przyczynienie się Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Przyczynienie się poszkodowanego – zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Przyczynienie się poszkodowanego – zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela

odpowiedzialność inna osoba (wyrok SN z dnia 2 marca 2016 r., sygn. V CSK 399/15). Jak rozumieć "przyczynienie się"? Mówiąc o przyczynieniu należy zaznaczyć, że musi to być zachowanie (...)

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, a wysokość należnego odszkodowania.

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, a wysokość należnego odszkodowania.

przyczyniającym się do powstania szkody jest małoletni stanowiło przedmiot zainteresowania Sądu Najwyższego. Wyrokiem z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt: V CSK 717/15 Sąd Najwyższy uznał, iż (...)

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

, m.in. obiektywnej nieprawidłowości lub quasi-zawinionego zachowania się poszkodowanego. Odnosząc się do procesu stosowania art. 362 k.c. Sąd Najwyższy podniósł, że zmniejszenie

Z jakimi karami muszą się liczyć osoby fizyczne naruszające reguły konkurencji?

Z jakimi karami muszą się liczyć osoby fizyczne naruszające reguły konkurencji?

obniżenie wysokości kary dla osoby zarządzającej, to: działanie pod przymusem, przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia przez przedsiębiorcę skutków naruszenia, przyczynienie (...)

Przyczynienie się poszkodowanego

Przyczynienie się poszkodowanego

były niedozwolone, stanowi przyczynienie sie do powstania szkody. O przyczynieniu się poszkodowanego można mówić jedynie w sytuacji, gdy jego określone zachowanie pozostaje w normalnym związku

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

w zakresie pracy; 5) przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.§ 4. Jako okoliczności obciążające (...)

Przyczynienie się do szkody a zadośćuczynienie

Przyczynienie się do szkody a zadośćuczynienie

sposób mechaniczny przepisu art. 362 k.c. o odpowiednim zmniejszeniu wysokości odszkodowania ze względu na przyczynienie się poszkodowanego. Pogląd ten nie oznacza wszak, że stopień przyczynienia (...)

Wzajemne uznawanie towarów zapewnione

Wzajemne uznawanie towarów zapewnione

prowadzącym postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania; w przypadku (...)

Zaniechanie poboru PIT

Zaniechanie poboru PIT

? Zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęto dochody (przychody) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji np. choroby afrykańskiego pomoru (...)

Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

Odszkodowanie dla ofiar wypadków drogowych

na uprzywilejowaną pozycję pieszego w ruchu drogowym. Wtedy wysokość dszkodowania może być zmniejszona z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego. Owo przyczynienie się zasadniczo (...)

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

uczestniczy w wyrządzeniu szkody. Uczestnictwo poszkodowanego może polegać na przyczynieniu się do powstania szkody, jak i zwiększeniu jej zakresu. W sytuacji, gdy szkoda jest wyłącznie następstwem (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne". Przed odebraniem przyrzeczenia poucza się stronę ubiegającą się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Procedura dobrowolnego poddania się karze może być zainicjowana przez: Prezesa UOKiK, stronę postępowania, która może się zwrócić do Prezesa (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

usunięcia jego skutków; współpraca z Prezesem UOKiK w toku postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania. Okolicznościami

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

## Przez "przyczynienie się małżonka do powstania majątku wspólnego" rozumie się całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez siebie rodzinę – np. (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

im skuteczne przyczynienie się do próby rozstrzygnięcia sporu. Obowiązek wyznaczenia mediatorów nie dotyczy platform internetowych będących małymi przedsiębiorcami. Mediacje (...)

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

dla interesów rodziny, przejawiające się w porzuceniu rodziny i niewykazywaniu żadnej troski o jej byt, prowadzeniu nagannego moralnie trybu życia, uchylaniu się od prac, trwonieniu pieniędzy (...)

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

konkurencji z ich strony ani liczyć się z kontrahentami i konsumentami. Domniemywa się, że taką pozycję przedsiębiorcy wyznacza jego 40-procentowy udział w rynku. W praktyce jednak każda (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

środków obrotowych nienależycie zabezpieczonych. Organy podatkowe przyjmują, że pieniądze uznaje się za należycie zabezpieczone, jeśli przedsiębiorca w celu ich ochrony przed kradzieżą (...)

Żądanie przyczynienia się do utrzymania rodziny

Żądanie przyczynienia się do utrzymania rodziny

W jakim postępowaniu sądowym można żądać od męża przyczynienia się do utrzymania rodziny, jeśli mąż ma zasądzone alimenty na rzecz naszego dziecka, ale mimo to nie starcza na utrzymanie naszej

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

Stowarzyszenie konsumenckie - Robin Hood, który zabiera 'bogatym' i nie oddaje biednym

to w granicach przepisów prawa. Co na to sądy? Także sędziom SOKiK nie podoba się wyżej opisany tryb postępowania. Jeżeli takie postępowanie miało miejsce to coraz częściej zdarza się, (...)

Klauzule niedozwolone nadal groźne

Klauzule niedozwolone nadal groźne

zagraniczne Polaków. Jak więc ustrzec się przed ewentualnymi kłopotami? Przede wszystkim nie wolno bagatelizować problemu. Postępowanie przedsądowe i sądowe może okazać się kosztowne (...)

Opłaty za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

Opłaty za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

pełnomocnika. Ustalając wysokość opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd uwzględnia stopień zawiłości sprawy, nakład pracy adwokata oraz wkład jego pracy w przyczynienie (...)

Jakie zmiany Prawa energetycznego przygotowano?

Jakie zmiany Prawa energetycznego przygotowano?

Zmiany Prawa energetycznego w konsultacjach W Ministerstwie Energii została opracowana nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne.  Projekt ustawy ma na celu przyczynienie się

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

potraktowane jako jej przyczynienie się do powstania szkody, a tym samym skutkować obniżeniem odszkodowania. Obwody łowieckie, a prawa właścicieli gruntów Jak stanowi ustawa Prawo łowieckie, (...)

Wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego

Wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego

, nakład pracy adwokata oraz wkład jego pracy w przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy, w granicach stawek maksymalnych określonych w akcie normatywnym dotyczącym opłat adwokackich

Sąd nie zawsze zwraca całość wynagrodzenia adwokata

Sąd nie zawsze zwraca całość wynagrodzenia adwokata

oskarżyciela prywatnego na rzecz oskarżonego, na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k., tzn. w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania. SN odwołał się również do uregulowania (...)

Rozdzielność majątkowa a dochód jednego małżonka

Rozdzielność majątkowa a dochód jednego małżonka

stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie (...)

Umorzenie odsetek

Umorzenie odsetek

. A dopiero wtedy, gdy wina jest przesłanką odpowiedzialności, można zmniejszać zakres tej odpowiedzialności, powołując się na przyczynienie się wierzyciela. Z punktu widzenia prawa (...)

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu

, czy postępowanie lub zachowanie się małżonka, w którym ujawnia się chęć pasożytniczego korzystania z dorobku współmałżonka, bez podejmowania starań o przyczynienie się (...)

Zwrot kosztów w przypadku zastępstwa procesowego

Zwrot kosztów w przypadku zastępstwa procesowego

pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone (...)

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

wyłącznie formalnie Pozwanemu wygrywającemu sprawę należy się zwrot kosztów procesu, mimo że w chwili wytoczenia powództwa roszczenie powoda było uzasadnione, a dopiero w toku sporu stało się (...)

Rozliczenie nakładów poczynionych przez małżonków

Rozliczenie nakładów poczynionych przez małżonków

znaczenia dla oceny wielkości jego udziału w majątku wspólnym, gdyż dla tej kwestii znaczenie ma tylko stopień przyczynienia się przez tego małżonka do powstania tego majątku. Przyczynienie (...)

Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa

Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa

, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. 2.Podstawę zasądzenia opłaty, (...)

Zwrot kosztów procesu dla osoby wygranej

Zwrot kosztów procesu dla osoby wygranej

składają się między innymi wpis oraz wynagrodzenie adwokata. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

przez nich wspólnie w trakcie małżeństwa. Ponadto za przyczynienie się do powstania majątku małżeńskiego uważa się osobiste starania związane z opieką nad wspólnymi (...)

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

charakteru sprawy i wkładu pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. A ponadto od kwot określonych rozporządzeniem, jeśli wg nich trzeba skorygować wynagrodzenie (...)

Strony postępowania karnego

Strony postępowania karnego

postępowania. Można odmówić wypłaty takiego odszkodowania i w razie procesu sądowego powołać się na przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody (art. 362 (...)

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.  Podstawę zasądzenia tej opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozporządzeniu. Opłata ta nie może być wyższa niż 6-krotna (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

. Tym bardziej, że ów zakaz może zostać orzeczony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (istotne przyczynienie się do upadłości upadłego). Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt takiego (...)

Obciażenie kosztami procesu

Obciażenie kosztami procesu

lub rzecznikiem patentowym, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie (...)

Nierówny podział majatku po rozwodzie

Nierówny podział majatku po rozwodzie

. istnienie ważnych powodów i oraz 2. przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu. Ważne powody to okoliczności, które oceniane (...)

Jakie stawki minimalne obowiązują za czynności adwokackie?

Jakie stawki minimalne obowiązują za czynności adwokackie?

prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Podstawę zasądzenia (...)

Najem a zawarcie umowy ubezpieczenia

Najem a zawarcie umowy ubezpieczenia

konieczność wysokich nakładów, by naprawić powstałą szkodę, to obowiązek jej naprawienia będzie spoczywał na wynajmującym. Inną kwestią jest ewentualne przyczynienie się najemcy do (...)

Przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspołnego a ustalenie nierównych udziałów przez sąd

Przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspołnego a ustalenie nierównych udziałów przez sąd

ustalenie nierównych udziałów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1997 r., II CKN 348/97, niepubl.).   przyczynienie, małżonków, powstania, majątku, (...)

Obowiązek przeprowadzania badań lekarskich - opinia prawna

Obowiązek przeprowadzania badań lekarskich - opinia prawna

przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania (...)

Postój pojazdu a odszkodowanie OC

Postój pojazdu a odszkodowanie OC

nadmierną prędkością. Oznacza to, że w jakimś stopniu pewnie przyczynił się do powstania szkody, a tym samym odpowiedzialność ubezpieczyciela ulega zmniejszeniu. Stopień, w jakim X przyczynił (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne