podanie o pracę wzór Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czy chodziło Ci o: podanie o pracę

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na prostszych zasadach. (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.  Oddział 2Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony Zgodnie z kodeksem pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zezwolenia o pracę sezonową? Czy uchylamy decyzję o zezwoleniu na pracę sezonową wydaną dla podmiotu A? Czy w ogóle odnotowujemy ten fakt w dokumentach w przypadku pozyskania (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

dokonywania w imieniu i na rzecz pracodawcy czynności wynikających z zarządu jednostki organizacyjnej uzasadnia ocenę, że w przypadku naruszenia przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę, (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek o wydanie prawa jazdy z załącznikami, o których mowa w przepisach w (...)

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę "za całokształt"? - opinia prawna

zwolnienia chorobowe dezorganizujące pracę zakładu i, też w związku z powyższym, utratę zaufania ze strony pracodawcy. Więcej informacji na temat rozwiązania umowy o pracę zawiera (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

; informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; - podanie tych informacji nie jest konieczne w postępowaniach (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

postanowił, że uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie kolejnej umowy (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

BZP, do publikacji przesyła się informacje o liczbie złożonych ofert a także o podstawie unieważnienia. W Biuletynie publikowane są wyłącznie ogłoszenia, co do których istnieje taki obowiązek. (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym ("ustawy o KRK"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

popełnionego wykroczenia, chyba że chodzi o przedmiot pochodzący bezpośrednio z wykroczenia.Art. 31. § 1. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny (...)

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

przypadku umów o pracę na czas określony lub zawartych na część etatu umowy o pracę muszą one zawierać dodatkowe informacje.  Umowa o pracę ma być (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

skazanego o jego prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania kary. Art. 54. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu zamieszkania (...)

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

przygotowanie zawodowe młodocianych.  Wzór wniosku o zawarcie umowy jest dostępny w serwisie: Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

: 07.3 - o ile posiada numer PESEL, 07.4 - o ile posiada numer NIP, 07.8 i 07.9 - o ile posiada, 08.5 - 08.8 - o ile posiada oraz 08-11 jeśli adres jest nietypowy, 09 - o ile (...)

Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

pracodawcy. Niniejszy dokument zawiera wzór umowy o pracę w formie telepracy zawieranej z niepełnosprawną osobą. Jednakże ustawodawca nakłada na pracodawcę zatrudniającego telepracownika (...)

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

gotówce o obowiązku: podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo złożeniu wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za (...)

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony. Są to: - przyczyna uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę - pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

zarówno umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony jak i umowę o pracę zawartą na okres próbny. Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 (...)

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

przywrócenia do pracy lub odszkodowania? Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

określonego w art. 64 § 2.§ 4. Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Wobec sprawcy występku o (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

Ważne dla ubiegających się o certyfikat księgowy!

Ważne dla ubiegających się o certyfikat księgowy!

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na rachunek bankowy wskazany przez organizatora egzaminu. W roku 2009 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.276 zł. (...)

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenia umowy o pracę, co w przypadku odmowy przyjęcia tegoż wypowiedzenia byłoby równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę? Jedno jest pewne - ich drogi muszą się rozejść. (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

, sąd orzeka karę łączną, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu karnego o zbiegu przestępstw oraz o łączeniu kar i środków karnych.§ 2. Jeżeli sprawca został skazany dwoma albo (...)

Umowa o pracę z niepełnosprawnym

Umowa o pracę z niepełnosprawnym

uwzględnia specyfikę i odmienności umowy o pracę z osobą niepełnosprawną, a zamieszczone do poszczególnych postanowień umownych przypisy pozwalają pracodawcy lepiej zredagować treść umowy (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; ustawa (...)

Przedwstępna umowa o pracę

Przedwstępna umowa o pracę

wzór zawiera wymagane minimum, by umowa miała skutek prawnie wiążący. Można go oczywiście rozbudować o dodatkowe postanowienia, w zależności od potrzeb stron. praca, umowa o pracę, (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika;  art. 96 ust. 9j ustawy o VAT - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, udowodni że prowadzone przez (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

którego pracodawca chce np. wypowiedzieć umowę o pracę. Oznacza to, że pozyskiwanie informacji o przynależności związkowej pracownika w toku konsultacji ze związkami zawodowymi (...)

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

konkurencji po ustaniu stosunku pracy.  umowa o zakazie konkurencji, umowa o pracę, zakaz konkurencji, pracownik, pracodawca

Umowa o pracę w formie telepracy z niepełnosprawnym

Umowa o pracę w formie telepracy z niepełnosprawnym

pracodawcy. Niniejszy dokument zawiera wzór umowy o pracę w formie telepracy zawieranej z niepełnosprawną osobą. umowa, praca, niepełnosprawny, telepraca, pracodawca, pracownik

Wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

pracę; tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę; tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 (...)

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

pracę lub podanie nieprawdziwej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, powoduje bezskuteczność takiego wypowiedzenia. Pracownik, któremu podaną nieprawdziwą przyczynę wypowiedzenia (...)

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. Niniejszy wzór (...)

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

zachowaniem terminu wypowiedzenia - by było to możliwe, konieczne jest zawarcie w umowie dodatkowego postanowienia. Obrazuje to niniejszy wzór. praca, umowa o pracę, czas określony, terminowa, (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

wynagrodzenia.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozwiązanie (...)

Używanie nazwy skróconej na fakturze

Używanie nazwy skróconej na fakturze

, poz. 539). Określa ono w załączniku nr 1 wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Wzór ten w przypadku osób fizycznych nie przewiduje możliwości podania nazwy (...)

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

pierwszeństwa lub innego dokumentu bądź oświadczenia wymaganego do uzyskania pierwszeństwa, zgłaszający złożył oświadczenie o zgłoszeniu wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawieniu (...)

Zwolnienie z powodu utraty zaufania

Zwolnienie z powodu utraty zaufania

wypowiedział się w jednym z orzeczeń, że "Podanie w piśmie rozwiązującym umowę o pracę zarzutu «niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków» nie jest wystarczającym (...)

Wzór Karty Polaka

Wzór Karty Polaka

dowiesz się z porady: "Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?" wzór Karty Polaka, Karta Polaka, Polacy na Wschodzie, Polonia, narodowość polska

Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

. Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o obowiązującej dobowej tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości (...)

Pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych

Pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych

W przypadku gdy pracownik świadczył pracę, w ramach umowy o pracę, w godzinach nadliczbowych i nie otrzymał z tego tytułu czasu wolnego, ani wynagrodzenia za pracę w godzinach (...)

Brak podania przyczyny wypowiedzenia

Brak podania przyczyny wypowiedzenia

(tak art. 33 kodeksu pracy). Jest to wyjątek od zasady, że umowy o pracę na czas określony nie można rozwiązywać za wypowiedzeniem, lecz nie od innych zasad prawa pracy. Czyli w oświadczeniu (...)

Utrata zaufania do pracownika

Utrata zaufania do pracownika

piśmie rozwiązującym umowę o pracę zarzutu np. niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków, czy utrata zaufania nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy o (...)

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. W przypadku pracownika będzie to dzień rozpoczęcia pracy (o ile wskazano go w umowie) albo dzień zawarcia umowy o pracę. Termin 7 dni jest (...)

Koniec urlopu wychowawczego

Koniec urlopu wychowawczego

nie upłynął okres obowiązywania Pani umowy o pracę, należy przyjąć, iż nadal pozostaje Pani w stosunku pracy. Aby odnaleźć siedzibę pracodawcy, proszę złożyć w Sądzie Gospodarczym (...)

Podstawowe zasady ustalania przychodów i kosztów w CIT

Podstawowe zasady ustalania przychodów i kosztów w CIT

przychodów. Jakie wydatki nie są kosztami uzyskania przychodu? Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje szeroki katalog wydatków, które nie stanowią kosztów

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne