jak napisa�� wniosek o spadek Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

właściwego dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Więcej o rozwiązaniach antykryzysowych przeczytaj na stronie tarczy antykryzysowej. Spadek obrotów gospodarczych oznacza spadek: nie (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę ZUS zwróci, jeśli nie masz zaległości na koncie. Jak złożyć (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

zachowawczych, umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, chyba że strony uzgodniły wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

wypełniania wniosku. Podpisz umowę. Poczekaj na powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i złóż dokumenty zgodnie z podaną informacją w powiadomieniu. Złóż wniosek Gotowe! (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

uniknięcia spłaty długów po jego śmierci w terminie 6 miesięcy będą musieli odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu (...)

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

zastosowanie: w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązania umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosiłeś wniosek o emeryturę albo o przeliczenie podstawy jej wymiaru.  Do wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia (...)

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

obowiązują po ustaniu: stosunku pracy umowy agencyjnej umowy-zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług umowy o dzieło. Do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji jest uprawniona tylko (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

;w. W stosunku do 2016 r., gdy wydano 2 603 nakazy, jest to mniej o 16,2%, a do 2015 r., kiedy wydano 3 076 nakazów, jest to spadek o 29,1%. Z tytułu samowoli budowlanej (art. 48) w (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

(zarządca sukcesyjny) Wniosek o przeniesienie zezwolenia (spadkobierca) Wniosek zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie (...)

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku – na wniosek świadczeniobiorcy  Aby można było przeliczyć podstawę wymiaru świadczeń, świadczeniobiorca musi złożyć wniosek. Wniosek (...)

Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

Jak wygląda procedura takiego postępowania? Jakie dokumenty konieczne są do skompletowania wniosku? Jak ma być sformułowany wniosek i jaki wydział sądu jest władny w (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

zakres odpowiedzialności za długi spadkowe. Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek (...)

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

określonych zadań. Obejmuje natomiast dodatki o charakterze stałym, jak np. dodatek stażowy. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym - nie może być niższe niż minimalne (...)

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

, zawód, stan rodziny, dane o zarobkach swoich i małżonka oraz o posiadanym majątku, a także wyjaśnić, w jaki sposób korzystali dotychczas ze spadku, oraz podać inne okoliczności, (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

nawet ich samych, o których mogli utracić informacje. Jak już wspomniano, zawiera ona bowiem informacje nie tylko o rachunkach bankowych prowadzonych w bankach, ale także (...)

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

.). stwierdzenie nabycia spadku, postanowienie, sąd, postępowanie, spadek, spadkobierca, spadkodawca, wniosek, masa spadkowa, uczestnik, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, spadkodawca, (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem (...)

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Tarcza 8.0 - dla kogo?

działalności z określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do 30 listopada 2020 roku. Jak złożyć wniosek? Wnioski (...)

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

, dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Proszę o opinię dotyczącą najlepszego dla córki dalszego sposobu postępowania i o przedstawienie kilku alternatywnych rozwiązań. (...)

Odrzucenie spadku - koszty postępowania

Odrzucenie spadku - koszty postępowania

wniosku wskazanie, że jedna z osób chce złożyć oświadczenie, że odrzuca spadek. Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę 50 zł, a za wniosek o odebranie (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku od działu spadku. Należy pamiętać, iż po wniesieniu do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, sąd orzeknie nabycie spadku przez ustawowych (...)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. W określonych przypadkach (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

postępowaniu przyspieszonym. Prokurator zatwierdza wniosek, a następnie kieruje wniosek do sądu. Wniosek o rozpoznanie sporządzany jest zamiast aktu oskarżenia. Jak przebiega (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

po nim, wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatkowym elementem protokołu sporządzonego przez notariusza, jest oświadczenie (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

uprawnienia spadkobiercy przysługujące mu na podstawie przepisów o dziale spadku. Podkreślić należy, że chodzi tu o zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku, a nie o (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

. 2021, art. 922. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania informacji o rachunkach zmarłego współmałżonka, jak można znaleźć te rachunki, jak długo bank może rozpatrywać (...)

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

;2.Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, ważność umowy przenoszącej spadek (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe, z czego wynika wniosek, że odrzucenie spadku ma takie same skutki na gruncie Ordynacji podatkowej, (...)

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Jak więc wynika z powyższego (...)

Dziedziczenie majątku spadkowego

Dziedziczenie majątku spadkowego

uwzględniającego w całości lub w części wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych, sąd na wniosek każdego, kto był uprawniony do wystąpienia z tym wnioskiem, wezwie spadkobiercę (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

upadłości. Natomiast na wniosek osób zainteresowanych sędzia-komisarz wyznaczy termin, w jakim syndyk winien złożyć oświadczenie, czy przyjmuje spadek, który pozostawił po sobie (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres 12 miesięcy. Kwotę tę, na wniosek syndyka, określa sędzia-komisarz

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

nim wskazać dane wnioskodawcy, określić umowę kredytu oraz przyczyny, dla których bank powinien uwzględnić wniosek o umorzenie zobowiązania. Niezbędne będzie więc opisanie obecnej, (...)

Dwa postanowienia sądu o nabyciu spadku

Dwa postanowienia sądu o nabyciu spadku

sadu dzielące spadek po 1/3 dla niej i dla 2 dzieci. Na rozprawie w 2008 roku o nabyciu spadku rodzina po prostu zapomniała, że wiele lat temu odbyła się już rozprawa o nabycie spadku (...)

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

. Ważne Jednorazowe świadczenie wypłacane jest w jednej kwocie jako suma świadczeń za ubezpieczonych spełniających wskazane warunki. Jak złożyć wniosek? Możesz złożyć wniosek (RJS) od (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

wypłacić z nich pieniądze – także przed ukończeniem 60. roku życia. W wyniku złożenia wniosku o zwrot środków pracownik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

wnioskodawców. Reforma ma na celu ułatwienie szybkich i skutecznych kontroli „historii wizowej” osób, które złożyły wniosek o wizę,, zarówno dla urzędników (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

przedstawicielami pracowników tam, gdzie takie organizacje nie działają, pracodawcy będą mogli: zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w (...)

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

powiatów z terenów nadodrzańskich.   Przedsiębiorca, który złoży wniosek o świadczenie musi wykazać spadek przychodów w sierpniu 2022 roku o (...)

Oświadczenie przed sądem o odrzuceniu spadku

Oświadczenie przed sądem o odrzuceniu spadku

bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

rozprawy wyznaczony został na maj tego roku. 1. Czy składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po wuju i załączając do niego testament popełniłam błąd? Czy powinnam najpierw złożyć (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

, zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz ZUS (o ile dotyczy) – w przypadku (...)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

;łowa informacja o prawach i obowiązkach przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie będzie zawarta w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji przygotowanych (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

, okręgowego i apelacyjnego. Każdy obywatel polski może zwrócić się do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub urzędu konsularnego z prośbą o udzielenie pomocy w załatwieniu (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

oświadczenie, czy spadek przyjmuje. Spadek, którego syndyk nie przyjmuje, nie wchodzi w skład masy upadłości. Pamiętaj, że: Po ogłoszeniu upadłości żaden wierzyciel nie może uzyskać (...)

Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia (...)

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Odrzucenie spadku przez małoletnich

jego dzieciom w częściach równych.   Zgodnie z art. 1015. § 1. k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

niej kuratora. § 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.  Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne