projektowanie dróg publicznych Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. projektowanie dróg publicznych, droga publiczna, budowa, projekt, droga, ulica, pojazd

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

, drogownictwo, budowa dróg, droga, most, transport, infrastrultura, WiS, zarządca drogi

Projekt zmian w ustawie o drogach publicznych

Projekt zmian w ustawie o drogach publicznych

obiektu inżynierskiego;8) uregulowano pobieranie opłat za korzystanie z dróg publicznych: wyraźnie sformułowano obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z dróg publicznych, (...)

Informacja o inwestycjach na drogach krajowych - stan na 6.04.2009

Informacja o inwestycjach na drogach krajowych - stan na 6.04.2009

roku podpisano łącznie ponad 190 umów, w tym 32 umowy na budowę największych inwestycji: autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic oraz 158 kontraktów na odnowy ok. 600 km dróg krajowych. Generalna

NIK sprawdza sieć dróg lokalnych w Polsce. Wnioski?

NIK sprawdza sieć dróg lokalnych w Polsce. Wnioski?

Dzięki realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaczęło w Polsce przybywać nowych połączeń dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, (...)

Zmiana kategorii drogi

Zmiana kategorii drogi

kolei do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg (...)

Zasady finansowania dróg publicznych zgodne z Konstytucją

Zasady finansowania dróg publicznych zgodne z Konstytucją

prawach powiatu i innych gmin w zakresie finansowania dróg krajowych. Ustawodawca wyraźnie wskazał na zarządców dróg krajowych w Polsce. Miasta na prawach powiatu i inne gminy nie są zaś zarządcami (...)

Zarządca drogi gminnej

Zarządca drogi gminnej

niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich (...)

Odpowiedzialność za stan dróg

Odpowiedzialność za stan dróg

korzystaliście, do tego zarządcy należy się zwrócić i od tego zarządcy egzekwować odszkodowanie.  Użytkownicy dróg publicznych mogą bowiem wystąpić do zarządców dróg z (...)

Kiedy należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kiedy należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

zamówień publicznych i kontrolę wydatkowania środków publicznych. Skutkiem tego, obowiązkiem stosowania przepisów ustawy objęci zostali tzw. inwestorzy zastępczy, niezależnie od formy zastępstwa

Jaka stawka VAT obowiązuje dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Jaka stawka VAT obowiązuje dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

zatem wykonywane roboty dotyczą w całości dróg publicznych, którymi są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (art. 2 ustawy o drogach publicznych) wówczas budowa i (...)

Spółki drogowe

Spółki drogowe

spółce powierzono pobieranie opłat stanowiących jej przychód.  Spółki przejmą część zadań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Będą mogły np. nabywać grunty pod budowę (...)

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

2013 w wyniku uderzenia w drzewo doszło do ponad 6 tys. wypadków i kolizji. Łączna długość wszystkich dróg publicznych w Polsce wynosi ponad 400 tys. km - z tego 55 proc. to drogi gminne (...)

Eksperci: Potrzebne zmiany w zamówieniach publicznych

Eksperci: Potrzebne zmiany w zamówieniach publicznych

publicznych. Jeżeli nie zmienią się zasady udzielania zamówień publicznych, a strona publiczna będzie nadal eskalowała wymagania, co widzimy w przetargach, które są właśnie ogłaszane, (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

, zamówień publicznych czy działalności hotelarskiej i turystycznej. Zmiany w zakresie pracy zdalnej, dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zwolnienia od stosowania Prawa Zamówień Publicznych, (...)

Droga wewnętrzna

Droga wewnętrzna

dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały (...)

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłata za zajęcie pasa drogowego

drogach publicznych na drogach nie zaliczanych do dróg publicznych, proszę o wskazanie czy istnieje inna możliwość prawna pobierania opłat za powyższe czynności. Drogi niezaliczone (...)

Zjazd z drogi publicznej

Zjazd z drogi publicznej

trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Zarządcami dróg są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;   wojewódzkich (...)

Urzędnicy gminni opieszali. Zobacz raport NIK

Urzędnicy gminni opieszali. Zobacz raport NIK

prawie wszystkich urzędach gmin (z wyjątkiem jednego) kontrola stwierdziła nierzetelne prowadzenie zarówno ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, jak ewidencji księgowej oraz ewidencji dróg. Wykazy

Obowiązek utrzymania czystości na drogach

Obowiązek utrzymania czystości na drogach

terenie tych dróg. Ponadto na mocy przepisu art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu (...)

NIK sprawdził budowę polskich ekranów akustycznych

NIK sprawdził budowę polskich ekranów akustycznych

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), co umożliwiłoby przejmowanie nieruchomości, zamiast budowania drogich urządzenia ochrony przed hałasem. Źródło: nik.gov.pl NIK

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

budowlanym, takim jak: jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

nowymi przepisami ustawy o drogach publicznych, karę pieniężną za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie (...)

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

: nik.gov.pl droga krajowa nr 91, drogi w polsce, budowa dróg

Fotoradary na drogach. Gdzie je ustawiać?

Fotoradary na drogach. Gdzie je ustawiać?

w pasie drogowym dróg publicznych przed dniem 28 czerwca 2011 r. i zobowiązują ich użytkowników do sporządzenia pierwszej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informacji o miejscu

Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia ponosi koszty oświetlenia tych dróg

Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

;Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych, drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów (...)

Udrażnianie rowu melioracyjnego

Udrażnianie rowu melioracyjnego

), jest obiektem inżynierskim, w związku z czym, na podstawie definicji ustawowej z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r .(Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz.838), należy on do drogi lub pasa

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

. www.gov.pl/infrastruktura rodzaje dróg, Polska, sieć drogowa, droga publiczna, kategoria drogi, klasa, zarządca drogi, autostrada, droga ekspresowa, droga krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna

Co zmieni się w Prawie drogowym?

Co zmieni się w Prawie drogowym?

obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu, zatrzymywanie przez Policję praw jazdy, strażnicy straży gminnych, miejskich, strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku, zarząd (...)

Wykaz dróg krajowych i wojewódzkich zgodny z Konstytucją

Wykaz dróg krajowych i wojewódzkich zgodny z Konstytucją

jest zgodne z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Wytyczne dotyczące sporządzania wykazu dróg krajowych i wojewódzkich można znaleźć w ustawie o drogach publicznych. Kwestionowane

Nowelizacja ustawy o drogach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Nowelizacja ustawy o drogach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

rządowym. Trybunał Konstytucyjny, zaskarżył , nowelizacja, ustawa o drogach publicznych

Bezpieczeństwo na drogach ulegnie poprawie?

Bezpieczeństwo na drogach ulegnie poprawie?

wszystkich użytkowników dróg. Uchwalone zmiany w ustawie o drogach publicznych polegają na: wprowadzeniu obowiązku przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacji odcinków (...)

Kontrola NIK: Nieprawidłowości w GDDKiA

Kontrola NIK: Nieprawidłowości w GDDKiA

dróg. Kontrolerzy NIK zbadali, jak oddział GDDKiA w Olsztynie koordynował zimowe utrzymanie dróg krajowych. W blisko 70 proc. rozstrzygniętych przetargów warunki udziału w prowadzonych postępowaniach

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

się w miejscach publicznych,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Art. 55. Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

;  funkcjonariusze Straży Granicznej;   upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych - z wyłączeniem niektórych dokumentów;   inspektorzy Państwowej Inspekcji (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

śniegu i lodu 90.03.13-00.10 Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu 90.03.13-00.20 Usługi w zakresie oczyszczania, pozostałe CPV 74721200-1 - Usługi

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

korzystanie z dróg publicznych w Polsce, tj. zastąpienia systemu ryczałtowych opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych (tzw. „opłaty winietowe" lub „system

Polityka dla seniorów

Polityka dla seniorów

publicznych. Niestety sam dokument nie jest dostępny na stronach www. Skąd potrzeba nowej polityki senioralnej? Wprowadzenie rozwiązań zawartych w tym dokumencie jest spowodowane zmieniającą się sytuacją

Inwestycje w infrastrukturę szansą na złagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego

Inwestycje w infrastrukturę szansą na złagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego

budowy dróg mogły być stosowane materiały wytwarzane lokalnie, Wiceminister Z. Rapciak poinformował, że Minister Infrastruktury wydał już stosowne rekomendacje dotyczące wymagań technicznych, które

Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej w wyniku kontroli przewozu drogowego

Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej w wyniku kontroli przewozu drogowego

, funkcjonariusz Policji, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, organ celny, Straż Graniczna, zarządca dróg publicznych, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, przewozy regularne

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. (...)

Konsekwencje finansowe rozszerzenia zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego

Konsekwencje finansowe rozszerzenia zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego

dróg położonych na jej obszarze, chociaż nie pozostających w jej zarządzie) oraz pozbawienie gmin dotacji z budżetu państwa na pokrywanie kosztów zadania własnego w postaci wypłaty dodatków

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

– łatwiejsza realizacja inwestycji przyjaznych pieszym i rowerzystom (np. dzięki możliwości realizowania nie związanych z drogą samochodową tras tramwajowych, dróg rowerowych i ciągów pieszych (...)

Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie roślin

publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych, i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji (...)

Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcami dróg, są dla dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - (...)

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym tworzymy spójny i bardziej elastyczny system finansowania budowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - powiedział

Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

podstawie art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej (...)

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

publicznych. Łącznie ze wszystkich źródeł wartość Funduszu to ponad 6 mld zł w 2019 r. Z tych środków finansowana będzie infrastruktura drogowa na szczeblu powiatowym i gminnym oraz

W sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

W sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 3 lutego 2009 r.   Źródło

1

2

3

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne