odwołanie od decyzji wzór Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czy chodziło Ci o: odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

własnej winy, może żądać przywrócenia terminu. Do kogo złożyć odwołanie od decyzji? Choć odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji rozpatruje (...)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

decyzji Prezesa UOKiK wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy wnieść do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, którym (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

; 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

decyzji strona również ma prawo się odwołać); niesłuszne – Prezes Urzędu przekazuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie później niż w terminie (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

. pkt 2 i 3, od dnia złożenia wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem, zarządca sukcesyjny może wykonywać uprawnienia wynikające z decyzji (...)

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

;żenia – sprzeciw od decyzji. Jeśli decyzja kasatoryjna jest wadliwa, to w terminie 14 dni od jej doręcze­nia strona może wnieść sprzeciw od decyzji do WSA. Sprzeciw (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

. W jakim czasie i gdzie przedsiębiorca, wobec którego toczyło się postępowanie, może złożyć odwołanie? Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (...)

Jaki jest tryb składania odwołań od decyzji ZUS?

Jaki jest tryb składania odwołań od decyzji ZUS?

Jaki jest tryb składania odwołań od decyzji ZUS? Poniżej wskazujemy zasady rządzące składaniem odwołań od decyzji ZUS. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy systemie ubezpieczeń (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

decyzji Masz zagwarantowane prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym zostaniesz (...)

Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

. Odwołanie do izby skarbowej od decyzji urzędu skarbowego wnosi się za pośrednictwem tegoż urzędu skarbowego. Jaki jest termin wniesienia odwołania? Odwołujący się ma 14 dni na wniesienie (...)

Właściciel infrastruktury telefonicznej nie może monopolizować dostępu do niej

Właściciel infrastruktury telefonicznej nie może monopolizować dostępu do niej

i dni ustawowo wolne od pracy- 6 godzin od momentu otrzymania przez TP powiadomienia faksem."- art. 11 ust. 3 decyzji w miejsce dotychczasowego nadane zostało nowe brzmienie: „Każda (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

;  Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnej   Wedle art. 16 § 1 K.p.a. „Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, (...)

Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna

wnieść odwołanie wynosi 14 dni i, co należy podkreślić, biegnie od dnia doręczenia decyzji stronie. Nie ma przy tym znaczenia data, kiedy decyzja została wydana. Miarodajnym jest moment (...)

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

Na co należy zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji podatkowej?

odwoławczym – jeśli od decyzji służy odwołanie, pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub powództwa do sądu powszechnego – jeśli przysługuje, data (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

tworzących Wspólnotę Mieszkaniową. Odpowiadając na Pana pytanie, czy PINB może wyegzekwować opisywane przez Pana działania od inwestora należy stwierdzić, iż nie. Odwołanie od (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

decyzji, ponieważ została ona wydana bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa, a z ostrożności procesowej, wniósł o uchylenie decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji (...)

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

decyzji. Decyzja ta podlega zaskarżeniu w drodze odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wniesione od decyzji wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (...)

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

jedno – jeżeli organ podatkowy wydał decyzję negatywną w terminie 2 miesięcy (od złożenia wniosku do doręczenia decyzji), wówczas odsetki od zaległości podatkowych należy (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym (...)

Na decyzję ZUS w przedmiocie nieważności decyzji przysługuje odwołanie do sądu

Na decyzję ZUS w przedmiocie nieważności decyzji przysługuje odwołanie do sądu

Najwyższy stwierdził, że odwołanie do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje także od decyzji ZUS w przedmiocie nieważności decyzji. Pojęcie "decyzji (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

niezdolności, tj. od 3 września do 5 października ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a począwszy od 34 dnia niezdolności, tj. od 6 do 8 października - prawo do zasiłku chorobowego. W (...)

Zasady odwołania od decyzji organu

Zasady odwołania od decyzji organu

Jakie zasady odwołania od decyzji organu, zawarte są w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego? Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej (...)

Ustalona renta powoduje niewypłacanie zasiłku chorobowego - opinia prawna

Ustalona renta powoduje niewypłacanie zasiłku chorobowego - opinia prawna

ZUS decyzji, z którą się Pan nie zgadza. W tym przypadku odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Decyzja ZUS będzie zawierać pouczenie o przysługujących (...)

Odwołanie od wadliwej decyzji inspektora kontroli skarbowej w kwestii dopłaty do spółki – opinia prawna

Odwołanie od wadliwej decyzji inspektora kontroli skarbowej w kwestii dopłaty do spółki – opinia prawna

. Od tej decyzji służy odwołanie. Procedura odwołania od decyzji podatkowej uregulowana jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. (...)

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

decyzji, uzasadnij, dlaczego nie zgadzasz się z nią i własnoręcznie podpisz się. Odwołanie od decyzji może też złożyć Twój przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

;rych państwach członkowskich uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych mogą zależeć od faktu zamieszkania w danym państwie, czy też od posiadania obywatelstwa tego państwa, co ograniczałoby

Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

przebiegu ubezpieczeń. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu. Jak to zrobić? Wypełnij i wydrukuj formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia Na (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

administracyjnej, za zgodą pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa. Ma na to 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy albo 6 miesięcy od wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Zobacz wzór (...)

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

można jednak wydać po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.   Pamiętaj, że: wyrażenie zgody na dokonanie koncentracji lub jej odmowa następuje w drodze decyzji, na decyzje w sprawie

Na odmowę wydania zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami można skarżyć się do sądu

Na odmowę wydania zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami można skarżyć się do sądu

odmowę wydania zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami służy odwołanie do sądu właściwego do rozpoznawania odwołań od decyzji organu rentowego. Odmowa wydania zaświadczenia o (...)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

skargą do WSA bez korzy­stania z tego prawa oraz o wysokości wpisu od skargi. Pouczenie takie może brzmieć następująco: "Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

szczególny stanowi inaczej. Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Czwartą część opłaty pobiera się (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie (...)

Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie renty

Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie renty

odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Odwołanie od decyzji (...)

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, stronie przysługuje odwołanie do: wojewody (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

wniesienia i rozpatrzenia takiego odwołania. Jeżeli sprawy o przyjęcie wchodzą w zakres decyzyjny walnego zgromadzenia, odwołanie od jego decyzji nie przysługuje. Decyzja jest ostateczna (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT). Od kiedy działa ochrona WIS? Od momentu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, czyli od 1 kwietnia 2020 r., WIS będzie wiązał wszystkie ograny podatkowe (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

emerytury w przywróconym wieku od określonego stażu? Nie. Prawo do emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

lub w części (zależnie jaka jej część została askarżona) i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy, tj. wydanie nowej decyzji;   uchylenie zaskarżonej decyzji i decyzji (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

odwołania w wymaganej wysokości (wysokość wpisu od odwołania jest zróżnicowana i zależy od wartości zamówienia i jego rodzaju). Jeśli odwołanie będzie zawierało braki (...)

Odwołanie od decyzji ZUS, zaskarżenie ZUS o zaniedbania w leczeniu - brak należytej rehabilitacji

Odwołanie od decyzji ZUS, zaskarżenie ZUS o zaniedbania w leczeniu - brak należytej rehabilitacji

to niemożliwe. Mam jeszcze 10 dni na odwołanie się od decyzji ZUS-u do sądu. Moim zamiarem jest odwołać się i oskarżyć ZUS o zaniedbania w moim procesie leczenia tak 20 lat temu - (...)

Odwołania

Odwołania

przygotowawczego lub umorzeniu tego postanowienia7 dni od dnia otrzymania zaskarżonego postanowieniaDz.U. 1997 r. Nr 89 poz. 555Odwołanie od odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej14 (...)

Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, nadanie dziecku obcego imienia oraz nowy dowód osobisty - takie ułatwienia i zmiany możliwe będą od 1 marca 2015 roku. Za to już od 1 stycznia, (...)

Zmiana decyzji po odwołaniu się do SKO

Zmiana decyzji po odwołaniu się do SKO

odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132. Z obu tych przepisów wynika, iż możliwa jest (...)

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne (...)

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie cykliczności Marszu Niepodległości

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie cykliczności Marszu Niepodległości

takiego odwołania, jednoznacznie wynika, że reguluje on odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia, a nie decyzji wyrażającej zgodę na jego organizację. W sprawie wystąpił (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

mieszkalnych w budynkach; zakaz wydawania decyzji dokonujących lokalizacji oraz decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych na podstawie specustaw. Od ww. zakazów (...)

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca dostanie dodatek mieszkaniowy — może też dostać dodatek energetyczny. Zob. Jak dostać dodatek energetyczny? Wniesienie odwołania od decyzji

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

unieważnieniu Karty Polaka, jest Rada do Spraw Polaków na Wschodzie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Czym (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

będzie chciał odwołać się od decyzji GIS, będzie musiał wnieść odwołanie do Ministra Zdrowia w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji lub potwierdzenia (...)

1

2

3

4

5

...

14

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne