jak napisac podanie do mops o zasiłek okresowy i celowy- wzór Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje. Kto może dostać zasiłek okresowy? Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na (...)

Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

świadczenia z pomocy społecznej na dwa rodzaje. Pierwsze z nich to świadczenia pieniężne, takie jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i (...)

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

rodzinę wielodzietną w trudnej sytuacji? Stosownie do art. 38 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej (...)

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności w roku 2017 w porównaniu do danych za rok 2016 wzrosła o 0,48%, tj. o 254 osoby (z 53 042 osób w roku 2016 do (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

je ośrodek pomocy społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Świadczenia pieniężne to: zasiłek stały, zasiłek (...)

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Zasiłek celowy ma charakter fakultatywny i jest przyznawany na zaspokojenie (...)

Czy podwójne obywatelstwo wyklucza ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – opinia prawna

Czy podwójne obywatelstwo wyklucza ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – opinia prawna

(art. 7 ustawy o pomocy społecznej).  Prawo do świadczeń pieniężnych (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy) z pomocy społecznej przysługuje (...)

Niezbędną potrzebą bytową może być także spłata zaległości czynszowych

Niezbędną potrzebą bytową może być także spłata zaległości czynszowych

stanowiska w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2008 roku, sygn. akt I OSK 1174/07 pomoc społeczna, potrzeba bytowa, zasiłek (...)

Zasiłek rodzinny pójdzie w górę. O ile?

Zasiłek rodzinny pójdzie w górę. O ile?

uprawnionych do korzystania ze świadczeń pieniężnych. Wzrosną też same świadczenia – tłumaczy centrum informacyjne rządu. Chodzi m.in. o zasiłki: stały, okresowy i celowy. (...)

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

to stały, czy też okresowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, (...)

Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

dochodowe o przyznaniu świadczenia rodzinnego, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, takich jak np. zasiłek stały, okresowy lub celowy, bezrobotne, z (...)

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

możliwe formy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w tym poradnictwo, praca socjalna, doraźna pomoc żywnościowa czy zapewnienie dachu nad głową.  Zasiłek celowy Pomoc przeznaczona (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

;w pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór, wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (...)

Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

50 proc. średniej krajowej, pobierające świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzinne, zasiłek stały, okresowy lub celowy, niesłyszące, niewidome

Kto nie zapłaci abonamentu RTV

Kto nie zapłaci abonamentu RTV

dochodu; korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (m.in. zasiłek stały, okresowy lub celowy, zasiłek dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie i (...)

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

opiekuńcze i domy pomocy społecznej – w stosunku do uczniów, studentów i dzieci przebywających w placówkach wychowawczych, ośrodek pomocy społecznej – (...)

Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

świadczenia pieniężne w postaci zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego. Kryteria przyznania zasiłków z MOPS i kryteria ustalania w tym (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę (...)

Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS. W jakiej części są wolne (...)

Zasiłek na żywność dla emerytów. Jak zdobyć?

Zasiłek na żywność dla emerytów. Jak zdobyć?

może w szczególności ubiegać się o tzw. zasiłek celowy. Gmina może go przyznać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, np. na zakup żywności, leków i leczenia, (...)

Pacjenci szpitali będą bezpieczni - komornik nie zajmie mienia zadłużonego szpitala

Pacjenci szpitali będą bezpieczni - komornik nie zajmie mienia zadłużonego szpitala

, nie ma możliwości wnioskowania o pomoc z urzędu. Po nowelizacji strona będzie mogła wnioskować o pełnomocnika, choćby nawet uiściła opłatę sądową od pozwu. Takie rozwiązanie będzie (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie (...)

Na jaką pomoc możesz liczyć po huraganie i powodzi?

Na jaką pomoc możesz liczyć po huraganie i powodzi?

komisje sejmowe. Poszkodowani w ostatnich nawałnicach mieszkańcy mazowieckiego i łódzkiego mogą liczyć teraz na bezzwrotny zasiłek w wysokości do 6 tys. zł. Jak dostać (...)

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

potrzebnych do jego ustalenia to sąd umorzy postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.). Jednakże najpoważniejszym zarzutem w stosunku do nowelizacji jest brak wprowadzenia obowiązku umieszczenia (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

pobrania: Wzór wniosku o świadczenie   Załącznik do wniosku   O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem.  Jak złozyć wniosek (...)

Odwołanie podpisane przez rodzica strony

Odwołanie podpisane przez rodzica strony

najbliższej rodziny. Z kolei o tym, czy sprawa należy do kategorii spraw mniejszej wagi, decyduje ocena organu (zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008). Jeżeli (...)

Za życiem dla rodzin

Za życiem dla rodzin

samorządów w wypełnianiu zadań własnych na rzecz osób niepełnosprawnych; tworzenie prawa odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom. Ustawa o wsparciu (...)

Ograniczenie egzekucji z renty

Ograniczenie egzekucji z renty

przyznano emeryturę lub rentę, zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do (...)

Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

. Świadczenia emerytalne podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Emerytury są wolne od egzekucji (...)

Egzekucja z emerytury

Egzekucja z emerytury

okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę; 9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów (...)

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Jak obliczyć kapitał początkowy?

:wniosek o ustalenie kapitału początkowegowykaz okresów składkowych i nieskładkowych do dnia 31 grudnia 1998r.dowody potwierdzające okresy składkowezaświadczenie o zatrudnieniu (...)

Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

Co zmieni się w prawie w 2011 roku?

samochodów. PODSTAWA PRAWNA: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym (tekst ustawy czeka na publikację (...)

Warunki nabycia prawa do renty

Warunki nabycia prawa do renty

ukończeniem 20 lat, - 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, - 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 (...)

Ważne zmiany w PIT

Ważne zmiany w PIT

ewidencjonowanych zachowają prawo do opodatkowania w tej formie do końca roku podatkowego bez względu na wysokość przychodu uzyskanego w tym roku podatkowym. Chodzi o zrównanie sytuacji (...)

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu

podległych MSWiA reguluje ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji z dnia 1994.04.25. Jeżeli chodzi o stan prawny na dzień 31.05.03 ustawa w zakresie zasiłku pogrzebowego odsyła (...)

Używanie nazwy skróconej na fakturze

Używanie nazwy skróconej na fakturze

zakresie podatku od towarów i usług skrótem nazwy nie może być znany i nie jest znany tutejszemu organowi podatkowemu jako podatnik podatku od towarów i usług, niezależnie od informacji (...)

Dodatek mieszkaniowy a użyczenie

Dodatek mieszkaniowy a użyczenie

Mieszkam w mieszkaniu udostępnionym mi przez znajomych, którzy mają do tego lokalu spółdzielcze własnościowe prawo. Mieszkam tam na zasadzie ustnej umowy o użyczeniu i opłacam czynsz. (...)

Informacje o majątku dłużnika

Informacje o majątku dłużnika

komunikacji jak i inne organy nie chcą nam wyjawić danych. Wniesione sprawy o wyjawienie majątku nie przynoszą rezultatu, w naszym mniemaniu dłużnik kpi sobie z sądu i jego powagi (...)

Nowe urlopy dla mamy i taty

Nowe urlopy dla mamy i taty

przysługuje tacie zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ojcowie (...)

Nowe prawo własności przemysłowej?

Nowe prawo własności przemysłowej?

i technologii. - "Komplementarnie do wdrożonych już proinnowacyjnych zachęt, takich jak ulga na B+R czy ulga IP BOX, które służą pobudzeniu inwestycji w sferę badania i (...)

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

wniosek o uchylenie, jako zmianę zaskarżonego orzeczenia;  żądanie uchylenia lub zmiany orzeczenia przeważnie odnosi się do całego orzeczenia, ale może także (...)

Zasiłek na kartę

Zasiłek na kartę

wypłacania zasiłków socjalnych i rodzinnych chcą też przejść inne OPS-y. Poważnie myślą o tym m.in. Świdnica i Lądek-Zdrój. W Kraśniku karty płatnicze wprowadzono (...)

Najważniejsze zmiany w prawie w Nowym Roku

Najważniejsze zmiany w prawie w Nowym Roku

nowelizacja ustawy o strażach gminnych i prawie drogowym. Nowe przepisy pozwalają strażnikom na rewidowanie zatrzymanych osób, sprawdzanie ich bagaży oraz jazdę do wezwania „na (...)

Egzekucja nienależnych świadczeń rodzinnych

Egzekucja nienależnych świadczeń rodzinnych

wzór pisma do komornika? Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, iż osoba, która która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich (...)

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

się urodzi i wtedy wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie ojcostwa i alimenty? Czy będąc w ciąży mogę prawnie domagać się spełnienia określonych obowiązków od ojca (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne