obliczony podatek-zgodnie z art.27 ust.1 ustawy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

pkt 1 i 2 ustawy o PIT) i w praktyce – z uwagi na art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT – ma zastosowanie do kosztów kwotowych oraz kosztów faktycznie poniesionych. (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

instruktora - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2; 3) osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a ustawy o VAT), których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

udziałem przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, został określony w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. W myśl art. (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

zastosować ulgę abolicyjną? Nie. Przychody uzyskane z pracy wykonywanej w Niemczech podlegają rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, o której mowa (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana art. 271 ust. 3 ma na celu ujednolicenie pojęć używanych w ustawie z terminologią wynikającą z projektu (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

instytucje i organizacje. Zwolnienia celne Rozdział 3 Art. 51.  Kwotę należności wynikającą z długu celnego: 1) powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

na podstawie tego przepisu są ujęte odrębnie w ust. 7.Zmiany art. 98 ust. 6-8 mają na celu harmonizację tych przepisów z brzmieniem przepisu ust. 1 i 2.Zmiana art. (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

przychodów, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a i ust. 9aa ustawy o PIT. Ponadto należy wskazać na wynagrodzenie wypłacane podczas urlopu dla poratowania (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

w decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 tej ustawy lub w drodze umowy zawartej na podstawie art. (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

20 dnia następnego miesiąca po miesiącu powrotu do kraju. Zastosowanie znajduje bowiem w tym przypadku przepis art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

. a, ust. 7, art. 106b ust. 1 pkt 1, art. 106i ust. 3 pkt 1 w związku z art. 19a ust. 1 i 2 ustawy o VAT  Obowiązek podatkowy z tytułu (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z skorzystałeś ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie przychód (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

;rych mowa w art. 60, to zgodnie z art. 64 ust. 5 Rada Ministrów ma taką możliwość. Zmiana zawarta w art. 64 ust. 3 ustawy wynika m.in. z konieczności (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

, takie jak art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, art. 38 ust. (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

wyrównawczego. Dotychczasowe orzecznictwo sądów nie było jednolite. Art. 4 pkt 8 (art. 30 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy zasiłkowej) Prawo do zasiłku macierzyńskiego (...)

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

Jakie rozwiązania z Tarczy 4.0. dotyczą pracodawców i pracowników?

dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, którzy nie zostali objęci: przestojem, o którym mowa w art. 81 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przestojem (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

pokrycie należności innych niż alimentacyjne (art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej) zbiega się z potrąceniem sum egzekwowanych z tytułu należności alimentacyjnych (...)

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

niektórych innych ustaw oraz art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poz. 108 wypełniają zatem podatnicy, którzy: 1.   skorzystali z (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

;rych mowa w art. 21 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 3 pkt 5 i art. 3 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz art. 29 (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

przedstawicielach administratora i podmiotu przetwarzającego. Zgodnie z art. 27 w związku z art. 3 ust. 2 RODO, obowiązek wyznaczenia swojego przedstawiciela mają administrator (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT); 10. organ zatrudnienia – od świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy (art. 35 ust. (...)

Niekonstytucyjne przeszukania

Niekonstytucyjne przeszukania

kontroli, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 4) art. 15 ust. 7 ustawy o Policji w (...)

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, do (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.Art. 2. Użyte w ustawie określenia (...)

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Jak obliczyć kapitał początkowy?

społecznemu – jest spełniona tylko wówczas, gdy okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą co najmniej 6 miesięcy i jeden dzień (wynika to z analizy art. 174 ust.9 oraz art. (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 49.  Zgodnie z (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

, art. 22e ust. 1 i 2, 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy o PIT). Wprowadzono ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów (...)

Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej po dniu 1 stycznia 2014 r.

Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej po dniu 1 stycznia 2014 r.

%. Moment powstania przychodu z tego tytułu określa art. 10 u.p.d.o.p. (odpowiednio art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f.), zgodnie z którym „dochodem (przychodem) z (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zasadach określonych w art. 450, 452 i 453 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Czy wydanie decyzji ma nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych czy roboczych? Art. 88p (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

. 67 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.") potwierdził zgodność z Konstytucją (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu (art. 73 ust. 12 w zw. z art. 73 ust. 8 i 9 ustawy o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom). (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

1718/13, uwzględniając wyrok TSUE w sprawie C-37/16 - SAWP, uznał, że: ,,W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 30 ust. 3 ustawy (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

w zeznaniu PIT-36 składanym za rok 2005. Zgodnie z art. 45 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., zeznaniami PIT-36, PIT-36L, PIIT-37 nie obejmuje się dochodów opodatkowanych (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

przewidują art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także rozporządzenie (...)

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

dziecka w roku podatkowym nie miały zastosowania przepisy: art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. opodatkowanie działalności gospodarczej liniową stawką 19%), ani (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Wsparcia Rolnictwa) oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (wymienione również egzemplifikacyjnie w art. 33 ust. 3, art. 34 i art. 35 ust. 1 ustawy (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

będzie natomiast objęta szczególną regulacją z art. 13ust. 3 ustawy o VAT, ponieważ w momencie wejścia któregoś z podmiotów z grupy kapitałowej (...)

Przychody osób prawnych nie podlegające opodatkowaniu

Przychody osób prawnych nie podlegające opodatkowaniu

ust. 3, oraz zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt uzyskania przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Wykazie. Wystarczy, że podatnik w ustawowym terminie zawiadomi o zapłacie należności na ten rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego (podstawa prawna: art. 14 ust. 2i pkt 2 i art. (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

proporcjonalnego zaliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy. Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

zadań w ramach wspólnej obsługi tych jednostek (zgodnie z art. 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6d ustawy z dnia 5 czerwca (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

od otrzymania zgłoszenia (art. 62 ust. 2a ustawy). Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego Zgodnie z art. 62 ust. (...)

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Środki

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się (...)

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie należy (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

praktyki. Jeżeli okaże się nieskuteczne – możliwe jest oczywiście wszczęcie postępowania i wydanie decyzji. Zob. art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 1 oraz art. 16 (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne