pełnomocnictwo Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być również udzielone w tej samej formie. Przykładowo do zbycia/nabycia nieruchomości pełnomocnictwo jest udzielane w formie aktu notarialnego. (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

rola płatnika do konta na PUE. 9.       Jak odwołać pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo może odwołać zarówno mocodawca jak i pełnomocnik. Odwołanie pełnomocnictwa (...)

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. (...)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno zostać udzielone w tej samej formie. Nie wynika zatem wprost z treści żadnego przepisu, że do działania przed urzędem miasta wymagane jest pełnomocnictwo

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

, pełnomocnictwo, reprezentacja spółki, spółka komandytowa, komandytariusz, umowne umocowanie komandytariusza

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

przyjechać do Polski, aby sporządzić nowe pełnomocnictwo notarialne. Co mogę i jak, załatwić to drogą pocztową? Jakie dokumenty musiałaby przysłać córka, abym mógł mieć jej pełnomocnictwo, (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

nadanego upoważnienia. Następnie należy zaznaczyć, że pełnomocnictwo jest udzielane do roli płatnik składek. Pełnomocnictwo składane elektronicznie można podpisać: profilem zaufanym (PZ (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

kodeksu cywilnego. Art. 98  kc ze względu na zakres umocowania rozróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe, pełnomocnictwo szczególne. (...)

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

skarbowej za to pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto (...)

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika.   W jaki sposób ustaje pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo może ustać przez wypowiedzenie przez jedną ze stron stosunku (...)

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo procesowe

. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo procesowe? Pełnomocnictwo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

podpisać, podpisuje pełnomocnictwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. Art. 91. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje (...)

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

(pełnomocnictwo ogólne). Powinno być ono zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Może ustanowić też pełnomocnictwo rodzajowe, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

składasz wniosek o wydanie licencji (numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy). Z kolei 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne). Jeśli do urzędu składasz

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności (gdy niezbędna jest określona forma umowy). Rzekome pełnomocnictwo a zawarta (...)

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

notarialnie (urzędowo) poświadczonymi. Podsumowując - każdy przypadek należy oceniać odrębnie, szczególną uwagę zaś należy zwracać wtedy, gdy pełnomocnictwo (w zakresie formy) poddane (...)

Rodzaje pełnomocnictwa

Rodzaje pełnomocnictwa

) pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe); 3) pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne). (...)

Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

do udziału w zgromadzeniu. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie do udziału w zgromadzeniu jak i do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu. Pełnomocnictwo może być ono (...)

Śmierć mocodawcy

Śmierć mocodawcy

pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Co do zasady pełnomocnictwo wygasa więc z chwilą śmierci mocodawcy. Jeżeli (...)

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu

należycie uzasadniony - tylko w takim przypadku sąd może przywrócić termin. Jeśli natomiast pełnomocnictwo było złożone w aktach sprawy prawidłowo i było to pełnomocnictwo ogólne (...)

Pełnomocnictwo handlowe

Pełnomocnictwo handlowe

. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone (...)

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

ustanowioną na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za pełnomocnika szczególnego w rozumieniu art. 138e ustawy do spraw kontroli podatkowych. pełnomocnictwo ogólne, postępowanie

Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

, zlecenia, zastępstwo procesowe, reprezentacja przed sądem, postępowanie cywilne, procedura cywilna, pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

rachunkowości. 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne) Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz (...)

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

; ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, złożenie pełnomocnictwa nie wymaga uiszczenia (...)

Udzielenie pełnomocnictwa w procesie cywilnym

Udzielenie pełnomocnictwa w procesie cywilnym

rodzajach spraw jak np. ustalanie ojcostwa. Należy również pamiętać, że pełnomocnictwo procesowe umocowuje pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności  procesowych łączących  się (...)

Zapłata należności do rąk pełnomocnika

Zapłata należności do rąk pełnomocnika

, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.W niniejszej sytuacji (...)

Pełnomocnik prezesa zarządu

Pełnomocnik prezesa zarządu

zawierającej czynność z pełnomocnikiem, lepsza byłaby sytuacja, w której pełnomocnik posiadałby pełnomocnictwo rodzajowe albo pełnomocnictwo do zawarcia oznaczonej czynności lub gdyby (...)

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna

pamiętać aby dokładnie wyjaśnić do jakich czynności potrzebne jest pełnomocnictwo i co dokładnie powinno ono obejmować. Kuratela Ponieważ, jak Pani wspomniała, Pani mama jest osobą starszą, (...)

Pełnomocnictwo a prokura?

Pełnomocnictwo a prokura?

zmianami); Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209, ze zmianami) mocodawca, pełnomocnictwo, prokura, pełnomocnik, prokurent, reprezentacja

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

;Pełnomocnictwo DOCX, Pełnomocnictwo PDF. Składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pamiętaj, aby dołączyć do niego: dokumenty potwierdzające twoją (...)

Pełnomocnictwo wydane za granicą

Pełnomocnictwo wydane za granicą

, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. § 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. W stosunkach (...)

Pełnomocnictwo ogólne a śmierć mocodawcy

Pełnomocnictwo ogólne a śmierć mocodawcy

majątkowego, lecz do jego spieniężenia. Zatem dla takiej czynności jak zbycie obligacji konieczne było by pełnomocnictwo rodzajowe bądź szczególne. Należy jednak podkreślić, iż o tym czy (...)

Pełnomocnictwo w działalności gospodarczej

Pełnomocnictwo w działalności gospodarczej

szczególna ( np. forma aktu notarilnego), pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej formie. Przy dokonywaniu czynności objętych pełnomocnictwem, będzie konieczne (...)

Pełnomocnictwo procesowe od osoby za granicą

Pełnomocnictwo procesowe od osoby za granicą

niemieckie przewiduje większe wymogi. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Pełnomocnictwo udzielone w tak (...)

Reprezentacja oferenta w przetargu

Reprezentacja oferenta w przetargu

postępowania. Takie pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinni być udzielone na piśmie. Jeśli pełnomocnik miałby również być umocowany do zawarcia samej umowy sprzedaży nieruchomości (tj. (...)

Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe (określonego rodzaju czynności) oraz pełnomocnictwo do określonej czynności. Pełnomocnictwo ogólne powinno (...)

Właściwość dokumentu

Właściwość dokumentu

pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. Zgodnie z art. 91 k.p.c. pełnomocnictwo procesowe obejmuje (...)

Ponowne zawarcie małżeństwa

Ponowne zawarcie małżeństwa

, następnie ustanowić pełnomocnictwo (w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi), w dalszej kolejności powinni państwo złożyć niezbędne dokumenty w Urzędzie stanu cywilnego wraz (...)

Pełnomocnictwo udzielone małoletniemu

Pełnomocnictwo udzielone małoletniemu

nie uczyni, dopóty umocowanie do działania w jej imieniu trwa w dalszym ciągu. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1995 roku, sygn. akt III CZP 139/95 pełnomocnictwo, małoletni

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

Przepisy wstępne Dział I Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:  1)   do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (...)

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo to dotyczy nie tylko czynności prawnych, ale i faktycznych, np. prawa do udziału w zgromadzeniu. Pełnomocnictwo może być (...)

Jak złożyć zawiadomienie o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych?

Jak złożyć zawiadomienie o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych?

skarbowej za pełnomocnictwo. Zawiadomienie powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.  Ustanowienie pełnomocnika Jeśli zawiadamiający chce, aby reprezentował (...)

Pełnomocnictwo do zawarcia ugody

Pełnomocnictwo do zawarcia ugody

Czy do zawarcia ugody nie jest potrzebne by było pełnomocnictwo szczególne? Uregulowania kodeksu cywilnego stanowią, iż pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. (...)

Umowa użyczenia, a pełnomocnictwo

Umowa użyczenia, a pełnomocnictwo

umocowaniem, jak i jej przedmiot (nie wystarczy tu pełnomocnictwo ogólne). Do sprzedaży rzeczy ruchomej wystarczające jest pełnomocnictwo w formie pisemnej. Umowę użyczenia można zawrzeć (...)

Pełnomocnictwo do przeglądania akt szkodowych

Pełnomocnictwo do przeglądania akt szkodowych

posiadaczy pojazdów. Pełnomocnictwo może być w formie pisemnej. Nie jest potrzebne pełnomocnictwo notarialne. Pełnomocnictwo powinno być rodzajowe do dokonania czynności w zakresie (...)

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo (...)

Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

teściowej, aby móc zawierać umowy w ich imieniu, podpisywać dokumenty i aby moje pełnomocnictwo nie zostało podważone przez lokatorów, współwłaścicieli wspólnej części nieruchomości, zarządcę (...)

Jak ustanowić pełnomocnictwo w banku?

Jak ustanowić pełnomocnictwo w banku?

dokonuje się czynności związanych z bieżącą eksploatacją określonej masy majątkowej. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie dodokonywania wyżej omówionych czynności zwykłego (...)

1

2

3

4

5

...

15

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne