forma opodatkowania przychodów Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania (...)

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

ryczałtu jest równoznaczna z wyborem tej formy opodatkowania. Nie zmieniła się natomiast zasada, zgodnie z którą wybrana forma opodatkowania przychodów z najmu prywatnego (...)

Kto może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Kto może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

fizyczne (Dz. U. 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zmianami). opodatkowanie w formie ryczałtu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, forma, formy opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa - alternatywy rozliczania PIT przedsiębiorców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa - alternatywy rozliczania PIT przedsiębiorców

tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Ta forma opodatkowania (...)

Sponsorowanie klubu sportowego

Sponsorowanie klubu sportowego

wydatki (obok w szczególności umowy sponsoringu i dowodów wpłat). Polecamy też artykuł: Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej? ulga na sport, sponsoring, koszty uzyskania przychodów, koszty reprezentacji (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

opodatkowania w formie karty podatkowej, a drugi zdecyduje się na tę samą działalność, to ten pierwszy zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego o utracie warunków do opodatkowania w formie (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

) do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu (...)

Dochody z wynajmu mieszknia

Dochody z wynajmu mieszknia

poprzednie). Takie reguły obowiązują w odniesieniu do zaliczek za kolejne miesiące do listopada. Zaliczkę za grudzień uiszcza się w wysokości należnej za listopad. Zaliczki miesięczne, od powyższych (...)

Wynajęcie lokalu a rozliczenie z fiskusem

Wynajęcie lokalu a rozliczenie z fiskusem

przychodów w formie ryczałtu (dla osób zawierających umowy najmu w ramach działalności gospodarczej ta forma opodatkowania z art. 1 pkt. 2 ustawy o podatku zryczałtowanym została wykluczona). (...)

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania bezpośrednio do urzędu skarbowego. Natomiast podatnik ten nie może już wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej, ponieważ wniosek o zastosowanie (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

konkretnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, lub dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

. 23-25). Cechą charakterystyczną wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest, iż na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przy ich interpretacji (...)

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

zakładowego. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki, obowiązek zapłaty analizowanego podatku ciąży tylko na spółce. Podstawą opodatkowania w przypadku podwyższenia kapitału (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

prawo do opodatkowania estońskim CIT? Utracisz prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w przypadku: złożenia informacji o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem; niespełnienia

Nowe zasady dla ryczałtowców

Nowe zasady dla ryczałtowców

opodatkowania stanowią zasady ogólne (podatek dochodowy od osób fizycznych). Podatnik chcąc być opodatkowany w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź ryczałtu (...)

Brak faktury a koszt podatkowy

Brak faktury a koszt podatkowy

, czy zaliczenie danego wydatku w koszty jest na tyle istotne, żeby ryzykować spór z organami podatkowymi. koszt uzyskania przychodów, faktura VAT, rachunek, udokumentowanie kosztu

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

dziedziczenia lub darowizny (w Austrii nie ma podatków od spadków i darowizn, jest to więc jedyna forma opodatkowania tego rodzaju nieodpłatnego nabycia praw w tym kraju). Podstawa (...)

Rząd wprowadza podatek od nieujawnionych dochodów

Rząd wprowadza podatek od nieujawnionych dochodów

ustalania źródeł pochodzenia przychodów/dochodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem. Na przykład, gdy poniesiony wydatek sfinansowany został np. (...)

Wspólne rozliczenie małżonków-przedsiębiorców

Wspólne rozliczenie małżonków-przedsiębiorców

podatku dochodowym (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową). Natomiast prowadzenie przez jedno lub oboje małżonków działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych

Zasady rozliczania się wspólnie z małżonkiem - opinia prawna

Zasady rozliczania się wspólnie z małżonkiem - opinia prawna

2000 roku), Podatnik może zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Zrzeczenia się opodatkowania w formie ryczałtu podatnik dokonuje (...)

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

podatkiem dochodowym. Te zasady opodatkowania przychodu stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania (...)

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

. Po prostu forma ewidencjonowania obrotów przyjmie bardziej sformalizowaną formę. kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zwolnienie podmiotowe, sprzedaż

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

;żnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Jeżeli stwierdzisz, że inna forma opodatkowania będzie dla ciebie bardziej korzystna, od kolejnego roku podatkowego możesz zmienić sposób

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

opodatkowania podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (w tym opodatkowanie w sposób liniowy) nie ogranicza jego prawa do wyboru opodatkowania przychodów z najmu (zasady ogólne (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

ubezpieczenie zdrowotne Forma opodatkowania: -        opodatkowanie na zasadach ogólnych - podatek według skali -       

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

należy je zaliczyć do tzw. przychodów z działalności artystycznej, określonej w art. 13 pkt 2 (mieszczących się w zakresie przychodów z działalności wykonywanej osobiście). Przepisy (...)

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

; Zasadą jest dobrowolność ryczałtowej formy opodatkowania; zasadniczą formę opodatkowania stanowią zaś zasady ogólne (ustawa o PIT). Aby skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania, (...)

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez wspólników

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez wspólników

jawna, zmiana umowy spółki, odsetki, koszty uzyskania przychodów

Karnety na basen dla pracowników

Karnety na basen dla pracowników

pracodawcy na działalność socjalną, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów (art. 16 pkt 45 updop). Jeżeli świadczenie finansowane jest z zfśs, taka forma działalności socjalnej znajdzie (...)

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

wspomnianej wcześniej ustawy, jeżeli podatnicy dokonali wyboru opodatkowania podatkiem liniowym. Natomiast jeżeli przychód ten stanowi przychód z najmu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy (...)

Sposób rozliczeń z fiskusem można zmienić tylko w styczniu

Sposób rozliczeń z fiskusem można zmienić tylko w styczniu

;d z najmu prywatnego Forma opodatkowania Stawki podatkowe * w przypadku osób, które wybrały skalę podatkową, a zarabiają nie tylko na najmie prywatnym, ale pracują np. także (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

wyboru formy opodatkowania.   Możliwe formy opodatkowania jdg to: 1)      karta podatkowa 2)      ryczałt 3)      (...)

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

zgłoszenia do urzędu skarbowego odnośnie opodatkowania oraz o podanie sposobu opodatkowania - zasady ogólne, czy ryczałt. Na jakich zasadach? Jakie zmiany są planowane w tej kwestii od stycznia (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Istnieje bowiem obowiązek dokonywania operacji finansowych (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (do unikania podwójnego opodatkowania ma więc zastosowanie tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

: „Razem” należy zsumować przychody i dochody z obu źródeł przychodów. Zarówno w odniesieniu do emerytur krajowych, jak i emerytur z zagranicy nie określa się kosztów uzyskania przychodów

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

ryczałt wynosi 20% przychodów). Zgodnie z art. 712 § 2 Kodeksu cywilnego, bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. Zatem użyczający mieszkanie (...)

Sprzedaż nieruchomości wniesionej aportem

Sprzedaż nieruchomości wniesionej aportem

przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. (...)

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

opodatkowania. Jeżeli podstawa opodatkowania została określona w drodze oszacowania, a podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczek na podatek, organ podatkowy określa wysokość zaliczek, za (...)

Wybierz formę opodatkowania do 22 stycznia!

Wybierz formę opodatkowania do 22 stycznia!

Podatnik nie ma obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania według skali podatkowej, chyba że w poprzednim roku korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

wpłaciła 1605 zł. W deklaracji za maj może odliczyć 105 zł z faktury VAT RR. Czym jest pro forma? Pro forma nie jest dokumentem księgowym (fakturą). Pełni jedynie funkcję informacyjną. (...)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

m.in. o prowadzenie aptek, kantorów, czy wykonywanie większości wolnych zawodów.  Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

wyższy niż koszty poniesione w związku z ich objęciem – koszty uzyskania przychodów. Jeżeli natomiast ustalona pomiędzy stronami umowy cena będzie niższa od kosztów uzyskania przychodu podatnik

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2002 r. nr 219, poz. 1836 ze zm.), podatnik (...)

Faktury w PDF-ie

Faktury w PDF-ie

przychodów

Zostało tylko kilka dni na zmianę formy opodatkowania

Zostało tylko kilka dni na zmianę formy opodatkowania

, forma, wybór, najem, dzierżawa, ryczałt, us, urząd skarbowy

Warunki objęcia podatkiem ryczałtowym

Warunki objęcia podatkiem ryczałtowym

Od 2009 r. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy o pdof ma zastosowanie zryczałtowana forma opodatkowania, jeżeli zachodzą (...)

Definicja samodzielne prowadzenie działalności

Definicja samodzielne prowadzenie działalności

przychodów ewidencjonowanych od tej działalności, z której przychody nie przekroczyły wspomnianej sumy. Może to być jedna z tych działalności lub obie; - wówczas ryczałt od przychodów (...)

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

akcyzy, która odpowiada kwocie tego zwrotu, nie została zaliczona przez podatnika lub współmałżonka do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (...)

1

2

3

4

5

...

8

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne