kodeks rodzinny art.33 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

Co składa się na majątek osobisty małżonka, który nie podlega podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej?

Co składa się na majątek osobisty małżonka, który nie podlega podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej?

jedynie przedmioty wyraźnie wymienione przez kodeks rodzinny w art. 33. Jakie przedmioty i prawa stanowią składniki majątków osobistych małżonków?   Poniższe przedmioty (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

odpowiednio przepisy art. 60, z wyjątkiem § 3.§ 5. Przepisu art. 59 nie stosuje się.Art. 61[5]. (uchylony).Art. 61[6]. § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.§ (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

; 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art. 63, art. 66 § 1, art. 67, art. (...)

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

małżonków.  Do majątków osobistych każdego z małżonków wchodzą jedynie przedmioty wyraźnie wymienione przez kodeks rodzinny w art. 33. Do majątku osobistego (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

(art. 868 kc i art. 875 kc). Tezę podobnej treści sformułował również w wyroku z dnia 25 marca 1997 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygn. akt. I ACa 46/97, Monitor Prawniczy - Zestawienie (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

o nazwisku przyszłych dzieci, a także zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10−15 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zaświadczenie stwierdzające (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

wynika z przepisów art. 366 kc, art. 375, art. 375 § 2 kc, art. 840 § 1 pkt 1 kpc, a także z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2016 r. (...)

Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682, ze zm.; dalej: Kodeks rodzinny) zmianę dotychczasowego terminu zawitego określonego w art. 70 § 1 Kodeksu (...)

Czy moja była żona może żądać ode mnie alimentów na siebie?

Czy moja była żona może żądać ode mnie alimentów na siebie?

posługiwać się pojęciem niedostatku w rozumieniu przepisów k.r.o. o obowiązku alimentacyjnym (art. 133 § 2 w związku z art. 61 k.r.o.). (…) Kodeks rodzinny i (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

aktualnych komentarzy doktryny i orzecznictwa odnoszących się do rozpatrywanych kwestii. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestię obowiązku alimentacyjnego w dziale III ustawy. Zgodnie z (...)

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 -j.t.) – dalej: k.r.o.; ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296) (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

przypadku art. 115 § 1 w zw. z art. 1 § 1 k.r.o., w połączeniu z art. 18 Konstytucji (M. Wojewoda [w:] System prawa prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Tom 20c, op. cit., (...)

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

trwania związku małżeńskiego. Obalić domniemanie, o którym mowa w art. 62 § 1 k.r.o. można jedynie poprzez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa – stanowi o tym art. (...)

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

przewidzianym w art. 80 k.r.o.\" (Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61(7)-144(1)., LEX, 2014). Zakładając zatem, że (...)

Powstanie obowiązku alimentacyjnego dziadków względem wnuków

Powstanie obowiązku alimentacyjnego dziadków względem wnuków

niedostatku (art. 133 § 2; zob. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015). Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego - Izba (...)

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

powinien być interpretowany z uwzględnieniem kryteriów zawartych w art. 24 ust. 3, które wskazują na zakres aktywności rodziców zastępczych. Art. 26 ustanawia kryteria dla (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zawiera Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 30 k.r.o., oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zacią- gnięte przez (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

;lności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka; uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami; art. 569); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami; (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  Jak mają być uregulowane kontakty rodziców i dzieci? Obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) kontaktom z dzieckiem poświęca niewiele miejsca. Przepis art. 113 § (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

;  Oddział 7Wygaśnięcie umowy o pracę Art. 63. Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Art. 631.  § 1. Z (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

obciąża wyłącznie rodziców wobec dzieci i ponadto nie przybiera wyłącznie pieniężnego charakteru. Jak wskazuje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: Art. 128. Obowiązek dostarczania (...)

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

matki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje także, kto jest stroną postępowania: Art. 82. § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami); ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

instytucje i organizacje. Zwolnienia celne Rozdział 3 Art. 51.  Kwotę należności wynikającą z długu celnego: 1) powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

17 lat.§ 2.  Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

;łowo określonych w ustawie (art. 119zi oraz 119zj O.p.). Obowiązki: prowadzenie STIR (art. 119zg pkt 6 O.p.); ustalanie wskaźnika ryzyka automatycznie w STIR (art. 119zn § 2 O.p.) (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

odmowy zastosowania art. 189f k.p.a., w przypadku, gdy naruszenie w dacie wydania decyzji I instancji było znikome i H. L. zaprzestał dalszego prowadzenia działalności; c) art. 11 w zw. z art. (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. 9. (...)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

art. 58 § 1 ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.)[1]  i art. 613 k.r.o. Ponadto po nowelizacji przepisów o ustaniu małżeństwa ustawą z dnia z dnia (...)

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

ten obowiązek. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidziane zostały przypadki, w których ustawodawca uzależnia skutki prawne od zasad współżycia społecznego (art. 56 § 2, art. (...)

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

obowiązują w czasie trwania wspólności ustawowej? Zgodnie z art. 35 kro: w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. (...)

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

rodziny? Małżonkowie nie mogą w drodze porozumienia wyłączyć ani ograniczyć solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 30 § 1 K.r.o. - i to zarówno co do zobowiązań już (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

małżeńskiego) umowy, na podstawie której ustawowa wspólność majątkowa, której zasady reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, może zostać ograniczona, rozszerzona lub całkowicie (...)

Postępowanie egzekucyjne wobec skazanego wyrokiem karnym - opinia prawna

Postępowanie egzekucyjne wobec skazanego wyrokiem karnym - opinia prawna

zobowiązania określonego w art. 52 Kodeksu karnego prowadzi się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli kodeks karny wykonawczy nie stanowi inaczej. Dodatkowo na mocy (...)

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dalej: KRO (Dz.U.1964 nr 9 poz. 59), ustawę z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego, dalej: KPC (Dz.U.1964 nr 43 poz. (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

, inni współuczestnicy nie odpowiadają. Art. 106. Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa. Art. 107. Interwenient (...)

Kuratela opieki nad osobą upośledzoną umysłowo

Kuratela opieki nad osobą upośledzoną umysłowo

(ubezwłasnowolnioną) przez jego rodzinę? W przedmiotowej sprawie przepisy istotnie nie przewidują możliwości powołania kuratora. Zgodnie z Art. 178. § 1 ustawy Kodeks rodzinny i (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. 60. § (...)

Roszczenia współmałżonka w przedmiocie utrzymania rodziny

Roszczenia współmałżonka w przedmiocie utrzymania rodziny

chwilą jego ustania lub unieważnienia. Ustawodawca ustanowił w artykule 23 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.) zasadę równości małżonków w trakcie trwania małżeństwa. (...)

Wspólne zamieszkiwanie rodziców i dorosłych dzieci - opinia prawna

Wspólne zamieszkiwanie rodziców i dorosłych dzieci - opinia prawna

zmianami), Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zmianami), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. Art. 26. § 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

w sprawie orzeczenia (art. 730 § 2 k.p.c., art. 7301 k.p.c., art. 110 – 111 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Ustanowienie tego zabezpieczenia pozwoliłoby na zapewnienie otrzymania

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - wzmocnienie więzi rodzinnych

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - wzmocnienie więzi rodzinnych

InformacjiMinisterstwo Sprawiedliwości Podstawa: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (sejmowy druk nr 888) Kodeks (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (...)

Odpowiedzialność współmałżonka za długi

Odpowiedzialność współmałżonka za długi

życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc art. 37 k.r.o. w brzmieniu przed 20 stycznia 2005 r. W doktrynie występują spory czy w takim wypadku można domagać się uznania takiej czynności (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

zasadniczo nosiło nazwisko ojca. Ojciec może jednak za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do ważności uznania, złożyć przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie nazwisko matki (art. (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne