prawo spadkowe testament Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Stwierdzeniu nabycia spadku

Stwierdzeniu nabycia spadku

znajduje się jego wzór. prawo cywilne, prawo spadkowe, testament, stwierdzenie nabycia spadku

Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

ustawowego co do całości lub nawet części spadku w przypadku, gdyby któryś ze spadkobierców testamentowych nie mógł lub nie chciał dziedziczyć. prawo spadkowe, testament, dziedziczenie (...)

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe

bowiem do majątku Pani K.). prawo spadkowe, dziedziczenie, testament, rodzeństwo, spadek

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

, byłby to testament wspólny. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, by testament własnoręczny sporządzić w ten sposób, że najpierw jeden spadkodawca wyrazi swą wolę i opatrzy (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów skutecznego odwołania testamentu. Otóż spadkodawca może odwołać testament (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 155, ze zmianami). przedawnienie, roszczenie, zachowek, spadek, testament, dziedziczenie, prawo spadkowe, bieg przedawnienia, termin przedawnienia (...)

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2014.121  ze zmianami). spadkodawca; spadkobierca; nabycie; przyjęcie; spadek; oświadczenie; testament; przyjęcie z dobrodziejstwem

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe

.);  ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1796, z późn. zm.). europejskie poświadczenie spadkowe, testament, dziedziczenie, (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

rozwiązania ustawowe. Co ma pierwszeństwo - testament, czy ustawa? Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, pierwszeństwo będzie miała wola spadkodawcy. Jeśli pozostawił on po sobie ważny testament

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011). Zniszczenie testamentu Odwołanie testamentu może nastąpić także w ten sposób, że spadkodawca w zamiarze odwołania testament (...)

Stwierdzenie nabycia spadku - testament

Stwierdzenie nabycia spadku - testament

uruchamiając linki: Zachowek oraz: Postępowanie spadkowe testament, stwierdzenie nabycia, wniosek, zachowek, postępowanie spadkowe

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

substrat zachowku składa się czysta wartość spadku (aktywa spadkowe minus długi spadkowe) zwiększona o darowizny podlegające doliczeniu. Zasadą jest, iż doliczeniu podlegają wszystkie darowizny (...)

Zapis w testamencie - co to takiego?

Zapis w testamencie - co to takiego?

(tzn. wyznaczony w testamencie), jak i ustawowy (tj. wskazany przez ustawę, gdy testament tego nie czyni). Ponadto prawo dopuszcza, by zobowiązanym był inny zapisobierca, co w konsekwencji prowadzi (...)

Dziedziczenie według nowych reguł w prawie krajowym i unijnym

Dziedziczenie według nowych reguł w prawie krajowym i unijnym

Francji. Łącznikiem więc jest prawo miejsca zwykłego pobytu, a nie prawo państwa obywatelstwa. Prawodawca przewidział jednak, że łącznik ten może w wielu przypadkach okazać się zawodny, (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

i cen z chwili śmierci przedsiębiorcy, a także długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy i ich wysokość według stanu z chwili śmierci przedsiębiorcy. W pozostałym

Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

można odwołać testament? Niektórzy uważają, iż testament można odwołać w dowolny sposób. Jednak, z uwagi na treść art. 946 Kodeksu cywilnego, uznać należy, że testament (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

sąd bada bowiem z urzędu, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wzywa do jego złożenia osobę, u której - wedle prawdopodobieństwa - testament się znajduje. W momencie złożenia (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

(art. 831 K.c.); prawo żądania od banku, w którym rachunek miał zmarły, zwrotu kosztów pogrzebu; prawo żądania od banku przez wskazaną przez posiadacza rachunku osobę wypłaty (...)

Testament notarialny

Testament notarialny

sprzedaży wymienionego lokalu. Czy ojciec sam mógł sporządzić testament w którym zawarł w/w ustanowienia? Matka również żyje. Czy testament jest ważny? Czy jako spadkobierczyni całości (...)

Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

ojczyste spadkodawcy, prawo miejsca jego zamieszkania lub zwykłego pobytu z chwili dokonywania testamentu, czyli prawo państwa, z którym spadkodawca jest w jakiś sposób związany. (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

. Tym samym spadkodawca może sporządzić testament w samotności, korzystając z formy testamentu własnoręcznego; testament nie jest skierowany do określonego adresata. Testament może (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

ogóle, nieważny jest cały testament. Kiedy testament szczególny traci ważność? Sporządzenie testamentu w formie szczególnej uzasadnione jest szczególnymi okolicznościami. (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

Odpowiedzialność za długi spadkowe a staranność

jeśli to prawo nie wygasło, brak wiedzy o stanie majątku nie był wynikiem braku staranności (z opisu sytuacji – choć niejednoznacznie -wynika, że siostra mogła nie dochować należytej staranności

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

. 1287) notariusz, stwierdzenie nabycia spadku, spadkobiercy, notarialne poświadczenie dziedziczenia, testament, postępowanie sądowe, referendarz sądowy

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

zachowku. Prawo spadkowe przewiduje uprawnienie z tytułu zachowku jedynie dla zstępnych i małżonka spadkodawcy, a także dla jego rodziców, jeśli byliby powołani do spadku z ustawy. Od (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

spadkobierców. Testament, by był ważny, nie musi być sporządzony u notariusza. Polskie prawo spadkowe przewiduje kilka form testamentów; takich, z których można skorzystać (...)

Ważność testamentu sporządzonego za granicą

Ważność testamentu sporządzonego za granicą

, postępowanie spadkowe, testament, prawo prywatne międzynarodowe

Spadek po zmarłym księdzu

Spadek po zmarłym księdzu

sprawie naszego poczęcia. Nie jest mi znane czy mój ojciec zostawił testament. Czy postępowanie spadkowe ma szanse w prawie cywilnym czy podlega to pod prawo kościelne? Ksiądz może posiadać (...)

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

spadkodawca pozostawił po sobie testament oraz wzywa osobę, u której testament się znajduje do jego okazania. Z powyższego wynika, że sąd może stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, (...)

Przebaczenie a wydziedziczenie

Przebaczenie a wydziedziczenie

spadkowe w zarysie, 1990, Piątowski, Prawo spadkowe, s. 281.) Także zdaniem L. Steckiego, w: Komentarz 1989, t. II nie jest konieczne, aby wydziedziczenie zostało unicestwione przez (...)

Odpis testamentu

Odpis testamentu

pokrycie kosztów sporządzenia takiej opinii. prawo cywilne, postępowanie spadkowe, testament, żądanie odpisu testamentu

Spadek po obywatelu niemieckim

Spadek po obywatelu niemieckim

więc własnymi, wewnętrznymi zasadami. dziedziczenie, ustawowe, testament, zrzeczenie się, jurysdykcja krajowa, prawo ojczyste, prawo właściwe

Stwierdzenie nabycia spadku a zapis

Stwierdzenie nabycia spadku a zapis

toku postępowania sądowego w przedmiocie ogłoszenia testamentu. prawo cywilne, prawo spadkowe, spadek, zapis

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

;łdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego), - przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, - użytkowanie lub służebność. Czego nie można przepisać zapisem windykacyjnym? - pieniędzy. Nie każdy testament

Osoba niewidoma u notariusza

Osoba niewidoma u notariusza

1951 roku – Prawo o notariacie, jedn. tekst: Dz. U. z 1963 roku Nr 19, poz. 106 ze zm., albo art. 86 Dekretu z dnia 8 października 1964 roku – Prawo spadkowe, Dz. U. Nr 60, poz. (...)

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Sąd Najwyższy (...)

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

Ogłoszenie testamentu i postępowanie spadkowe

trakcie postępowania oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. testament, spadek, ogłoszenie testamentu, postępowanie spadkowe

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

może to zrobić w dwojaki sposób: bez ograniczania odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste) oraz z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Po

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

(np. sprzedać go innej osobie). W związku z powyższym należy wskazać, że jeśli po śmierci matki zostanie Pani osobą uprawnioną do zarządzania spadkiem, w zakres zarządu nie będzie wchodzić prawo (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

pomoc finansową. Pani brat, jako jeden ze spadkobierców, mógłby uznać, że otrzymał za mały spadek w stosunku do przypadającego mu udziału. W takim przypadku ma prawo wystąpić do (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

). Prawo spadkowe normuje więc skutki prawne śmierci osoby fizycznej. Z reguły bowiem śmierć osoby, której przysługiwało określone prawo, nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego (...)

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo

Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo

zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.). prawo spadkowe, dziedziczenie ustawowe, stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, notariusz, spadek, przyjęcie spadku, proste (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

wymieniona). Jednak wszystko zależy też od tego, czy przedmiotowe mieszkanie stanowiło całość majątku pozostałego po zmarłej. spadek, testament, długi spadkowe, obliczanie udziału spadkowego

Sąd spadku nie może pominąć testamentu zmarłego

Sąd spadku nie może pominąć testamentu zmarłego

, a także konstytucyjne prawo dziedziczenia i prawo do sądu. W demokratycznym państwie prawa nie powinno ostać się postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, które w sposób (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896, ze zm.); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.). Na podst. rf.gov.pl

Testamenty po zmianach. Z zyskiem dla spadkobierców?

Testamenty po zmianach. Z zyskiem dla spadkobierców?

poprzez kolejny akt notarialny. Bartłomiej Siama testament, spadek, prawo spadkowe

Prawo do zachowku

Prawo do zachowku

odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

; Polskie prawo spadkowe opiera się na następujących regułach:   od momentu otwarcia spadku do chwili jego przyjęcia spadkodawca odpowiada za długi spadkowe jedynie ze spadku, tj. (...)

Testament sporządzony pod wpływem groźby

Testament sporządzony pod wpływem groźby

Czy testament sporządzony pod wpływem groźby jest ważny? Groźba jest jedną z przesłanek nieważności testamentu. Groźba występuje wtedy, gdy jedna osoba, chcąc zmusić inną osobę do złożenia

1

2

3

4

5

...

8

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne