podanie o pracę wzór Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czy chodziło Ci o: podanie o pracę

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na prostszych zasadach. (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.  Oddział 2Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony Zgodnie z kodeksem pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

zezwolenia o pracę sezonową? Czy uchylamy decyzję o zezwoleniu na pracę sezonową wydaną dla podmiotu A? Czy w ogóle odnotowujemy ten fakt w dokumentach w przypadku pozyskania (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

dokonywania w imieniu i na rzecz pracodawcy czynności wynikających z zarządu jednostki organizacyjnej uzasadnia ocenę, że w przypadku naruszenia przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę, (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek o wydanie prawa jazdy z załącznikami, o których mowa w przepisach w (...)

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę "za całokształt"? - opinia prawna

zwolnienia chorobowe dezorganizujące pracę zakładu i, też w związku z powyższym, utratę zaufania ze strony pracodawcy. Więcej informacji na temat rozwiązania umowy o pracę zawiera (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym ("ustawy o KRK"). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

postanowił, że uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie kolejnej umowy (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

skazanego o jego prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania kary. Art. 54. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu zamieszkania (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

popełnionego wykroczenia, chyba że chodzi o przedmiot pochodzący bezpośrednio z wykroczenia.Art. 31. § 1. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny (...)

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony. Są to: - przyczyna uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę - pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do (...)

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

przypadku umów o pracę na czas określony lub zawartych na część etatu umowy o pracę muszą one zawierać dodatkowe informacje.  Umowa o pracę ma być (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

przygotowanie zawodowe młodocianych.  Wzór wniosku o zawarcie umowy jest dostępny w serwisie: Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika;  art. 96 ust. 9j ustawy o VAT - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, udowodni że prowadzone przez (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

; informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; - podanie tych informacji nie jest konieczne w postępowaniach (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

BZP, do publikacji przesyła się informacje o liczbie złożonych ofert a także o podstawie unieważnienia. W Biuletynie publikowane są wyłącznie ogłoszenia, co do których istnieje taki obowiązek. (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

: 07.3 - o ile posiada numer PESEL, 07.4 - o ile posiada numer NIP, 07.8 i 07.9 - o ile posiada, 08.5 - 08.8 - o ile posiada oraz 08-11 jeśli adres jest nietypowy, 09 - o ile (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

określonego w art. 64 § 2.§ 4. Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Wobec sprawcy występku o (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

którego pracodawca chce np. wypowiedzieć umowę o pracę. Oznacza to, że pozyskiwanie informacji o przynależności związkowej pracownika w toku konsultacji ze związkami zawodowymi (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

wynagrodzenia.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozwiązanie (...)

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenia umowy o pracę, co w przypadku odmowy przyjęcia tegoż wypowiedzenia byłoby równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę? Jedno jest pewne - ich drogi muszą się rozejść. (...)

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

gotówce o obowiązku: podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo złożeniu wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

, sąd orzeka karę łączną, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu karnego o zbiegu przestępstw oraz o łączeniu kar i środków karnych.§ 2. Jeżeli sprawca został skazany dwoma albo (...)

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika (...)

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

Jak dochodzić roszczeń związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę?

przywrócenia do pracy lub odszkodowania? Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie (...)

Wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

pracę; tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę; tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; ustawa (...)

Zwolnienie z powodu utraty zaufania

Zwolnienie z powodu utraty zaufania

wypowiedział się w jednym z orzeczeń, że "Podanie w piśmie rozwiązującym umowę o pracę zarzutu «niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków» nie jest wystarczającym (...)

Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

pracodawcy. Niniejszy dokument zawiera wzór umowy o pracę w formie telepracy zawieranej z niepełnosprawną osobą. Jednakże ustawodawca nakłada na pracodawcę zatrudniającego telepracownika (...)

Koniec urlopu wychowawczego

Koniec urlopu wychowawczego

nie upłynął okres obowiązywania Pani umowy o pracę, należy przyjąć, iż nadal pozostaje Pani w stosunku pracy. Aby odnaleźć siedzibę pracodawcy, proszę złożyć w Sądzie Gospodarczym (...)

Ważne dla ubiegających się o certyfikat księgowy!

Ważne dla ubiegających się o certyfikat księgowy!

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na rachunek bankowy wskazany przez organizatora egzaminu. W roku 2009 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.276 zł. (...)

Utrata zaufania do pracownika

Utrata zaufania do pracownika

piśmie rozwiązującym umowę o pracę zarzutu np. niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków, czy utrata zaufania nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy o (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

poniesionych na ochronę prawną w związku ze zgłoszeniem informacji o przestępstwie, ochrony umowy o pracę – bez zgody prokuratora sygnaliście nie może być wypowiedziana umowa (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

zarówno umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony jak i umowę o pracę zawartą na okres próbny. Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 (...)

Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

. Uprawnienie, o którym mowa w art. 231 § 4 kp, przysługuje Panu w terminie 2 miesięcy od momentu przejścia zakładu. Oznacza to, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy za uprzedzeniem (...)

Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

Jak prowadzić akta pracownicze? (część I)

. Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o obowiązującej dobowej tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości (...)

Brak podania przyczyny wypowiedzenia

Brak podania przyczyny wypowiedzenia

(tak art. 33 kodeksu pracy). Jest to wyjątek od zasady, że umowy o pracę na czas określony nie można rozwiązywać za wypowiedzeniem, lecz nie od innych zasad prawa pracy. Czyli w oświadczeniu (...)

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

mogę go zwolnić zgodnie z prawem? Proszę o podanie kilku wariantów tego zwolnienia i zasugerowanie najkorzystniejszego dla pracodawcy. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony (...)

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

konkurencji po ustaniu stosunku pracy.  umowa o zakazie konkurencji, umowa o pracę, zakaz konkurencji, pracownik, pracodawca

Informacje o majątku dłużnika

Informacje o majątku dłużnika

określonych obowiązków komornika, musi on przykładowo uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. (...)

Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda

Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda

daty rozwiązania umowy? Kodeks pracy stanowi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Złożenie wypowiedzenia przez pracownika nie (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

uwzględni lub nie, albo jednolitego stanowiska. 5. Gdzie znajdę wzór dokumentu o nazwie - Jednolite stanowisko z.z? Czy może się znaleźć w tym dokumencie zapis mówiący o wyjaśnieniu (...)

Umowa o pracę z niepełnosprawnym

Umowa o pracę z niepełnosprawnym

uwzględnia specyfikę i odmienności umowy o pracę z osobą niepełnosprawną, a zamieszczone do poszczególnych postanowień umownych przypisy pozwalają pracodawcy lepiej zredagować treść umowy (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

odmówić i jakie przysługują wtedy pracownikowi prawa? Jak należy umotywować podanie o rozwiązanie umowy o pracę na takiej podstawie? Jakich argumentów i aktów prawnych mogę (...)

Umowa o pracę w formie telepracy z niepełnosprawnym

Umowa o pracę w formie telepracy z niepełnosprawnym

pracodawcy. Niniejszy dokument zawiera wzór umowy o pracę w formie telepracy zawieranej z niepełnosprawną osobą. umowa, praca, niepełnosprawny, telepraca, pracodawca, pracownik

Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych

Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych

ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi (...)

Obniżenie wynagrodzenia prezesowi spółki z o.o.

Obniżenie wynagrodzenia prezesowi spółki z o.o.

Prezes Spółki z o.o. zatrudniony jest w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.02.2004 r. Umowa o pracę została podpisana przez Prezesa jako pracownika i pełnomocnika (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne