sejm rp prawo o szkolnictwie wyższym 2011 tekst jednolity Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

nauce? Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwana dalej „PSWN”) zastępuje cztery ustawy: ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

jednostkach badawczo-rozwojowych, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm. w związku z art. 98 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

;lnych postanowieniach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dalej: „ustawa prawo o szkolnictwie”. Zgodnie z art. 116 (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji (...)

Pragmatyki służbowe

Pragmatyki służbowe

z 1998 r. Nr 162, poz. 1125 ze zm.);ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593);ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

; Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach (...)

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Ważną rolę (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

. poz. 597); ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650); ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o (...)

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 13) – art. 29 ust. 5; z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (...)

Bezpłatne studiowanie na kilku kierunkach. Zmiany od dzisiaj

Bezpłatne studiowanie na kilku kierunkach. Zmiany od dzisiaj

Prawo o szkolnictwie wyższym mają m.in. ułatwić dostęp do studiów osobom dojrzałym, zmobilizować uczelnie do prowadzenia studiów o coraz lepszej jakości, a także (...)

Stypendium od organizacji pozarządowej a podatek dochodowy

Stypendium od organizacji pozarządowej a podatek dochodowy

Prawo o szkolnictwie wyższym   Zwolnienie częściowe Stypendia wypłacane uczniom i studentom podlegają częściowemu zwolnieniu z opodatkowania. Możliwość zwolnienia obwarowana (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

wprowadzonych ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

]; ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 865, ze zmianami) [w skrócie: ustawa o CIT]; ustawa z dnia (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r., Nr 91, poz. 578; tekst jednolity: (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

gospodarczej. Tak więc to organ ewidencyjny, który otrzymał od przedsiębiorcy wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo wniosek o wpis informacji (...)

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

;przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przepisów o (...)

Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

pielęgnacyjny, do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym albo w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, (...)

Jak wygląda system edukacji w Polsce i jakie tytuły pozwala uzyskać?

Jak wygląda system edukacji w Polsce i jakie tytuły pozwala uzyskać?

Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.); Ustawa z dnia 27 lipca (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

Konstytucji RP podstawą jest zasada demokratycznego państwa prawnego, a więc art. 2 Konstytucji RP, a także wywodzona z art. 7 Konstytucji RP – zasada legalizmu, gdyż to ona ogranicza (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż (...)

Prawa studentów w nowej ustawie

Prawa studentów w nowej ustawie

, student, nauka, uczelnia, studia, ustawa o szkolnictwie wyższym, szkoła wyższa

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

skorzystać również rodzic, którego dziecko (do ukończenia przez nie 25 lat) uczy się w szkole wyższej (w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym lub (...)

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

macierzyńskiego w niepełnym wymiarze jest chroniony, poprzez wprowadzenie zakazu rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o (...)

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i będzie nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości. Uczelnia będzie miała jednocześnie (...)

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

. 7006.2016.ZA o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo (...)

Senat debatuje nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

Senat debatuje nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

Dziś lub jutro Senat będzie głosował nad kilkuset poprawkami do uchwalonej przez Sejm ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zgłosiła (...)

Co grozi za nieuprawnione korzystanie z cudzych treści i publikowanie ich pod swoim nazwiskiem?

Co grozi za nieuprawnione korzystanie z cudzych treści i publikowanie ich pod swoim nazwiskiem?

czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną (Art. 214. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 ze zm.) – PoSW 3. odebrania (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788 ze zmianami), Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami), Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst (...)

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

obywatelami państwa przyjmującego). Podobne uregulowania zawiera art. 49 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, przyjętej dnia 24 kwietnia 1963 r. Art. 3 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

. Poza przepisami dotyczącymi ochrony prawa autorskiego, istnieje jedna ustawa, która wprost posługuje się pojęciem plagiatu, a mianowicie ustawa prawo o szkolnictwie wyższym. (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 121, ze zm.); ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia (...)

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Poz. 121). Zasadniczo „śledzenie kogoś” nie jest karalne w polskim systemie karnym. Należy jednak zwrócić uwagę na (...)

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

(tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami), Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

składek na: o ubezpieczenia społeczne - w kwocie 2000 zł, o na ubezpieczenie zdrowotne – 1951,00 zł (2000 zł – 49,00 zł, tj. kwota składki na ubezpieczenie chorobowe),  deklarację

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

zmianami), - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami), - Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (...)

Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

Właściwość organów podatkowych - czyli gdzie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych

;dmieście.     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późn. zm.) (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub alkohol i napoje alkoholowe (...)

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

: uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;  żądać (...)

Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej nie posiada

Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej nie posiada "akceptacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej"

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).   Z kolei, w odniesieniu do zawodów (...)

Lustracja na wyższych uczelniach

Lustracja na wyższych uczelniach

Będzie lustracja na wyższych uczelniach - zdecydowali posłowie. Wczoraj Sejm głosował nad poprawkami Senatu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa porządkuje wszystkie (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

; 1 pkt 3 lit. a i art. 11 § 1 pkt 5 stanowi, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) oraz prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma w wyborach do rady gminy - obywatel (...)

Opinia PKPP Lewiatan do reformy Partnerstwo dla Wiedzy

Opinia PKPP Lewiatan do reformy Partnerstwo dla Wiedzy

wątpliwa, że od prawie 3,5 lat przepisy (art. 94 ust. 5 pkt 2 Prawa o szkolnictwie wyższym) przewidują dofinansowanie m.in. kształcenia studentów na studiach dziennych. Niewątpliwie (...)

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908) – ale i w stanie obowiązującym w 2011 roku oraz     - ustawy z dnia (...)

Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

;ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawoszkolnictwie wyższym i nauce; prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej; realizację innych zadań (...)

W czym pomoże Karta Polaka?

W czym pomoże Karta Polaka?

kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; Posiadacz (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

wykonywanej działalności. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 167, poz. 1758); Rozporządzenie

1

2

3

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne