krs Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Ogólne informacje o KRS

Ogólne informacje o KRS

wyczerpujące, gdyż szczegółowy zakres podmiotowy, który został objęty Krajowym Rejestrem Sądowym opisuje ustawa o KRS. KRS składa się więc z: rejestru przedsiębiorców, rejestru

Zmiany w KRS

Zmiany w KRS

przedsiębiorców z obowiązku składania do KRS. Nowe przepisy dostosowują polski system prawny do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych (...)

TSUE o polskiej KRS

TSUE o polskiej KRS

TSUE wskazał, poza wspomnianymi powyżej wątpliwościami co do niezależności KRS, okoliczność, że zmiany ustawodawcze z 2018 r. zostały wprowadzone na krótko przed tym, jak KRS w nowym (...)

Skutek niedołączenia odpisu KRS

Skutek niedołączenia odpisu KRS

;Uchwała Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2008 roku, sygn. akt III CZP 126/07 postępowanie gospodarcze, braki formalne, profesjonalny pełnomocnik, umocowanie organu osoby prawnej, odpis KRS, sprzeciw (...)

Wniosek o podanie numeru KRS

Wniosek o podanie numeru KRS

Jeżeli nie znamy numeru KRS poszukiwanej spółki, nie jest to jeszcze duży problem. Możemy wystąpić do Centralnej Informacji KRS o podanie tego numeru, jeżeli tylko znamy numer REGON lub firmę (...)

Prokura a wpis do KRS

Prokura a wpis do KRS

. Nieujawnienie prokury w KRS skutkuje jednakże szeregiem komplikacji o charakterze czysto praktycznym. Obowiązek zgłoszenia prokury do rejestru, który spoczywa na przedsiębiorcy, skorelowany jest (...)

Zmiana danych KRS

Zmiana danych KRS

złożenie oświadczenia o odwołaniu prokury (art. 208 par. 7 k.s.h.). Oczywiście zarząd może podjąć uchwałę o odwołaniu prokurenta. KRS Reasumując, do KRS należy złożyć następujące (...)

Nowe formularze KRS!

Nowe formularze KRS!

przedsiębiorców - KRS-ZB - ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - KRS-ZC (...)

Zarejestrowanie zmian w KRS

Zarejestrowanie zmian w KRS

, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. spółka, krs, zgłoszenie do krs, zmiana nazwy, rejestracja nazwy, zgłoszenie zmian do (...)

Wpis oddziału do KRS

Wpis oddziału do KRS

załącznikiem KRS-ZA: zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne). Wpis taki kosztuje 400 zł. Polecamy również lekturę naszego artykułu:Oddział spółki a obowiązki rejestracyjne  

Ujawnienie wspólnika w KRS

Ujawnienie wspólnika w KRS

W dwuosobowej spółce z o.o. jeden z e wspólników posiada 13940 udziałów, drugi 60. W wyciągu z KRS ujawniony jest tylko wspólnik z większą ilością udziałów. Czy jest to prawidłowe, czy też (...)

KRS - odpowiedzialność za wpisy

KRS - odpowiedzialność za wpisy

sprawdzić dane wpisane do KRS? Jeżeli te dane nie zostały poprawione, jaka i czyja jest odpowiedzialność wobec osób trzecich? W takim wypadku ma zastosowanie przepis artykułu 17 ustawy o Krajowym (...)

Błędny wpis w KRS

Błędny wpis w KRS

ostrożności można jednak rozważyć wniesienia zażalenia na postanowienie o wpisie.   KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, wpis, wniosek, postanowienie, sprostowanie, oczywista omyłka z urzędu, zażalenie, (...)

Dostęp do akt KRS

Dostęp do akt KRS

uzyskać informację od KRS kto, kiedy i do jakich informacji otrzymał dostęp (dotyczy to Spółki z o.o.)? A jeśli tak to jaki Spółka powinna złożyć wniosek do KRS i jakie są tego koszty? (...)

Dokumenty złożone w KRS

Dokumenty złożone w KRS

wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.  KRS, odpis, kopia, dokumenty, jawność

Nieujawnienie prokury w KRS

Nieujawnienie prokury w KRS

. Postanowienie sądu rejestrowego o ustanowieniu kuratora jest skuteczne z chwilą jego wydania. Nieujawnienie, prokury, w KRS

Zmiana PKD w KRS

Zmiana PKD w KRS

tej umowy. W ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o tej zmianie należy zgłosić stosowny wniosek do KRS celem jej ujawnienia. Wpis do rejestru nie jest konstytutywnym elementem i warunkiem ważności (...)

Ważność odpisu z KRS

Ważność odpisu z KRS

, gdyby takim oświadczeniem pracownik ten wprowadził w błąd kontrahenta. KRS, poświadczenie, odpis, ważność

Ogłoszenie zmian w KRS

Ogłoszenie zmian w KRS

Czy każda zmiana, która została ujawniona w KRS obligatoryjnie ukazuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Np. spółka z o.o. ujawniła w KRS zmianę swojej siedziby, czy zmiana zostanie (...)

Aktualny odpis z KRS

Aktualny odpis z KRS

sprawie w charakterze pełnomocnika strony, jak również notariusz. W pozwie w takiej sytuacji można zaznaczyć, że w posiadaniu strony do dyspozycji sądu jest oryginał aktualnego odpisu z KRS. (...)

Zmiana wpisu w KRS

Zmiana wpisu w KRS

być dołączona podstawa wpisu, tj. dokument, z którego wynika powstanie oddziału spółki, np. odpowiednio zmieniona umowa spółki jawnej. Zgłoszenia zmiany danych spółki jawnej do KRS może dokonać (...)

Zgłoszenie zmian w KRS

Zgłoszenie zmian w KRS

umowy bądź statutu spółki dołącza się do wniosku o wpis do KRS-u, jeżeli wniosek ten dotyczy zmiany tej umowy lub statutu. Minimalne składniki umowy spółki z o.o. określone są w (...)

Łatwiej w KRS?

Łatwiej w KRS?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności (...)

Zmiany w formularzach KRS

Zmiany w formularzach KRS

głównie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej. Rejestrowanie tych nowych podmiotów w Polsce umożliwia ustawa z 4 marca 2005 r. Rzeczpospolita 27.05.2005 r. KRS, (...)

Łatwiejszy dostęp do KRS

Łatwiejszy dostęp do KRS

koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 (było 48) traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rzeczpospolita 26.09.2006 r. KRS, jawność, (...)

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS; udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS. Do korzystania z nowego e-KRS służą: Portal Rejestrów (...)

Wygodny i szybki e-KRS

Wygodny i szybki e-KRS

publicznej na dostęp do oficjalnych i wiarygodnych informacji o spółkach aktywnych w kilku krajach. Projekt umożliwi integrację KRS z systemem połączonych rejestrów w krajach Unii Europejskiej

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zmianami). KRS

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

ustawy o KRS, Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, komornicy, banki, notariusze obowiązani są informować sąd o zdarzeniach podlegających obowiązkowi wpisu z urzędu. Wniosek o wpis (...)

Ostatnia chwila na uzupełnienie wpisu w KRS!

Ostatnia chwila na uzupełnienie wpisu w KRS!

. 702, ze zm.) numer NIP, identyfikacja podatkowa, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, przedsiębiorcy, REGON

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób uaktualnić KRS?

dokumentów. Podstawowymi dokumentami będą prawidłowo wypełnione formularze KRS Z20 i KRS ZK. Pierwszy to formularz główny dotyczący zgłoszeń, drugi z kolei jest formularzem (...)

Zmiana władz stowarzyszenia - formularz KRS

Zmiana władz stowarzyszenia - formularz KRS

Który załącznik do formularza KRS-Z20 powinienem wypełnić KRS-WK czy KRS-ZK? Kiedyś były już robione zmiany w zarządzie stowarzyszenia i faktycznie wypełniany był KRS-ZK. Teraz (...)

Wpis w KRS a nowy zarząd

Wpis w KRS a nowy zarząd

tym dowiedzieć.  Jedyne co w takiej sytuacji można zrobić to uzupełnić „stary" wypis z KRS o informacje o zmianach w składzie zarządu spółki, które zostały zgłoszone (...)

Umorzenie udziałów a zgłoszenie do KRS

Umorzenie udziałów a zgłoszenie do KRS

wynikiem śmierci jednego ze wspólników), należy zgłosić do KRS fakt zmiany struktury udziałowców w spółce. Po umorzeniu udziałów z zysku powstaje sytuacja, w której ilość udziałów pomnożona (...)

Termin złożenia wniosku do KRS

Termin złożenia wniosku do KRS

, zgłosiła się więc w siedzibie spółki i przyjęła to stanowisko podpisując swoją zgodę na protokole rady. Od którego dnia biegnie obowiązek zgłoszenia do KRS, dnia uchwały powołującej, czy (...)

Osoba fizyczna prowadząca działalność a KRS

Osoba fizyczna prowadząca działalność a KRS

fizyczna prowadząca działalności gospodarczą nie podlega wpisowi do KRS. Wprawdzie kiedyś ustawy o KRS stanowiły, że osoby fizyczne prowadzące działalność będą wpisywane do KRS, (...)

Zgłoszenie nabycia udziałów do KRS

Zgłoszenie nabycia udziałów do KRS

500 udziałów w spółce z o. o. o łącznej wysokości 50.000 zł (dane z KRS) będzie sprzedane za kwotę 50.750 zł. Czy do KRS należy zgłosić nową, wyższą wartość udziałów - 50.750 zł (...)

Ponowne złożenie wniosku do KRS

Ponowne złożenie wniosku do KRS

,bądź przepis art. 19 ust. 3 ustawy o KRS w zw. z art. 19 ust. 4 ustawy o KRS.(w postanowieniu sąd powinien wskazać podstawę prawną).Przepisy art. 130 k.p.c. stanowią, iż jeżeli pismo procesowe (...)

Opłata za zmiany w KRS

Opłata za zmiany w KRS

opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą. Zgłaszając zatem przedstawione zmiany w KRS będą one objęte jednorazową opłatą wynoszącą 400 zł. Stała opłata za ogłoszenie (...)

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

wspólnikiem, poprzez tworzenie zbędnych dokumentów bilansowych (prowadzimy PKPiR)? Co należy zgłosić w KRS przy takim zakończeniu działalności spółki, czy tylko wniosek o wykreślenie z KRS, (...)

Wnioskodawca o wpis do KRS

Wnioskodawca o wpis do KRS

spółki z o.o. do rejestru), wniosek musi być podpisany przez te konkretne osoby, zatem - przez nie składany.   Wniosek, krs, podpis, wnioskodacwa, inny, pełnomocnik, zarząd

Obowiązek zgłoszenia zmian do KRS

Obowiązek zgłoszenia zmian do KRS

do osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich w stosunku Pańskiej osoby, będzie Pan zmuszony udowodnić brak swojej odpowiedzialności. KRS, zmiany, członek zarządu, rezygnacja, odpowiedzialność

Zwrot kosztów odpisu z KRS

Zwrot kosztów odpisu z KRS

sprawy. Także i w tym przypadku konieczny będzie wyraźny wniosek o zasądzenie zwrotu wspomnianych kosztów. koszty, proces, strona, odpis, KRS, przedsiębiorca, zwrot kosztów

brak zmiany KRS a decyzje zarządu

brak zmiany KRS a decyzje zarządu

niezgodne z prawem jako wspólnik chce podważyć ich różne złe decyzje.Czy działanie i decyzje zarządu bez zgłoszenia i bez zmiany w KRS zarządu mają moc prawną ? Zarząd powoływany jest uchwałą (...)

Brak aktualizacji adresu w KRS

Brak aktualizacji adresu w KRS

egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Zobowiązanym do aktualizacji danych podlegających wpisowi do KRS-u (...)

Sankcje za niezgłoszenie do KRS

Sankcje za niezgłoszenie do KRS

, dodatkowym terminie. Jeżeli sąd tego nie zrobił, nie może ukarać spółki grzywną.   zawiadomienie, wpis, wezwanie, termin, grzywna, podwyższenie kapitału, KRS

Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS

Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS

, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. KRS, spółka akcyjna, wpis, (...)

Konsekwencje braku wpisu do KRS

Konsekwencje braku wpisu do KRS

obowiązanych. Grzywna taka może być ponawiana. rejestracja, krs, wpis, brak wpisu, rejestr, kara

Podwyższenie kapitału - załączniki do KRS

Podwyższenie kapitału - załączniki do KRS

wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione podwyższenie kapitału, krs, załącznik, oświadczenie o objęciu udziałów, forma, wspólnik

Wykreślenie członka zarządu z KRS

Wykreślenie członka zarządu z KRS

przysługiwała Panu będzie na ogólnych zasadach postępowania. Powinien być Pan uznany jako osoba zainteresowana w sprawie. KRS, zarząd, członek zarządu, wykreślenie, Skarga o wznowienie postępowania

1

2

3

4

5

...

19

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne