nad dziećmi, powinien posiadać lokal. Może to być mieszkanie (...)

„Senior+” w 2020 roku

„Senior+” w 2020 roku

przez 8 godzin. Program nie określa minimalnej liczby godzin, w których powinien funkcjonować Klub „Senior +”. Senior+, stary, 2020 rok, dziadek, babcia, Dzienny Dom, dotacja, (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

zaistnienia takiego zdarzenia prawnego jak umieszczenie osoby uprawnionej w domu pomocy społecznej - wyjaśnił NSA. opłata za pobyt, dom pomocy społecznej, DPS, rodzina, opłaty, dom (...)

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  jednostki

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

, pobyt w żłobku, dziecko, żłobek, dzienny opiekun, ZUS, klub dziecięcy

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów, z wyjątkiem stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, przyznawane są przez organy uczelni, tj. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

zainterweniować, np. skontaktować się z policją, ośrodkiem pomocy społecznej czy odpowiednim specjalistą. Infominia działa od poniedziałku do piątku, od 12.00 do 18.00, i jest bezpłatna. 800 100 (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

. Łącznie musisz wychowywać przynajmniej troje niepełnoletnich dzieci albo pełnoletnich, które jeszcze się uczą.     Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy

Będą zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Będą zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

doświadczenie w pomocy prawnej dla określonych grup odbiorców. Tego typu wysokospecjalistyczne organizacje znajdą miejsce w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym w ramach składania (...)

Nikt nie chce opiekować się dziećmi

Nikt nie chce opiekować się dziećmi

się ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy czy stowarzyszenia pomagające w powrocie na rynek pracy. To najlepsze miejsca, by informować o możliwości podjęcia pracy jako dzienny opiekun i (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń). W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy (...)

Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

sprawujących całodobową opiekę i partycypować w kosztach utrzymania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej? Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy (...)

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

uzyskania pomocy finansowej. Jak podkreślają opiekunowie wychowanków dzieje się tak dlatego, że plany: powstają zbyt późno: zarówno kierownicy kontrolowanych centrów pomocy, jak i ankietowani (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń z innych systemów wsparcia. Jeżeli zatem ktoś np. pobieraa zasiłek z pomocy społecznej, jest osobą bezrobotną (...)

Resort pracy dofinansuje domy seniora

Resort pracy dofinansuje domy seniora

dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie. Dzienny dom Senior-WIGOR może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

wymiarem jest między innymi możliwość wystąpienia o alimenty przez ośrodek pomocy społecznej (art. 110 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej). Art. 110. 1. Zadania pomocy społecznej w (...)

Wyższe standardy w placówkach opieki już wkrótce

Wyższe standardy w placówkach opieki już wkrótce

społecznej może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez mieszkańca będącego osobą z zaburzeniami psychicznymi terenu domu pomocy społecznej w przypadku, gdy brak opieki zagraża życiu (...)

Wyższe standardy w placówkach opieki

Wyższe standardy w placówkach opieki

na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub jego mieszkańca. Osoba płacąca za pobyt rodzica (bliskiego) w domu pomocy społecznej będzie zwolniona (obligatoryjnie) z opłat (na jej (...)

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

publiczny, wykonujących działania ratownicze, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. (...)

Wsparcie dla rodzin zmienione

Wsparcie dla rodzin zmienione

danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona  w danej gminie (np. centrum świadczeń), właściwy dla miejsca zamieszkania

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

2021 r., poz. 1133, z późn. zm.); ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych

Projektowane zmiany w sprawie domów pomocy społecznej

Projektowane zmiany w sprawie domów pomocy społecznej

Rozporządzenia Ministra  Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej. dom pomocy społecznej, standard usług domów pomocy (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.§ 4. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu (...)

Domy pomocy społecznej w czasie epidemii

Domy pomocy społecznej w czasie epidemii

mieszkańców domów pomocy społecznej W połowie marca MRPiPS przekazało wojewodom rekomendacje dotyczące informowania mieszkańców domów pomocy społecznej (oraz innych (...)

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

jednostką, o której mowa w art. 12 § 4 i 7, wójta oraz właściwą komisję wyborczą wyższego stopnia.Art. 40. § 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania.§ (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

musisz zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym i przejść w tryb „tylko do odczytu”, odczytać zawartość pamięci kasy fiskalnej przy pomocy serwisanta oraz: wystawić raport fiskalny (...)

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika. Możesz je też wysłać pocztą. Jaka jest wysokość zasiłku? 80% podstawy wymiaru zasiłku (zob. wyżej). Wysokość zasiłku wyliczy dla (...)

Weterani zwolnieni z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Weterani zwolnieni z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

zwolnienia członków korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek. Nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Miliony na seniorów

Miliony na seniorów

;wnież: Wyniki Senior+ 2019 Programy skierowane do seniorów Senior+_2019.pdf   senior, starszy, Senior+, dom, klub dla seniora, samorząd, Dzienny Dom

Dom opieki dla osób starszych

Dom opieki dla osób starszych

pomocy społecznej, o ile podmioty je zakładające będą spełniały warunki i standardy określone w ustawie. Tylko uzyskanie takiego statusu planowanego obiektu pozwoli Panu jednak na wykorzystanie

„Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna”

, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, (...)

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora. DPS, dom (...)

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce umieścić moją matkę w domu opieki. Czy może to przymusowo zrobić bez jej zgody? W kwestii umieszczenia Pana mamy w domu pomocy społecznej należy (...)

W domach pomocy społecznej i innych placówkach ma być lepiej

W domach pomocy społecznej i innych placówkach ma być lepiej

;w jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Proponowana nowelizacja uwzględnia kwestie zgłaszane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Zgodnie z nowymi przepisami, katalog sankcji

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

uzyskania pomocy finansowej na naukę Zaproponowano rozszerzenie prawa do uzyskania pomocy finansowej na naukę. Obecnie weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej (...)

Zasady korzystania z domów dla matek z małoletnimi dziećmi

Zasady korzystania z domów dla matek z małoletnimi dziećmi

osoby lub ośrodka, i niezwłocznie powiadamia o tym starostę powiatu prowadzącego dom. Ośrodek, w terminie 14 dni od dnia umieszczenia osoby bez skierowania, przesyła staroście dokumenty, o których (...)

Co nowego dla ubogich i seniorów?

Co nowego dla ubogich i seniorów?

Ministrów projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada powstanie nowego typu placówki udzielającej tymczasowego schronienia. (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód. § 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy (...)

Nowa edycja programu „Senior +”

Nowa edycja programu „Senior +”

;re oferowały seniorom ponad 12,8 tys. miejsc. Materiały: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert edycja 2020 program Senior +, senior, stary, zajęcia, Dzienny Dom, klub

Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

o pomocy społecznej obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:  osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, spadkobiercy

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

brakiem miejsc. Nie jest dla nas do końca jasne, co ma Pani na myśli, pisząc o "odmowie z przyczyn finansowych". Kwestię odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej normuje ustawa o pomocy

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

; Mieszkanie dla młodych, MdM, kredyt, BGK, bank, mieszkanie, dom, dofinansowanie wkładu własnego

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

zarządzeń. Rodzice w tym zakresie mogą zostać zobowiązani do pracy z asystentem rodziny a także korzystać z pomocy terapeutycznej, Przykład: Jako przykłady uzasadniające wydanie takiego zarządzenia (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne