sad Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Oryginał a kopia dokumentu

Oryginał a kopia dokumentu

się zwrotu SAD-u od klienta po rejestracji samochodu? Przy dokonywaniu importu podmiot dokonujący tej czynności otrzymuje jednolity dokument administracyjny (SAD). Dokument SAD stanowi jednocześnie

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

zasady, karta Nr 3 SAD-u.  Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów dotyczącymi wywozu towarów, zgłaszający - "po przedstawieniu towaru i karty 3 SAD w urzędzie celnym wyprowadzenia (...)

Ujęcie importu środka trwałego z USA w PKPiR

Ujęcie importu środka trwałego z USA w PKPiR

dla środka trwałego z importu? Jakie wykonać zapisy w PKPiR przy błędnie wystawionej deklaracji celnej SAD? Przede wszystkim należy stwierdzić, iż oczywiście błędne wypełnienie deklaracji SAD (...)

Odliczenie VAT z SAD

Odliczenie VAT z SAD

W styczniu 2007 r. firma, na podstawie dokumentu celnego SAD zapłaciła cło i VAT od importu. Okazało się jednak, że agent celny popełnił błąd, kwota obliczonego cła i podatku wykazanego w SAD (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Polsce; na granicy zapłaciliśmy cło, podatek VAT i otrzymaliśmy SAD. Na podstawie SAD-u rozliczyliśmy import z Rosji wystawiając fakturę wewnętrzną z VAT-em naliczonym, gdzie podstawą jest (...)

Dokument SAD przy imporcie

Dokument SAD przy imporcie

celnego, na którym widnieje podliczenie podatków oraz cła. Czy taki dokument ma taką samą wartość jak dokument SAD i można na jego podstawie dokonać rozliczenia kosztów? Przede wszystkim, otrzymanie

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

towarów poza terytorium Wspólnoty, stawka 0% VAT, UE, WE, System Kontroli Eksportu, ECS, zgłoszenie celne, karta 3 SAD, komunikat IE-599

VAT przy imporcie towarów

VAT przy imporcie towarów

dokument celny faktura wystawiona przez pośrednika (firmę spedycyjną). import towarów, VAT, SAD, dokument celny, faktura VAT, odliczenie VAT, podatek należny, podatek naliczony

Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

stwierdzenie o „państwie mafijnym” uznał za przekraczające granice dozwolonej krytyki. Pozwani złożyli skargę kasacyjną kwestionując prawidłowość stanowiska Sadu Apelacyjnego. Wyjaśnienia (...)

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

). Podatek VAT pobierany jest przez urząd celny jako płatnika podatku, jednak wysokość podatku należy wykazać w zgłoszeniu celnym (dokument SAD). Stawka podatku na import samochodów wynosi 22%. Podatek (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

celny jako płatnika podatku, jednak wysokość podatku należy wykazać w zgłoszeniu celnym (dokument SAD). Stawka podatku na import samochodów wynosi 22%. Podatek ten nie podlega jednak odliczeniu wbrew

Opłata solidarna za drogę konieczną

Opłata solidarna za drogę konieczną

, który art. kodeksu cywilnego może mi wyjaśnić moja kwestię i ile razy będzie mogla być kradziona z kieszeni obywatela polskiego solidarna zaplata przyznawana przez sad? Wyrok zaoczny stanowi (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nabywane jest tuż po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia. W wyroku z dnia 5 grudnia 2007r. Sygn. Akt: II UK 106/07 Sad Najwyższy uznał, że (...)

Postępowanie w sprawie o wykroczenie

Postępowanie w sprawie o wykroczenie

, a następnie obwiniony, czy sąd może najpierw przesłuchać obwinionego, a następnie świadka i od czego to zależy? Czy sad grodzki ma obowiązek zapytać obwinionego, czy leczył się psychiatrycznie, (...)

Właściwość miejscowa sądu w sprawie rozwodowej

Właściwość miejscowa sądu w sprawie rozwodowej

jurysdykcji w sprawach małżeńskich oraz polskiego kc oraz kpc Sad w R jest sadem właściwym miejscowo dla rozpoznawania pozwu mojej żony ? A jeżeli nie, to jak i kiedy można właściwość ta zakwestionować

Import towaru z Chin przez Niemcy

Import towaru z Chin przez Niemcy

na SAD i podwyższają ich wartość do obliczenia cła i VAT (22%), czyli na SAD naliczono VAT 22% od tego transportu. Czy mam dodatkowo wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT oraz fakturę (...)

Żądanie rozwodu przez winnego małżonka

Żądanie rozwodu przez winnego małżonka

przyczyn materialnych, bo chce do dyspozycji cały dom, wpłynie na orzeczenie rozwodu tym bardziej, że dzieci już są dorośle i pracują, sad jednak nie uznał moich argumentów i wniosek odrzuciła (...)

Zwołanie walnego zgromadzenia przez wspólników

Zwołanie walnego zgromadzenia przez wspólników

oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sad rejestrowy wyznaczy w tej sytuacji przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniach (...)

Tylko oryginał dokumentu SAD-3 stanowi dowód wywozu za granicę UE

Tylko oryginał dokumentu SAD-3 stanowi dowód wywozu za granicę UE

potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, który uprawnia do zastosowania stawki 0% w eksporcie bezpośrednim, nie jest kserokopia oryginału SAD-3. Tak uznał WSA w Białymstoku (...)

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

rejonowy, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - sad okręgowy. W każdej instancji postępowanie ma być jednoosobowe. Postępowanie wszczynane ma być na wniosek:prokuratora,pokrzywdzonego lubinnego

Uchwała SN z dnia 14.12.1995 r., III CZP 176/95

Uchwała SN z dnia 14.12.1995 r., III CZP 176/95

postanowienia.OSN 1996, Nr 3, poz. 41 sad_upd_67

Postanowienie SN z dnia 19.11.1993 r., II CRN 132/93

Postanowienie SN z dnia 19.11.1993 r., II CRN 132/93

Prawny” 1994, Nr 3, s. 57-64 sad_upd_68

Wyrok SN z dnia 2.06.1995 r., I PRN 24/95

Wyrok SN z dnia 2.06.1995 r., I PRN 24/95

Rzeczypospolitej z dnia 24.10.1994 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. 1991 r., Nr 118, poz. 512)OSNAP 1996, Nr 4, poz. 58 sad_upd_67

Uchwała SN z dnia 26.04.1995 r., III CZP 37/95

Uchwała SN z dnia 26.04.1995 r., III CZP 37/95

egzekucyjnymi.OSNC 1995, Nr 9, poz. 119 sad_upd_118

Orzeczenie SA w K. z 17.03.1938 r., C II 2086/37

Orzeczenie SA w K. z 17.03.1938 r., C II 2086/37

drogą sporu uznania tej wierzytelności przeciwko zaprzeczającym ją wierzycielom upadłościowym.PPA 1938 r., poz. 242 sad_upd_150

Wyrok SN s dnia 29.09.1968 r., I CR 100/67

Wyrok SN s dnia 29.09.1968 r., I CR 100/67

ulec odrzuceniu, ale jako mylnie skierowany sąd procesowy przekaże go sędziemu – komisarzowi.OSNCP 1968 r., Nr 7, poz. 121 sad_upd_150

Postanowienie SA w Łodzi z dnia 7.03.1993 r., I Acz 1378/93

Postanowienie SA w Łodzi z dnia 7.03.1993 r., I Acz 1378/93

oznaczenia strony przeciwko której wydany został tytuł egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy.OSA 1993, Nr 11, poz. 78 sad_upd_63

Uchwała SN z dnia 25.08.1994 r., I PZP 33/94

Uchwała SN z dnia 25.08.1994 r., I PZP 33/94

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r., Nr 4 poz. 19 ze zm.). nie podlega odrzuceniu lecz przekazaniu sędziemu-komisarzowi.OSNAP 1994, Nr 10, poz. 161 sad_upd_150

Wyrok z dnia 29.10.1991 r., I ACr 340/91

Wyrok z dnia 29.10.1991 r., I ACr 340/91

§1 pkt. 4 kpc), jest dotknięte nieważnością (art. 369 pkt 2 kpc).Orzecz. SA w Krakowie Rocznik I. Orzecz. Nr 56 sad_upd_161

Wyrok SA w K. z dnia 24. 07.1991 r., I ACR 189/91

Wyrok SA w K. z dnia 24. 07.1991 r., I ACR 189/91

sprzeciwu sąd odmówił uznania. W innych przypadkach postępowanie należy zawiesić z urzędu na podstawie art. 174 §1 pkt 4 KPC.OSAiSN 1992, Nr 2, poz. 15 sad_upd_62

Postanowienie SA w Ł. z dnia 28.02.1992 r., III APZ 3/92

Postanowienie SA w Ł. z dnia 28.02.1992 r., III APZ 3/92

być w całości zawieszone.OSP 1992 r., Nr 7-8, poz. 156; OSAiSN 1993 r., Nr 4, poz. 27 sad_upd_60

Postanowienie SN z dnia 18.12.1996 r., I CKN 20/96

Postanowienie SN z dnia 18.12.1996 r., I CKN 20/96

cały jej majątek a mimo to nie zostaną wypełnione zobowiązania ciążące na spółce.OSN 1997, Nr 5, poz. 53 sad_upd_215

Uchwała SN z dnia 9.11.1994 r., III CZP 139/94

Uchwała SN z dnia 9.11.1994 r., III CZP 139/94

sygn. III CZP 139/94Postępowanie upadłościowe podlega umorzeniu tylko z przyczyn wymienionych w art. 218 PrUp.OSNCP 1995, Nr 3, poz. 44 sad_upd_218

Wyrok SA w G. z dnia 26.11.1992 r., A Cr 459/92

Wyrok SA w G. z dnia 26.11.1992 r., A Cr 459/92

występuje w umowie po jednej stronie jako zarząd jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a po drugiej stronie w imieniu własnym.OSP 1993 r., Nr 10, poz. 196 sad_upd_54

Wyrok Sądu Apel. Z dnia 29.06.1993 r., II APr 41/93

Wyrok Sądu Apel. Z dnia 29.06.1993 r., II APr 41/93

tytułu opóźnionej wypłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną od tej daty.OSA 1994, Nr 2, poz. 4 sad_upd_33

Wyrok NSA z dnia 19.10.1995 r., SA/Po 896/95

Wyrok NSA z dnia 19.10.1995 r., SA/Po 896/95

toku postępowania upadłościowego. Art. 33 §1 Prawa upadłościowego nie ma więc w tym przypadku zastosowania.Pr. Gosp. 1996, Nr 7, s. 17 sad_upd_20

Uchwała SN z dnia 15.03.1960 r., CO 33/59

Uchwała SN z dnia 15.03.1960 r., CO 33/59

sygn. CO 33/59Postępowanie upadłościowe nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia roszczenia pieniężnego upadłego dłużnikaOSN 1961., Nr 1, poz. 23 sad_upd_20

Wyrok SA w P. z 18.12.1991 r. I A Cz 179/91

Wyrok SA w P. z 18.12.1991 r. I A Cz 179/91

. 15 PrUp) i dopiero wówczas rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe (art. 63 i nast. PrUp).OSAiSN 1993 r., Nr 9, poz. 66 sad_upd_15

Postanowienie SN z dnia 19. 06.1996 r. III CZP 66/96

Postanowienie SN z dnia 19. 06.1996 r. III CZP 66/96

wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.OSN 1996, Nr 10, poz. 133 sad_upd_1

Wyrok SN z dnia 26.02.1997 r. II CKN 63/96

Wyrok SN z dnia 26.02.1997 r. II CKN 63/96

118, poz. 512 ze zm.) nie pozbawia wierzycieli możliwości zgłoszenia wierzytelności sędziemu-komisarzowi w toku dalszego postępowania.OSN 1997, Nr 6-7, poz. 87 sad_upd_14

Orzeczenie SN z dnia 28.10.1937 r., C I 179/37

Orzeczenie SN z dnia 28.10.1937 r., C I 179/37

masy upadłości.OSP 1938 r., poz. 57 sad_upd_150

Wyrok NSA w Warszawie z 13.05.1994 r., III SA 1723/93

Wyrok NSA w Warszawie z 13.05.1994 r., III SA 1723/93

nieterminowego płacenia podatków przez syndyka obciążają upadłego, który może dochodzić od syndyka wyrównania wyrządzonej szkody.ONSA 1995, Nr 1, poz. 49 sad_upd_90

Uchwała SN z dnia 9.03.1993 r. III CZP 28/93

Uchwała SN z dnia 9.03.1993 r. III CZP 28/93

25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn: Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201 ze zm.), jest dopuszczalna.OSNCP 1993 r., NR 7-8, poz. 136 sad_upd_1

Postanowienie SN z dnia 5.12.1996 r., I PKN 34/96

Postanowienie SN z dnia 5.12.1996 r., I PKN 34/96

..., pracownik może jej dochodzić w procesie.OSNCP 1997, Nr 13, poz. 237 sad_upd_170

Orzeczenie SN z dnia 9.09. 1938 r. C I 213/38

Orzeczenie SN z dnia 9.09. 1938 r. C I 213/38

, niżby na nich przypadło, gdyby wniosek był zgłoszony w czasie właściwym i że od dłużnika nic nie można uzyskać.Zb. Orzecz. SN 1938, poz. 188 sad_upd_1

Orzeczenie SN z 24.04.1938 r. C III 487/38

Orzeczenie SN z 24.04.1938 r. C III 487/38

jeszcze możności prowadzenia egzekucji, dopóty niezapłacenie wierzytelności dowodzi zaprzestania płacenia długów.Zb. Orzecz. 1939 Nr 5, poz 199 sad_upd_1

Postanowienie SA w G. z dnia 31.05.1993 r., ACZ 366/93

Postanowienie SA w G. z dnia 31.05.1993 r., ACZ 366/93

winien skorzystać z możliwości, jakie dają przepisy prawa upadłościowego.POSA w G. 1993 r., Nr 4, poz. 51 sad_upd_20

Wyrok SN z dnia 2.06.1970 r., II CR 161/70

Wyrok SN z dnia 2.06.1970 r., II CR 161/70

więc żadna jaj organy, w tym również walne zgromadzenie, nie są uprawnione do podejmowania decyzji co do majątku spółdzielni, której ogłoszono upadłość.OSNC 1971 r., Nr 1, poz. 15 sad_upd_20

Uchwała SN z dnia 27.06.1996 r., III CZP 73/96

Uchwała SN z dnia 27.06.1996 r., III CZP 73/96

stronami tego układu, nie stanowi podstawy powództwa opozycyjnego z art. 840 §1 kpc.OSN 1996, Nr 10, poz. 134 sad_ukl_67

Orzeczenie SN z dnia 28.10.1937 r., C I 1727/37

Orzeczenie SN z dnia 28.10.1937 r., C I 1727/37

zaskarżeniu w trybie kasacyjnym.Zb. Orzecz. SN 1938 r. Nr 8, poz. 363 sad_upd_17

Uchwała SN z dnia 18.02.1994 r., III CZP 4/94

Uchwała SN z dnia 18.02.1994 r., III CZP 4/94

ogłoszeniem.]MoP 1994 r., Nr 6, s. 183; OSNCP 1994 r., Nr 9, poz. 170 sad_upd_27

Uchwała SN z dnia 20.07.1995 r., III CZP 87/95

Uchwała SN z dnia 20.07.1995 r., III CZP 87/95

sygn. III CZP 87/95Zatwierdzenie układu, który po jego przegłosowaniu stal się niemożliwy do wykonania przez dłużnika, narusza art. 64 pkt 3 PrUkł.OSNC 1995, Nr 11, poz. 162 sad_ukl_64

Uchwała SN z dnia 28.05.1993 r. III CZP 67/93

Uchwała SN z dnia 28.05.1993 r. III CZP 67/93

in fine kp).OSNC 1994 r., Nr 1, poz. 8 sad_upd_1

Postanowienie SN z dnia 13.05.1997 r., II CKN 104/97

Postanowienie SN z dnia 13.05.1997 r., II CKN 104/97

między wierzycielem a osobą trzecią umowy o przelew wierzytelności.OSNC 1997 , Nr 10, poz. 157 sad_ukl_58

Orzeczenie SA w P. dnia 13.03.1937 r., II CZ 190/37

Orzeczenie SA w P. dnia 13.03.1937 r., II CZ 190/37

zgromadzenia wierzycieli.PPH 1937, poz. 1625 sad_ukl_50

Postanowienie SA w Ł. Z dnia 16.12.1993 r., i ACZ 544/93

Postanowienie SA w Ł. Z dnia 16.12.1993 r., i ACZ 544/93

efektywne aktywa (gotówka, zapasy, towary, surowce itp.) nie wystarczają na pokrycie tych kosztów (art. 113 §2 kpc).OSAiSN 1994, Nr 4, poz. 23 sad_ukl_18

Postanowienie SN z dnia 25.02.1997 r., II CKN 71/96

Postanowienie SN z dnia 25.02.1997 r., II CKN 71/96

propozycji (art. 20 PrUkł).PUG 1997, Nr 11, s. 22 sad_ukl_1

Wyrok SN z dnia 21.05.1997 r., II CKN 144/97

Wyrok SN z dnia 21.05.1997 r., II CKN 144/97

, nie jest objęta zatwierdzonym układem.OSN 1997, Nr 11, poz. 177 sad_ukl_4

Orzeczenie SN dnia 16.04.1937 r., sygn. C i 1132/36

Orzeczenie SN dnia 16.04.1937 r., sygn. C i 1132/36

układowym).Samo zgłoszenie przez dłużnika podania o otwarcie postępowania układowego nie przeszkadza ogłoszeniu upadłości.(Z. Orzecz. SN 1938 poz. 157). sad_ukl_1

Uchwała SN z dnia 16.02.1993 r. III CZP 18/93

Uchwała SN z dnia 16.02.1993 r. III CZP 18/93

wierzytelności.OSNCP 1993 r. Nr 7-8, poz. 132 sad_upd_1

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

dokumencie SAD lub karnet ATA) to zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu następuje również w tej formie. W przypadku gdy towary zostały objęte procedurą na podstawie dwóch lub więcej (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

. Przykład: W wyniku przejścia spadku bracia Tomasz M. oraz Wojciech M. stali się współwłaścicielami sadu w udziale po ½. Przez sad przebiegała szeroka ścieżka, która dzieliła (...)

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

sąd opiekuńczy. Sad rozpoznaje sprawę o zawieszenie władzy rodzicielskiej w postępowaniu nieprocesowym, natomiast postanowienie może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd przy tym nie jest

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

wspólnego, sąd może rozstrzygnąć również o tym, iż udziały małżonków w majątku dorobkowym nie będą równe, np. żonie należy się ¾, a mężowi ¼ majątku. (...)

Jakie są sposoby realizacji weksla?

Jakie są sposoby realizacji weksla?

postępowaniu upominawczym Sad również może wydać nakaz zapłaty bowiem uprawniony z weksla dochodzi sumy pieniężnej. By Sąd wydał nakaz zapłaty zobowiązanie wekslowe nie może budzić wątpliwości, (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

opodatkowanej 50.000 zł) czy rezygnujący ze zwolnienia dobrowolnie, może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z dokumentów celnych (SAD) oraz o kwotę podatku zapłaconą (...)

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

więcej jednak niż 6.000 zł. Przykład Podatnik dokonał importu samochodu, w związku z tym zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia podatku VAT i wykazania go w dokumencie celnym SAD. Przypomnijmy

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

tym niżej. Z dużą mocą należy jeszcze raz podkreślić, że ustalenie przez sad ojcostwa może nastąpić tylko, jeżeli ojcostwo danego dziecka nie zostało już ustalone. Zatem nie jest dopuszczalne (...)

Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego?

Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego?

pisemne      Jeśli chodzi o zgłoszenie celne w formie pisemnej powinno być ono dokonane według ogólnych zasad, tzn. z zastosowaniem formularza SAD wypełnianego i stosowanego zgodnie (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

, Sprawy spadku po obywatelu obcym dotyczące praw rzeczowych i  posiadania nieruchomości położonej w Polsce rozpoznaje sad polski. Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

należne cło. Pamiętajmy, że z dniem 1 maja 2004 r. wysokość cła na samochody osobowe została obniżona do 10%. W przypadku importu samochodu trzeba również złożyć dowód odprawy celnej (...)

Pomoc dla producentów jabłek

Pomoc dla producentów jabłek

/DU/2022/879 ARiMR, jabłka, producent jabłek, sad, sadownik, pomoc

Sąd Najwyższy o kosztach sądowych w postępowaniach m.in. z udziałem pacjentów

Sąd Najwyższy o kosztach sądowych w postępowaniach m.in. z udziałem pacjentów

na podstawie art. 100 zdanie drugie kodeksu postępowania cywilnego, jako że określenie sumy należnej powodowi zależy od oceny sądu?” Wyjaśnienia SN Sad Najwyższy przypomniał, że przesłanką

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

przyjął, że pan Lucjan był w pełni poczytalny, to zarówno stopień winy jak i społeczna szkodliwość czynu bezspornie przemawiałyby za karą o charakterze wolnościowym. Sad powinien był (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Rzecznika Prasowego SN z dnia 24 sierpnia 2018 r. Następnie kolejne pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego przesłano do Trybunału Sprawiedliwości UE Sad Najwyższy w dniu 30 sierpnia br. wystąpił (...)

Dziadkowie mają prawo do osobistej styczności z wnukami

Dziadkowie mają prawo do osobistej styczności z wnukami

ostatniej instancji, Varhoven kasatsionen sad (najwyższy sąd kasacyjny, Bułgaria) stwierdził, że aby określić, który sąd ma jurysdykcję, istotne jest ustalenie, czy rozporządzenie Bruksela (...)

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła ekspertyz prawników, które prezydent zamówił przed podpisaniem nowelizacji w sprawie reformy systemu emerytalnego. (...)

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

powództwo nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków. W wyroku z dnia 11 stycznia 1995 r., sygn. II CRN 148/94 Sad Najwyższy orzekł, iż o zniesieniu wspólności (...)

Właściwość sądu przy ustaleniu wstąpienia w stosunek najmu

Właściwość sądu przy ustaleniu wstąpienia w stosunek najmu

sprawą wymienioną w art. 505[1] pkt 1 kpc, to jest sprawą rozpoznawaną w postępowaniu uproszczonym? Sad Najwyższy stwierdziła, że sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego (...)

Stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia na wniosek prokuratora

Stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia na wniosek prokuratora

koniecznym do zastosowania art. 60 § 4 k.k.? Sad Najwyższy uchwalił, że zawarte w art. 60 § 4 k.k. sformułowanie „niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie” oznacza, że (...)

Czy fałszywie wyjaśniający oskarżony podlega odpowiedzialności karnej?

Czy fałszywie wyjaśniający oskarżony podlega odpowiedzialności karnej?

Sad Najwyższy stanął przed problemem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy oskarżony składając, w związku z toczącym (...)

Jaki jest skład Sądu odwoławczego w sprawie rozpoznanej w postępowaniu uproszczonym?

Jaki jest skład Sądu odwoławczego w sprawie rozpoznanej w postępowaniu uproszczonym?

uproszczonego na zwyczajny i rozpoznał sprawę w dalszym ciągu w tym samym jednoosobowym składzie? Sad Najwyższy uchwalił, że Sąd odwoławczy, po wydaniu przez prezesa sądu okręgowego zarządzenia, (...)

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

jest takowej zgody, która daje uprawnienie współwłaścicielom posiadającym co najmniej połowę udziałów do żądania rozstrzygnięcia przez sąd. Sad orzekając ma na uwadze cel zamierzonej czynności (...)

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

przepisów prawa była pozbawiona możliwości działania. Kierowanie przez sad korespondencji na adres, który nie jest adresem zamieszkania strony, jest podstawą do wznowienia. Skargę o wznowienie postępowania

Wycofać pozew przeciwko pracodawcy - opinia prawna

Wycofać pozew przeciwko pracodawcy - opinia prawna

ma prawo domagać się zwrotu kosztów za wynajęcie adwokata na drodze sądowej? Czy sad może mnie obciążyć dodatkowymi kosztami? Opinia prawna Opisany przez Panią stan faktyczny wskazuje na to, iż (...)

Odliczenie VAT

Odliczenie VAT

podatnika VAT naliczony. Faktura taka mogłaby być rozliczona kosztowo, o ile oczywiście takie zafakturowanie uznać za zasadne w świetle umowy zawartej pomiędzy stronami. faktura VAT, odliczenie VAT, SAD

Właściwość sądu w sprawie o rozwód

Właściwość sądu w sprawie o rozwód

Wydział Rodzinny. Od pozwu w sprawie o rozwód wnosi się opłatę stałą w kwocie 600 złotych. postępowanie cywilne, pozew, własciwość sądu, sad rozwodowy, sąd rodzinny

Żądanie zniesienia służebności gruntowej przez właściciela nieruchomości obciążonej

Żądanie zniesienia służebności gruntowej przez właściciela nieruchomości obciążonej

publicznej ani należących do tej nieruchomości budynków gospodarczych.Tak na przykład w wyroku z dnia 28 kwietnia 2000r., sygn. II CKN 257/2000, LexPolonica nr 385118 Sad Najwyższy wskazał, (...)

Zachowek a dział spadku

Zachowek a dział spadku

, że w dziale spadku z uwzględnieniem zapisu sad nie może doprowadzić do sytuacji, w której spadkobiercy ustawowi zostaną pozbawieni udziału z tytułu zachowku. Jeżeli tak by się stało, w (...)

Przedłużenie użytkowania wieczystego

Przedłużenie użytkowania wieczystego

tej kwestii także Sad Najwyższy. Odnośnie drugiej części pytania, należy stwierdzić, że niezbędne będzie w tym wypadku podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta. W treści tej uchwały powinna (...)

Termin na przekazanie apelacji

Termin na przekazanie apelacji

czasie Sad Rejonowy powinien przekazać apelacje do Sądu Okręgowego? Zgodnie z art. 371 Kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c., po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia

Termin zwrotów kosztów sądowych

Termin zwrotów kosztów sądowych

Jeżeli sad w wyroku zawarł zapis iż zasądza aby pozwany zwrócił kwotę x- na rzecz powoda - z tytułu zwrotu kosztów, a nie podał w jakim terminie należy to uczynić, to w przeciągu ilu dni pozwany

Dodatkowe wynagrodzenie - 13 tka

Dodatkowe wynagrodzenie - 13 tka

dalszej części uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia, Sad Najwyższy wskazuje, że: „Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej jest odpowiednikiem premii z zysku (nadwyżki bilansowej) (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne