nip Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG). Wykaz (...)

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Sądowego, np. spółka cywilna Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest na formularzu NIP-2 we właściwym urzędzie. Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest na formularzu NIP-2 (np.: (...)

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

tylko swojego nr PESEL lub NIP jeżeli jest osobą fizyczną lub nr KRS lub NIP jeżeli jest osobą prawną. Natomiast zgodnie z senacką poprawką obowiązek ustalenia nr PESEL lub KRS pozwanego (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy spółki cywilnej. Do ewidencji działalności gospodarczej wpisuje się osobę, zatem także jej NIP i REGON. NIP spółki (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

drodze decyzji na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – NIP-2. Zaś identyfikator (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

wskazany przez nabywcę numer NIP. Na podstawie paragonów z NIP wystawia następnie faktury w punkcie obsługi klienta. Jeśli jednak kwota na paragonie z NIP nie przekracza 450 zł (...)

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP? Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeżeli jednak nadal czekasz na decyzję (...)

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Warszawa Śródmieście.    Postępowanie w sprawie nadania NIP jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), (...)

Potwierdzenie nadania numeru NIP

Potwierdzenie nadania numeru NIP

, wydaje duplikat decyzji o nadaniu NIP. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

PESEL są dostępne w artykule: Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL? W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

. Spółka z o.o. w organizacji może uzyskać zarówno NIP, jak i REGON. Może więc być podmiotem podatkowym i w związku z tym wystawiać faktury VAT. Należy wystąpi do Głównego (...)

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa w praktyce

numerem NIP, o którego nadanie należy wtedy wystąpić za pomocą formularza NIP-7. Działalność nierejestrowaną można prowadzić z przerwami (np. kilka miesięcy świadczenia usług i (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

dochodowy i w związku z tym ma już nadany NIP, zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, nie musi drugi raz składać wniosku o jego nadanie, ale składa w urzędzie skarbowym tzw. zgłoszenie (...)

PL przed NIP

PL przed NIP

dokumentów. Dla zupełnej jasności sytuacji podatnik mógłby rozważyć wyrobienie dwóch pieczątek – z NIP PL, której używałby przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, (...)

Niewłaściwy numer NIP

Niewłaściwy numer NIP

powystawiać noty korygujące do faktur otrzymanych, gdyż faktury z błędnym numerem NIP mogą być kwestionowane przez organy podatkowe w zakresie możliwości odliczania VAT w nich zawartego. Oczywiście (...)

Kasy fiskalne w taksówkach

Kasy fiskalne w taksówkach

ewidencjonowania usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi określa załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. Przedstawiają się one w następujący sposób:od dnia 1.10.2002 r. podatnicy, (...)

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym. PESEL lub NIP Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie jesteś podatnikiem VAT oraz płatnikiem podatków (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

skarbowy o tym rachunku na odpowiednim formularzu NIP, tj.:NIP-8 w przypadku podmiotu wpisanego do KRS;NIP-2 w przypadku spółki cywilnej; NIP-7 w przypadku osoby fizycznej prowadzącej (...)

Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

;asekuracyjnie już przy rejestracji stowarzyszenia ubiegać się o REGON, jak i NIP (tego drugiego nie uzyska bez pierwszego). Polecamy również: Nadanie NIP-u przez Urząd SkarbowyStowarzyszenie (...)

Zatrudnienie pracownika a zgłoszenie bez NIP

Zatrudnienie pracownika a zgłoszenie bez NIP

zgłosić do 7 dni w ZUS. Czy może spółka zawrzeć umowę bez przyznanego jeszcze NIP? Spółka może zawrzeć umowę o pracę, zanim zostanie jej nadany NIP i taka umowa będzie ważna. Jednakże (...)

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

rachunku. Z przepisów wskazanej ustawy, a także z konstrukcji formularza aktualizacyjnego NIP-2 wynika, że podatnik ma obowiązek informować naczelnika urzędu skarbowego o wszystkich rachunkach

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

właściwego naczelnika urzędu skarbowego poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego na druku NIP-2 wraz z dołączonym załącznikiem NIP-D. Na druku NIP-D (w poz. B) dołączonym do (...)

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

aktualizacyjnego. Zarówno zgłoszenie identyfikacyjne jak i zgłoszenie aktualizacyjne dokonywane jest na specjalnym druku NIP – 1, dostępnym w urzędach skarbowych. Do zgłoszenia identyfikacyjnego (...)

NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej

NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej

opłacając go znakami opłaty skarbowej. Od dnia 7 stycznia 2006 r. obowiązuje niżej zamieszczony wzór formularza NIP-B. Dotychczasowe wzory wszystkich formularzy NIP mogą być jednak stosowane (...)

NIP-B Informacja o rachunkach bankowych

NIP-B Informacja o rachunkach bankowych

Informacja o numerach rachunków bankowych składana na formularzu NIP-B może być załącznikiem wyłącznie do wniosku składanego na formularzu NIP-1 i NIP-2. Od dnia 7 stycznia 2006 r. (...)

NIP-C- Informacja o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej

NIP-C- Informacja o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej

Informacja o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej składana na formularzu NIP-C może być załącznikiem wyłącznie do wniosków składanych na formularzu NIP-1 i NIP-2. Od dnia (...)

PIT-11, PIT-40A/PIT-11A - ważne dla płatników

PIT-11, PIT-40A/PIT-11A - ważne dla płatników

tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999) jest nieprawidłowe i nie pozwoli na przesłanie informacji drogą elektroniczną. Prawidłowe wpisanie numeru PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

prowadzenia firmy do US i korzystać z NIP,  ponoszą odpowiedzialność za dokonane czynności. Jeśli przedsiębiorca sam nie powoła zarządcy sukcesyjnego: umowy o pracę będą kontynuowane, (...)

Uzyskanie NIP przez osobę zamieszkałą za granicą

Uzyskanie NIP przez osobę zamieszkałą za granicą

. Najlepiej przed wystąpieniem o NIP skontaktować się z urzędem skarbowym, do którego będzie składane zeznanie dla potrzeb podatku od spadków i darowizn i spytać, czy urząd ten będzie wymagał (...)

NIP i REGON w sp. z o.o. w organizacji

NIP i REGON w sp. z o.o. w organizacji

NIP, jednakże należy pamiętać, aby uzyskać ten numer przed dniem, w którym zaistnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowych lub obowiązek wystawienia faktur VAT, dla których konieczne

Aneks do umowy najmu

Aneks do umowy najmu

Firma, która wynajmuje ode mnie lokal, zmieniła swój NIP. Dowiedziałam się o tym dopiero jak przysłali mi stos faktur - korekt dotyczących nowego NIP (za 4 miesiące wstecz). Czy firma miała (...)

Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

fakturze, jednak w praktyce tak się postępuje. W przypadku jeśli faktura miałaby dokumentować dużą transakcję warto po uzyskaniu numeru NIP dokonać korekty takiej faktury i ująć na niej numer (...)

Jednorazowa sprzedaż towaru do innego kraju UE z punktu widzenia prawa podatkowego - opinia prawna

Jednorazowa sprzedaż towaru do innego kraju UE z punktu widzenia prawa podatkowego - opinia prawna

dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 ustawy.  Rejestracja dla potrzeb VAT i uzyskanie NIP-PL to dodatkowy koszt. Podobnie zarejestrowanie działalności

Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację pracownika. ##baner## Co daje prawidłowe wpisanie NIP/PESEL pracownika? Prawidłowe wpisanie (...)

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, wspólnikach osobowych spółek handlowych lub o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, wspólnikach osobowych spółek handlowych lub o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej

Formularz NIP-D stanowi załącznik do wniosku sporządzonego na formularzu NIP-2. Wypełnia go spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna w celu zgłoszenia wszystkich wspólników

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

tym, kto uzyskał tytuł prawny do spadku po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Numer NIP Numer NIP nie wygasa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, tylko przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku, (...)

W razie wymiany dowodu osobistego trzeba zawiadomić urząd skarbowy o zmianie danych

W razie wymiany dowodu osobistego trzeba zawiadomić urząd skarbowy o zmianie danych

: NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, NIP-3 - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

o Działalności Gospodarczej Firmy zarejestrowane w KRS: Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (NIP-8)Spółki cywilne: 

Wykazy podmiotów VAT

Wykazy podmiotów VAT

wygląda tak:   NIP: Nazwa pełna Wykaz  o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1   o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Przepisz kod z obrazka

Formalności przy wyrobieniu NIP-u

Formalności przy wyrobieniu NIP-u

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami. Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego (...)

Umowy handlowe a oddział w Polsce

Umowy handlowe a oddział w Polsce

macierzystej. Oddziałowi nadano inny NIP, ponieważ zatrudnia pracowników, czyli będzie występował jako płatnik podatku PIT-4 oraz składek ZUS. Czy umowy inne niż zawierane z pracownikami np. handlowe, (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

dostawcy towarów, wydaje się, że wystawca faktury może w tym zakresie wystawić fakturę korygującą, w której wprowadzi nadany mu numer NIP UE. Generalnie korygowanie danych związanych z NIP-em (...)

NIP dla studentów

NIP dla studentów

lub twój przyszły pracodawca (płatnicy), mają obowiązek zająć się załatwieniem dla CIEBIE numeru NIP w urzędzie skarbowym. Oczywiście jeżeli chcesz, to po wypełnieniu na formularzu NIP (...)

Zmiana pokoleniowa w firmach będzie łatwiejsza

Zmiana pokoleniowa w firmach będzie łatwiejsza

pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą. To odpowiedź na problem braku sukcesora w kręgu najbliższej rodziny.   zmiana pokoleniowa, firma, rodzina, śmierć, NIP, przedsiębiorca, działalność (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 1995 r., Nr 142, poz. 702 ze zmianami, dalej: ustawa o NIP),Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

NIP-1 - Zgłoszenie identyfikacyjne/ aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą

NIP-1 - Zgłoszenie identyfikacyjne/ aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą

składa się w każdym przypadku, gdy zmianie uległa jakakolwiek informacja podlegająca zgłoszeniu. Od dnia 7 stycznia 2006 r. obowiązuje niżej zamieszczony wzór formularza NIP-1. Dotychczasowe wzory

Aktualizacja NIP

Aktualizacja NIP

. Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą to NIP-1. Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP. wybrać sposób rejestracji: za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód

Nadanie NIP

Nadanie NIP

zgłoszenia należy wypełnić formularz NIP-3 (dostępny np. w siedzibie urzędu skarbowego) i złożyć go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Numer NIP nadawany (...)

Odmowa nadania numeru NIP.

Odmowa nadania numeru NIP.

)   wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącego działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem (...)

1

2

3

4

5

...

12

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne