pomoc socjalna po huraganie Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. Praca socjalna Praca (...)

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

materialnej? Pomoc materialna dla uczących się dzieci i młodzieży może być przyznana w dwojakiej formie: jako pomoc o charakterze socjalnym lub jako pomoc o charakterze motywacyjnym. (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

., poz. 845). Źródło: uokik.gov.pl pomoc publiczna, działka, użytkowanie wieczyste, pomoc de minimis, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, grunty zabudowane na cele (...)

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo rodzinne (...)

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

realizowana ze środków Funduszu za pośrednictwem samorządu powiatowego na terenach dotkniętych żywiołem. Pomoc finansowa może zostać przeznaczona między innymi na zakup lub naprawę sprzętu

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

możliwe formy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w tym poradnictwo, praca socjalna, doraźna pomoc żywnościowa czy zapewnienie dachu nad głową.  Zasiłek celowy Pomoc przeznaczona (...)

Dla kogo renta socjalna?

Dla kogo renta socjalna?

zaświadczenie o osiągniętym przychodzie. Wystawi je jego pracodawca (płatnik składek). Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1340).   renta socjalna

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

zł. Renta socjalna została podniesiona z 740 zł w 2015 r. do 1200 zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 460 zł. Od 1 marca 2021 r. renta socjalna wyniesie 1250 zł (wzrost

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,   kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego (...)

Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy. Jak i gdzie uzyskać pomoc? Zadania (...)

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

schronienia, posiłku, ubrania; praca socjalna; poradnictwo specjalistyczne; wsparcia w formie interwencji kryzysowej; pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia. ##baner## Pomoc Ochotniczych (...)

Na jaką pomoc możesz liczyć po huraganie i powodzi?

Na jaką pomoc możesz liczyć po huraganie i powodzi?

swoje dane oraz powiedzieć, na co potrzebne są nam pieniądze. Zasiłki celowe są wypłacane na pierwszą, podstawową pomoc socjalną, czyli na zakup żywności, leków, opału, odzieży czy niezbędnych

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

.) praca, pomoc społeczna, pracownik socjalny, ośrodek pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, ubóstwo, trudna sytuacja życiowa

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

osobom w podeszłym wieku. pracownik, wynagrodzenie, pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych, praca socjalna, zasiłek, wsparcie, interwencja kryzysowa

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego (druk 4210). pracownik socjalny, stopnie awansu, specjalizacja, regulowany zawód, pomoc socjalna

PE proponuje 136 mld euro w budżecie UE na 2009 rok

PE proponuje 136 mld euro w budżecie UE na 2009 rok

zostałyby pierwotnie proponowane wydatki na pomoc dla Palestyny (280 mln na płatności) i dla Kosowa (pomoc finansowana z kliku różnych linii budżetowych). Pomoc na odbudowę Afganistanu (...)

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

narzuca w tym przedmiocie przymus respektowania wyraźnych ograniczeń. Pomoc nie może wszak przekraczać 2.000 zł w danym roku podatkowym. Wyjście poza rzeczoną granicę determinować będzie obligację (...)

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 r., Nr 162, poz. 1118 ze zmianami). świadczenia, rodzinne, osoba, niepełnosprawna, socjalna, pomoc, zapomoga

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r., Nr 228, poz. 2255). świadczenie, rodzinne, nienależne, rodzina, zapomoga, pomoc, socjalna

Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

psychoaktywnej ma sporządzać dla każdej transakcji deklarację jej zastosowania. Pomoc dla uzależnionych Nowe przepisy mają też zapewnić pomoc osobom uzależnionym od dopalaczy – dostaną (...)

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

uzyskania renty rodzinnej, wszystkim tym osobom przypadłaby jedna renta rodzinna po Panu, podzielona po równo pomiędzy uprawnionych. Należy wskazać również, iż, zgodnie z art. (...)

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

, poz. 593 ze zmianami). pomoc, pomoc społeczna, pomoc socjalna, weryfikacja osoby, weryfikacja wniosku, wywiad, pomoc materialna

Wsparcie ekonomii społecznej

Wsparcie ekonomii społecznej

. Źródło: www.gov.pl/web/rodzina ekonomia społeczna, niepełnosprawny, bezrobotny, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

pokrzywdzona przestępstwem nie może otrzymać jakichkolwiek środków od sprawcy ani z żadnego innego źródła (ubezpieczenie, pomoc socjalna itp.). Kompensata państwowa (...)

Projekt o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Projekt o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

. Ingerencja państwa powinna nastąpić jedynie wówczas, gdy osoba pokrzywdzona przestępstwem nie może otrzymać jakichkolwiek środków od sprawcy, ani z żadnego innego źródła (ubezpieczenie, pomoc (...)

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Jednocześnie (...)

II etap programu „Za życiem”

II etap programu „Za życiem”

osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (ok. 87 tys. zł miesięcznie). Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4% nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę

Danina solidarnościowa i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

temu parlament uchwalił dwie ważne ustawy. Pan Prezydent błyskawicznie je podpisał. Dzięki temu renta socjalna została podwyższona do poziomu najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności (...)

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych

solidarnościową. Daninę będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (4 proc. od nadwyżki za rok podatkowy). Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy (...)

Niepełnosprawny student nie zawsze dostanie rentę

Niepełnosprawny student nie zawsze dostanie rentę

. Przysługuje mu np. prawo do zasiłku stałego z pomocy społecznej. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl student, niepełnosprawni, renta socjalna, praca, Trybunał Konstytucyjny, ZUS, pomoc

Uzależnianie przez ZUS wypłaty renty socjalnej od ubezwłasnowolnienia dziecka narusza Konstytucję

Uzależnianie przez ZUS wypłaty renty socjalnej od ubezwłasnowolnienia dziecka narusza Konstytucję

Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. akt U 8/05 renta socjalna, ZUS, składki, ubezwłasnowolnienie dziecka, niepełnosprawność intelektualna

Urlop zdrowotny pracownika socjalnego

Urlop zdrowotny pracownika socjalnego

możliwości późniejszego skorzystania z urlopu zdrowotnego (np. urlop wychowawczy) jest bez znaczenia dla nabycia uprawnienia do urlopu zdrowotnego. urlop, wymiar urlopu, pracownik socjalny, pomoc

Zasiłek na kartę

Zasiłek na kartę

w internecie. Polska 20.08.2008 r.  zasiłki rodzinne, zasiłek, karta, pre-paid, zapomoga, pomoc socjalna, MOPS

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami w niej wskazanymi. zatrudnienie socjalne, praca socjalna, ośrodek pomocy społecznej, pracownik socjalny, centrum integracji społecznej, klub integracji

Projekt ustawy wprowadzającej model SAN przyjęty przez rząd

Projekt ustawy wprowadzającej model SAN przyjęty przez rząd

gmina dysponuje udziałem większościowym. Może być to także organizacja pozarządowa, jak stowarzyszenie lub fundacja, albo spółdzielnia socjalna, jako podmiot uprawniony do prowadzenia

Rząd przykręci śruby przestępcom

Rząd przykręci śruby przestępcom

złotówka ukradziona państwu to złotówka wyciągnięta z ich kieszeni. To pieniądze, który powinny służyć ważnym społecznie celom, jak program „Rodzina 500+”, pomoc (...)

Prace nad unijnym budżetem 2009 w toku

Prace nad unijnym budżetem 2009 w toku

na pomoc humanitarną dla krajów rozwijających się oraz odbudowę Gruzji ze zniszczeń wojennych. W związku z sytuacją w tym regionie po wojnie rosyjsko-gruzińskiej oraz koniecznością (...)

Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uprawnienia, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne