naczelnik urzędu celno Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

, które dotyczą zmiany, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego jeden egzemplarz wniosku z załącznikami pozostawi u siebie, a drugi przekaże do (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

niezbędnymi dokumentami do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, który przeprowadzi czynności urzędowego sprawdzenia. Termin przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia naczelnik (...)

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa

.). Kontrola celno-skarbowa, skarbówka, cło, korekta deklaracji, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, UCS, naczelnik urzędu celno-skarbowego

Nowe Prawo celne?

Nowe Prawo celne?

telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych, uzyska naczelnik urzędu celno-skarbowego, który ustalił (...)

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe przez naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego ze względu (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Urzędu Celno-Skarbowego: prowadzenie kontroli celno-skarbowej, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

naczelnik granicznego urzędu celno-skarbowego (graniczny oddział celny), przez który towary są wprowadzane na obszar celny Unii. Pozwolenie jest udzielane poprzez zwolnienie towarów (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

: naczelnik urzędu skarbowego; naczelnik urzędu celno-skarbowego w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu (z wyłączeniem poboru) oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

albo dokumentu przesunięcia międzymagazynowego, kierujący podlegał będzie karze grzywny w wysokości od 5.000 do 7.500 zł. Karę pieniężną ma nakładać, w drodze decyzji, generalnie naczelnik urzędu (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Federacji Rosyjskiej albo Białorusi (art. 8 ustawy). Osoby, które naruszają ten zakaz podlegają karze pieniężnej (art. 12 ustawy), a naczelnik urzędu celno-skarbowego dokonuje (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi, które były objęte (...)

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

organ Art. 133 Kodeksu karnego skarbowego wskazuje kompetencje organów finansowych. Postępowanie przygotowawcze prowadzą: naczelnik urzędu celno-skarbowego - w sprawach (...)

Zmiana ustawy Prawo celne

Zmiana ustawy Prawo celne

niektórych innych ustaw Prawo celne, cło, należności celne, naczelnik urzędu celno–skarbowego,

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

, że podatnik narusza obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala za okres do momentu rozpoczęcia (...)

Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

. instytucji jest występowanie elementu negocjacji procesowych. Finansowe organy postępowania przygotowawczego (tj. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

celno-skarbowego. Jeżeli naczelnik stwierdzi naruszenie, zajmuje towar oraz występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Osoba lub podmiot naruszające powyższy zakaz podlegają (...)

Co przewiduje tzw. ustawa sankcyjna?

Co przewiduje tzw. ustawa sankcyjna?

dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który w razie stwierdzenia jego naruszenia, dokonuje zajęcia towaru oraz występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. (...)

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

regulujących kontrolę celno-skarbową polegające na wzmocnieniu pozycji organów i funkcjonariuszy celno-skarbowych w stosunku do podmiotu kontrolowanego, obejmują w szczególności: a) 

Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

kontrolowanego; datę wydania;  zakres kontroli celno-skarbowej;  informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku; pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji; podpis naczelnika (...)

Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

rzeczowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowego. Jak opodatkowana jest pożyczka dla spółki osobowej? W przypadku pożyczki udzielonej spółce (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

; Podobne stanowisko, jak przedstawione powyżej, przedstawił Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Praga w postanowieniu z dnia 9 września 2005 r. o sygnaturze US 34/DD1/415/14/05. Naczelnik (...)

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

województwie podlaskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku; w województwie pomorskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku; w (...)

Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

podatkowy właściwym dla odpowiedniego województwa są: w województwie dolnośląskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole; w województwie kujawsko-pomorskim - (...)

Wykazy podmiotów VAT

Wykazy podmiotów VAT

w art. 96b ust. 1 pkt 1", czyli wykaz podatników w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub które zostały wykreślone z rejestru (...)

Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

– co do zasady – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 28 ust. 2 ustawy o podatku (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

jego pełnomocnikiem, dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są niezgodne z prawdą, podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu (...)

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku; w województwie pomorskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku; w województwie śląskim - Naczelnik (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu. Zgłaszasz loterię fantową lub grę bingo Zrobisz to u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego (UCS). Importujesz towary Zgłoszenie celne (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

; wylegitymowanie się funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oraz okazanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do ustalenia tożsamości; umożliwienie przeprowadzenia rewizji towarów i (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

. To znaczy, że organ, który cię kontroluje, nie może cię obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS. Na przykład naczelnik urzędu skarbowego prowadzący (...)

Jak przekazać 1% podatku za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Jak przekazać 1% podatku za 2020 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

; Jak naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz OPP kwotę 1% podatku za 2020 r.? Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP (...)

Dostęp KAS do informacji bankowych tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Dostęp KAS do informacji bankowych tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Banki przekazują KAS informacje o podatnikach w przypadku uzasadnionego żądania naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. 1 lipca 2022 r. zostaną

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

Urzędu Celnego występuje w przypadku Pana sprawy w roli organu podatkowego. Stanowi o tym Ordynacja podatkowa w artykule 13: „Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest naczelnik

Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

solidarnie na kilku podmiotach - jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów  umowy spółki – (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

rejestru z urzędu. Chodzi o sytuację, gdy podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej. Wówczas naczelnik urzędu (...)

Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli (...)

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Upoważnienie takie może być udzielone też: pracownikom obsługującym naczelnika urzędu skarbowego – przez naczelnika urzędu skarbowego; funkcjonariuszom

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

jego następcę prawnego, w okolicznościach, o których była mowa w podpunkcie powyżej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Naczelnik (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

? - postępowanie przed urzędem skarbowym Decyzja naczelnika urzędu skarbowego Naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu wniosku, oświadczenia i zeznania podatkowego z prawidłowo obliczonym (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

informacje o tym podmiocie do końca 2023 r. Po tym okresie zostanie on usunięty z Wykazu. Przykład: Podatnik prowadził działalność od dnia 12 grudnia 2009 r. jako podatnik VAT czynny. Naczelnik urzędu

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

): dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy o VAT) lub które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego (...)

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

pobierany przez płatnika. Zapłaty podatku dokonuje się bądź bezpośrednio w kasie właściwego urzędu skarbowego, bądź na rachunek bankowy tego urzędu w terminie 14 dni od dnia powstania (...)

Nowe TAX FREE

Nowe TAX FREE

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Dzięki elektronicznemu zapisowi wyeliminowane zostaną pomyłki i nieścisłości, a jednocześnie organy podatkowe zyskają możliwość kontroli nieuczciwych (...)

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności;  3. (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

przewidują taką sankcję, gdy podmiot zarejestrowany jako VAT-UE nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego (...)

Potwierdzenie nadania numeru NIP

Potwierdzenie nadania numeru NIP

skierować do urzędu? Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, który wydał (...)

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jest naczelnik urzędu

Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

popełnienia przestępstwa z art. 163 § 1, art. 174 § 1 lub art. 179 Kodeksu karnego, zagrożone nawet karą pozbawienia wolności. oleje smarowe, kontrola, Służba Celno-Skarbowa, tablica (...)

Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. W tym samym czasie (...)

1

2

3

4

5

...

8

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne