krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą (...)

NIK ocenił pomoc państwa dla bezdomnych

NIK ocenił pomoc państwa dla bezdomnych

opracowany przez MPiSS w roku 2013 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Przewiduje on działania (...)

Rok 2010 - Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Rok 2010 - Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

wspólnej odpowiedzialności i uczestnictwa, Ministerstwo zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów, a zwłaszcza organizacji działających w dziedzinie przeciwdziałania ubóstwu (...)

Polska otrzyma ponad 550 mln euro dla osób zagrożonych ubóstwem

Polska otrzyma ponad 550 mln euro dla osób zagrożonych ubóstwem

to zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Suma ta zostanie uzupełniona o kwotę 83,5 mln euro (...)

Projekt Krajowego Planu Działań na Rzecz Integracji Społecznej na lata 2008-2010

Projekt Krajowego Planu Działań na Rzecz Integracji Społecznej na lata 2008-2010

szczególnie istotne uważamy konieczność przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, integrację przez aktywizację społeczną i zawodową oraz modernizację (...)

Leczenie osób bezdomnych

Leczenie osób bezdomnych

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, m.in. poprzez programy: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” i „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu (...)

Nowe wieloletnie plany rządu

Nowe wieloletnie plany rządu

już wolniej. Realne tempo wzrostu eksportu będzie utrzymywać się średnio powyżej tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie 7,1% w 2017 r., 6,4% w 2018 r. i po 6,0% w latach

Przeciwko przemocy w rodzinie

Przeciwko przemocy w rodzinie

pożytku publicznego i o wolontariacie.  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie W celu tworzenia warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

złożony wniosek. Program Aktywizacja i Integracja Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja została unormowana m.in. w art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji (...)

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży" oraz Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej", (...)

Polityka dla seniorów

Polityka dla seniorów

, wymagających większej troski i uwagi, skierowany jest program „Opieka 75 +”. Ma on na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i usług specjalistycznych dla osób (...)

Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje. Konsultacje Programu trwają od 24 listopada br. i zakończą się 8 grudnia 2020 r. Uwagi można zgłaszać (...)

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

mogą obejmować m.in. działania doradcze i szkoleniowe, pomoc psychologiczną, wsparcie w znalezieniu pracy, naukę lepszego radzenia sobie w relacjach ze społeczeństwem, integrację i aktywizację. Żeby

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży"

dzieci i młodzieży" jest zredukowanie poziomu agresji i patologii młodego pokolenia m.in. poprzez:stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

na etapie projektowania i produkcji, tak aby efektywniej wykorzystywać zasoby i poprawić potencjał wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i innych form odzysku. - (...)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Do kogo jest adresowany? Do (...)

3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2022 r.

3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2022 r.

wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Pełna nazwa programu to „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata (...)

Co zrobiło MPiPS, aby zapobiegać przemocy wobec dzieci?

Co zrobiło MPiPS, aby zapobiegać przemocy wobec dzieci?

)      wprowadzenie ustawowego obowiązku tworzenia i realizowania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   w Krajowym Programie Przeciwdziałania

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

wsparcia, jakim jest dodatek mieszkaniowy. I, co ważne,  rząd proponuje także wyłączenie dodatków spod egzekucji administracyjnej. Osobom, które mają niskie dochody, będzie łatwiej (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

, są inwestorzy (podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe i wynajmujące mieszkania), gminy (współpraca z inwestorem, kryteria naboru najemców, przyznanie dopłaty do czynszu i

„Od wykluczenia do aktywizacji”

„Od wykluczenia do aktywizacji”

zawodowych (np.: odzież i obuwie ochronne, środki czystości i higieny); koszty upowszechniania wiedzy o ofercie PZS, w tym działania mające na celu docieraniez ofertą do nowych środowisk i (...)

Konkurs: Praktyki przyjazne pracownikom 50plus

Konkurs: Praktyki przyjazne pracownikom 50plus

; jest poprawa sytuacji osób 50 na rynku pracy - przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji tej grupy wiekowej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do pracodawców i (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

wspierających społeczne budownictwo czynszowe jest program dopłat do czynszu „Mieszkanie na start” (MnS), realizowany od 1 stycznia 2019 r. Program ma charakter proinwestycyjny i (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

marca 2020 r. Poza tym proponujemy, aby zarówno dodatek, jak i dopłata mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

wynajmowanego lokalu wyłącznie w przypadku zakończenia najmu i opuszczenia lokalu. Po zmianach, mieszkańcy będą mogli sami zdecydować, kiedy i w jaki sposób odzyskają swój wkład (...)

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

wprowadzenia na rynek nowej szczepionki jest bardzo złożony, jest poprzedzony badaniami klinicznymi szczepionki przed jej rejestracją i dopuszczeniem do obrotu i stosowania i trwa wiele (...)

Zatrudnienie socjalne

Zatrudnienie socjalne

integrację osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb życiowych i znajdują (...)

Lepiej chronić ofiary przemocy

Lepiej chronić ofiary przemocy

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powinien lepiej chronić ofiary przestępstw - uznali posłowie podczas sejmowej debaty nad sprawozdaniem z realizacji programu w roku 2006. (...)

Obchody Światowego Dnia Habitatu

Obchody Światowego Dnia Habitatu

„Życzę (...) aby zrozumienie dla konieczności przeciwdziałania wykluczeniu i potrzeby wykorzystania w tym celu profesjonalnej wiedzy oraz wymiany doświadczeń było coraz szersze. (...)

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

dyskryminacji i kształtowanie tolerancji. Przeciwdziałanie i poprawa efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści. Realizacja działań zmierzających do kształtowania pozytywnego postrzegania (...)

Stanowisko MPiPS w sprawie całkowitego zakazu bicia dzieci

Stanowisko MPiPS w sprawie całkowitego zakazu bicia dzieci

; Obecnie w Polsce obowiązują dwa akty prawne, które mają za zadanie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Jest to Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został uchwalony (...)

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów krajowy program przeciwdziałania przemocy. Program ma określić działania podejmowane dla udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne