emerytury sb wzory wniosku o odwolanie od decyzji Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

emerytury w przywróconym wieku od określonego stażu? Nie. Prawo do emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Warunkiem nabycia prawa do emerytury (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

rodzaju świadczenia, o które aktualnie występuje, oraz od rodzaju wcześniej przyznanego świadczenia. W zależności od tego, czy wnioskodawca starasz się o emeryturę, (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

Szwecji przez okres 11 lat, ubiegającemu się o przyznanie polskiej emerytury, do polskich okresów składkowych i nieskładkowych mających wpływ na uprawnienia do emerytury (15 lat) (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

wniosku nie może przekroczyć 1MB. Maksymalny łączny rozmiar pliku wniosku i wszystkich plików załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB. Możesz dołączyć do (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

rozwiązanie było stosowane przez Zakład. Art. 84 ust. 1 ustawy o sus Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń były ustalane za okres od dnia następującego po dniu doręczenia (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

celnego. 3. Zabezpieczenie następuje w drodze decyzji. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ celny określa w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę należności (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy. 5. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę, o której mowa w (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

art. 74 ustawy o ewidencji ludności od dnia 1.01.2018 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Jak będzie przebiegać weryfikacja pobytu stałego pracodawcy? Rządowy projekt ustawy o zmianie (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

5 ha 150 zł od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 60 zł od wniosku (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

; wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców,f)  wzór wniosku, o którym mowa w art. 18 § 10, o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców,g)  (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 60 zł od wniosku o założenie księgi (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

internet – przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Formularz wniosku o emeryturę pomostową jest oznaczony jako ZUS  Rp-1Epom. Do wniosku o emeryturę trzeba dołączyć: zaświadczenia (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

akcyzy z opakowań jednostkowych tych wyrobów, o ile były one oznaczone znakami akcyzy. Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra (...)

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

;emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1.100,00 zł). Świadczenie nie przysługuje więc osobie uprawnionej (...)

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

podpis. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

;rej mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 albo 2014, wynosi: 1) 20% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 2) 80% emerytury (...)

Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

2020 roku. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

miała prawa do emerytury, miała prawo do emerytury, ale nie złożyła wniosku, aby kiego świadczenia kompensacyjnego, czy też do świadczenia przedemerytalnego ustanie, musisz złożyć (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

decyzji Masz zagwarantowane prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

. Jeżeli przed dniem złożenia tego wniosku wydane zostało ostateczne postanowienie o zakazie wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez poprzedniego zarządcę sukcesyjnego, (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

dziecka ani akt małżeństwa. Do wniosku nie trzeba więc dołączać aktów urodzenia dzieci.    Co zrobić w przypadku błędów we wniosku?  Zdarza się, że podczas (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych. I tak, do wniosku (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania tej decyzji. Współwłaściciel przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnik spółki cywilnej może złożyć wniosek o (...)

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

na niższą wysokość przyszłej emerytury. Pani Barbara i pani Anna  skorzystały z możliwości złożenia wniosku o przyznanie nowej emerytury jeszcze w 2012 r., a więc pod (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

wniosku Wn-D oznaczona kodem 2 lub 3). Wyłączeni są zaś mikro i mali przedsiębiorcy ( kod 0 lub 1 w poz.9 wniosku Wn-D). Tryb ubiegania się o dofinansowanie Pracodawca, który ubiega (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

wewnętrznego, o którym mowa w art. 64a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o usługach płatniczych, d)    o którym mowa w art. 64a ust. 1 pkt 4 lit. b)-e) i g) ustawy (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. - wystąpią o ustalenie tej emerytury, mają już ustalone prawo do nowej emerytury i mają okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę określa wzory: Wniosek o pozwolenie na budowę (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (...)

Emerytury rocznika 1953

Emerytury rocznika 1953

emerytury osobom urodzonym w 1953 r. z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego wprowadza więc możliwość obliczenia wysokości emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

się uzupełnienie wniosku (np. o próbki towaru) lub konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań lub analiz. Czy jest urzędowy wzór wniosku o wydanie (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia. Doktorant niezgadzający się z decyzją, może złożyć – w terminie 14 dni (...)

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

ocenie zebranych dokumentów przez inny zespół kwalifikacyjny. Przy składaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zapłać 250 zł za postępowanie kwalifikacyjne. Zamiast składania (...)

Emerytury dziś i jutro...

Emerytury dziś i jutro...

-ORR-01) nie są już potrzebne, załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA (symbol (...)

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Do 30 dni od złożenia wniosku zainteresowanego powinien on dostać decyzję o przyznaniu dodatku. Przed wydaniem decyzji (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

opłacania faktur. Nowe wzory deklaracji W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności zmianie uległy wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług. Nowe wzory (...)

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla twórców i artystów

terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.   O czym jeszcze trzeba pamiętać? Osoba, która udowodniła wykonywanie pracy (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo2) w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji- (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

; za część ustną egzaminu – 450 zł. Jak można się odwołać? Po otrzymaniu decyzji o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego kandydat ma prawo złożyć wniosek o (...)

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

wsteczny, ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu świadczenia od miesiąca wydania decyzji albo od następnego miesiąca (od możliwie najbliższego terminu płatności przewidzianego (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

, przypadających w okresie od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby wiek emerytalny 60 lat.  Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie (...)

Jeśli nie chcesz głodować...

Jeśli nie chcesz głodować...

. spełni warunki uprawniające do wcześniejszej emerytury nie musi składać wniosku o jej przyznanie do dnia 31 grudnia 2008 r. Wniosek o jej przyznanie może zgłosić w każdym czasie, (...)

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

od dnia złożenia wniosku.  W razie natomiast negatywnego rozpatrzenia wniosku ww. dostawca usług w terminie 21 dni od dnia złożenia tego wniosku zawiadamia, (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 175% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;- dla osób ubiegających się (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.§ 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie (...)

Emerytury kapitałowe

Emerytury kapitałowe

emerytury kapitałowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, miesięcznej stawki dożywotniej emerytury kapitałowej, (...)

Kredyt studencki w roku akademickim 2018/2019

Kredyt studencki w roku akademickim 2018/2019

zatrudnienia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie, w przypadku osób bezrobotnych: kopia decyzji właściwego urzędu pracy (...)

1

2

3

4

5

...

30

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne