poz Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

. poz. 1983); ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398); ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 (...)

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

;zespół, w którego skład wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ. Lekarz POZ – jako koordynator zespołu – będzie decydował o postepowaniu (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

, poz. 319) w katalogu praw rzeczowych nie wymieniał zarządu. Również zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

., poz. 1460, 1462 QUEBEC (prowincja Kanady) Porozumienie Porozumienie Administracyjne do Umowy 3.06.2015 r. 1.09.2018 r. Dz.U. poz. 1511,Dz.U poz. 1513. IZRAEL Umowa

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. 2000 nr 104, poz. 1105); konwencję z dnia 22 lutego 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. 2004 (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

. (Dz.U. 2020 r., poz. 566 ze zm.), i z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 658), którymi także wprowadzano ograniczenia działalności gospodarczej, jednocześnie ustalając, że (...)

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1565),  ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz.U. poz. 1924 oraz z 2020 r. poz. 284),  ustawie (...)

Kwoty stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Kwoty stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2009 r. - wynosi 4141,30 zł.-------------------1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2004 nr 64, poz. (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach międzynarodowych

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach międzynarodowych

obszar drugiego Państwa (DzU z 1974r. nr 42, poz. 250), Umowę z dnia 8 grudnia 1990r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym (DzU z 1991r. nr 108, (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 39 załącznika do rozporządzenia (czyli ww. tabeli) lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 (tj. ze względu na udział procentowy (...)

Kwota najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Kwota najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent: Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn

Kwoty 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2008 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Kwoty 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2008 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

(Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.1) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2009 r. kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2008 (...)

Kwota zasiłku pogrzebowego

Kwota zasiłku pogrzebowego

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 maja 2009 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

jednostkach badawczo-rozwojowych, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm. w związku z art. 98 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 65, poz. (...)

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, stracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r. Zespół POZ Tym samym, w celu zintegrowania opieki nad pacjentem, docelowo każdy pacjent (...)

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

.10); ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97); ustawy z dnia (...)

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

przed 2007 rokiem, zapłaconego za granicą i odliczonego podatku.  W poz. 109 należy wykazać podatek obliczony według skali (poz. 107) powiększony o doliczenia do podatku (z poz. (...)

Tworzenie klas integracyjnych

Tworzenie klas integracyjnych

26, poz. 225 z 2003 roku). Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół (...)

Odsetki należne z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

Odsetki należne z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

:Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.1) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, (...)

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). VAT, sprzedaż, posiłek, danie, placówka gastronomiczna, stawka, gastronomia

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Zasady zlecania testów na koronawirusa

;  Pacjent, który został skierowany do odbycia izolacji domowej, pozostaje pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ dzwoni wówczas do pacjenta w 8-10 dobie, aby

Reforma POZ

Reforma POZ

– przez lekarza POZ. Kto wypracował program reformy POZ? Program reformy POZ został wypracowany w zespole kierowanym przez konsultant krajową medycyny rodzinnej prof. Agnieszkę (...)

Udzielanie obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Udzielanie obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 z 2005 r. Nr 180, poz. (...)

Kwota zasiłku pogrzebowego

Kwota zasiłku pogrzebowego

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.1), od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi (...)

Kwoty przychodu stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Kwoty przychodu stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.1) od dnia 1 czerwca 2008 r. kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2008 (...)

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

działalności, organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. (...)

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.). Kultura i sztuka Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 130, poz. 760); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. Nr 161, poz. 976); rozporządzenie (...)

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

recept Lekarze POZ nie poniosą żadnych konsekwencji finansowych związanych z wypisywaniem recept pacjentom, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia.   Dalsze zmiany w POZ? Dalsze (...)

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych?

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych?

;rozbiciem na przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 87) i przychód z umów zlecenia (poz. 88). Jeśli wypłacona za okres 1.08. – 31.12.2019 (...)

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

: Dz.U. z 2015 r. poz. 14) – art. 26 ust. 5; z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.);  ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

. 1 pkt 8 i ust. 1h oraz załącznik nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) – dalej: „ustawa o VAT". Czy przedsiębiorca

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

przesłanki określone w art. 56 lub art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Umorzenie takie dokonane na podstawie przesłanek

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

;z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r. Nr 3, poz. (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

poz. 2109). rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu: „Art. 6b. 1. Osobie fizycznej, osobie prawnej i jednostce

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

trzeciej,  należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr (...)

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,   3)  4.607 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Obowiązuje od: 2003.01.01 (zmiana: Dz. U. 2002 r., Nr 200, poz

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816, ze zm.); ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów o usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.); rozporządzenie Ministra

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

;ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412); 9) uczniowie i studenci pobierający naukę w 

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

– Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568). Jeśli organizator spływów kajakowych będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej (...)

Jakie części majątku są zwolnione od egzekucji?

Jakie części majątku są zwolnione od egzekucji?

. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586).  sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;   sumy

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r., Nr 164, poz. 1365, ze zm.);  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.);  Ustawa z (...)

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

. 2005 r., Nr 164, poz. 1365, ze zm.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.); Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. (...)

Problemy z dostępnością do leczenia najczęstszą przyczyną skarg pacjentów

Problemy z dostępnością do leczenia najczęstszą przyczyną skarg pacjentów

pacjentów dotyczy POZ, w roku 2020 - ok. 20  proc. W 2019 r. POZ był na trzecim miejscu w kontekście liczby zgłoszeń na Telefonicznej Informacji Pacjenta, natomiast w 2020 r. – (...)

Czy szkalowanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia? - opinia prawna

Czy szkalowanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia? - opinia prawna

. I PKN 570/97 OSNAPiUS 1999/5 poz. 163 oraz z dnia 19 sierpnia 1999 r. I PKN 188/99 OSNAPiUS 2000/22 poz. 818).By przepis art. 52 § 1 pkt 1 kp znalazł zastosowanie, musi dojść do naruszenia

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne