jst Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Polski Ład dla samorządów

Polski Ład dla samorządów

20 mld. Finanse JST w 2021 r. Pozytywna sytuacja JST utrzymuje się również w tym roku. Po I półroczu 2021 r. JST wykazują nadwyżkę budżetową w kwocie 22,4 mld zł, a nadwyżka (...)

Finansowe rozwiązania dla samorządów

Finansowe rozwiązania dla samorządów

planowanego na ponad 20 mld deficytu). Finanse JST w 2021 r. Pozytywna sytuacja JST utrzymuje się również w tym roku. Po I półroczu 2021 r. JST wykazują nadwyżkę budżetową (...)

Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

ustawie o finansach publicznych w odniesieniu do JST;  stworzenie podstaw prawnych do przekazania JST w 2021 r. z budżetu państwa środków finansowych w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

. - "W ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadziliśmy już wiele narzędzi pomocowych dla firm, podatników indywidualnych, a także dla JST. Nie poprzestajemy na tym. Wiemy, że wsparcie dla JST (...)

Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

1b - oferta konkursowa dla j.s.t., Zał. nr 2 - Oferta konkursowa dla gmin, Zał. nr 3 - Oferta konkursowa dla podmiotów innych niż j.s.t., Zał. nr 4 - Oferta konkursowa dla podmiotów

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

zadań j.s.t. obejmuje: zadania własne - określone w ustawach kompetencyjnych i w ustawach szczególnych; Między j.s.t. różnych szczebli i administracją rządową występuje komplementarny

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

stosować odpowiednio zasady gospodarki finansowej j.s.t., w tym zasadę samodzielnej gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o budżet. Prawa i obowiązki j.s.t., związane z wykonywaniem przekazanych

Darmowy lub tańszy internet to ograniczanie konkurencji?

Darmowy lub tańszy internet to ograniczanie konkurencji?

ograniczeń technicznych modeli, w oparciu o jakie JST mogą świadczyć usługę bezpłatnego dostępu do Internetu lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Tutaj znajdziesz całość (...)

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek JST – korzysta ze zwolnienia z VAT. Ze zwolnienia można korzystać pod warunkiem, że usługi są przeznaczane na dalszy wynajem lub dzierżawę (...)

Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja budżetu 2020

wieloletniej prognozy finansowej jst. Opracowanie zawiera zalecenia, rekomendacje oraz praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

Prezesa UKE zgód w formie decyzji administracyjnych; określenie warunków świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) bezpłatnego dostępu do internetu w Megaustawie i

Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych

dotychczas na ucznia, a część po zdanym egzaminie – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, pod warunkiem, (...)

Centralizacja rozliczeń VAT w JST

Centralizacja rozliczeń VAT w JST

w kwotach brutto. Centralizacja rozliczeń, VAT, JST, samorząd terytorialny, budżet

Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole

Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole

;stanu na 31 marca br.) jest 19 oddziałów. Dyrektor szkoły składa do organu wykonawczego j.s.t. - w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. informację, w której może zaplanować organizację (...)

Kilka informacji o transporcie „door to door”

Kilka informacji o transporcie „door to door”

(JST), jak i przez jednostkę organizacyjną czy spółkę komunalną (jeden z trzech podstawowych modeli świadczenia usługi transportu door-to-door). Co ważne, jednostka organizacyjna JST (...)

Jednostki samorządu terytorialnego mają być odbiurokratyzowane

Jednostki samorządu terytorialnego mają być odbiurokratyzowane

, jednostki samorządu, finanse publiczne, odbiurokratyzowanie jednostek samorządu terytorialnego, JST

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

do: podawania do publicznej wiadomości przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (jst) informacji ujętych w art. 37 uofp, przedstawiania właściwemu zarządowi jst informacji ujętych (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

Interoperacyjności: podmioty tworzone przez JST (wodociągi, parki technologiczne etc.), strony Senatu, Sejmu, Kancelarii Prezydenta. Założenia ustawy Wdraża jednolity standard zapewnienia (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

takiego podmiotu), to podlegają Państwo zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku najmu nieruchomości niebędącej własnością JST, najemca jako posiadacz zależny - niewymieniony w przepisach jako (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Konstytucji tylko szczegółowe upoważnienie może być podstawą stanowienia prawa miejscowego. W 3 ustawach samorządowych występuje generalne stwierdzenie, że ustrój j.s.t. reguluje statut, (...)

Będą korzystne zmiany podatkowe?

Będą korzystne zmiany podatkowe?

% PIT w danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r. Bezpieczny budżet i wpływy do JST Zdaniem rządu, dzięki dobrej sytuacji gospodarczej oraz wprowadzonym rozwiązaniom uszczelniającym obserwujemy

Zmiana statusu zawodowego nauczyciela?

Zmiana statusu zawodowego nauczyciela?

uwzględnieniem, że stawki te nie mogą być niższe od stawek minimalnych. JST będą uchwalały regulaminy wynagradzania nie rzadziej niż raz na 3 lata. Wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia (...)

Nauczyciel dla ucznia

Nauczyciel dla ucznia

te nie mogą być niższe od stawek minimalnych. JST będą uchwalały regulaminy wynagradzania nie rzadziej niż raz na 3 lata. Wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej 

Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych

Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych

obywatele. JST będą mogły prowadzić monitoring stanu prac planistycznych w sposób bardziej efektywny. Obywatel zaś będzie mógł online sprawdzić czy działka, którą chce zakupić

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co poprawi płynność JST. Z subwencji ogólnej za czerwiec miasta otrzymają, przykładowo: Kraków: (...)

Kolejne podwyżki dla nauczycieli

Kolejne podwyżki dla nauczycieli

z przekazywaniem przez JST małej szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi. Wzmocnił reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe w komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Wprowadził obowiązek (JST

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

będzie zależeć od dochodów jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) – im niższy dochód własny j.s.t., tym większa wartość dofinansowania, ale maksymalnie do 80% kosztów

Planowane zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

Planowane zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

finansów publicznych (umożliwienie udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) partnerom prywatnym albo spółkom wykonującym zadania publiczne tych j.s.t.), wprowadzenie

Będzie więcej pieniędzy dla samorządów

Będzie więcej pieniędzy dla samorządów

zmniejszenie minimalnego udziału środków własnych jst – z 70 proc. do 50 proc.Należy podkreślić, że znowelizowane przepisy rozporządzenia nie będą dotyczyć działań inwestycyjno-remontowych (...)

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

stronie administracji rządowej, a nie działań jednostek samorządu terytorialnego. Określa także zakres umowy, która będzie zawierana z poszczególnymi JST oraz nakłada obowiązek sporządzenia sprawozdania (...)

Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli

Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli

pozytywną z uchybieniami (cztery kuratoria, dwie j.s.t. i dziewięć szkół), 29 - ocenę pozytywną z nieprawidłowościami (MEN, trzy kuratoria, 12 j.s.t. i 13 szkół), a cztery szkoły (...)

Rząd proponuje samorządom ogłaszanie zarobków nauczycieli

Rząd proponuje samorządom ogłaszanie zarobków nauczycieli

końcem roku kalendarzowego jst musiałaby przeprowadzić analizę dot. zarobków nauczycieli i miałaby obowiązek upublicznienia tych informacji - wyjaśniła Szumilas. - W przypadku, gdyby się (...)

Będzie można utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Będzie można utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

terytorialnego - będzie to uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), podjęta bezwzględną większością głosów. O uczestnictwie w ugrupowaniu j.s.t. lub (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

więc pobierana opłata targowa. JST otrzymają rekompensatę za brak wpływów z opłaty targowej. - "Ministerstwo Finansów wspiera przedsiębiorców, w wielu obszarach. Najnowsze korzystne

Wyższe dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Wyższe dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla jst pod numerem 22 340 40 90. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców (...)

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

placówek w 133 jednostkach samorządu terytorialnego na łączną kwotę 5,4 mln zł. Ponadto w 2019 r. MEN będzie realizował wnioski JST o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,4% (...)

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji

Współpraca  z JST (Jednostkami Samorządu Terytorialnego) i IOB (Instytucjami Otoczenia Biznesu), która dodatkowo usprawnia proces inwestycji Merytoryczna pomoc w Twoich przygotowaniach (...)

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

(dalej: j.s.t.) w sferę praw ekonomicznych. Konstytucja RP w art. 21 z jednej strony gwarantuje święte prawo własności, z drugiej zezwala na wywłaszczenie nieruchomości w słusznym celu. Stawia jednak

Odpowiedzialność finansowa samorządu terytorialnego za szpitale

Odpowiedzialność finansowa samorządu terytorialnego za szpitale

zdrowia, szpital, przychodnia, zoz, odpowiedzialność finansowa, j.s.t., jednostka samorządu terytorialnego, samorządu województwa, podmiot tworzący, strata, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

samorządów w realizacji zadań własnych, JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego 8 mld zł na realizacje zadań własnych i 4 mld zł na inwestycje w zakresie wodociągów (...)

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

samorządów w realizacji zadań własnych, JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego 8 mld zł na realizacje zadań własnych i 4 mld zł na inwestycje w zakresie wodociągów (...)

Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

całym 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. JST otrzymają rekompensatę za brak wpływów z opłaty targowej. - "Ministerstwo Finansów wspiera przedsiębiorców, w wielu obszarach

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

inwestycji realizowanej przez TBS na podstawie umowy z gminą. Podwyższamy finansowe wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy JST a inwestorem (w tym TBS) (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

podstawie umowy zawartej pomiędzy JST a inwestorem (w tym TBS) z 20% do maksymalnie nawet 35% kosztów inwestycji. Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie zasady uruchomienia tego grantu na etapie

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

przez TBS na podstawie umowy z gminą. Projekt podwyższa finansowe wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy JST a inwestorem (w tym TBS) z 20% do maksymalnie

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

zawartej pomiędzy JST a inwestorem (w tym TBS) z 20% do maksymalnie nawet 35% kosztów inwestycji. Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie zasady uruchomienia tego grantu na etapie realizacji inwestycji

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

podstawie umowy z gminą. Podwyższa finansowe wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy JST a inwestorem (w tym TBS) z 20% do maksymalnie nawet 35% kosztów

Prawo komunikacji elektronicznej w prekonsultacjach

Prawo komunikacji elektronicznej w prekonsultacjach

, 3, 5, Dział VII Rozdział 2, 3 Projektu ustawy).Warsztaty w tym zakresie odbędą się 27 marca 2020 r.  Do 27 marca 2020 r. uwagi do: wpisu do rejestru pt i jst, kontroli, postępowania przed

Środki na przywracanie przewozów autobusowych

Środki na przywracanie przewozów autobusowych

dostało pełne możliwe dofinansowanie); zwiększenie procentu dofinansowania ponad poziom wynikający z dochodów własnych JST – 307 zadań; przeniesienie z list rezerwowych na listy podstawowe

Bank ziemi przejmie więcej nieruchomości

Bank ziemi przejmie więcej nieruchomości

rynkowej przekazanych gruntów, natomiast 10 proc. – trafi do KZN. Zasób będzie także mógł tworzyć spółki celowe – nie tylko z JST jak do tej pory – ale (...)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Zamierzamy wspierać utworzenie nowych miejsc noclegowych w bursach i internatach w tych jst, które mają najwyższy wskaźnik wykorzystania miejsc. Ten

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

przypadku środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, należy zauważyć, iż co prawda wpływają do budżetów jst, ale nie są ich dochodami (...)

Przyjęto projekt obniżający progi zadłużeniowe

Przyjęto projekt obniżający progi zadłużeniowe

służyć dyscyplinowaniu jst do wdrażania programu postępowania naprawczego. źródło: Centrum Informacji Rządu progi ostrożnościowe, projekt ustawy,

Trzecie posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

Trzecie posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

antykorupcyjnych przepisów prawnych oraz możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy pracownikami JST. Członkowie Zespołu podjęli decyzję, iż strona samorządowa przekaże pisemne (...)

Rozmowy o polsko-rosyjskiej współpracy w budownictwie

Rozmowy o polsko-rosyjskiej współpracy w budownictwie

wyrobów budowlanych dla polskich firm. Podkreślił, że w najbliższych latach państwo rosyjskie przeznaczy na rozwój infrastruktury ok. 1 tryliona rubli. Rocznie budowane jst ok. 140-150 (...)

Przeniesienie użytkowania wieczystego

Przeniesienie użytkowania wieczystego

Zgodnie z art. 235 par. 2 kodeksu cywilnego, przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jst prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Dlatego (...)

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Regulamin wynagradzania nauczycieli przyjęty w sierpniu br. przez JST obniża im składniki wynagrodzenia w części - dodatków funkcyjnych, za wychowawstwo, za opiekę nad stażem, itp

Możliwość zasiedzenia własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Możliwość zasiedzenia własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

między właścicielem gruntu (SP lub j.s.t.) a użytkownikiem wieczystym i relacja między tymi podmiotami a osobami trzecimi. Nie mogą one nie rzutować na interpretację także przepisów o

Informacja o wynagrodzeniu kierownika jednostki

Informacja o wynagrodzeniu kierownika jednostki

jednostek, powołanych do wykonywania zadań publicznych powierzonych j.s.t. będą pełnili funkcję publiczną.Taką interpretację podziela Irena Kamińska i Mirosława Rozbicka-Ostrowska: O tym, czy (...)

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

określone w art. 4 ustawy.Postępowanie w sprawie zawarcia umowy koncesjiKoncesjodawca (np. j.s.t.) dokonuje opisu przedmiotu koncesji (tak aby umożliwić zainteresowanym podmiotom jednakowy dostęp do

Odwołanie pracownika na podstawie art. 52 kp

Odwołanie pracownika na podstawie art. 52 kp

Pani X była pracownikiem zatrudnionym na podstawie powołania w JST zgodnie z zakresem czynności sekretarza urzędu pełniła obowiązki kadrowej oraz inne związane z funkcjonowaniem jednostki. W dniu (...)

Zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości

Zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości

Jesteśmy zespołem szkół niepublicznych. Mamy placówki w kilku dzielnicach Warszawy, wynajmujemy lokale od JST. Różne urzędy dzielnic Warszawy różnie interpretują prawo. Urzędnicy jednej z dzielnic

Pracodawca a organ zatrudniający

Pracodawca a organ zatrudniający

, który świadczy pracę w dni wolne - sobota, niedziela? Organem prowadzącym jest JST. Art. 3 kodeksu pracy stanowi, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej

Zawarcie umowy dożywocia i wpis w KW

Zawarcie umowy dożywocia i wpis w KW

własnośc lokalu ustanowiona na podstawie ustawy o własności lokali. Nie jst natomiast odrębną od gruntu nieruchomością spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, dlatego też nie (...)

Zmiana wpisu w KW w zakresie współwłasności

Zmiana wpisu w KW w zakresie współwłasności

wspólności w częściach ułamowych w odniesieniu do majątku będącego przedmiotem wspólności małżeńskiej. Jednakże czym innym jst zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej a czym innym (...)

Reklama w serialach co 30 minut

Reklama w serialach co 30 minut

fabularne i telewizyjne będą przerywane co 30 minut, teraz jst to możliwe co 45 minut. Nie w każdych programach pojawią się bloki reklamowe. Zakaz będzie dotyczył serwisów informacyjnych i

Pomorze inwestuje w drogi

Pomorze inwestuje w drogi

4.1 programu regionalnego woj. pomorskiego zakłada wsparcie rozwoju regionalnej infrastruktury drogowej. W ogłoszonym konkursie mogą wystartować wszystkie JST z wyłączeniem miast na prawach powiatu. (...)

Czy będzie nowa ustawa o finansach publicznych?

Czy będzie nowa ustawa o finansach publicznych?

bankowego dla gromadzenia dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący j.s.t.,dostosowanie zakresu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do tzw. systemu ESA`95

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne