po ile jest euro 2011 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

pierwszym okresie 24h od momentu wyjazdu z Polski przebywa: Niemcy – 6h - 1/3 diety * 49€ = 16,33€ Holandia – 8h - 1/3 diety * 50€ = 16,67€ Belgia (...)

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

Finansów sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni; zarazem resort finansów będzie zobowiązany (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

kilogramów na osobę, oraz że produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

pomocą udzieloną 3 lata wstecz, zawsze przekraczała wartość 100 tys. € (odpowiednio 105 tys. € dla pomocy z dnia 23.05.2004 r. i 115 tys. € dla pomocy z dnia 9.10.2004 r). (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku. 4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę, z następnego dnia po ukończeniu 65 lat, z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Co z rentą rodzinną po (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

;re mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł; wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

na ubezpieczenie zdrowotne i zasady jej finansowania Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dla wszystkich ubezpieczonych jednakowa i wynosi 9% podstawy wymiaru składek. Składka ta jest miesięczna (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi. (...)

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

norm emisji zapłacą kary za każdy gram CO2 ponad limit każdego wyprodukowanego samochodu w wysokości (od 2012 do 2018 roku): 5 euro za pierwszy gram CO2,15 euro za drugi gram CO2,25 euro (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, porzuciła dziecko przed upływem 8 tygodni po porodzie - nie jest wliczany do limitu 60 i 14 dni w roku kalendarzowym. Ile (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

, który nie jest regulowany w państwie siedziby (wymóg ten nie jest stosowany, jeśli kształcenie przygotowujące do wykonywania danego zawodu było szczegółowo uregulowane (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

. § 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

terytorium Polski.Wizy polskie, wydane przed dniem wejścia Polski do strefy Schengen nie stają się automatycznie wizami Schengen i nie upoważniają do poruszania się po całym obszarze Schengen, lecz (...)

Szybka amortyzacja

Szybka amortyzacja

maszynę produkcyjną za 40.000 euro. Pomimo tego, że jest to jedyny nabyty w 2011 r. środek trwały, podatnik nie może odpisać w koszty całej wartości 40.000 euro, ponieważ przekroczyłyby (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 EURO albo równowartość (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

;normalne” zasady i terminy zwrotu określone dla pozostałych podatników, stosuje się począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy następujący po upływie 12 miesięcy lub po upływie (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

funkcjonalności platformy i nie wskazał jednoznacznie w  opisie, że to reklama. Użycie „#Współpraca” jest niewystarczające – nie wiadomo, jaki jest jej charakter, (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

;w i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro. Wniosek (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, (...)

Kontrole fiskusa. Ile ich jest i jak sobie z nimi radzić

Kontrole fiskusa. Ile ich jest i jak sobie z nimi radzić

złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Za małego przedsiębiorcę uważa (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

administracyjnego). Czy zgłaszający zawiadomienie jest stroną postępowania i jest na bieżąco informowany o jego przebiegu? Nie, stroną postępowania jest podmiot, wobec którego (...)

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

z dnia 7 kwietnia 2011 r. (sygn. akt: I SA/Po 98/11) czy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2011 r. (sygn. akt: I SA/Wr 1461/10). Naczelny Sąd

Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

niemieckiego usługę serwisową, która zgodnie z przepisami ustawy o VAT, opodatkowana jest w Polsce. Należność za usługę wynosi 2.000 euro. Do tej kwoty należy doliczyć VAT wg stawki (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

to także umów zawartych już po wszczęciu egzekucji. Jedynie najem zapoczątkowany już po zajęciu nieruchomości przez komornika nie może negatywnie oddziaływać na status prawny nabywcy, (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

;wyłącznie rynku rolno-spożywczego. Zgodnie z jej przepisami posiadanie przewagi kontraktowej nie jest zakazane, niedozwolone jest jej nieuczciwe wykorzystywanie, czyli gdy jej wykorzystywanie (...)

Kto jest \

Kto jest \"małym podatnikiem\" VAT?

substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664)6), jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

finansowania została ustalona na poziomie 864,3 mld euro, a więc o ponad 2 mld euro więcej niż zakładało porozumienie osiągnięte na szczycie Rady w grudniu ub. roku. Parlament przeznaczył (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

następującego po miesiącu rozliczeniowym. Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

mieszkania, które jest już wybudowane, albo umowy, w których deweloper zobowiązuje się do przeniesienia własności domu, który jest już wybudowany; [Na podstawie tych umów (...)

Tańsze rozmowy, SMS-y i Internet w telefonie

Tańsze rozmowy, SMS-y i Internet w telefonie

cen połączeń w roamingu w 2007 r., po tym jak okazało się, że korzystanie z telefonu komórkowego za granicą jest średnio cztery razy droższe niż połączenia realizowane w kraju, i że (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

jest w wysokości 8-9 %, w euro, w dolarach – 5-6 %, we frankach zaś - 3-4 %. Banki udzielają kredytów także w innych walutach niż frank, euro czy dolar - nie powinno być (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

wspólności ustawowej, cały majątek małżonków jest ich majątkiem wspólnym, niejednokrotnie do zaciągnięcia kredytu przez jednego z małżonków, wymagana jest zgoda (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

„choroba przewlekła” jest zawsze odrębnie definiowane w o.w.u., dość typowe jest przy tym jej ujęcie jako choroby charakteryzującej się powolnym rozwojem lub długookresowym przebiegiem, (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

;(o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, tj. na początku jego otrzymywania). Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

(Dz.U. z 2018 r. poz. 165 i 650); ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650); ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca (...)

Kiedy przyjmiemy euro?

Kiedy przyjmiemy euro?

przyjęła mapę drogową wejścia do strefy euro Podczas posiedzenia 28 października Rada Ministrów przyjęła mapę drogową wejścia Polski do strefy euro. Dokument oczekiwany przez wielu (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

sprzeciw jest skuteczny, sprawa przekazywana jest do właściwego miejscowo sądu i prowadzona jest dalej w sposób „tradycyjny",- jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony i nakaz (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

sprzeciw jest skuteczny, sprawa przekazywana jest do właściwego miejscowo sądu i prowadzona jest dalej w sposób „tradycyjny",- jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony i nakaz (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

jest tzw. część socjalna emerytury). Emerytura jest sumą: części socjalnej oraz części stażowej. Co to jest część socjalna?  Część socjalna to stały składnik emerytury. (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

opakowaniach i gospodarujących odpadami Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: elektronicznie ZAŁATW ONLINE Usługa jest realizowana w systemie BDO Co to jest Rejestr BDO? Rejestr (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

kapitałów, co jest czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z tymi kredytami. W efekcie tych działań sektor bankowy jest przygotowany na wydane 3 października 2019 r. orzeczenie Trybunału

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

) Poniżej przedstawiono 4 przykłady obliczenia wysokości dopłaty. Przyjęto, że obowiązuje 1%-owa stawka opłaty rocznej, a kurs euro to 1 euro = 4 zł.  Przykład: Beneficjent posiada do (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

, niewymienionych w pkt 1 - 14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł. Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

wpływu do KNF kompletnego wniosku o zmianę wpisu. Po dokonaniu wpisu, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie, które przesyłane jest do danego AISP. Jeżeli wniosek lub załączone (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

przez ubezpieczycieli na rzecz podmiotów trzecich likwidujących szkody na rachunek zamieszczony w Wykazie jest tu odniesienie się do charakteru płatności, której celem jest wypłata

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

wskazań do leczenia – nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent otrzymuje pisemną informację. Decyzja jest ostateczna i nie

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs euro obowiązujący 30.9.2010 r. wyniósł 3,9870 zł w związku z czym obowiązujący w 2011 r. limit 1 200 000 euro stanowi równowartość (...)

Jak należy składać deklaracje VAT?

Jak należy składać deklaracje VAT?

poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro; - przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu (...)

1

2

3

4

5

...

7

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne