pkb Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

gospodarczego. Sam wskaźnik będzie zwiększany do poziomu 2,1% PKB w roku 2020; 2,2% PKB w latach 2021-2023; 2,3% PKB w latach 2024-2025; 2,4% PKB w latach 2026-2029 oraz (...)

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

. PKB, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7 proc. PKB. Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne: wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc., średnioroczny

Nowe wieloletnie plany rządu

Nowe wieloletnie plany rządu

2,9% PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać; 2,5% PKB w 2018 r., 2,0% PKB w 2019 r. i 1,2% PKB w 2020. Deficyt strukturalny (tj. deficyt nominalny bez wpływu cyklu koniunkturalnego) (...)

Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego?

Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego?

finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc., finansowanie potrzeb obronnych Polski (...)

Aktualizacja „Programu konwergencji”

Aktualizacja „Programu konwergencji”

wydatków budżetu państwa w 2017 r. wyniosło 0,4% PKB, a w latach 2011-2017 średnio 0,6% PKB. Po drugie, w prognozie długu publicznego założono stały kurs walutowy. Po trzecie, dla potrzeb (...)

Podsumowanie zeszłego roku - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Podsumowanie zeszłego roku - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

światowych rynkach surowców (energetycznych i rolnych). Bilans płatniczy Łączna nominalna nadwyżka w handlu towarami i usługami w relacji do PKB w 2016 r. osiągnęła rekordowy poziom 3,7 proc. W

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

instytucji rządowych i samorządowych do 7% PKB oraz wzrostu długu do 57,5% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w Polsce 2020 r. o niecałe 12 pkt. proc. W tej (...)

Almunia: widzę ciemność...

Almunia: widzę ciemność...

stabilności i konwergencji pod lupą KE Przeczytaj też: Budżet na kryzys   Źródło: Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - http://ec.europa.eu/polska  PKB w Unii Europejskiej

Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB

Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB

finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6% PKB. Zgodnie z projektem w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67% PKB; a rok później 4,84%. Nakłady na ten cel będą wzrastać (...)

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

Co przewiduje ustawa budżetowa na rok 2019?

według metodologii UE, wyniesie 1,7% PKB, a PKB z kolei powinien wzrosnąć o 3,8%. Ustawa przewiduje ponadto, że średnioroczna inflacja nie przekroczy 2,3%, przeciętny roczny fundusz (...)

Budżet na 2022 r.

Budżet na 2022 r.

) na poziomie 55,5% PKB Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne: wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3%., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

PKB w 2008 r. o 5,5%. PKPP Lewiatan uważa te prognozy za przeszacowane - oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 5%.Dane po 11 miesiącach 2008 r. wskazywały, że utrzymanie 5,5% tempa wzrostu gospodarczego

Wyjątkowy budżet na 2020 rok?

Wyjątkowy budżet na 2020 rok?

września przekaże go do Sejmu.   budżet, 2020 rok, deficyt, dochody, wydatki budżetowe, PKB, ustawa budżetowa

Jaki jest budżet 2018?

Jaki jest budżet 2018?

, że prognozowany deficyt sektora finansów publicznych według metodologii unijnej to 2,7% PKB, natomiast w odniesieniu do progowej wartości – 3% PKB. Ustawa przewiduje dochody budżetu

Polska gospodarka na plusie

Polska gospodarka na plusie

wynosił on minus 3. Dla koniunktury w przemyśle wskaźniki wynoszą minus 5 w maju br. wobec minus 8 w kwietniu 2009 r.Pliki do pobrania:PKB 29-05-09 rdr PKB 29-05-09 kdk   Źródło: (...)

Najnowsze prognozy „The Economist

Najnowsze prognozy „The Economist": Polska liderem w Unii Europejskiej

PKB wzrośnie niewiele ponad zero - do +0,2%. Rok 2010 ma być dla Europy okresem wychodzenia z kryzysu, a dla Polski - powrotu na ścieżkę wysokiego wzrostu PKB. Podczas gdy w tym roku nasz (...)

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Rząd prognozuje wzrost PKB w 2008 r. o 5,5%. PKPP Lewiatan uważa te prognozy za przeszacowane - oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 5,2-5,3%. Ciągle jednak, na tle silnego osłabienia koniunktury

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2019 r.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2019 r.

poziomie 0,5 proc. PKB (wobec 1 proc. PKB deficytu rok wcześniej). Dane okazały się lepsze od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2019 r. (-1 proc. PKB) (...)

Aktualizacja polskiego Programu Konwergencji

Aktualizacja polskiego Programu Konwergencji

, wpływy podatkowe wykazują silne tendencje procykliczne w okresie nagłej zmiany sytuacji makroekonomicznej. W związku z tym, w Programie konwergencji przewiduje się, że realny spadek tempa PKB (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

poziom finansowania, czyli 6% PKB, zostanie osiągnięty w 2025 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Odnośnie nowelizacji zwiększającej nakłady do 6% PKB, szef resortu zdrowia (...)

Chłodne wiosenne prognozy BUSINESSEUROPE

Chłodne wiosenne prognozy BUSINESSEUROPE

Francja (5%), a zatem głównie duże kraje Unii. Ocenia się, że doprowadzą one do podwyższenia poziomu długu publicznego w UE do 71% PKB w 2010 r. PKB w porównaniu z 61% w 2008 roku. Rynki (...)

Opinia o projekcie budżetu państwa na 2009 r.

Opinia o projekcie budżetu państwa na 2009 r.

wzrostu PKB. Per saldo zatem korekta założeń może okazać się wystarczająca. Pełny tekst opinii Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Warszawa, 18 września 2008 r.  Zob.: (...)

Światowa gospodarka według MFW

Światowa gospodarka według MFW

świata jak i Unii Europejskiej. MFW szacuje dla Unii wskaźniki PKB w latach 2017-2018 na poziomie 2,3% i 2,1%.  Zdaniem Funduszu, ożywieniu w światowej gospodarce sprzyjają korzystne warunki na

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

handlu. Umowa doprowadzi do powstania silniejszych relacji gospodarczych z trzecią (poza UE) największą gospodarką świata pod względem PKB – 5,6% światowego PKB, po USA (24,5%) i Chinach

Cztery kraje i nadmierny deficyt

Cztery kraje i nadmierny deficyt

średnio 4,3% PKB, mimo że tempo wzrostu gospodarczego przekraczało średnio 5%.Polskie władze skorygowały docelową wartość deficytu w roku 2009 do 4,6% PKB, co świadczy o tym, że przekroczenie (...)

Komentarz do raportu NBP na temat pełnego uczestnictwa w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

Komentarz do raportu NBP na temat pełnego uczestnictwa w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

Wielkiego Kryzysu lat 1930. Tutaj pojawiają się istotne pytania, czy przyjęcie euro zapewniłoby większą stabilność polskiej gospodarce w szczególności dostęp do kredytu i ograniczyło wahania dynamiki (...)

Projekt ustawy o szybszym dojściu do wydatków 6% PKB na zdrowie gotowy

Projekt ustawy o szybszym dojściu do wydatków 6% PKB na zdrowie gotowy

zwiększania nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r., zawiera również przepisy dotyczące podniesienia wynagrodzenia lekarzom specjalistom oraz lekarzom rezydentom. 6% PKB (...)

Budżet na 2022 rok z podpisem Prezydenta

Budżet na 2022 rok z podpisem Prezydenta

UE) na poziomie ok. 2,9% PKB, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 56,6 % PKB. Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne: wzrost PKB w ujęciu realnym (...)

Prospołeczny i prorozwojowy budżet na 2018 rok?

Prospołeczny i prorozwojowy budżet na 2018 rok?

budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.  budżet państwa, 2018 rok, ustawa budżetowa, wydatki, dochody, deficyt budżetowy, PKB

Jaki będzie budżet na rok 2018?

Jaki będzie budżet na rok 2018?

unijnej niższego niż 3% PKB. Założenia Makroekonomiczne wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

przetrwa – dodał. Polska gospodarka z dobrymi perspektywami na tle UE Najnowsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej przewidują dla Polski łagodny spadek PKB na tle pozostałych państw (...)

Rządowe założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok

Rządowe założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok

nasze plany pobudzenia gospodarki. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 4,0 proc., po spadku o 4,6% w br. W efekcie, w latach 2020-2021 średnia dynamika PKB może być w Polsce jedną (...)

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,9% na koniec 2019 r., 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 (...)

Przyjęto projekt obniżający progi zadłużeniowe

Przyjęto projekt obniżający progi zadłużeniowe

obniżenie progów relacji państwowego długu publicznego do PKB w mechanizmie korygującym stabilizującej reguły wydatkowej. W projekcie zapisano, że progi obniżone będą o 7 punktów procentowych, (...)

Rząd podsumowuje 500 dni swojej pracy

Rząd podsumowuje 500 dni swojej pracy

sektora finansów publicznych liczonego według metodologii UE do 2,0 proc. PKB. W rezultacie Komisja Europejska uchyliła w lipcu 2008 r. wszczętą wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Rząd

Komisja Europejska koryguje prognozy gospodarcze

Komisja Europejska koryguje prognozy gospodarcze

8,8%. Pod koniec roku Komisja zakłada ożywienie, które pozwoli w 2010 r. na wzrost gospodarczy UE w wysokości 0,5%. PKB strefy euro ma zaś wzrosnąć o 0,4%.  Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

KE podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski do 5,4 proc.

KE podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski do 5,4 proc.

gospodarczy, KE, prognozy, wzrost PKB, Polska, Komisja Europejska

PKB w I kwartale 2009 r. - komentarz MG do danych GUS

PKB w I kwartale 2009 r. - komentarz MG do danych GUS

okresie.  Źródło: www.mg.gov.pl PKB, dane GUS, Produkt Krajowy Brutto, wzrost gospodarczy

Jaki będzie budżet państwa w 2019 roku?

Jaki będzie budżet państwa w 2019 roku?

publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8 proc. PKB. ##baner## Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Założono: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów (...)

Prezydent podpisał ważną ustawę. To nas stawia w czołówce krajów NATO

Prezydent podpisał ważną ustawę. To nas stawia w czołówce krajów NATO

publicznych. Ustawa zwiększa od 2016 roku budżet obronny do poziomu co najmniej 2 proc. PKB. Obecnie wskaźnik ten wynosi 1,95 proc. PKB. Ubiegłoroczny budżet obronny wyniósł około 32 mld (...)

Prognoza gospodarcza KE dla Polski

Prognoza gospodarcza KE dla Polski

wzrost PKB Polski, Komisja Europejska, wzrost gospodarczy, gospodarka

Polska 29. gospodarką świata

Polska 29. gospodarką świata

listy 50 państw najszybciej rozwijających się pod względem gospodarczym.Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę najważniejsze wskaźniki ekonomiczne, tj. wzrost PKB, wartość PKB na osobę, stopę (...)

Jesienna prognoza finansowa Komisji Europejskiej

Jesienna prognoza finansowa Komisji Europejskiej

, Unia, UE, gospodarka, wskaźniki ekonomiczne, kryzys, wzrost gospodarczy, PKB

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,4% na koniec 2019 (...)

Rząd przyjął projekt rozszerzający program „Rodzina 500+”

Rząd przyjął projekt rozszerzający program „Rodzina 500+”

polityki prorodzinnej państwa (w 2015 r. wydatki z budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. PKB, w 2017 r. – było to 3,11% PKB, czyli wzrosły o 75%). Objęcie wszystkich (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

.). 6% PKB na zdrowie w 2024 r. W porozumieniu minister zdrowia zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu przyśpieszenie nakładów na system ochrony zdrowia do 6% PKB.  Nowelizacja

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Największa na świecie strefa wolnego handlu

udoskonalone zasady handlu. Umowa doprowadzi do powstania silniejszych relacji gospodarczych z trzecią (poza UE) największą gospodarką świata pod względem PKB – 5,6% światowego PKB, po (...)

Ustawa o finansach publicznych do zmiany

Ustawa o finansach publicznych do zmiany

. Dla kontynuacji konsolidacji strukturalnej kluczową rolę odegrają oszczędności wygospodarowane przez poszczególne resorty, stanowiące ok. 0,5 proc. PKB - powiedział wicepremier, minister finansów

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

na skutek działania procedury po przekroczeniu 50 proc. PKB i nieprzekroczeniu 55 proc. PKB przez państwowy dług publiczny nie będzie służyła ani wyjściu z procedury nadmiernego deficytu, (...)

Oświadczenie PKPP Lewiatan w 20. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

Oświadczenie PKPP Lewiatan w 20. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

Polski na gospodarczej i cywilizacyjnej mapie Europy i świata.Średnioroczna dynamika PKB Polski w okresie 1995-2008 wynosiła 4,7% (krajów EU-15 1,8%). W 1990 r. PKB na głowę mieszkańca Polski (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - maj 2009

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - maj 2009

cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3-3,5 % PKB rocznie. EKSPERCI, których prognozy uwzględnia Indeks Biznesu PKPP: Tadeusz

Komentarz do raportu Światowego Forum Ekonomicznego

Komentarz do raportu Światowego Forum Ekonomicznego

(Play).8. Kolejny ranking odnosił się do kosztów związanych z przesłaniem pakietu danych. Cieszy relatywnie wysoka 33 pozycja (na 123 możliwe) Polski w tym rankingu w stosunku do miesięcznego PKB

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

III kwartału wydatki konsumpcyjne silnie rosły i to pozwoliło utrzymać wzrost PKB na przyzwoitym poziomie, to w październiku mimo jeszcze znacznego wzrostu funduszu płac obserwujemy już spadek dynamiki

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2009 r.

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2009 r.

i niepodatkowe budżetu państwa w 2009 r. wyniosą 269.943.206 tys. zł. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 19,5 proc. Dochody podatkowe wyniosą 252.004.200 tys. zł, czyli o 9,4 proc. więcej

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących polityki spójności po 2013 r.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących polityki spójności po 2013 r.

uboższe regiony nadrabiają zaległości, odnotowano w nich ponownie znaczny wzrost gospodarczy. W latach 2000-2005 wzrost PKB w przeliczeniu na mieszkańca w regionach konwergencji (w których PKB (...)

Zmiana sposobu obliczania wartości rocznego PKB

Zmiana sposobu obliczania wartości rocznego PKB

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 9 lipca br. sposób obliczania, roczny produkt krajowy brutto, PKB, dochód krajowy, dochód narodowy, gospodarka

Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 r.

Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 r.

;- "Polska gospodarka dobrze poradziła sobie w czasie pierwszych fal pandemii w 2020 r., a w 2021 r. jako jedna z pierwszych gospodarek UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii. Realny PKB (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

minister Błaszczak poinformował o zwiększeniu wydatków obronnych do 3 proc. PKB w 2023 roku. - „Musimy znacznie zwiększyć nakłady na obronność, tak aby Wojsko Polskie miało jeszcze (...)

Jesteśmy odporni na kryzys

Jesteśmy odporni na kryzys

gospodarka Polski, kryzys gospodarczy, PKB

Komisja Europejska przewiduje silniejsze spowolnienie gospodarcze

Komisja Europejska przewiduje silniejsze spowolnienie gospodarcze

/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm  Źródło: www.pkpplewiatan.pl / PKPP Lewiatan wzrost gospodarczy, PKB, UE, wskaźniki ekonomiczne, Unia Europejska, Komisja Europejska

Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja budżetu 2020

bieżącego roku;  wzrost inflacji do 3,3%;  wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5%, a w sektorze przedsiębiorstw o 3,0%; nadwyżka na rachunku obrotów bieżących 2,3% PKB. W (...)

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009

, wydatki, deficyt budżetowy, ustawa budżetowa, budżet państwa, założenia projektu budżetu państwa, rok 2009, rynek pracy, realny wzrost PKB, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Nowelizacja budżetu 2020

Nowelizacja budżetu 2020

przewiduje, że w całym 2020 r., PKB obniży się o 4,6%, wobec wzrostu o 4,1% rok wcześniej i 3,7% zakładanych w pierwotnej ustawie. Zakłada, że w 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (...)

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2020

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2020

stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3% PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dochody Na prognozowane dochody (...)

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

PARP w 2009 r. wynika, że firmy rodzinne wytwarzały ponad 10 % polskiego PKB (ponad 121 mld zł). W 2017 r. odpowiadały już za 18% polskiego PKB (ok. 322 mld zł). To dobry wynik, lecz daleko (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co stanowi ok. 9,55% PKB (w 2017 r. 163 mld zł, 8,2% PKB

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

proc. naszego PKB! Chcemy, aby te pieniądze - bardziej niż dotychczas – były wydawane efektywnie oraz służyły wzmocnieniu polskich firm. A także, by wzmacniały innowacyjność polskiej gospodarki (...)

Co się zmieni w programie „Rodzina 500+”?

Co się zmieni w programie „Rodzina 500+”?

. Będzie to wzrost o 125% wskaźnika udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB w stosunku do wydatków z roku 2015. Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w samej (...)

Przedłużone stawki VAT

Przedłużone stawki VAT

;stycznia 2019 r. do końca roku następującego po tym, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu publicznego do PKB (dług utrzyma się na poziomie powyżej 43% PKB, różnica (...)

Jaki budżet na rok 2019?

Jaki budżet na rok 2019?

wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB. Wydatki Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

. niepotrzebne wymogi w zakresie sprawozdawczości i informowania) zmniejszyły się o 25 proc. Powinno to wpłynąć na wzrost unijnego PKB o 1,4 proc., czyli o 150 mld euro. Najważniejsze reformy mające (...)

Przedsiębiorcy i bankowcy o sytuacji w polskiej gospodarce

Przedsiębiorcy i bankowcy o sytuacji w polskiej gospodarce

(dynamika realnego PKB w przedziale 0,5-1,3 proc., CPI w przedziale 1,5-1,9 proc.), trudno bowiem dyskutować o tym, co będzie w 2010 r., gdy nie wiemy co będzie za 1-2 miesiące. Lewiatan uważa jednak, (...)

Mniej nas niż komórek

Mniej nas niż komórek

niż pozostałe dziedziny gospodarki Szacuje się, że w 2008 r. unijny sektor usług telekomunikacyjnych wzrósł o 1,3 proc., przy czym ogólny faktyczny wzrost gospodarczy wyniósł 1 proc. PKB Sektor (...)

Atrakcyjna grecka gospodarka

Atrakcyjna grecka gospodarka

wzrostu, wzrostu OECD, czy PKB krajów Unii Europejskiej. Od 2005 do 2008 roku Grecja wskazuje na znaczną redukcję krajowego długu publicznego.Więcej o Grecjijest bramą do południowo-wschodniej Europy (...)

Globalny kryzys poważnie odbije się na gospodarce unijnej

Globalny kryzys poważnie odbije się na gospodarce unijnej

proc. PKB. W 2010 r. ma nastąpić dalsze pogorszenie perspektyw budżetowych.Z drugiej jednak strony presja inflacyjna szybko słabnie, a ceny towarów spadają. Przewiduje się, że inflacja cen towarów (...)

Największe firmy i banki apelują do NBP, MF i KNF o natychmiastowe działania antykryzysowe

Największe firmy i banki apelują do NBP, MF i KNF o natychmiastowe działania antykryzysowe

. Prognozy KE na 2009 r. mówią o wzroście PKB w Polsce o 3,7% r/r podczas, gdy wzrost PKB w krajach strefy euro ma wynieść 0,1%, a największe gospodarki europejskie już odczuwają recesję. (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

w sprawie zasad udzielania pomocy krajom rozwijającym się: dotychczas jej wysokość była proporcjonalna do PKB poszczególnych krajów członkowskich, w przypadku EU ETS byłaby

Euro na EURO 2012?

Euro na EURO 2012?

wzrostu wydatków publicznych. Pozytywnie oceniamy zmniejszenie relacji wydatków budżetu państwa do PKB z 21,4% w roku obecnym do 20,9% w budżecie na rok 2009. W dłuższym okresie zmniejszenie

Zdaniem KIG: Projekt budżetu na 2009 rok

Zdaniem KIG: Projekt budżetu na 2009 rok

dochodów i wydatków - umożliwia to przygotowanie się na ewentualną zmianę koniunktury. Symptomy osłabienia wzrostu gospodarczego wskazują na słuszność obniżenia projekcji wzrostu PKB (...)

Przewidywany wzrost wynagrodzenia minimalnego

Przewidywany wzrost wynagrodzenia minimalnego

projektu budżetu państwa na przyszły rok - 5% dynamikę PKB i 2,9% średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynnikami, które według rządu mają wpłynąć na wzrost (...)

300 tys. nowych miejsc pracy dzięki funduszom UE

300 tys. nowych miejsc pracy dzięki funduszom UE

potrafi podać szacunków dla całej UE. Dla przykładu wskazała na Polskę, gdzie "w samym 2007 roku 1,7 punktu procentowego wzrostu PKB pochodził z funduszy strukturalnych. 300 tys. nowych (...)

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Zmiany są związane z systemem emerytalnym. Ustawa obniża o 7 punktów procentowych progi relacji państwowego długu publicznego do PKB w stabilizującej regule wydatkowej. Celem tej reguły jest

Polska gospodarka nadal na plusie

Polska gospodarka nadal na plusie

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w drugim kwartale 2010 roku PKB wzrósł o 3,5 procenta. W pierwszym kwartale wzrost PKB wyniósł 3 procenty – aktualne

Budżet na rok 2008

Budżet na rok 2008

13.06.2007 r. budżet, wydatki, inflacja, PKB, gospodarka

Optymizm w gospodarce

Optymizm w gospodarce

poziomie 5 proc. PKB (pełne dane GUS poda za kilka tygodni). Wczoraj wicepremier Zyta Gilowska przebiła ekonomistów w poziomie optymizmu. - Wzrost gospodarczy w I kwartale tego roku wyniósł 5,2 proc. (...)

Stała tendencja wzrostowa

Stała tendencja wzrostowa

Pierwsze trzy miesiące tego roku zakończyliśmy wzrostem PKB na poziomie 5,2 proc. Wszystko wskazuje na to, że II kwartał nie będzie gorszy. Po podsumowaniu wyników gospodarczych za czerwiec prezes

Dobra kondycja gospodarki

Dobra kondycja gospodarki

! Nawet największy optymista wśród analityków nie spodziewał się takiego wyniku. gazeta.pl 21.06.2006 r. gospodarka, finanse, wzrost gospodarczy, bezrobocie, PKB

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Unii Europejskiej, co daje kwotę 2,3 biliona euro rocznie. W przypadku polskiej gospodarki udział zamówień publicznych w PKB to co najmniej 10%, a kwota – około 200 miliardów złotych

Tarcza antykryzysowa w skrócie

Tarcza antykryzysowa w skrócie

;re trafiają do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw.  Składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. PKB), w ramach których:  do mikrofirm

Tarcza antykryzysowa po zmianach

Tarcza antykryzysowa po zmianach

łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. PKB), w ramach których: do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm – 50 mld zł, do dużych

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

ok. 9,55% PKB (w 2017 r. 163 mld zł, 8,2% PKB). Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, która uwzględnia również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

). Podsumowanie  Z powyższego przeglądu, przy uwzględnieniu także danych uwidocznionych w diagramach dotyczących relacji podatków od nieruchomości do PKB i ogólnych wpływów (...)

Emigracja obniży wzrost PKB

Emigracja obniży wzrost PKB

14.03.2007 r. gospodarka, ekonomia, PKB, wzrost, emigracja, raport, Ministerstwo Gospodarki

PKB wzrośnie o 1 %

PKB wzrośnie o 1 %

Jeszcze w maju Komisja mówiła, że kryzys mocno da się nam we znaki, polska gospodarka skurczy się i PKB spadnie o 1,4 procent. Po kilku miesiącach Bruksela zrewidowała swoje przewidywania i

Wzrost PKB w Polsce na 2. miejscu w OECD

Wzrost PKB w Polsce na 2. miejscu w OECD

2007 r. (wnp.pl)Źródło: www.paiz.gov.pl wzrost gospodarczy w Polsce, PKB, rozwój gospodarczy, produkcja

Polski Ład w walce z szarą strefą...

Polski Ład w walce z szarą strefą...

strefy” gospodarki jest mierzona jako udział w PKB z tytułu wykonywania pracy nierejestrowanej oraz w jednostkach zarejestrowanych. Z danych GUS wynika, że udział w PKB z tytułu wykonywania (...)

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

2021 r. okazały się lepsze od oczekiwań. Konstruując projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto, iż PKB zwiększy się w 2021 r. o 4,9%. W treści ustawy nowelizującej ustalono łączną (...)

Rząd przedstawił poprawki do budżetu państwa na 2009 r.

Rząd przedstawił poprawki do budżetu państwa na 2009 r.

, że rezerwa wyniesie 1,14 mld zł.  Źródło: www.kprm.gov.pl wzrost PKB, poprawki, wydatki budżetowe, deficyt budżetowy, dochody, budżet państwa, 2009 rok

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach

szczegółowych, będzie kontynuowany także na etapie uzgodnień międzyresortowych. W Polsce działa ok. 830 tys. firm rodzinnych. W 2017 r. firmy rodzinne generowały 18% polskiego PKB - ok. 322 (...)

Minimalna płaca w górę?

Minimalna płaca w górę?

następujące wskaźniki: dynamika realna PKB – 4 proc.; średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8 proc.; dynamika nominalna przeciętnego

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne