lata 2004-2006 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

należy ustalić z okresu pozostałego po odliczeniu pełnych lat ubezpieczenia za granicą, tj. z okresu obejmującego lata: 1989-1992 (4 lata) i 2000-2001 (2 lata przerwy w ubezpieczeniu, (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013 oraz wpisuje się w dwa priorytety Krajowego Programu Reform na lata 2005–2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej; priorytet 2. – (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

wykonawczą C(2014)9783, Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Aktualna wersja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Przedawnienia

Przedawnienia

zapisów i poleceń3 lata od ogłoszenia testamentuDz.U.64.16.93Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny3 lata od otwarcia (...)

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” jest: omówienie przepisów dot. instrumentów terytorialnych na lata 2021-2027, w szczególności tych wynikających (...)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej oraz poziomu wykształcenia, liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub (...)

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032? Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim. Takie

Dwa lata ustawy antykryzysowej

Dwa lata ustawy antykryzysowej

określony obowiązują tylko do dnia 31 grudnia 2011 r. Minęły dwa lata od wejścia w życie ustawy antykryzysowej. Konsekwencje dalszego zatrudniania pracownika po upływie 24-miesięcznego, a jeszcze (...)

Emerytury i renty za granicą

Emerytury i renty za granicą

korzystniejsza. Dlatego też ustala wysokość emerytury teoretycznej - obliczonej z uwzględnieniem okresów przebytych w Hiszpanii. Wysokość emerytury teoretycznej za 24 lata ubezpieczenia w Polsce (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności.§ 3. W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca (...)

Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

powstała niezdolność do pracy: mniej niż 20 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 1 rok, od 20 do 22 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 2 lata, od 22 do 25 lat – wymagany staż

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

granicy, praca za granicą, podatnicy, dochody zagraniczne, rozliczenie, podatek, PIT-AZ, lata 2002-2007, ulga w podatku dochodowym

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

. 2 sierpnia 2019 r. postanowiłeś zamknąć swoją działalność, co wiązało się z likwidacją kasy fiskalnej. Ponieważ firmę prowadziłeś krócej niż 3 lata, powinieneś zwrócić do (...)

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

) Powiadomienie za lata 2016 - 2017:   Formularz CBC-P(1) (plik XSD, 15 KB) Dokument z opisem elementów wzoru CBC-P(1) (plik DOC, 131 KB) Formularz interaktywny CBC-P(1) 2016 (plik PDF, 76 KB

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

dotyczą np. osoby ubiegającej się o przyznanie polskiej emerytury, która podlegała przez 2 lata polskim ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia, a następnie przez 28 lat

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

dziecko ukończy 3 lata (ewentualnie 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej). Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. 3. gdy niania: jest (...)

Budżet Unii na lata 2007-13

Budżet Unii na lata 2007-13

państw UE zaaprobowali ostatnią, zaprezentowaną w czwartek przez Luksemburg propozycję budżetu na lata 2007-13, to wówczas realne wydatki UE w siedmioletnim planie budżetowym wyniosłyby 1 proc. DNP, (...)

Trudne lata dla deweloperów

Trudne lata dla deweloperów

Ten i przyszły rok będzie dla branży bardzo trudny. Na firmy, które wyjdą obronną ręką z okresu spowolnienia popytu, czeka jednak szybki wzrost wyników. Być może już od połowy przyszłego (...)

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

kolejne trzy lata dokonać wyboru czy ich dziecko rozpoczyna naukę jako sześcio- czy jako siedmiolatek. Wprowadzanie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego będzie rozłożone (...)

Świadectwo pracy co dwa lata

Świadectwo pracy co dwa lata

Ale tylko dla zatrudnionych na czas określony. Rzadziej pójdziemy też do lekarza medycyny pracy. Od 21 marca obowiązuje znowelizowany kodeks pracy. Zgodnie z nowymi przepisami szef nie musi wydawać nam (...)

Polityka konkurencji 2008-2010

Polityka konkurencji 2008-2010

lata 2008-2010, przyjętej przez Radę Ministrów. Jednym z głównych celów zapisanych w Polityce konkurencji na lata 2008-2010 jest zwiększenie efektywności działań Urzędu (...)

Okres ochronny przed emeryturą pracownika w wieku przedemerytalnym

Okres ochronny przed emeryturą pracownika w wieku przedemerytalnym

, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, organ odwołujący jest obowiązany zapewnić mu inną pracę, odpowiednią ze względu (...)

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

, nie dłużej jednak niż przez 2 lata, a w wyjątkowych przypadkach 5 lat od śmierci przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny niejako „działa w zastępstwie zmarłego przedsiębiorcy” i przysługują (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

; oświadczenia dla potrzeb zastosowania art. 88q, pozwalającego na wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na 3 lata, analogiczny do art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata, może dotyczyć wyłącznie wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa tej osoby. Dowód potwierdzający posiadanie lub zapewnienie (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

realizacji obowiązku szkolnego, czyli o rok lub dwa lata dłużej w stosunku do ich rówieśników, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów (...)

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

przewidzianych umową o dzieło, jednak w zasadzie na okres nie dłuższy niż 2 lata. W przypadku gdy realizacja umowy o dzieło trwa dłużej niż 2 lata, zezwolenie to przedłuża się odpowiednio, (...)

Wybierz tańszy roaming!

Wybierz tańszy roaming!

obowiązywania oraz czy konieczna jest dalsza interwencja w odniesieniu do SMS-ów i transferu danych w roamingu. Ile mogą wynosić maksymalne opłaty roamingowe? Począwszy od lata 2007

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą

„Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”

„Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”

finansowania na najbliższe lata, czego gwarantem będzie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024. Program jest dokumentem określającym cele i priorytety inwestycyjne, (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

. Ponadto, zwiększono możliwości inwestycyjne samorządów, modyfikując na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego. Przesunięto też, (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

związane z wdrażaniem programów operacyjnych, w tym dotyczące mechanizmów informowania o funduszach. Niepokoi nas bardzo niski poziom wykorzystania środków UE na lata 2007-2013, (...)

Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

kontraktacji - 2 lata (art. 624 k.c.); umowie o dzieło - 2 lata (art. 646 k.c.); roszczeniach wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, (...)

Pomoc de minimis - kolejne lata

Pomoc de minimis - kolejne lata

ponownie z amortyzacji jednorazowych i czy liczy mi się kolejny termin 3-letni nie więcej niż 200 tys. euro w latach 2011-2013? Limit dla pomocy de minimis (200 tys. EUR) jest określony na trzy lata. (...)

Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Zatem (...)

Jak zostać dawcą narządów?

Jak zostać dawcą narządów?

wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Załączniki do Uchwały nr 150 2020 Rady Ministrów Harmonogram_realizacji_Narodowego_Programu

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna (...)

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.  Maksymalny okres otrzymywania i wysokość stypendium Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. W celu wydania ww. zezwolenia należy sporządzić wniosek na wzorze zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

będą je prowadziły przez co najmniej 2 lata, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą. To odpowiedź na problem braku sukcesora w kręgu najbliższej rodziny. Dzięki pakietowi tych (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

100 kW, co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW; 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej

Dwa lata za podanie dopingu

Dwa lata za podanie dopingu

Jeżeli lekarz lub trener poda zawodnikowi doping bez jego wiedzy, to narazi się na karę grzywny, ograniczenia wolności lub dwa lata za kratkami – informuje Gazeta Prawna. Posłowie zagłosują

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

), czyli 2 lata w szkole podstawowej (klasy VII-VIII) oraz 4 lata w liceum ogólnokształcącym. Każda szkoła podstawowa może utworzyć oddział lub oddziały dwujęzyczne. W pierwszej kolejności (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

–2020, 59 lat – w latach 2021–2022, 60 lat – w latach 2023–2024, 61 lat – w latach 2025–2026, 62 lata – w latach 2027–2028, 63 lata – w latach

Program LIFE- Środowisko

Program LIFE- Środowisko

kraje Europy Środkowej i Wschodniej kandydujące do UE oraz państwa trzecie leżące u wybrzeży Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego. Program ten był wdrażany w trzech etapach: Etap I (lata

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

żaden z tych przypadków nie spełnia warunków pomocy de minimis i dlatego nie będzie brany pod uwagę przy sumowaniu całej pomocy za 3 lata. Podsumowując, z kwoty 115 tys. € stanowiącej

Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

podlegania ubezpieczeniu gdy osoba nie przekroczyła 20 lat, 2 lata w przedziale wieku 20-22 lata, 3 lata w przedziale 22-25, 4 lata w przedziale 25-30 i 5 lat gdy niezdolność powstała (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne