klasyfikacja środków trwałych Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

wielu przypadkach klasyfikacja jest trudna (takimi przypadkami są z pewnością również klasyfikacja wg KŚT montażownicy ciężarowej i wyważarki do kół). W takiej sytuacji podatnik powinien (...)

Klasyfikacja środków trwałych

Klasyfikacja środków trwałych

Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. klasyfikacja środków trwałych, regały, KŚT, narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie

Okres amortyzacji sprzętu komputerowego

Okres amortyzacji sprzętu komputerowego

amortyzacyjnych od powyższych składników majątku, których wartość początkowa (za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w (...)

Amortyzacja telewizora

Amortyzacja telewizora

środka trwałego już w pierwszym roku używania, bez względu na to, przez ile miesięcy w tym roku będzie on używany. Klasyfikacja Środków Trwałych, KŚT, urządzenia odbiorcze telewizyjne, (...)

Klasyfikacja sztucznej trawy

Klasyfikacja sztucznej trawy

trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. KŚT, Klasyfikacja (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

, Klasyfikacja Środków Trwałych, środki trwałe, wartości niematerialne

Klasyfikacja studni w KŚT

Klasyfikacja studni w KŚT

lokalne linie rozdzielcze, który obejmuje m.in. studnie). Klasyfikacja Środków Trwałych, KŚT, obiekt pomocniczy, studnia

Obiekty pomocnicze według KŚT

Obiekty pomocnicze według KŚT

„głównego” jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, a to oznacza, że powinny być amortyzowane oddzielnie. budynki, stawka amortyzacyjna, obiekty pomocnicze, KŚT, Klasyfikacja Środków (...)

PIT i CIT do poprawki!

PIT i CIT do poprawki!

obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. podatek dochodowy od osób fizycznych, od osób prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy, przychody, osoby fizyczne, PIT, CIT, Klasyfikacja Środków Trwałych, (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych", budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne (...)

Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

środków trwłych mojej firmy? Czy wydatki związane z eksploatacją pawilonu nie ujętego przeze mnie w ewidencji środków trwałych, ponoszone w trakcie jego użytkowania na potrzeby działalności (...)

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych (patrz tabelka), w roku podatkowym, w którym (...)

Właściwa grupa KŚT

Właściwa grupa KŚT

Środków Trwałych (KŚT) zestaw służący do przeprowadzania wideokonferencji powinien być klasyfikowany go grupy 6 (URZĄDZENIA TECHNICZNE), podgrupy 62 (Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, (...)

KŚT dla skutera wodnego

KŚT dla skutera wodnego

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć skuter wodny? Wydaje się, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Klasyfikacji Środków Trwałychklasyfikacja ta, zwana w dalszej części „KŚT” została określona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie (...)

Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

amortyzacyjnych. odpisy amortyzacyjne, zwrot kosztu środka trwałego, amortyzacja środków trwałych, koszty uzyskania przychodów, refindacja z ARMiR

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

lecz nie zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, oddanych do nieodpłatnego używania, z wyjątkiem nieruchomości - za miesiące, w których składniki te (...)

Likwidacja działalności a środki trwałe

Likwidacja działalności a środki trwałe

wskazuje się w literaturze, w przypadku posiadania przez podatnika na dzień zakończeni działalności środków trwałych, w stosunku do których dokonano tylko częściowego odliczenia podatku, (...)

Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

się oddzielnie. Należy ustalić wartość początkową poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 22g ust. 16 ustawy stosuje się przy tym odpowiednio (...)

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

podatnika (także w 50%), to przy tej samej wartości zakupu samochodu do ewidencji środków trwałych jako wartość początkową należałoby przyjąć 60 tys. złotych. Magdalena Flis, Agata (...)

Naczepa a amortyzacja

Naczepa a amortyzacja

składników majątku do środków trwałych jest wykorzystywanie przez niego tego składnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (na podstawie art. 22a ust. (...)

Amortyzacja budynków magazynowych

Amortyzacja budynków magazynowych

.: kioski, budki, domki campingowe, zadaszenia ochronne itp. nie związane w sposób trwały z gruntem zaliczone do środków trwałych. Nie należy zaliczać natomiast do rodzaju 806: kiosków ujętych (...)

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych

środków trwałych (zaliczek), jak też dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych (zaliczka zostanie uwzględniona przez pomniejszenie kwoty jednorazowych (...)

Ujęcie lokalu w ewidencji środków trwałych

Ujęcie lokalu w ewidencji środków trwałych

środkach trwałych i nie podlegają amortyzacji. środek trwały, ewidencja środków trwałych, amortyzacja, koszty uzyskania przychodów, inwestycje w obcych środkach trwałych

Iluminacja świetlna w KŚT

Iluminacja świetlna w KŚT

Firma nasza zakupiła iluminację świetlną budynku wraz z montażem. Jak zaliczyć iluminację do środków trwałych? Czy jest ona zwiększeniem wartości budynku, czy też osobną pozycją na środkach (...)

Samochód wykupiony z leasingu

Samochód wykupiony z leasingu

; albo jednorazowej albo na zasadach ogólnych. Ad. 3. Można oczywiście pojazd wycofać z ewidencji środków trwałych i przekazać na własne potrzeby. Samo wycofanie samochodu z ewidencji i wyprowadzenie (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

faktycznego Wnioskodawca w dniu 14.03.2006r. zakupił maszyny niezbędne do prowadzenia działalności. W tym samym dniu otrzymał fakturę na przedmiotowe towary, które następnie wpisał do ewidencji środków (...)

Budowa budynku na działalność gospodarczą

Budowa budynku na działalność gospodarczą

lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.   Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku (...)

Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, czy też do środków zgromadzonych zarówno na kapitale zapasowym jak i rezerwowym. Wydaje się jednak, że drugie rozwiązanie ma więcej zwolenników. (...)

Niższy podatek przy zakupie klimatyzacji

Niższy podatek przy zakupie klimatyzacji

wartości użytkowej środka w stosunku do jego wartości z dnia, w którym został przyjęty do użytkowania, tj. wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wartość użytkową można zmierzyć (...)

Wydatki na remont koparki kosztem

Wydatki na remont koparki kosztem

fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, (...)

Sprzedaż środków trwałych

Sprzedaż środków trwałych

inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, składniki majątku, wymienione w (...)

Pożyczka z Urzędu Pracy

Pożyczka z Urzędu Pracy

przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach (...)

Ważne zmiany w CIT

Ważne zmiany w CIT

zaliczaniu do kosztów strat powstałych w wyniku likwidacji środków trwałych spowodowanej zmianą rodzaju podejmowanej działalności.Niesłuszne zaliczenie środków trwałych do (...)

Szybka amortyzacja

Szybka amortyzacja

)   szybka amortyzacja, nowa metoda amortyzacji, podatnik, rozpoczynający działalność gospodarczą, mały podatnik, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, (...)

Wartość inwestycji w obcym środku trwałym

Wartość inwestycji w obcym środku trwałym

obcych środkach trwałych powinny być ujęte przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji środków trwałych. Ich wartość początkową trzeba ustalić zgodnie z art. 22g ust. 7 ustawy, (...)

Amortyzacja aportu

Amortyzacja aportu

niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio (...)

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wysokość nie przekracza kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu (...)

Obniżona roczna stawka amortyzacyjna

Obniżona roczna stawka amortyzacyjna

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym? Niezamortyzowana wartość środka trwałego a wartość rynkowaAmortyzacja (...)

Samochód używany w różnych działalnościach

Samochód używany w różnych działalnościach

ewidencji środków trwałych, czyli na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. W przypadku jeżeli ten sam samochód (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych (...)

Samochody w działalności ryczałtowca

Samochody w działalności ryczałtowca

opodatkowania. Wynika to z art. 22n ust. 5ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym w razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję środków trwałych (...)

Termin inwentaryzacji w spółce z o.o.

Termin inwentaryzacji w spółce z o.o.

, środków trwałych, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania (...)

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy

Prowadzę działalność gospodarczą na własne nazwisko od 2 lat. Posiadam własny samochód ciężarowy i chcę wprowadzić go do firmy i ewidencji środków trwałych. Jaką wartość samochodu (...)

Ujawnienie środków trwałych w ewidencji

Ujawnienie środków trwałych w ewidencji

kolejny środek trwały. Chcemy go wpisać do ewidencji. Chcielibyśmy wykazać w ewidencji również pozostały majątek trwały który firma posiada. Firma zrobiła inwentaryzację środków trwałych. (...)

VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

wskazuje się w literaturze, w przypadku posiadania przez podatnika na dzień zakończeni działalności środków trwałych, w stosunku do których dokonano tylko częściowego odliczenia podatku, (...)

Zasady amortyzacji budynków

Zasady amortyzacji budynków

amortyzacyjny, umożenie środków trwałych, budynki

Amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku

Amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku

trwałe, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych równa się ich wartości rynkowej. Jednakże łączna wartość początkowa tych środków trwałych nie może być (...)

Zakup środków trwałych od razu zaliczysz w koszty

Zakup środków trwałych od razu zaliczysz w koszty

środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (...)

Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

całości obrotu nie będzie się już wliczana dostawa nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – tłumaczy Robert Smerkowski. Usprawnienie CEIDG W drugiej (...)

1

2

3

4

5

...

6

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne