nsa Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

faktycznego sprawy, albowiem ocena ta nie jest wykładnią przepisów prawa (wyrok NSA z 14.12.2005, II OSK 342/05).Wojewódzki Sąd Administracyjny może odstąpić od zawartej w orzeczeniu (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

niektórych z tych wyroków NSA wprost podkreślał znaczenie tego ustalenia. Na przykład w wyroku o sygn. akt II FSK 396/16 NSA stwierdził: "w przypadku gdy podatnik nie zapłaci podatku (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej (tj. zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego) - uznał NSA. ##baner## Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Problematyka zwrotu świadczeń z pomocy społecznej nie jest tożsama z odpłatnością za świadczenia z pomocy społecznej - wyjaśnił NSA. Stąd też - (...)

Kiedy świadczenia dla żołnierzy poza granicami państwa są zwolnione od podatku?

Kiedy świadczenia dla żołnierzy poza granicami państwa są zwolnione od podatku?

i międzynarodowe jednostki wojskowe (m.in. wyroki: NSA z 23 kwietnia 2015 r. sygn. akt II FSK 724/13, NSA z 13 lipca 2016 r. sygn. akt II FSK 2030/14, NSA z 3 sierpnia 2016 r. sygn. akt II (...)

Problem wystawienia przez spółkę z o.o. faktur VAT podmiotom nieistniejącym – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług)

Problem wystawienia przez spółkę z o.o. faktur VAT podmiotom nieistniejącym – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług)

obowiązku zapłaty podatku należnego wykazanego w takie fakturze. Tak m.in. NSA w wyroku z 18.03.1998 (I SA/Lu 208/97), NSA w wyroku z 20.10.2000r. (I SA/Lu 861/99); NSA w wyroku z 27.04.2000r. (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci.   uchwała NSA, paszport, dziecko, transkrypcja, akt stanu cywilnego, rodzic, ojciec, PESEL

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

, 21.03.2005, II FZ 20/05, niepubl. - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznictwo"..., str. 864; por. Post. NSA 23.05.2006, II OZ 542/06, niepubl - ibidem, str. 863. [13] Wszyscy (...)

Wydać nie znaczy doręczyć

Wydać nie znaczy doręczyć

, że do powyższej uchwały zgłoszone zostały aż 4 zdania odrębne, których autorzy nie zgodzili się z poglądami większości składu.Uchwała NSA z dnia 14 grudnia 2009 roku, sygn. akt II FPS

Postanowienie NSA odrzucające skargę o wznowienie postępowania przed NSA niezaskarżalne

Postanowienie NSA odrzucające skargę o wznowienie postępowania przed NSA niezaskarżalne

i rozpoznawana jest przez ten sąd, szczególna pozycja ustrojowa NSA podważa argumenty skarżącej oparte na odmiennej regulacji skargi o wznowienie rozpoznawanej przez NSA i wojewódzkie

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

; Wyjaśnienia NSA NSA wyjaśnił m.in., że analiza zmian treści przedmiotowych regulacji prowadzi do wniosku, że polski ustawodawca stopniowo wzmacniał uprawnienia strony zainteresowanej dostępem (...)

2 kobiety w akcie urodzenia dziecka

2 kobiety w akcie urodzenia dziecka

spod prawa. NSA powołał się m.in. na Konwencję o prawach dziecka i na zasadę dobra dziecka oraz na Kartę Praw Podstawowych. Sąd nie dostrzegł potrzeby wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE

Tylko podatnik może zapłacić swój podatek

Tylko podatnik może zapłacić swój podatek

1138/03, publ. POP 2005/6, str. 528; wyrok NSA z 10 grudnia 1997 r., sygn. akt III SA 948/1996). Tym razem NSA tego poglądu nie podzielił.Wskazał, że zgodnie z art. 5 cytowanej Ordynacji podatkowej (...)

Sprzedaż działek budowlanych z majątku osobistego nie podlega opodatkowaniu VAT

Sprzedaż działek budowlanych z majątku osobistego nie podlega opodatkowaniu VAT

dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza. W ocenie NSA, okazjonalna czynność podlega opodatkowaniu (...)

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

. Organ nie rozpatrzył jego wniosku, lecz skierował go do NSA. NSA odpisał, że sprawa należy do organu. W konsekwencji organ nie odpowiadając na wniosek, przysłał ostateczne wezwanie do zapłaty. (...)

Wykonalność decyzji zaskarżonej do NSA

Wykonalność decyzji zaskarżonej do NSA

kwoty, czekając na rozpatrzenie skargi przez NSA. Zgodnie z ustawą o Naczelnym Sądzie Administracyjnym wniesienie skargi do NSA co do zasady nie wstrzymuje wykonania aktu ( decyzji wojewody (...)

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

, że akta sprawy zostały przekazane do NSA i stamtąd strona będzie otrzymywała wszelkie wezwania związane z wniesieniem skargi kasacyjnej. NSA nie wystosował do skarżącego żadnego wezwania (...)

Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej

Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej

zadość wymaganiu uzasadnienia decyzji, wynikającemu z komentowanego przepisu (por. wyrok NSA z 12 marca 1999 r., sygn. akt III SA 5589/98 - LEX nr 44794; wyrok NSA z 6 stycznia 1998 r., (...)

Wstrzymanie rozbiórki budynku

Wstrzymanie rozbiórki budynku

skargi złożyłem wniosek do inspektora budowlaneg I instancji, o wstrzymanie wykonania decyzji rozbiórki do czsu orzeczenia NSA. Jaka jest podstawa prawna do wstrzymania rozbiórki? Co do zasady, decyzje

Umorzenie kredytu frankowego bez podatku

Umorzenie kredytu frankowego bez podatku

obywatela zobowiązania podatkowegow przyszłości. Korzystny wyrok NSA Wyrokiem z dnia 15 lipca 2020 r. NSA oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia (...)

Postępowanie dowodowe przed NSA

Postępowanie dowodowe przed NSA

WIB jako II instancja pominęła kilka istotnych faktów mogących mieć wpływ na wynik sprawy skargi wniesionej do NSA. Pytanie dot. Czy można wnieść pismo do NSA przed rozpoczęciem rozprawy (...)

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

administracyjnymi (Dz. U. 2002 r., Nr 153, poz. 1270). skarga kasacyjna, sąd administracyjny, kasacja,WSA,NSA, przymus adwokacko-radcowski,

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

przyjęcia, iż postępowanie sądowe zawieszone zostało na zgodny wniosek stron, mimo iż postanowienie NSA z dnia 6 listopada 2003 r. wskazywało na inną podstawę zawieszenia - uzasadnia NSA. Postanowienie

Podwyżka „wieczystego” zaskarżalna...

Podwyżka „wieczystego” zaskarżalna...

jedynie formalnie, jako dostępność drogi sądowej w ogóle, lecz i materialnie, jako możliwość prawnie skutecznej ochrony praw na drodze sądowej. W stanowisku dla NSA Prokuratura Krajowa wniosła (...)

Są kandydaci na stanowisko prezesa NSA

Są kandydaci na stanowisko prezesa NSA

Ogólne Sędziów NSA. Prof. Trzciński jest obecnym prezesem NSA powołanym w maju 2004 r. Drugi kandydat był prezesem NSA w latach 1992 - 2004, a od maja 2004 r. jest wiceprezesem (...)

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

uzasadnienia rozstrzygnięcia. NSA udziela odpowiedzi na pytania prawne przekazywane przez samorządowe kolegia odwoławcze. W praktyce pytania te dotyczą kwestii rzeczywiście wątpliwych, formułowane (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości od tych gruntów - wskazał NSA. ##baner## Uchwała NSA 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (...)

Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

sędziego ze sprawy. sędzia, KRS, Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, NSA, wstrzymanie uchwały SN

Jaka stawka VAT przy usługach związanych z ochroną brzegów morskich?

Jaka stawka VAT przy usługach związanych z ochroną brzegów morskich?

zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem?" Jak NSA uargumentował swoje stanowisko? W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA podkreślił, że nie aprobuje poglądu, zgodnie z którym brzeg (...)

Wypożyczenie akt uzasadnia zwłokę w postępowaniu

Wypożyczenie akt uzasadnia zwłokę w postępowaniu

później, a zakończonych wcześniej, NSA wyjaśnił, że należały one do innej kategorii przedmiotowej. Nadto dwie z nich dotyczyły zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (...)

Jest szansa na odzyskanie zapłaconego podatku

Jest szansa na odzyskanie zapłaconego podatku

przykład abonamenty medyczne. Ten problem został jednak rozwiązany podjętą przez NSA uchwałą (uchwała Izby Finansowej NSA w 30-osobowym składzie z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt (...)

Co z opodatkowaniem imprez integracyjnych? Do Trybunału

Co z opodatkowaniem imprez integracyjnych? Do Trybunału

kontrowersje związane z ustalaniem wartości dodatkowych świadczeń pracowniczych wskazuje chociażby orzeczenie NSA z 11 kwietnia 2012 r. ( II FSK 1724/10) dotyczące opodatkowania transportu organizowanego (...)

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną. NSA rozważał również zagadnienie prawne na tle Konstytucji RP oraz prawa europejskiego (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr (...)

Wniosek musi być należycie uzasadniony

Wniosek musi być należycie uzasadniony

NSA z dnia 19 kwietnia 2011 roku, sygn. akt II FZ 115/11 wstrzymanie wykonania, wniosek, uzasadnienie, braki, uzupełnienie

Wystarczy pełnomocnictwo w aktach administracyjnych

Wystarczy pełnomocnictwo w aktach administracyjnych

nadania dalszego biegu skardze. Postanowienie NSA z dnia 17 stycznia 2011 roku, sygn. akt II FSK 1824/10 pełnomocnictwo, pełnomocnik, akta administracyjne, sąd administracyjny, postępowanie

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

koszty postępowania, przynajmniej w wysokości należnego wpisu. To zaś - zdaniem NSA - kłóci się z przyjętą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zasadą (art. 200), że skarżący (...)

Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

NSA w sprawie kasacji? Problem przedstawiony w pytaniu polega na potrzebie jednoznacznego wskazania, czy kasacja do NSA wstrzymuje wykonanie orzeczenia WSA. W doktrynie prawa środek zaskarżenia, (...)

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

uzasadnieniem), kosztów postępowania kasacyjnego przed NSA i poprosić o przyznanie radcy prawnego dla reprezentacji przed NSA. Czy na tym etapie wniosek taki jest dopuszczalny i jak powinien wyglądać? (...)

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

istocie aktu prawnego przesądza jego treść, a nie forma lub nazwa (wyrok NSA z dnia 21 lutego 1994 r., sygn. I SAB 54/93; wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2000 r., sygn. III SAB 34/01; wyrok NSA (...)

Postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

GSK 111/2007).W starszych wyrokach NSA przyjmował, że każde z zezwoleń na sprzedaż alkoholu powinno zostać cofnięte osobno, po spełnieniu koniecznych przesłanek. Jednak w orzeczeniu siedmiu sędzió

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

podziela w całości i przyjmuje za własne stanowisko NSA prezentowane w wyroku z 10 lipca 2018 r., II FSK 1185/16, że przepis art. 12 u.p.d.o.f. nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

ograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT (zob. wyrok NSA z 15 maja 2017 roku, sygn. II FSK 3587/14). Zdaniem NSA, przepis ten – wprowadzając instytucję

Wzrośnie VAT od sprzedaży na Allegro

Wzrośnie VAT od sprzedaży na Allegro

. Orzecznictwo NSA  Pobierając opłatę za wysyłkę towaru sprzedanego na Allegro, przedsiębiorca zwiększa wartość podatku, który powinien zapłacić. Według NSA, opłatę za wysyłkę (...)

Czy na wyburzenie ścianki działowej potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Czy na wyburzenie ścianki działowej potrzebne jest pozwolenie na budowę?

przebudową, ani innym rodzajem robót, dla których wymagane jest dopełnienie określonych formalności – jak zakwalifikować tego rodzaju prace? NSA wskazuje, iż należy uznać, że (...)

NSA oddalił skargę kasacyjną UKE

NSA oddalił skargę kasacyjną UKE

wyjaśnienie treści decyzji poprzez rozszerzenie zakresu jej obowiązywania.Ponadto NSA wskazał, że postanowienie poddane pod ocenę Sądu wyjaśniało treść decyzji, która nie funkcjonowała (...)

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

sądowego. trybunał konstytucyjny, nsa, kasacja, wyrok, sąd

NSA uchylił decyzję ws. głośnej reprywatyzacji w Michałowicach

NSA uchylił decyzję ws. głośnej reprywatyzacji w Michałowicach

wywoływać skutki prawne).   Na podst. www.rpo.gov.pl NSA, reprywatyzacja, Michałowice, wyrok, nacjonalizacja, dekret o reformie rolnej

NSA zdecyduje co z ekspertyzami w sprawie OFE

NSA zdecyduje co z ekspertyzami w sprawie OFE

Trybunału Konstytucyjnego. NSA był zdania, że obowiązek udostępnienia wszystkich opinii, ekspertyz, czy notatek, które mają związek z podjęciem przez prezydenta decyzji dotyczącej określonej ustawy, (...)

Uiszczanie opłaty sądowej na rachunek sądu administracyjnego

Uiszczanie opłaty sądowej na rachunek sądu administracyjnego

## Wyjaśnienia NSA Zdaniem NSA zasadne stało się przyjęcie, że moment złożenia zlecenia płatniczego krajowej instytucji płatniczej (w tym agentowi działającemu w imieniu i na rzecz tej instytucji), (...)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

, Komentarz, Warszawa 2012, s. 64-66). Stanowisko to pozostaje w piśmiennictwie jednak poglądem odosobnionym i w świetle przedstawionych wyżej uwag, nie zasługuje na uwzględnienie. NSA, uchwała, użytkownik

RODO dopuszcza przetwarzanie danych, gdy jest to konieczne do realizacji obowiązku prawnego

RODO dopuszcza przetwarzanie danych, gdy jest to konieczne do realizacji obowiązku prawnego

do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, takich kompetencji nie posiada. Zob.:  Pismo Prezesa NSA dotyczące zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie

Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

wyroku TSUE po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA. odliczenie VAT, nabycie usług noclegowych, usługi gastronomiczne, klauzula standstill, podatnik, usługi turystyki, VAT, procedura marży

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

odwołania; skutek uchylenia uchwały przez NSA - w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN uchylenie przez NSA uchwały KRS o nieprzedstawieniu (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

;rym stanowiło uchylone rozporządzenie Prezydenta z 1926 r. po zmianach". Przytoczenie powyższego stanowiska zawartego w uzasadnieniu uchwały NSA o sygn. I OPS 2/16 jest niezbędne również z tego

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

adresów zamieszkania. Przedstawione we wniosku Prezesa NSA zagadnienie prawne dało podstawę do podjęcia przez NSA tzw. uchwały abstrakcyjnej. Jak NSA uzasadnił swoje rozstrzygnięcie? Zgodnie (...)

Będzie decyzja w sprawie VAT na roboty budowlano-montażowe

Będzie decyzja w sprawie VAT na roboty budowlano-montażowe

, czy również do przyłączy znajdujących się poza bryłą budynku. Z tego powodu prezes NSA skierował pytanie do siedmioosobowego składu NSA, czy obniżona stawka VAT może także znaleźć (...)

Pełnomocnictwo trzeba uważnie redagować

Pełnomocnictwo trzeba uważnie redagować

odróżnieniu od stanu faktycznego w sprawie z powołanego postanowienia NSA (zastosowanie w treści pełnomocnictwa liczby mnogiej "sądy"), trzykrotne użycie w treści pełnomocnictwa w rozpoznawanej (...)

Zabużanie mogą wnosić o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków

Zabużanie mogą wnosić o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków

przysługującego mu roszczenia, co w konsekwencji naruszałoby przepisy konstytucyjne. Ponadto NSA podkreślił, że wprawdzie sześciomiesięczny termin, określony w art. 6 ust. 6 cyt. ustawy jest terminem (...)

Parkowanie auta dziesięć razy droższe

Parkowanie auta dziesięć razy droższe

dawał kierowcom wyrok NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 733/10). Sąd stwierdził wówczas, że nie ma żadnego znaczenia, czy garaż jest lokalem wyodrębnionym, czy nie. Jeśli jest w budynku

KRUS sam zaległych składek egzekwować nie może

KRUS sam zaległych składek egzekwować nie może

. Postanowienie NSA z dnia 26 stycznia 2011 roku, sygn. akt II GSK 104/10 KRUS, składki, egzekucja, organ egzekucyjny, przedawnienie, zarzut

Sąd w trakcie zawieszenia postępowania nie może być bezczynny

Sąd w trakcie zawieszenia postępowania nie może być bezczynny

merytorycznie.Postanowienie NSA z dnia 9 października 2009 roku, sygn. akt I OPP 52/09 postępowanie sądowoadministracyjne, zawieszenie, śmierć uczestnika, kurator spadku, prawo pomocy

Do kogo się odwołać, gdy starosta odmówi wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu?

Do kogo się odwołać, gdy starosta odmówi wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu?

domagać się wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, gdyż tylko wtedy będzie mogła uruchomić kontrolę instancyjną.Uchwała NSA z dnia 27 lipca 2009 roku, sygn. (...)

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

publicznoprawnym. W przeciwnym wypadku wspólnicy musieliby po przekształceniu podejmować zabiegi w celu uzyskania zezwolenia, tym razem już "na spółkę".Wreszcie NSA wskazał także i to, (...)

Europejski Tytuł Egzekucyjny nie ma zastosowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Europejski Tytuł Egzekucyjny nie ma zastosowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym

;bezpośrednio związane z przedmiotem postępowania i rozstrzygniętej sprawy sądowoadministracyjnej. W związku z powyższym - pisze NSA - skoro przepisy wspólnotowe dotyczące Europejskiego (...)

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

OSK 522/05, Lex nr 194370, wyrok NSA z dnia 19 maja 1999 r. sygn. akt IV SA 196/96, Lex 47287, wyrok NSA z dnia 1 lutego 2007 r. sygn. akt II OSK 278/06, niepubl.). Pierwotny plan zagospodarowania

Jak udokumentować wyższe koszty uzyskania przychodu? - opinia prawna

Jak udokumentować wyższe koszty uzyskania przychodu? - opinia prawna

udowodnione każdym dowodem zasługującym na wiarę (por. np.: wyrok NSA z dnia 18 września 1996 r., SA/Ka 1460/95; wyrok NSA z dnia 20 maja 1998 r., I SA/Kr 1100/96) – tak Włodzimierz Nykiel, (...)

Jakie wydatki zarządu spółki z o. o. są kosztami uzyskania przychodu – opinia prawna

Jakie wydatki zarządu spółki z o. o. są kosztami uzyskania przychodu – opinia prawna

sprawie okoliczności przy zachowaniu należytej staranności podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć iż ten wydatek spodziewanego przychodu nie przysporzy.” (Wyrok NSA (...)

Odwołanie od orzeczenia NSA

Odwołanie od orzeczenia NSA

Czy można się odwołać od decyzji NSA wydanej przez wydział zamiejscowy np. w Krakowie? Od orzeczenia NSA nie przysługuje odwołanie. W sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem NSA (...)

Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

. 69 ust. 1 ustawy, tj. dotyczących zbędności nieruchomości na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu (por. wyrok NSA z 8 października 1998 r. IV SA 1227/96). Ustalenie przez organ kręgu osób

Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

r., II SAB 213/2000 - Lex nr 54555; postanowienie NSA z 9 grudnia 1999 r., III SAB 7/99, LexPolonica nr 345390 - ONSA 2001, nr 1, poz. 27; postanowienie NSA z 18 lutego 1997 r., III SAB 1/97 - Lex (...)

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

usunięcia naruszenia prawa polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie (teza czwarta postanowienia NSA z 21 maja 1999 r., sygn. I SAB 118/98; zob. też B. Adamiak: Glosa do postanowienia NSA (...)

Obowiązki informacyjne organu administracji

Obowiązki informacyjne organu administracji

, że obowiązek informacyjny organu nie może być rozumiany jako udzielanie pomocy prawnej (tak wyrok NSA z 1 października 1999 r., III SA 7458/98, wyrok NSA z 20 lipca 1999 r., I SA 2176/98, wyrok (...)

Błędna podstawa prawna w decyzji administracyjnej

Błędna podstawa prawna w decyzji administracyjnej

NSA OZ w Gdańsku z 5 listopada 1996 r., SA/Gd 2647/95). Decyzja, w której nie podano podstawy prawnej jest wadliwa, nawet jeśli taka podstawa prawna w rzeczywistości istnieje (tak wyrok NSA z (...)

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

skarga do WSA (tak NSA w postanowieniu z dnia 20 maja 1998 r., sygn. IV SA 1149/96). Istnieją rozbieżności co do formy orzeczenia, jeżeli organ nie przychyla sie do wniosku. Zgodnie orzecznictwem NSA

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

środków pozwalających na kontynuowanie realizowanej uprzednio w tym przedsiębiorstwie działalności gospodarczej (zob. wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2018 r. sygn. akt I FSK 1204/16). Dodatkowo (...)

Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

części uzasadnienia NSA przekonuje nas, że priorytetem w prawie podatkowym jest literalna wykładnia przepisów prawa, a pozostałe (systemową lub funkcjonalną) stosuje się subsydiarnie. Innymi (...)

Czy mogę wysłać fakturę mailem - wszystko o fakturach w formie elektronicznej

Czy mogę wysłać fakturę mailem - wszystko o fakturach w formie elektronicznej

elektronicznych nieprzechowywanych w tej formie, wymóg taki nie istnieje, w przeciwnym razie byłby bowiem wprost wyrażony” (wyrok NSA z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09). NSA (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

sytuacji byłaby korekta deklaracji VAT. Czy tak jest jednak rzeczywiście? Należy zaznaczyć, że wszystkie orzeczenia NSA, które nie pozwalały na zaliczenie podatku VAT do kosztów w omawianym

NSA o podatku od nieruchomości

NSA o podatku od nieruchomości

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613, ze zm.).   podatek od nieruchomości, kopalnia, podatnik, działka, nieruchomość, NSA, RPO

Opiekun osoby niepełnosprawnej może wybrać większe świadczenie...

Opiekun osoby niepełnosprawnej może wybrać większe świadczenie...

, niepełnosprawność, NSA, niepełnosprawny, opiekun osoby niepełnosprawnej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

opinii zabezpieczającej (sygn. akt II FSK 135/19). Znaczenie orzeczenia NSA Jak wskazuje resort finansów, tym wyrokiem NSA potwierdził ostatecznie prawidłowość decyzji uznającej (...)

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

. Zapewnienie możliwości nocnego wypoczynku odpowiada także obowiązkowi pracodawcy organizowania pracy w sposób zmniejszający uciążliwość pracy." (zob. wyrok NSA, sygn. akt II FSK 2387/12; (...)

Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej

Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej

dokumentów urzędowych, a nie prawo wglądu do akt sprawy jako zbioru. NSA zwrócił też uwagę, że w aktach sądowych i aktach postępowań przygotowawczych znajduje się szereg dokumentów (...)

GIODO nakazał wpisywanie apostazji w księgach chrztu

GIODO nakazał wpisywanie apostazji w księgach chrztu

wykreślenie z nich danych. Tworzenie reguł rządzących występowaniem osób z Kościołów i związków wyznaniowych nie mieści się w zakresie zadań organu ochrony danych osobowych. NSA uznaje, że (...)

Czy trzeba udokumentować dochody żony?

Czy trzeba udokumentować dochody żony?

przyznania prawa pomocy. W przedmiotowej sprawie wnioskodawca nie wykazał, że zabiegał z należytą starannością o pozyskanie dokumentów źródłowych obrazujących sytuację majątkową jego (...)

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

nieruchomości na podstawie innych dowodów może mieć miejsce, w przypadku braku ewidencji budynków i do czasu ujęcia domku w ewidencji, na co wskazał też NSA m. in. w wyroku 2.02.2012r., (...)

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

określone w art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. kara umowna może być uznana za koszt uzyskania przychodów. Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2012 roku, sygn. akt II FSK 1365/10 CIT, (...)

Zażalenie przesłane pocztą elektroniczną

Zażalenie przesłane pocztą elektroniczną

terminie siedmiu dni od doręczenia zarządzenia, to oznacza to, iż zażalenie można wnieść do momentu upływu ostatniego dnia tego terminu – czyli do godziny 24.00. NSA odwołał się również (...)

Zakresu skargi nie można rozszerzyć ponad wezwanie

Zakresu skargi nie można rozszerzyć ponad wezwanie

też współczesnych standardów tworzenia prawa. Wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2011 roku, sygn. akt II OSK 1082/11 plan zagospodarowania, uchwała, wezwanie, skarga

Czynności kontrolnych zaskarżyć się nie da

Czynności kontrolnych zaskarżyć się nie da

skargę  odrzucił jako niedopuszczalną. NSA zgodził się z tym stanowiskiem, oddalając skargę kasacyjną spółki. NSA przypomniał, że że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. (...)

Uzasadnienia wyroku nie można uzupełnić

Uzasadnienia wyroku nie można uzupełnić

, gdyż uważał, że NSA nie rozpoznał wszystkich zarzutów skargi kasacyjnej. NSA ów wniosek oddalił, gdyż stwierdził, że Wniosek oparty na art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia (...)

Doradca podatkowy nie może sporządzić skargi

Doradca podatkowy nie może sporządzić skargi

uprawnioną do sporządzenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie podatkowej, nie jest to bowiem sprawa z zakresu obowiązku podatkowego. Postanowienie NSA (...)

Koszty uzyskania przychodu w 2011 roku

Koszty uzyskania przychodu w 2011 roku

wcześniej NSA w Gdańsku orzekł, że wydatki na szkolenie osób, które sprzedawały towary dostarczone przez firmę, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, ponieważ są związane (...)

System prawa powinien być spójny

System prawa powinien być spójny

popełnionego przez policjanta. Wyrok NSA z dnia 28 maja 2010 roku, sygn. akt I OSK 1601/09 Policja, funkcjonariusz, zwolnienie, przestępstwo, oskarżenie

Twierdzenia wniosku trzeba poprzeć dokumentami

Twierdzenia wniosku trzeba poprzeć dokumentami

administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 206).Postanowienie NSA z dnia 18 marca 2010 roku, sygn. akt II FSK 502/09 decyzja, wykonanie, wstrzymanie wykonania, wniosek, uzasadnienie, dokumenty

Liczy się data stempla pocztowego

Liczy się data stempla pocztowego

dokonania oceny czy nastąpiło zachowanie terminu, znaczenie będzie miała data odnotowana na dowodzie potwierdzenia wpłaty (data stempla pocztowego).Postanowienie NSA z dnia 7 stycznia 2010 roku, sygn. (...)

Do każdej sprawy trzeba dołączyć osobny odpis z KRS

Do każdej sprawy trzeba dołączyć osobny odpis z KRS

ignorowanie przez stronę poleceń Sądu odnośnie do uzupełniania braków formalnych skargi Postanowienie NSA z dnia 24 września 2009 roku, sygn. akt II FSK 1586/09 postępowanie sądowoadministracyjne, (...)

Od adwokata wymaga się więcej

Od adwokata wymaga się więcej

dnia 1 lutego 2005 roku (sygn. akt OZ 1268/04) NSA uznał, że uiszczenie opłaty od skargi kasacyjnej na rachunek NSA zamiast właściwego WSA nie stanowi podstawy do odrzucenia skargi. Nie (...)

Różnica podatku to nie należność pieniężna

Różnica podatku to nie należność pieniężna

12 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r.Postanowienie NSA z dnia 21 maja 2009 roku, sygn. akt I FZ 44/09 podatek naliczony, podatek należny, wartość przedmiotu sporu, wpis, wpis stosunkowy, wpis

Wsparcie biznesu poprzez nagradzanie dobrych praktyk

Wsparcie biznesu poprzez nagradzanie dobrych praktyk

profesjonalnych sprzedawców: The National Sales Awards (NSA) oraz The British Excellence in Sales & Marketing Awards (BESMA). NSA skupia średnio ponad 1500 uczestników. Konkurs nagradza profesjonalnych

1

2

3

4

5

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne