kpc Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

egzekucji sądowej według przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych. Załączniki do wniosku Zarówno do wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (art. 598(15) (...)

Interwencja uboczna w procesie

Interwencja uboczna w procesie

uboczny może wejść na miejsce strony, do której przystąpił (art. 83 K.p.c.). Zachodzi wtedy zmiana strony w procesie (następstwo procesowe). Interwenient uboczny powinien być wskazany w protokole

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

) w licytacji do czasu orzeczenia rozwodu (art. 976 k.p.c.); mogłaby Pani nabyć udział męża w nieruchomości ewentualnie na podstawie art. 984 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c., który (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

.  Po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty, komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości (art. 942 k.p.c.). K.p.c. (...)

Czy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji powinien być uwzględniony VAT?

Czy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji powinien być uwzględniony VAT?

; ani jako koszty egzekucyjne (art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c.), ani jako należności, do których stosuje się przepisy działu III ordynacji podatkowej (art. 1025 § 1 pkt 7 k.p.c.). Przepisy art. 811 (...)

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

(art. 370 1 k.p.c.) tylko w zakresie dyspozycji punktów 1 - 3 i 5 art. 368 § 1 k.p.c., czy również w zakresie dyspozycji art. 126 § 1 k.p.c.? Sąd Najwyższy stwierdził, że apelacja (...)

Doręczanie korespondencji sądowej w sprawach cywilnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na adres wskazany w CEDIG, jako adres do doręczeń

Doręczanie korespondencji sądowej w sprawach cywilnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na adres wskazany w CEDIG, jako adres do doręczeń

rejestrowi w KRS, a podlega obowiązkowi rejestracji w CEDIG, to przesyłki sądowe winny być jej doręczane według zasad określonych w art. 133 § 1 kpc, a nie wg zasady wyrażonej w art 133 § (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

art. 401 pkt 2 k.p.c. Natomiast niedoręczenie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty (wraz z odpisami pozwu i dołączonych doń dokumentów - art. 491 § 3 k.p.c. w brzmieniu sprzed zmiany (...)

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

. – w ramach formuły odpowiedniego (adaptacyjnego) stosowania art. 3701 k.p.c. w postępowaniu wywołanym wniesieniem zażalenia. Art. 3701 k.p.c. ma zastosowanie także do zażalenia, wnoszonego (...)

Problematyka uzasadnienia wygłaszanego

Problematyka uzasadnienia wygłaszanego

sądowy jest dokumentem urzędowym i ma moc dowodową określoną w art. 244 § 1 kpc. Pamiętać jednak należy, że protokół, który jako dokument urzędowy korzysta na podstawie (...)

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

egzekucyjnych (art. 773 § 3 k.p.c.) - zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej (art.8011 §1 k.p.c.)  - wprowadzenie fakultatywności (...)

Udział rzeczników interesu społecznego w postępowaniu w sprawach cywilnych

Udział rzeczników interesu społecznego w postępowaniu w sprawach cywilnych

należycie umocowanych organów. Powyższe wynika z art. 61-61 K.p.c. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami

Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania

Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania

(wynika to z art. 158 § 1 pkt 2 kpc stanowiącego, iż treść protokołu winna odzwierciedlać przebieg posiedzenia; por. wyrok SN z dnia 20 grudnia 1973r.; II CR 712/73; teza orzeczenia dostępna na http

Uważaj na to, kto Cię reprezentuje przed sądem

Uważaj na to, kto Cię reprezentuje przed sądem

razie" nie może przedstawić pełnomocnictwa. Z brzmienia art. 97 k.p.c. wynika, że odnosi się on do czynności jednorazowej, a nie do występowania przed sądem. W związku z powyższym art. (...)

W przetargu w toku egzekucji może Cię reprezentować niemal każdy

W przetargu w toku egzekucji może Cię reprezentować niemal każdy

k.p.c.?". W odpowiedzi Sąd Najwyższy podjął uchwałę:Pełnomocnictwo do udziału w przetargu (art. 977 k.p.c.) może być udzielone podmiotom niewymienionym w art. 87 k.p.c. W (...)

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

potrzebnych do jego ustalenia to sąd umorzy postępowanie (art. 182 § 1 k.p.c.). Jednakże najpoważniejszym zarzutem w stosunku do nowelizacji jest brak wprowadzenia obowiązku umieszczenia ustalonych (...)

Większe zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych i inne propozycje zmian w postępowaniu cywilnym

Większe zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych i inne propozycje zmian w postępowaniu cywilnym

pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.” Art. 7531 § 1 K.p.c. stanowi zaś, że przepis art. 753 K.p.c. stosuje się odpowiednio (...)

Klauzula musi być wystawiona na nabywcę wierzytelności

Klauzula musi być wystawiona na nabywcę wierzytelności

klauzulowym, jak i we właściwej egzekucji nie daje się pogodzić z celem postępowania egzekucyjnego. Nadto istnieją przepisy (art. 848 k.p.c., art. 930 k.p.c.), które regulują sytuacje (...)

Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

Termin wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

wygasło. Wykazanie tej okoliczności może nastąpić dopiero w wyniku uwzględnienia powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 kpc. Zgodnie z art. 841 kpc powództwo

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

zastosowania art. 823 k.p.c. nie byłoby uzasadnione. Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę, iż wyłączenie zastosowania art. 823 k.p.c. zostało umieszczone w jednostce redakcyjnej (...)

Pełnomocnictwo trzeba przedłożyć w formie papierowej

Pełnomocnictwo trzeba przedłożyć w formie papierowej

związku z art. 13 § 2 k.p.c.) o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4 k.p.c., składanego w systemie teleinformatycznym (...)

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

., art. 122 § 1 zd. drugie k.p.c., art. 1087 k.p.c., art. 93 ust. 2 zd. drugie Prawa bankowego. W takim wypadku, mimo zgłoszenia przez pozwanego zarzutu potrącenia, obie wierzytelności nie podlegają

Czy zbycie zajętej nieruchomości jest bezskuteczne względem wierzyciela, który nie przyłączył się do egzekucji?

Czy zbycie zajętej nieruchomości jest bezskuteczne względem wierzyciela, który nie przyłączył się do egzekucji?

. Dopuszczając możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości, która przestała być własnością dłużnika, art. 930 § 1 k.p.c. stanowi wyjątek od reguły wyrażonej w art. 803 k.p.c., (...)

Wniosek o uzasadnienie a doręczenie drugiej stronie

Wniosek o uzasadnienie a doręczenie drugiej stronie

być wątpliwości, że pismem, które ze względu na swą istotę i cel służy tylko interesowi osoby wnoszącej, jest wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (art. 328 § 1 k.p.c.), podstawową bowiem (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

powództw. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa lub o unieważnienie uznania dziecka odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy (art. 454 i 457 K.p.c.). Podstawa (...)

Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

wzajemności w przypadku zaistnienia przesłanek z art.1146 K.p.c., a więc jeżeli: orzeczenie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane, sprawa nie należy, według polskiego prawa (...)

Wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku nie wymaga skargi nadzwyczajnej

Wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku nie wymaga skargi nadzwyczajnej

wniesienie skargi nadzwyczajnej i nie został on uwzględniony (art. 424[5] § 1 pkt 5 k.p.c.) oraz czy niewykazanie tej okoliczności powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 424[8] § 1 k.p.c

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej” – a w K.p.c. przesłanek takich brak. - "Dlatego sąd orzekający na podstawie art. 755 K.p.c. może wydawać tylko takie nakazy i zakazy, (...)

Czy zażalenie wniesione do niewłaściwego sądu podlega odrzuceniu?

Czy zażalenie wniesione do niewłaściwego sądu podlega odrzuceniu?

miejscowej sądu pierwszej instancji. W postępowaniu apelacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (art. 391 § 1 k.p.c.), a w postępowaniu zażaleniowym (...)

Zmiana powództwa wpływa na wysokość opłaty

Zmiana powództwa wpływa na wysokość opłaty

wymaga zrzeczenia się roszczenia pierwotnego lub zgody pozwanego, nie podlega też kontroli sądu (art. 203 § 4 k.p.c. i art. 469 k.p.c.). W związku z bezprawnym (w tym nieuzasadnionym) rozwiązaniem

Nie tak łatwo wydać postanowienie w trybie nagłym

Nie tak łatwo wydać postanowienie w trybie nagłym

opiekuńczy wydaje zarządzenia, o których mowa w art. 569 § 2 k.p.c., w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.SN stwierdził, że postanowienie wydane na podstawie art. 569 § 2 k.p.c. (...)

Sądowi należy zwracać uwagę na uchybienia

Sądowi należy zwracać uwagę na uchybienia

dowodów, jeżeli nie zwróciła uwagi sądu na to uchybienie (art. 162 k.p.c.).Przepis art. 162 k.p.c. stanowi, że strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym (...)

Brak opłaty przy wnoszeniu skargi na czynności komornika

Brak opłaty przy wnoszeniu skargi na czynności komornika

. 1302 § 3 k.p.c. Wreszcie nie ma żadnego uzasadnienia logicznego, aby spod działania rygoru z art. 1302 § 3 k.p.c. wyłączać tego typu środki zaskarżenia jak skarga na czynności komornika, (...)

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

trybów – tj. o wyłączeniu sędziego na jego żądanie bądź na wniosek strony (art. 49 kpc). Wspomniany przepis stanowi, że: „niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 kpc, (...)

Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

§1 pkt 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego (określonym w art. 126 k.p.c.), a nadto zawierać m.in. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe (...)

Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

powództwa opozycyjnego (art. 840 k.p.c.) oraz o umorzenie egzekucji (art. 825 pkt 3 k.p.c. i art. 53 ust. 3 Prawa bankowego). Nie może natomiast przeciwdziałać prowadzeniu egzekucji z określonego

Zmiana i uchylenie wyroku

Zmiana i uchylenie wyroku

(art. 1113 k.p.c.), śmierć strony w sprawie o rozwód, unieważnienia małżeństwa lub ustalenia nieistnienia małżeństwa - art. 182 par. 3 k.p.c. (M. Jędrzejewska, (...)

Udział organu administracji w podziale sumy

Udział organu administracji w podziale sumy

pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału. Oba przepisy nie są ze sobą sprzeczne i z punktu widzenia możliwości udziału w planie podziału znaczenie ma art. 1036 kpc. (...)

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

. 4011 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. niniejszy wyrok stanowi dla skarżących podstawę do wznowienia postępowania.   obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów (...)

Skład sądu pracy

Skład sądu pracy

. z art. 300 k.p.), a nie na podstawie Kodeksu pracy, właściwy jest skład sądu określony w art. 47 § 1 k.p.c., czy też w art. 47 § 2 pkt 1 lit. a k.p.c.?”. Orzeczenie SN Na tak (...)

W postępowaniu nieprocesowym nie można zrzec się roszczenia

W postępowaniu nieprocesowym nie można zrzec się roszczenia

wyczerpujący, co wyłącza uzupełniające stosowanie do niej art. 203 § 1 k.p.c. Ponadto w postępowaniu nieprocesowym w zasadzie nie chodzi o ochronę roszczeń, lecz o ukształtowanie stosunków (...)

Jak egzekwować kontakty z wnukiem

Jak egzekwować kontakty z wnukiem

. 5981 i nast. k.p.c., lecz według przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych, tj. art. 1050 lub art. 1051 k.p.c. Zastosowanie jednego z nich będzie uzależnione od treści tytułu (...)

Z przejęciem lokalu wierzyciel może się spóźnić

Z przejęciem lokalu wierzyciel może się spóźnić

. Wierzyciel składając wniosek o przejęcie na własność nieruchomości (art. 984 § 2 k.p.c.) - pisze SN - podobnie jak powód, wnosząc powództwo przewidziane w art. 841 lub art. 842 (...)

Na

Na "nagłe" postanowienie w sprawach dziecka przysługuje zażalenie

którym mowa w art. 569 § 2 k.p.c., wydane w sprawie "na czas toczącego się postępowania", także przysługuje zażalenie, właśnie na podstawie art. 741 k.p.c. SN argumentował (...)

Zaskarżalność postanowienia o spisie inwentarza

Zaskarżalność postanowienia o spisie inwentarza

spadkowego jako całości oraz że sąd wydaje je na wniosek osoby uprawnionej (art. 637 § 1 k.p.c.) lub z urzędu (art. 644 i 666 § 2 k.p.c.), w każdym bowiem wypadku sąd orzeka co do istoty (...)

Zmiana formy prawnej spółki - wierzyciela a sukcesja procesowa po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego

Zmiana formy prawnej spółki - wierzyciela a sukcesja procesowa po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego

egzekucyjnemu w zwykłym trybie, tj. art. 782 § 1 k.p.c., a co do tytułów wykonawczych zaopatrzonych w klauzulę wykonalności na spółkę przekształcaną – złożenie do komornika (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

uzupełnione wyłącznie na podstawie uwag zeznającego, zgłoszonych sądowi bezpośrednio po odczytaniu mu protokołu, ponieważ przepis art. 288 § 1 kpc w związku z art. 302 i art. (...)

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

odmowę przedstawienia dokumentów (art. 248 k.p.c.), złożenia zeznań w charakterze świadka (art. 261 § 1 k.p.c.) albo odmowę odpowiedzi na zadane pytania (art. 261 § 2 k.p.c.). 

Orzeczenie o dziale spadku

Orzeczenie o dziale spadku

zapłatę? Zgodnie z art. 687 kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c. zasadą jest dział spadku zgodny ze zgodną wolą stron. Dodatkowo wedle treści art. 622 § 1 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c.: § (...)

Odpisy pism procesowych i termin ich składania

Odpisy pism procesowych i termin ich składania

przyznane, gdy strona się do nich nie wypowie (art. 230 kpc), na niekorzystnej dla strony ocenie tego rodzaju jej zachowania (art. 233 kpc), wreszcie na obciążeniu strony kosztami postępowania (...)

1

2

3

4

5

...

40

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne