organ nadzorczy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

kontaktowego dla organu nadzorczego. Na mocy rozporządzenia każda osoba w każdej sprawie dotyczącej jej danych ma prawo kontaktować się z wyznaczonym dla danej organizacji inspektorem. Organ (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

osobowych, zgłoszenie, organ nadzorczy

Kiedy konieczne są uprzednie konsultacje z PUODO?

Kiedy konieczne są uprzednie konsultacje z PUODO?

przypadkach, niezależnie od wydanych zaleceń, organ może skorzystać z uprawnień władczych, o których mowa w art. 58 RODO, w szczególności: wydać ostrzeżenie dotyczące

Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku też odpowiada za przetwarzanie danych

Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku też odpowiada za przetwarzanie danych

Holstein (niezależny regionalny organ ds. ochrony danych kraju związkowego SzlezwikHolsztyn, Niemcy), jako organ nadzorczy odpowiedzialny na podstawie dyrektywy 95/46 o ochronie danych za (...)

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

to, że ustanowiony będzie jeden wspólny organ nadzorczy dla tych dwóch reżimów prawnych, w projektowanych przepisach skupiono się na zadaniach Prezesa Urzędu, wynikających (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

- zarówno przez administratora, jak i przez organ nadzorczy - zgodności z RODO. W takim przypadku w rejestrze każdego ze współadministatorów powinien się znaleźć opis procesów

Transgraniczne przetwarzanie danych

Transgraniczne przetwarzanie danych

sam określa, gdzie znajduje się jego główna jednostka organizacyjna i w związku z tym, który organ nadzorczy jest jego organem wiodącym. Co jednak kiedy nie ma centralnej administracji (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

danych osobowych, a fakt ten nie został uprzednio notyfikowany do organu nadzorczego; w takiej sytuacji organ nadzorczy dokonuje wstępnej analizy przesłanych informacji nie tylko pod kątem możliwości

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

związku z przyjęciem tej podstawy prawnej;  jeżeli operacje przetwarzania zostały umieszczone w utworzonym przez organ nadzorczy wykazie operacji, które nie podlegają wymogowi przeprowadzenia

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

danych osobowych. Zob.: Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych.  Organ nadzorczy Według RODO, "organ (...)

Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?

Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?

. Każda sytuacja jest badana przez organ nadzorczy indywidualnie. Prezes UODO, wydając decyzję w konkretnej sprawie, analizuje stan faktyczny i prawny na dzień jej wydania. Nawet w przypadku

Można zgłaszać uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

Można zgłaszać uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

. Jego stosowanie może być wsparciem w wykazaniu zgodności z RODO – wykazanie stosowania kodeksu może być okolicznością łagodzącą w przypadku decyzji podejmowanej przez organ nadzorczy, (...)

Uprzednie konsultacje administratora danych z organem nadzorczym

Uprzednie konsultacje administratora danych z organem nadzorczym

konsultacje, administrator, organ nadzorczy, dane osobowe, RODO, ocena skutków dla ochrony danych, ryzyko

Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO

Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO

;lności w celu zawierania umów czy prowadzenia rachunkowości. Sankcje  Niezgłoszenie naruszenia może skutkować nałożeniem przez organ nadzorczy dotkliwej kary pieniężnej. Np. (...)

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

. Schremsa zależy w szczególności od ważności decyzji 2010/87, irlandzki organ nadzorczy wszczął postępowanie przed High Court, mające na celu przedłożenie Trybunałowi wniosku o wydanie (...)

Projekt ustawy o spółkach europejskich

Projekt ustawy o spółkach europejskich

nadzorczego na zasadach przewidzianych dla spółek akcyjnych jako wyjątek od zasady, że są oni powoływani i odwoływani przez organ nadzorczy. Projekt przyznaje twórcom statutu SE swobodę określenia, (...)

Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

rodzinnych i o wydanie decyzji wystąpił także pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub kierownik jednostki, która zawarła umowę agencyjną lub umowę zlecenia. Czy istniej organ (...)

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia a zmiana danych w KRS

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia a zmiana danych w KRS

stowarzyszeń sprawowanej przez organ nadzorczy, pozwalającej na udział tego organu w charakterze uczestnika w postępowaniu rejestrowym. Celem ustawodawcy – co deklarował – było nie (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

bezpośrednio członkom zarządu albo likwidatorom.   Jest to wynikiem funkcji, jaką pełni w spółce rada- jako organ nadzorczy nie może ona jednocześnie uczestniczyć w kontrolowanych (...)

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

podejrzenie, że narusza ono ogólne zasady przetwarzania danych, możesz o tym zawiadomić UODO. Organ nadzorczy może wówczas przeprowadzić postępowanie z urzędu w celu (...)

Kara za RODO

Kara za RODO

. ##baner## Co stwierdził Prezes UODO? Nakładając karę, organ nadzorczy stwierdził, że naruszenie, do jakiego doszło w tej sprawie, miało znaczną wagę i poważny charakter (...)

Uprzednie konsultacje z UODO – kto i kiedy może z nich skorzystać?

Uprzednie konsultacje z UODO – kto i kiedy może z nich skorzystać?

w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez krajowy organ nadzorczy, zgodnie z art. 35 ust. 4 RODO poziom ryzyka określony został jako wysoki w wyniku jego szacowania przy

Kiedy MŚP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

Kiedy MŚP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

narzędzia ułatwiające tworzenie i prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania. Na przykład organ nadzorczy może udostępnić na swojej stronie internetowej uproszczony model, który (...)

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu

przestrzegania pilnować będzie organ nadzorczy, a firmy będą opracowywać program zgodności (compliance programme), którego wypełniania pilnować będzie przedstawiciel ds. zgodności (compliance (...)

Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla oświaty

Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla oświaty

;wno z RODO, jak i ustawy z 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.). Jednak organ nadzorczy nie uczestniczy w procesie konsultacji. Dlatego też prosimy

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

przez organ nadzorczy lub organ sądowy państwa członkowskiego, nie ciąży wynikający z prawa Unii obowiązek przeprowadzenia takiego usunięcia linków w odniesieniu do wszystkich (...)

Sankcje z RODO

Sankcje z RODO

Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) uprawnia organ nadzorczy do nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Kary powinny być proporcjonalne i odstraszające. ##baner## Za co (...)

Koronawirus a ochrona danych

Koronawirus a ochrona danych

. Dlatego też organ nadzorczy zwrócił się do wszystkich zainteresowanych szczegółami realizacji działań związanych z walką z koronawirusem, aby zwracali się do Głównego

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

– kilka praktycznych wskazówek Organ nadzorczy zwraca też uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia działań związanych z agitacją (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

wzywających do zapłaty. Jednocześnie w takim piśmie powinna też wskazać, że dłużnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Organ nadzorczy (...)

Obowiązek zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO

Obowiązek zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO

organ nadzorczy lub instytucje unijne mogą wyrazić inne stanowisko w sprawie, co będzie rodziło wątpliwości Ministra Cyfryzacji, ale może prowadzić do odmiennego rozumienia tego obowiązku. Definicja (...)

Ujawnienie listy osób, które są na kwarantannie, ukarane

Ujawnienie listy osób, które są na kwarantannie, ukarane

danych osobowych. Organ nadzorczy zauważył także, że jednorazowa i pobieżna analiza, stanowi również o braku podejmowania przez administratora działań mających na celu m.in. (...)

Upublicznienie na Twitterze prywatnych adresów polityków i sędziów

Upublicznienie na Twitterze prywatnych adresów polityków i sędziów

: wystąpił o niezwłoczne przeprowadzenie postępowania przez irlandzki organ nadzorczy, który jest właściwy w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem (...)

SGGW z karą za naruszenie ochrony danych osobowych

SGGW z karą za naruszenie ochrony danych osobowych

administracyjną karę pieniężną. Decydując o wysokości kary, organ nadzorczy wziął pod uwagę, że naruszenie ochrony danych osobowych dotyczyło kandydatów na studia w SGGW (...)

Główny Geodeta Kraju zobowiązany do zaprzestania publikowania numeru ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2

Główny Geodeta Kraju zobowiązany do zaprzestania publikowania numeru ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2

;ramach wykonywania przez niego uprawnień kontrolnych. Na początku marca organ nadzorczy zdecydował o konieczności przeprowadzenia kontroli u Głównego Geodety Kraju, o czym

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

tożsamości w wypożyczalniach sprzętu w zastaw lub jego kserowaniu. Organ nadzorczy przypomina: zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych, tak aby czas zabawy i relaksu rodziny, (...)

Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

zatwierdzanie i rejestracja biegłych rewidentów. Agencja, jako organ nadzorczy, wyposażona zostanie w nowe narzędzia dochodzeniowe i sankcyjne w odniesieniu do usług objętych standardami (...)

Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości

Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości

tożsamości, Urząd Ochrony Danych Osobowych może badać, czy faktycznie jest uprawniony do przetwarzania aż takiego zakresu zawartych tam danych. Organ nadzorczy będzie zatem weryfikował czy (...)

Zmieniony wykaz operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych

Zmieniony wykaz operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. organ nadzorczy ustanawia i podaje do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi (...)

Posłowie przyjęli ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

Posłowie przyjęli ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

oddziałów banków zagranicznych - przez organ nadzorczy w kraju UE, w którym mieści się centrala. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.źródło: sejm.gov.pl KNF, kredyty, kredyt hipoteczny, (...)

Przyszłość rynku gazu w Europie

Przyszłość rynku gazu w Europie

operatora od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, organ nadzorczy, odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które mogą mieć istotny wpływ na wartość majątku wspólników (...)

Posłowie PE o kryzysie finansowym

Posłowie PE o kryzysie finansowym

;re pozwalałyby tym kolegiom działać w sposób efektywny. Niemożliwym jest, aby tylko jeden organ nadzorczy mógł szczegółowo zająć się wszystkimi 27 krajami, musielibyśmy (...)

Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

to oczywiście zarząd spółdzielni; każda spółdzielnia posiada organ, który kontroluje i nadzoruje poczynania zarządu, zwłaszcza w zakresie celowości wydatkowania środków (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

zakwestionowania, w rezultacie czego organ, który zwrócił uwagę, zgodnie z art. 37 par. 4a u.s.p., może ją uchylić albo przekazać sądowi dyscyplinarnemu, który rozstrzyga sprawę.Wytyk sędziowskiTrybunał (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne