sąd administracyjny Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Administracyjny? Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną merytorycznie może ją oddalić lub uwzględnić. Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

. akt: I SA/Wa 115/14 - jako stanowiska niepojawiającego się wcześniej w orzecznictwie badanym przez Naczelny Sąd Administracyjny podejmujący uchwałę I OPS 2/16, a wyrażonego po raz pierwszy (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

;dzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy Naczelny Sąd Administracyjny. Rozpoznanie sprawy w granicach skargi kasacyjnej oznacza, że Naczelny Sąd (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 15 § 1 pkt 3 p.p.s.a. podjął uchwałę, że przepis art. 104 ust. 5 i art. 107 pkt 3 p.a.s.c. w związku z art. 7 p.p.m., nie dopuszcza (...)

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

uzupełniła w wyznaczonym do tego terminie. Jak Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargę kasacyjną? Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Administracyjnego R. Wiatrowskiego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 kwietnia 2017 r., sygn. I FSK 1453/15). Odmienne stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku (...)

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

. skargę wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu na siedzibę organu, którego działalność została zaskarżona, sąd administracyjny powinien (...)

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 1882/07; orzeczenia.nsa.gov.pl sprawy o wywłaszczenie, NSA, WSA, umorzenie, sąd administracyjny, zawieszenie, wywłaszczanie

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

, nie ma jeszcze decyzji).   Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu (...)

Wyrok NSA w sprawie zapłaty odsetek

Wyrok NSA w sprawie zapłaty odsetek

on nieprawidłowo sformułowany, gdyż Kodeks postępowania administracyjnego reguluje postępowanie administracyjne przed organami administracji państwowej, natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny (...)

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

. Sąd ten w razie dostrzeżenia uchybień powinien wezwać stronę do ich uzupełnienia pod rygorem odrzucenia skargi. Tak powinien postąpić wojewódzki sąd administracyjny w sytuacji, gdy (...)

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 oraz art. 264 § 1 i 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji uchwały. udostępnianie akt stronie, prawo wglądu, akta sprawy, postępowanie

Kiedy orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne?

Kiedy orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne?

uprzednio prawomocnie osądzona.   Który sąd stwierdza prawomocność? Prawomocność orzeczenia stwierdza wojewódzki sąd administracyjny, na posiedzeniu niejawnym, bądź (...)

Możliwości rozstrzygnięcia skargi przez NSA

Możliwości rozstrzygnięcia skargi przez NSA

możliwość wynika z art. 188 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który został uznany za niezgodny z Konstytucją w zakresie uprawnia Naczelny Sąd Administracyjny - po (...)

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

"przysporzeniu" lub o "zrefinansowaniu pracownikowi kosztów", lecz wyłącznie o ich zwrocie. Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie przepisu art. 188 p.p.s.a. (...)

Struktura sądu administracyjnego

Struktura sądu administracyjnego

Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne. Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. Tworzenie (i znoszenie) (...)

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

wartości historycznej i naukowej. W wyroku z dnia 16 listopada 2011r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. Akt: I SA 906/00; wskazał, że: „O skreśleniu z rejestru zabytków (...)

Charakter orzeczeń WSA

Charakter orzeczeń WSA

administracyjny odbywa się w oparciu o system kasacyjny. Oznacza to, że sąd administracyjny jest umocowany jedynie do kontroli zgodności z prawem aktów wydawanych przez organy administracji. (...)

Przy wnoszeniu skargi trzeba dołączyć pełnomocnictwo

Przy wnoszeniu skargi trzeba dołączyć pełnomocnictwo

możliwości weryfikacji zawartości poprzednich akt sądowych, ani też uznania ich za część składową akt w kolejnej sprawie sądowoadministracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał (...)

Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny bronią statusu sędziów Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny podjęły wiążące postanowienia, które (...)

Wystarczy pełnomocnictwo w aktach administracyjnych

Wystarczy pełnomocnictwo w aktach administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że skargę wniósł adwokat, który jednak nie (...)

Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

protokołu posiedzenia.   Kiedy sąd umarza postępowanie sądowe? Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony, (...)

W sądzie istotne argumenty podatnika

W sądzie istotne argumenty podatnika

). Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż wydając wyrok, sąd nie może brać pod uwagę jedynie faktów ustalonych przez organy skarbowe. Musi też odnieść się do argumentów podatnika (...)

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r., Nr 153, poz. 1270). zażalenie, postępowanie sądowoadministracyjne, sąd administracyjny, postanowienie

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

instancji lub sąd administracyjny z powodu ich niezgodności z prawem również stanowi nowość w Polskim ustawodawstwie. W jaki sposób funkcjonariusz publiczny poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą? Art. (...)

Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1209/14). Również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku (...)

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

;łkę osobową". Podobnie przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 stycznia 2012 r., I SA/Wr 1486/11, w którym podniesiono, że „zyskiem niepodzielonym, (...)

Zdecyduje sąd administracyjny

Zdecyduje sąd administracyjny

Ratusza, można zaskarżyć do sądu? Życie Warszawy 26.01.2006 r. sąd, sądownictwo, decyzja, administracja

Naruszenie jakich przepisów przez WSA może być podstawą skargi kasacyjnej do NSA?

Naruszenie jakich przepisów przez WSA może być podstawą skargi kasacyjnej do NSA?

, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w skardze kasacyjnej nie można wskazywać na naruszenie Ordynacji podatkowej, gdyż (...)

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

naruszenia prawa. zarządzenie, skarga, sąd administracyjny, sprzeczność z prawem, informajca publiczna

Potwierdzenie elektronicznego doręczenia pism sądowych

Potwierdzenie elektronicznego doręczenia pism sądowych

W sprawie rozpoznawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny pojawiła się kwestia doręczenia przez sąd administracyjny wezwania dla strony w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 65 (...)

Na odmowę zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje

Na odmowę zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje

Administracyjnego z dnia 15 września 2008 roku, sygn. akt II OZ 856/08 postępowanie sądowoadministracyjne, sąd administracyjny, zawieszenie postępowania, odmowa zawieszenia, postanowienie, zażalenie, (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

rozumowanie w przedmiocie przedstawionego zagadnienia prawnego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 i art. 264 § 1 i 2 p.p.s.a. podjął uchwałę o treści jak w (...)

NSA uchylił decyzję ws. głośnej reprywatyzacji w Michałowicach

NSA uchylił decyzję ws. głośnej reprywatyzacji w Michałowicach

. poprzedniego wieku. Inny sposób wykładni tego przepisu, przyjęty przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, utrwalił się w latach 90. Pominięcie tej późniejszej wykładni przy (...)

WSA w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen i Orlen Koltrans

WSA w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen i Orlen Koltrans

, dotychczas zostało rozpoznanych 9 i wszystkie na korzyść Prezesa UTK. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi PKN Orlen S.A. lub Orlen Koltrans sp. z o.o. w każdej ze spraw. (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

. § 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

lokalnego wymaga złożenia na karcie poparcia wszystkich danych osobowych i daty udzielenia poparcia, potwierdzonych własnoręcznym podpisem. Z tych wszystkich względów Naczelny Sąd Administracyjny, (...)

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

sędziego: sąd administracyjny rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym, sąd rozpoznaje sprawy w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym, Naczelny Sąd Administracyjny (...)

Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz. U. 2003 r., Nr 221, poz. 2194). postępowanie sądowoadministracyjne, sądowo-administracyjne, sąd administracyjny

Kto może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie organu administracji do sądu administracyjnego?

Kto może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie organu administracji do sądu administracyjnego?

Naczelny Sąd Administracyjny również odmówił skarżącym legitymacji skargowej wskazując, iż nie wykazali oni normy prawa materialnego, z której wynikałby ich interes prawny. (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

podatkowe wynikające z tych czynności (§ 2). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że zawarta w zaskarżonej odmowie wydania opinii zabezpieczającej ocena czynności (...)

Skarga szefa CBA skazana na niepowodzenie?

Skarga szefa CBA skazana na niepowodzenie?

na rzecz odwołującego się (jedynie) stosowne odszkodowanie" - zakłada Marek Kijowski. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, sądy, Sąd Administracyjny, (...)

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

bezskuteczność egzekucji uważa się postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku dłużnika.  Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny (...)

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

prawa wspólnotowego. Rzecznik jest zdania, że Trybunał powinien udzielić następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedłożone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: Podatek

Nakaz inspektora nadzoru budowlanego

Nakaz inspektora nadzoru budowlanego

- tak też słusznie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 lutego 1985 r., SA/Gd 1221/84 (niepubl.). W przypadku współwłasności (bez względu na jej rodzaj) adresatami decyzji (...)

Podwyżka „wieczystego” zaskarżalna...

Podwyżka „wieczystego” zaskarżalna...

uznanie takiej skargi za dopuszczalną.   użytkowanie wieczyste, aktualizacja, opłata, SKO, sąd administracyjny, skarga

Do każdej sprawy trzeba dołączyć osobny odpis z KRS

Do każdej sprawy trzeba dołączyć osobny odpis z KRS

Sąd, że taki odpis znajduje się w aktach innej sprawy (w tym samym sądzie). WSA uznał, że braki nie zostały uzupełnione i skargę odrzucił. Spółka wniosła skargę kasacyjną. Naczelny Sąd

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

wniesienia skargi kasacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał iż skarga kasacyjna skarżącego została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu i jako spóźniona podlegała odrzuceniu. Skarżący (...)

Prawo dopuszcza istnienie zwrotów niedookreślonych

Prawo dopuszcza istnienie zwrotów niedookreślonych

skarżącego uznał decyzję poprzedniej instancji uzasadniając, że kluczowa dla rozstrzygnięcia w tej sprawie jest kwestia interpretacji terminu nieodstępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny (...)

Zwolnienie z VAT wynajmu na cele mieszkaniowe

Zwolnienie z VAT wynajmu na cele mieszkaniowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 7 czerwca 2017 r., I SA/Go 166/17).   Przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące: świadczenie usługi na (...)

Zaskarżenie orzeczenia NSA

Zaskarżenie orzeczenia NSA

czy takie odwołanie może nastąpić bez pisemnego powiadomienia drugiej strony? Od orzeczenia wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny nie można wnieść odwołania do Ministerstwa Sprawiedliwości

Szersze wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Szersze wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

postępowania, nie jest niedozwolony na mocy kwestionowanych przepisów i skargę kasacyjną oddalił. Fundacja wniosła skargę konstytucyjną. Zdaniem wnioskodawcy przyjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 11 maja 2005 r., sygn. II SAB/Sz 78/2004. Sąd uznał protokoły sesji organu za informację publiczną, co umożliwia ich udostępnienie w BIP lub innej (...)

Sposób prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy można zaskarżyć do sądu administracyjnego

Sposób prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy można zaskarżyć do sądu administracyjnego

rozstrzygnięć organów administracji publicznej, wydanych w następstwie sprzeciwu kontrolowanego przedsiębiorcy, sprawowaną przez niezależny sąd administracyjny, podważa konstytucyjne (...)

Czy trzeba udokumentować dochody żony?

Czy trzeba udokumentować dochody żony?

z dnia 4 czerwca 2013 roku, sygn. akt II FZ 218/13, orzeczenia.nsa.gov.pl sąd administracyjny, koszty, zwolnienie od kosztów, dokumenty,

Czynności kontrolnych zaskarżyć się nie da

Czynności kontrolnych zaskarżyć się nie da

Administracyjny rozpatrywał skargę kasacyjną spółki cywilnej, która zaskarżyła do sądu administracyjnego czynności kontrolne organu kontroli skarbowej. Wojewódzki Sąd (...)

Przed sądem administracyjnym sam podpis elektroniczny nie wystarczy

Przed sądem administracyjnym sam podpis elektroniczny nie wystarczy

obarczoną brakiem formalnym.Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2008 roku, sygn. akt I OPP 25/08 sąd administracyjny, postępowanie, podpis, podpis elektroniczny, (...)

Pożyczka przez internet. To jednak działalność gospodarcza

Pożyczka przez internet. To jednak działalność gospodarcza

. Rozpatrzył ją właśnie Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1472/10). Wynik? Osoba, która przynajmniej raz w miesiącu chce pożyczać pieniądze on-line na serwisach „social lending” (...)

Kiedy rodzice mogą wymeldować dzieci?

Kiedy rodzice mogą wymeldować dzieci?

kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną oddalił. W uzasadnieniu stwierdził, że opuszczenie lokalu winno mieć charakter dobrowolny. Za tego rodzaju dobrowolne opuszczenie stałego (...)

Można się zameldować w ogrodzie działkowym

Można się zameldować w ogrodzie działkowym

żadnych uprawnień do miejsca zameldowania. Stanowisko potwierdził następnie Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, że o zameldowaniu lub odmowie zameldowania muszą decydować jedynie przesłanki (...)

Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

-administracyjne, wojewódzki sąd administracyjny, wyrok, prawomocność

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Zaskarżanie uchwał rady miasta

granicach pomiędzy 100 000 a 200 000 osób.  gmina, uchwała, rada gmina, rada miasta, zaskarżanie, sąd administracyjny

Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

wydania decyzji Takie stanowisko zajął m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 24 czerwca 2008 r., sygn. II SA/Op 164/2008, Naczelny Sąd Administracyjny w (...)

Lunch w restauracji to koszt podatnika

Lunch w restauracji to koszt podatnika

. Inny charakter ma spotkanie w celach biznesowych, a inny w celu zachęcenia kontrahentów do nawiązania, podtrzymania lub rozszerzenia kontaktów handlowych. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

ostatniego z nich Naczelny Sąd Administracyjny nie jest związany wnioskiem strony o przeprowadzenie rozprawy. Nowe regulacje utrzymują przy tym zasadę, iż na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach (...)

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

korzyść w postaci czynszu dzierżawnego. Stąd trzeba przyjąć, że w tym znaczeniu podatnik używa samochodów, których jest właścicielem. Wojewódzki Sąd Administracyjny (...)

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

przedstawić urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg. Sąd zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy sąd uzna za konieczne przejrzenie oryginału (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA uzasadnił swoje orzeczenie? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje: Skarga jest zasadna, choć także z innych przyczyn niż w niej wskazane. Na podstawie art. (...)

Nierozpatrzenie zarzutów skargi przez WSA

Nierozpatrzenie zarzutów skargi przez WSA

sąd nie wydał rozstrzygnięcia w co do wszystkich aktów i czynności objętych zakresem skargi, nawet jeżeli byłaby ona bezzasadna. Nie można jednak żądać uzupełnienia wyroku, jeżeli sąd (...)

Nie ma co liczyć na

Nie ma co liczyć na "dobrą wolę" sądu

postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2008 r., sygn. akt I OZ 40/08 sąd administracyjny, wyrok, uzasadnienie, wniosek, termin, (...)

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

, sąd administracyjny, bezczynność organu, skarga na bezczynność, umorzenie, oddalenie

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dane biometryczne mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

przetwarzaniem danych biometrycznych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 grudnia 2009 r. sygn. akt I OSK 249/09 uznał, że wykorzystywanie danych biometrycznych pracowników (...)

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

udostępnionego pracownikowi paliwa, a tym samym wartość paliwa stanowi odrębne świadczenie, którego wysokość należy określić w oparciu o art. 12 ust. 2 i 3 u.p.d.o.f. Naczelny Sąd Administracyjny

Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

, znalazła pomocnicze zastosowanie także w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny, w uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt: II OSK 1339/16 zawarł (...)

Oferta kanalizacji kablowej w NSA

Oferta kanalizacji kablowej w NSA

następujące. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie 3 lipca 2008 r. uchylił zaskarżone przez TP postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

treści, przepisów prawa materialnego. Zaznaczyć trzeba, że sąd administracyjny nie jest związany za­rzutami skargi ani ich sformułowaniem oraz żądaniami. Kontrolę może sprawować (...)

Prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

Prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

były uzasadnione. Trybunał Konstytucyjny, prawo pomocy, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pełnomocnik z urzędu, adwokat, radca prawny, wznowienie postępowania, sąd administracyjny, postępowanie

Sąd w trakcie zawieszenia postępowania nie może być bezczynny

Sąd w trakcie zawieszenia postępowania nie może być bezczynny

własnym zakresie naraża sąd administracyjny na usprawiedliwiony zarzut przewlekłości postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa (...)

Naruszenie prawa do wypowiedzenia się w postępowaniu podatkowym

Naruszenie prawa do wypowiedzenia się w postępowaniu podatkowym

administracyjne decyzji z powodu naruszenia przez organ odwoławczy art. 200 § 1 w związku z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że niezastosowanie w danej (...)

Miejsce opodatkowania VAT usług pośrednictwa wykonywanego bez pełnomocnictwa na rzecz podmiotu z UE

Miejsce opodatkowania VAT usług pośrednictwa wykonywanego bez pełnomocnictwa na rzecz podmiotu z UE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął spór podatniczki z organami podatkowymi dotyczący miejsca opodatkowania VAT usług pośrednictwa wykonywanych w imieniu i na rzecz zagranicznego

Sąd administracyjny nie jest organem kontrolnym

Sąd administracyjny nie jest organem kontrolnym

., II FSK 1716/07.Rzeczpospolita 26.03.2009 r. kontrola, organ, sąd, czynność

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

, pozostawia się bez rozpoznania. koszty, zwolnienie, prawo pomocy, sąd administracyjny,

Adwokat musi wnieść opłatę bez wezwania - nawet we własnej sprawie

Adwokat musi wnieść opłatę bez wezwania - nawet we własnej sprawie

sądowoadministracyjne, sąd administracyjny, opłata, adwokat, radca prawny, status zawodowy, spółka, reprezentacja

Zamknięta droga do sądu w sprawie opłaty za studia

Zamknięta droga do sądu w sprawie opłaty za studia

zaocznych. Sąd Okręgowy orzekł, że sąd cywilny może jedynie kontrolować prawidłowość opłat ustalanych przez uczelnie niepaństwowe. Natomiast rozstrzygnięcia rektorów wyższych szkół (...)

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji trzeba uzasadnić

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji trzeba uzasadnić

natomiast ocena argumentów i dowodów przedstawionych przez stronę. Sąd administracyjny może co prawda wyjść poza zarzuty i podstawy skargi (art. 134 § 1 p.p.s.a.), ale w sytuacji, (...)

Prawo do zwrotu VAT po wykreśleniu z rejestru podatników VAT

Prawo do zwrotu VAT po wykreśleniu z rejestru podatników VAT

Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił tę decyzję. Sąd zarzucił organom podatkowym błędną interpretację wskazanego wyżej przepisu art. 88 ust. 4 ustawy o VAT. Zdaniem sądu, przepis (...)

Wydatki na imprezy integracyjne dla pracowników a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na imprezy integracyjne dla pracowników a koszty uzyskania przychodów

. Rozpatrując spór podatnika z organami podatkowymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję izby skarbowej przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd uznał (...)

Wyrok WSA uchylający decyzję a ponowna decyzja

Wyrok WSA uchylający decyzję a ponowna decyzja

być korzystna dla podatnika. organ podatkowy, decyzja, sąd administracyjny, uchylenie decyzji

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

kontroli miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto sąd administracyjny może orzec, z urzędu albo na wniosek strony, o wymierzeniu organowi kontroli grzywny bądź przyznać od (...)

Procedura umorzenia kredytu studenckiego

Procedura umorzenia kredytu studenckiego

zaangażowania publicznych środków finansowych. Naczelny Sąd Administracyjny oczekiwał też dokonania przez Trybunał ogólnej wykładni prawa. Sądowi pytającemu chodziło o wyjaśnienie wątpliwości, (...)

Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

wyciągnięcie wniosku, iż podatnik zbywający papiery wartościowe może pomniejszyć przychód tylko o te wydatki, które sam podniósł. Naczelny Sąd Administracyjny wydaje (...)

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

gotówki oraz wypłacie w formie przeniesienia własności składnika majątkowego.” Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 lutego (...)

Umorzenie należności publiczno-prawnych, w kontekście koncepcji obejścia prawa podatkowego

Umorzenie należności publiczno-prawnych, w kontekście koncepcji obejścia prawa podatkowego

. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 maja 2007 r. (sygn. Akt I FSK 546/06) twierdził, iż w sytuacji  niezdefiniowania w omawianej ustawie użytego w niej pojęcia obejścia

Problemy podatkowe akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz postulat de lege ferenda.

Problemy podatkowe akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz postulat de lege ferenda.

ust. 2 updop. Ponadto w ustnym uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przychodów z tytułu otrzymania dywidendy od spółki komandytowo-akcyjnej nie można kwalifikować (...)

Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

przywrócenia jest dyskutowana w doktrynie i orzecznictwie. Korzystną dla podatnika wersje przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3. Marca 2011 roku(sygn. I FPS 5/10), w (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

żądanie skarżącego sąd może zalecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty, odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej (...)

Liczy się data stempla pocztowego

Liczy się data stempla pocztowego

OSK 1957/09 sąd administracyjny, postępowanie, opłata, poczta, data stempla, termin

W postępowaniu wpadkowym o przyznanie wynagrodzenia stroną jest tylko radca

W postępowaniu wpadkowym o przyznanie wynagrodzenia stroną jest tylko radca

oddalić.Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2009 roku, sygn. akt I OZ 939/08 sąd administracyjny, postępowanie, radca prawny, wynagrodzenie, koszty, zażalenie, (...)

Organ nie może oceniać, czy skarga do sądu jest dopuszczalna

Organ nie może oceniać, czy skarga do sądu jest dopuszczalna

jest odrębnym postępowaniem wszczynanym na wniosek skarżącego, w rozumieniu art. 63 p.p.s.a. Skoro zaś jest to postępowanie prowadzone w odrębnej sprawie, to w tym postępowaniu sąd administracyjny (...)

1

2

3

4

5

...

11

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne