podanie o prac�� wz��r Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zakończeniu pracy przez cudzoziemca (np. od pracodawcy) należy wszcząć postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym pracodawcę (art. 61 § 4 K.p.a.) i ew. wydać decyzję o uchyleniu zezwolenia. (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

popełnionego wykroczenia, chyba że chodzi o przedmiot pochodzący bezpośrednio z wykroczenia.Art. 31. § 1. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. § 4.  W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

droga sądowa, a wcześniejsze rozstrzygnięcie sądu w sprawie podziału nieruchomości do użytkowania, nie odbiera nam możliwości ponownego wystąpienia do sądu z wnioskiem o podział quoad usum. Jednak (...)

Jak dostać e-dowód?

Jak dostać e-dowód?

poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

postanowienie przewidujące wpłatę kolejnych rat pod warunkiem ukończenia określonego etapu prac. Dla kontrahenta będzie to gwarancja postępu prac budowlanych.    Natomiast zapłata (...)

ProteGO Safe do pobrania

ProteGO Safe do pobrania

informacje o napotkanych przez nas urządzeniach i informuje o spotkaniach z chorymi. Obie - informują o potencjalnym zagrożeniu zakażenia koronawirusem. Im więcej osób będzie (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

jednostki organizacyjnej. Jednak udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie w/w prac. Rokowania

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

BZP, do publikacji przesyła się informacje o liczbie złożonych ofert a także o podstawie unieważnienia. W Biuletynie publikowane są wyłącznie ogłoszenia, co do których istnieje taki obowiązek. (...)

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

przedmiotu zamówienia.Źródło: nik.gov.pl Strona główna Aktualności Kolegium NIK o przetargach informatycznych w ZUS (C) Aaron Parecki Kolegium NIK o przetargach informatycznych w ZUS (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

organizacje społeczne na konsultacje dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego. Konsultacje odbędą się 6 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

postanowił, że uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie kolejnej umowy o (...)

Kształcenie na odległość – rekrutacja 2022/2023

Kształcenie na odległość – rekrutacja 2022/2023

. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz);3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz);4. kopię (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych (...)

Jak prawidłowo korzystać z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku?

Jak prawidłowo korzystać z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku?

uprawnionego, uprawnienie do podjęcia eksploatacji jest w tych przypadkach przyznane użytkownikowi przez sam przepis ustawy. Przepisy o dozwolonym użytku bo o nich mowa precyzyjnie i wyczerpująco (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

lub placówki, przy której została powołana komisja egzaminacyjna, o średnicy 36 mm, oraz w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm.  Świadectwo

Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/. Niezwłoczne informowanie pracowników, o ile to możliwe, o zidentyfikowanym

Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą

Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą

technicznej. Pojawiło się więc pytanie, czy umowa z podwykonawcą, która najczęściej dotyczy wyodrębnionej względów technicznych części obiektu, jest umową o roboty budowlane czy (...)

NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

uczestniczyło w pracach komisji przetargowej, składając oświadczenia o braku okoliczności prawnych i faktycznych, powodujących ich wyłączenie z prac komisji, mimo że wykonawcę, tj. Asseco (...)

Urządzenia na cudzym gruncie

Urządzenia na cudzym gruncie

obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy (czyli - w myśl art. 224 par. 2 kc - jest on obowiązany (...)

Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna

Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). Kwestię

Dwa tygodnie na rezygnację z kredytu

Dwa tygodnie na rezygnację z kredytu

obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia; - informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt (...)

Upublicznienie danych podatkowych największych firm

Upublicznienie danych podatkowych największych firm

ust. 1 ustawy o rachunkowości, przedsiębiorcy (kierownik jednostki) są obowiązani składać do Krajowego Rejestru Sądowego m.in. sprawozdania finansowe. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze (...)

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

. Dostosowano przepisy o publicznej służby krwi do zmian w systemach informatycznych w ochronie zdrowia w sposób zapewniający dostęp do danych zawartych w zgłoszeniach, o których (...)

Upływ ważności pozwolenia na budowę domu

Upływ ważności pozwolenia na budowę domu

czynności dotyczące samego budynku? Proszę również o podanie podstawy prawnej. Zgodnie z artykułem 37 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, ze zmianami) decyzja (...)

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

podstawie informacji uzyskanych od wierzyciela. W takim układzie w przypadku zbieżności imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu bardzo łatwo o pomyłkę. Przeciwdziała temu oznaczenie dłużnika również (...)

Okres przejściowy dla przewoźników

Okres przejściowy dla przewoźników

wymagane podanie numeru VIN pojazdu, czy informacji o mocy silnika czy rodzaju paliwa. Zmiany wprowadzi nowela ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu (...)

Sejm pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

Sejm pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

podanie m.in. numeru VIN pojazdu, czy roku produkcji. Zniesiony zostanie też obowiązek aktualizowania w systemie e-TOLL danych o numerach rejestracyjnych przyczep i naczep ciągniętych przez ciągniki

Telefoniczne udzielenie informacji o wynikach

Telefoniczne udzielenie informacji o wynikach

, AAB - 1, itd. Student musiałby zapamiętać, kod by dowiedzieć się o wynikach egzaminu telefonicznie. Podawał by telefonicznie określony przypisany na kopercie kod i uzyskiwał informację o (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się przez podanie: w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne