ile czasu wolnego dostanie tata po urodzeniu dziecka Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza), złoży pisemny wniosek o udzielenie po urlopie (...)

Ile wolnego dostanie mama po porodzie?

Ile wolnego dostanie mama po porodzie?

urlop macierzyński już 10 maja. Wykorzystała więc 3 tygodnie wolnego do daty porodu. Po urodzeniu jednego dziecka może więc pozostać na urlopie macierzyńskim jeszcze przez 17 (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku chorego dziecka do lat 2. W przypadku, gdy ubezpieczona matka po urodzeniu dziecka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający (...)

Nowe urlopy dla mamy i taty

Nowe urlopy dla mamy i taty

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654). Więcej czasu dla mamy Wszystkie matki po urodzeniu noworodka oraz te, które przyjęły na wychowanie dziecko w wieku do 7 (...)

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie (...)

Jakie prawa ma ojciec?

Jakie prawa ma ojciec?

wymiaru czasu pracy Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru (...)

Prawa ojca

Prawa ojca

ubezpieczoną-matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego; zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie (...)

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

, skierowanie dziecka do kształcenia w odpowiedniej placówce. Zarządzenia doraźne Zarządzeniami doraźnymi są dyspozycje sądu opiekuńczego, które nakładają na rodziców obowiązek (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

ochraniaczach na nadgarstki i kolana. Nie może szusować po ulicy między samochodami, ale po wyznaczonych alejkach i chodnikach. W zimie lub podczas wyjazdu do zimnych krajów należy zaś (...)

Prawa ojca

Prawa ojca

– urlopu lub zasiłku macierzyńskiego porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego. To samo dotyczy porzucenia dziecka przez ubezpieczoną-matkę dziecka w czasie (...)

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

(wybór szkoły dla dziecka, sposobu leczenia w razie długotrwałej choroby), zarządu majątkiem, kierowania rozwojem dziecka, reprezentowania dziecka poza wypadkiem zastrzeżonym dla (...)

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

sytuacji urodzenia dziecka w okresie urlopu bezpłatnego lub tymczasowego aresztowania, Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować (...)

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

oświadczenie, w którym wyjaśnisz, że matka dziecka dostaje zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie — jeśli matka dziecka jest w szpitalu i pobiera taki zasiłek, orzeczenie (...)

Jak mają funkcjonować placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej?

Jak mają funkcjonować placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej?

rodziców dziecka pozostawionego przez matkę w zakładzie opieki zdrowotnej bezpośrednio po urodzeniu. Opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu (...)

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

łożenia na wychowanie i utrzymanie wspólnego dziecka. Co się zaś tyczy dziecka tylko jednego z konkubentów, obowiązek łożenia na jego utrzymanie obciąża oczywiście jedynie (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku (...)

Jak uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł?

Jak uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł?

;– złóż wniosek do 10 marca 2018. Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka. Są wyjątki – jeśli

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

na zabawkach bądź ich opakowaniu (np. dla dzieci powyżej 2 miesiąca życia). Zabawki należy również od czasu do czasu sprawdzać, zwłaszcza te przeznaczone dla najmłodszych dzieci. (...)

Problematyka dyżuru pracowniczego

Problematyka dyżuru pracowniczego

tym i terminu korzystania z czasu wolnego należy do pracodawcy. Natomiast za czas dyżuru pełnionego w domu, w czasie, którego pracownik nie wykonywał pracy, nie należy mu się żadna rekompensata

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.  Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?  Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun (...)

Zatrudnienie kobiety w zaawansowanej ciąży

Zatrudnienie kobiety w zaawansowanej ciąży

rozwiązania za ok. 2 miesiące. Jest wysoce prawdopodobne, że będzie chciała po urodzeniu dziecka skorzystać z urlopu macierzyńskiego a pewnie i wychowawczego. Czy takiej osobie będą (...)

Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

macierzyństwa (Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1463). Więcej czasu na urlop ojcowski 1 stycznia zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą ojcom adopcyjnym skorzystać z urlopu ojcowskiego również (...)

Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

aktu urodzenia matki – jeśli dziecko jeszcze się nie urodziło, dane, które dotyczą dziecka – należy przekazać je ustnie: imię i nazwisko dziecka – jeżeli zostało (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

finansowania składek na ubezpieczenia niani po upływie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, zawieszenia działalności.  3. dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym, (...)

Ile wyniosą świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r.?

Ile wyniosą świadczenia rodzinne od 1 listopada 2018 r.?

przez rok po urodzeniu dziecka otrzymują także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. 1000 zł miesięcznie przez (...)

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

po otrzymaniu zgłoszenia, unieważnia dowód. W związku z tym, jeśli nawet po kilku dniach znajdziecie zgubę, to i tak będziesz musiała/musiał wyrobić nowy dowód. Unieważnienie

Sprawa Róży- podsumowanie

Sprawa Róży- podsumowanie

- nie do końca. I tym lepiej dla dziecka, które przecież niedługo nauczy się czytać...A większa skuteczność działań wspomnianych przez Pana instytucji wymaga po prostu większej odwagi (...)

Co należy się pracownikowi za nadgodziny?

Co należy się pracownikowi za nadgodziny?

czasu wolnego. Udzielenie czasu wolnego powinno nastąpić najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

? Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten nakładany jest na rodzica od momentu narodzenia (...)

Ochrona polskich dzieci

Ochrona polskich dzieci

dziecka za granicę; zmianę przepisów procedury cywilnej, jeśli chodzi o wykonywanie orzeczeń wydanych w postępowaniu prowadzonym z konwencji haskiej z 1980 r. dopiero po uprawomocnieniu, (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika.   A gdy pracujesz w nocy... Nie (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W (...)

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

urodzenia rodziców dziecka, numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane;  2) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka;  3) nazwisko dziecka;  4) (...)

Młodzież sobie dorabia

Młodzież sobie dorabia

pracodawców, o ile łączny wymiar czasu pracy nie przekroczy 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Przy nawiązywaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek uzyskać od pracownika młodocianego (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą więc rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka. Rodzina z dwojgiem (...)

Jak zarejestrować swoje dziecko online?

Jak zarejestrować swoje dziecko online?

zarejestrować urodzenie w USC. W takiej sytuacji kierownik USC sporządzi akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Nie jest wtedy sporządzany akt zgonu. Jeśli płeć dziecka (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę, z następnego dnia po ukończeniu 65 lat, z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Co z rentą rodzinną po (...)

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

zmniejszenia wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu na czas w którym mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego. Pamiętaj, że: Jeśli dziecko urodzi się martwe lub umrze w ciągu pierwszych ośmiu (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację (...)

Szybkość postępowania rozwodowego

Szybkość postępowania rozwodowego

terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, natomiast matka w terminie 6 miesięcy od dnia jego urodzenia. Sąd stwierdza, że mąż matki nie jest ojcem dziecka (...)

Dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty dla dziecka

wydanie dowodu dla dziecka? Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka? Dowód osobisty dla dziecka może uzyskać jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Dzieci (...)

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

, które są odpowiednie dla jego wieku. Czekaj na orzeczenie. Zespół może wydać orzeczenie o: zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych, niezaliczeniu dziecka do osób

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

dostanie zezwolenia na podstawie na pobyt na podstawie art. 114 i 127 ustawy o cudzoziemcach), np. w celu kształcenia się na studiach? Tak, o ile pozwalają na to przepisy ustawy z dnia 12 grudnia (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,   kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

emerytalny ukończyły po 31 maja 2021 r. lub - renty rodzinnej po osobach zmarłych po 31 maja 2021 r. emerytura lub renta rodzinna zostanie ponownie obliczona z urzędu, z uwzględnieniem (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

obecnej kadencji? RODZINA Urlop rodzicielski Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. Rozwiązanie objęło wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. Od kiedy? Obowiązuje (...)

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Urlop macierzyński dla ojca dziecka Ponadto w przypadku rezygnacji przez pracownicę - matkę dziecka

Dłuższe urlopy na opiekę nad dzieckiem

Dłuższe urlopy na opiekę nad dzieckiem

jednego dziecka, - do 3 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego.                  

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

należy przebiegać przez jednię! Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Osoby poruszające się po drodze po (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne