efs Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zespół ds. uproszczeń III posiedzenia w ramach akcji Proste Fundusze – efekty dotychczasowych prac

Zespół ds. uproszczeń III posiedzenia w ramach akcji Proste Fundusze – efekty dotychczasowych prac

Lewiatana w Zespole ds. uproszczeń jest Marzena Chmielewska, mchmielewska@pkpplewiatan.pl  Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl Europejski Fundusz Społeczny, EFS, przedsiębiorcy, środki (...)

Szykują się nowe regulacje dla rynku pracy

Szykują się nowe regulacje dla rynku pracy

powiatowego urzędu pracy na realizację projektów EFS, liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, stopę bezrobocia, zaciągnięte w poprzednim roku zobowiązania z tytułu realizacji (...)

„Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia

„Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia" - Komisja inicjuje nową strategię ograniczającą wpływ kryzysu na zatrudnienie

dla osób poniżej 25 roku życia oraz trzech miesięcy dla osób powyżej 25 roku życia. EFS powinien wspierać dążenia do osiągnięcia wymienionych celów w ramach programu „nowy etap kariery"

Co szóste euro z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do Polski

Co szóste euro z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do Polski

; trafi 11 mld euro, z czego z EFS będzie to 9,7 mld euro. Reszta to wkład państwa lub środki własne wnioskodawców.Minister podkreśliła, że ten największy program z EFS w Europie wspiera (...)

Czy towary zakupione z dotacji można wrzucić w koszty?

Czy towary zakupione z dotacji można wrzucić w koszty?

dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129. Rzeczpospolita 21.04.2008 r. dotacja, dofinansowanie, EFS, koszty, podatek, zakup, podatki, (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO będą realizowane

Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

. Na zakończenie OHP pomogą znaleźć zatrudnienie uczestnikom projektów. aktywizacja, młody, OHP, Od szkolenia do zatrudnienia, EFS, YEI, młodzież, praca, Ochotnicze Hufce Pracy

Rodzinny kapitał opiekuńczy już w przyszłym roku

Rodzinny kapitał opiekuńczy już w przyszłym roku

Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility; RRF); Moduł 2 - Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+); Moduł 3 - środki krajowe (budżet państwa i Fundusz Pracy). W ramach modułu 3, dzięki

Pilotaż centrów usług społecznych

Pilotaż centrów usług społecznych

uwzględnieniem usług realizowanych w społeczności lokalnej (zasada deinstytucjonalizacji). W ramach projektu finansowane mogą być usługi wchodzące w zakres interwencji EFS, obejmujące: wsparcie (...)

Prostsza realizacja projektów unijnych

Prostsza realizacja projektów unijnych

wyłączono  usługi B+R świadczone przez personel wybrany przez beneficjenta na etapie wnioskowania o dofinansowanie oraz deinstytucjonalizację usług opiekuńczych w projektach EFS. Przy tym, rozeznanie (...)

Co nowego w instytutach i społecznej aktywności?

Co nowego w instytutach i społecznej aktywności?

(EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się na skutek jej stosowania w zakresie oceny operacji przez lokalną

NIK wskazał poważne błędy w przetargach unijnych

NIK wskazał poważne błędy w przetargach unijnych

równego traktowania podmiotów. Powyżej progów unijnych współczynnik błędu nie był zbyt wysoki (ze środków EFS zwykle finansowane są mniejsze projekty). Brak wiedzy i trudności z interpretacją (...)

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Rząd uchwalił projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

dwufunduszowych - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i (...)

Europejski kodeks postępowania. Partnerstwo przy funduszach

Europejski kodeks postępowania. Partnerstwo przy funduszach

finansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Fundusze te to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (...)

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych: Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; Cel (...)

Czy chore dzieci stracą terapię?

Czy chore dzieci stracą terapię?

dotyczącej rehabilitacji; doświadczenie w ocenie wniosków w ramach EFS i FIO. Wysoka ocena działalności Fundacji nie może być kryterium powodującym automatyczne przyznanie środków w procedurze (...)

Wizerunek wymiaru sprawiedliwości

Wizerunek wymiaru sprawiedliwości

Europejskiej wynosi 85 %, pozostała część jest finansowana ze środków budżetu państwa. Koszt badania opinii publicznej został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucję Zarządzającą (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

infrastruktury, energetyki i ochrony środowiska oraz realizację projektów w ramach EFS. Posłowie z zadowoleniem przyjmują proponowane zwiększenie wysokości zaliczek, co zapewnieni finansowanie na (...)

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

interwencyjnym oraz ścisły monitoring poziomu ich realizacji (np. strategiczne ciągi komunikacyjne),weryfikację priorytetowych obszarów wsparcia w ramach EFS pod kątem sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza

Będą powiatowe konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Będą powiatowe konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli

przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy, finansowanego z EFS, realizowanego w ramach unijnego (...)

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

on ani obecnych realiów gospodarczych, ani możliwości przedsiębiorstw. Stawia też pod znakiem zapytania dobre wykorzystania środków z EFS przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia. Polska

Sytuacja na rynku pracy we wrześniu 2008 r.

Sytuacja na rynku pracy we wrześniu 2008 r.

małopolskim - o 0,5 proc. (o 400 osób). Nadal utrzymuje się ożywienie na rynku pracy. Wiele osób zatrudnionych znalazło pracę o charakterze subsydiowanym - ze środków Funduszu Pracy i (...)

Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2008 r.

Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2008 r.

Pracy i EFS i zostało skreślonych z list bezrobotnych.   Pracodawcy zgłosili w sierpniu do urzędów pracy 97,9 tys. ofert, czyli o 10 tys. (o 9,3  proc.) mniej, niż w lipcu. Spadek liczby

Sytuacja na rynku pracy w lipcu 2008 r.

Sytuacja na rynku pracy w lipcu 2008 r.

ewidencji stosunkowo dużo było podjęć pracy, w tym prac subsydiowanych z Funduszu Pracy i EFS i dotyczyło to prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych czy innych form aktywizacji takich (...)

Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2008 r.

Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2008 r.

zatrudniają się przy pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie. Bezrobocie spadło też dzięki pracom subsydiowanym ze środków Funduszu Pracy, EFS, pracom społecznie użytecznych, (...)

Wykorzystanie funduszy europejskich – stan na koniec maja 2008 r.

Wykorzystanie funduszy europejskich – stan na koniec maja 2008 r.

początku uruchomienia programu liczba zawartych umów wzrosła do 734). Wartość dofinansowania z EFS podpisanych umów/ wydanych decyzji wg stanu na koniec maja 2008 r. wyniosła blisko 1,3 (...)

Zapisz się na bezpłatne e-szkolenie!

Zapisz się na bezpłatne e-szkolenie!

Akademia PARP jest obecnie jednym z ostatnich otwartych projektów szkoleniowych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków EFS z okresu

Aktywizacja zawodowa kobiet

Aktywizacja zawodowa kobiet

08.11.2007 r. aktywizacja, zawodowa, kobiety, EFS, zatrudnienie, dofinansowanie

Szkoliłeś się za darmo - zapłać podatek

Szkoliłeś się za darmo - zapłać podatek

Transportu Drogowego w Krakowie, który w ubiegłym roku uczył się angielskiego, był na kursach psychologicznych i pisania wniosków o unijne pieniądze. Wszystko w ramach EFS - Europejskich Funduszy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne