samodzielne funkcje techniczne Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz rzeczoznawstwa budowlanego, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę (...)

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

posiadających uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie i specjalności oraz pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z ustawą o inżynierach budownictwa, (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

kontrolne, nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 (art. 93 pkt 9a ustawy - Prawo budowlane). Ponadto osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne (...)

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

specjalizację techniczno-budowlaną można przeczytać w poradzie: prawo budowlane, praktyka zawodowa, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, budownictwo, kwalifikacje, wykształcenie, (...)

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

działalność obejmującą kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie (...)

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

wykształceniem technicznym mogły pełnić funkcje techniczne (obejmujące kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy i robót), wyłącznie przy budowie budynków, budowli (...)

Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego

Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego

? Zgodnie z art. 18 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r. w brzmieniu z 1981 r., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie (...)

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

one obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych (PTB) w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz że nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

dane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, Osoby ubiegające się o uprawniania budowlane nie będą czekać na decyzję GUNB System pobiera dane bezpośrednio z izb zawodowych

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

technicznych w budownictwie przygotowanie zawodowe, samodzielne funkcje techniczne, budownictwo, Prawo budowlane

Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

budownictwa, samodzielne funkcje techniczne, w budownictwie, kolej, budowa, kolejnictwo, kolejowe obiekty budowlane, sterowanie ruchem kolejowym

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych (...)

Kontrola nadzoru budowlanego

Kontrola nadzoru budowlanego

pozwoleniu na budowę; sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji; sprawdzanie dopuszczenia (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

i sposób ich prowadzenia. Jaki jest cel obowiązku prowadzenia rejestrów? Jak wyjaśnił PUODO, motyw 82 RODO określa dwie podstawowe funkcje obowiązku prowadzenia rejestru: zachowanie

Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

gospodarcza, funkcje podmiotów uczestniczących w transakcji, zaangażowane aktywa, transakcje transferowe

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Jednym z obowiązków inwestora jest znalezienie osoby, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy. Chodzi o osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

przepisów ustaw oraz są podmiotami odrębnymi od organów administracji rządowej, wyposażonymi w przymiot samodzielności podlegający ochronie sądowej. Wszystkie trzy szczeble samorządu są samodzielne (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

funkcje (art. 119zg pkt 6 O.p.): odbiór i przetwarzanie danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka (art. 119zg pkt 6 lit. a O.p.). STIR odbiera dane z banków i SKOK-ów oraz z publicznych

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1206); ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 i 694) – tzw. ustawa o VAT.   wymagania techniczne, kasa

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

sprzedaży możesz wykorzystać kasę rezerwową, o ile ją posiadasz - nie masz takiego obowiązku. Kasa rezerwowa musi spełniać te same wymogi techniczne, co kasa podstawowa, a paragony muszą zawierać

Odległość ściany od granicy działki...

Odległość ściany od granicy działki...

techniczne, dotyczące sytuowania budynku w stosunku do granicy z sąsiednią działką budowlaną, określone w § 12 ust. 3 rozporządzenia, stanowią wyjątek od zasad sytuowania budynku określonych (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

więc podmiot prowadzący skład chce lepiej wykorzystać kwotę zabezpieczenia akcyzowego, to może uzyskać zgodę na jego samodzielne saldowanie. Dzięki temu będzie na własną rękę obciążał (...)

Jak skorzystać z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych?

Jak skorzystać z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych?

, utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

dofinansowanie do likwidacji barier technicznych? Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery (...)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

informacji publicznej czyni to w drodze decyzji administracyjnej. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji powinno zawierać także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

telekomunikacyjnych państwa członkowskie muszą zadbać o to, by zapewniono integralność i bezpieczeństwo publicznych sieci łączności, a także bezwzględnie dopilnować, by operatorzy stosowali środki (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

podstawowe funkcje życiowe; rozepnij lub zdejmij zbędną i krępującą ruchy odzież; rozpocznij schładzanie organizmu: przykładaj chłodne okłady na kark, pachy i pachwiny, wachluj i schładzaj skórę

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu (...)

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

budowach (przy wykonywaniu robót budowlanych) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Kierownik budowy i kierownik robót to dwie różne funkcje. Obowiązki kierownika (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;  dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie ww. potwierdzenia Ministra Finansów

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

wprowadzić do obrotu na rynku nieruchomości już wyodrębnione, samodzielne i w pełni własne lokale mieszkalne. Może wtedy ustanowić odrębną własność „dla siebie”. Wówczas zastosowanie

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

odpisów z akt poprzez użycie kwantyfikatora "ważny interes", który nie daje gwarancji stronie, że uzyska odpis uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy w każdej sytuacji, gdy samodzielne

Nie będzie centralnego rejestru domen zakazanych

Nie będzie centralnego rejestru domen zakazanych

, jakie strony powinni blokować. Miało to być techniczne rozwiązanie upraszczające proces weryfikacji, a jego celem miała być minimalizacja kosztów po stronie przedsiębiorców

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.” przewody, kominowe, normy, techniczne

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

; Oznacza to, że wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość (np. trudności techniczne, posiadane zasoby i możliwości sprzętowe). pomóż (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, (...)

Kwalifikacje dla gleboznawcy do ustalenia

Kwalifikacje dla gleboznawcy do ustalenia

klasyfikacji gruntów, a także zagadnienia uprawnień zawodowych dla osób wykonujących inne samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Załączniki: Odpowiedź MRiRW (...)

Ograniczenia w nadawaniu uprawnień zawodowych z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa są zgodne z Konstytucją

Ograniczenia w nadawaniu uprawnień zawodowych z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa są zgodne z Konstytucją

musi obejmować prace podejmowane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie i wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie. W konsekwencji odbywanie praktyki zawodowej dopiero po uzyskaniu

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

higieny pracy (art. 237[7] § 1 K.p.), w razie zatrudniania więcej niż 100 pracowników – utworzenie służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa (...)

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

rozumieniu ustawy o drogach publicznych musi spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas: krajowa – A (autostrada), S (droga ekspresowa) lub GP (główna (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

z przetwarzaniem danych osobowych (tj. zarówno dla osób sprawujących funkcje kierownicze u danego administratora czy podmiotu przetwarzającego, jak i ich pracowników

Wypadek przy pracy - co dalej?

Wypadek przy pracy - co dalej?

. Pracodawcy nie wolno uruchamiać maszyn i innych urządzeń technicznych nawet po zabezpieczeniu miejsca wypadku. Pracodawca może uruchomić maszyny i inne urządzenia techniczne dopiero po dokonanym uzgodnieniu (...)

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

zastosować do amortyzacji wartości początkowej maszyn, urządzeń i aparatur, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

wszystkim bezpieczniejszą i pewniejszą na przyszłość. Przesądzają o tym przede wszystkim funkcje dowodowe takiej umowy. Mając umowę w formie pisemnej, z łatwością przedstawimy dowód stwierdzający

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

praktyczne i techniczne, a zwłaszcza realne możliwości jej rozpoznania i przeprowadzania na rozprawie głównej (tak: wyrok SN z dnia 13 marca 1980 r., sygn. I KR 20/80). Względy zasady ekonomiki

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

, drugi - obejmujący maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, tzn. środki trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmioty pracy, tj. surowce, materiały itp., trzeci - obejmujący (...)

Zjazd z drogi publicznej

Zjazd z drogi publicznej

Kolegium Odwoławcze i jakie są kryteria dotyczące drogi publicznej? Jakie są ewentualne inne możliwości blokowania mnie przez właścicieli przed wykonaniem zjazdu? Drogi publiczne ze względu na funkcje (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne