sąd do spraw ochrony własności intelektualnej Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Powstaną specjalistyczne sądy do spraw ochrony własności intelektualnej

Powstaną specjalistyczne sądy do spraw ochrony własności intelektualnej

patentowych.   sąd do spraw ochrony własności intelektualnej, własność intelektualna, sąd specjalistyczny, sąd, prawo autorskie, własność, (...)

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

regulacjach k.p.c. osobny dział dotyczący postępowania w sprawach własności intelektualnej, wskazując, iż sprawy w tym zakresie należą do właściwości sądów okręgowych. (...)

Ruszyły specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

Ruszyły specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

analogiczną delegację do przekazania jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

oceny, czy środek dowodowy należy do środków dowodowych niepodlegających wyjawieniu, sąd może wystąpić o przedstawienie w tym zakresie opinii przez organ ochrony konkurencji. (...)

Będą sądy własności intelektualnej

Będą sądy własności intelektualnej

wprowadza określenie spraw własności intelektualnej, przewidując, iż sprawami takimi jest postępowanie w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

2017 r., I OPS 2/16, którego to stanowiska nie podziela Sąd przedstawiający zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia. Jak podkreśla się w doktrynie przedstawienie zagadnienia prawnego do

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

wypadkach, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić z urzędu, sąd zwraca się o to do właściwego sądu opiekuńczego.§ 2. Sąd może dopuścić (...)

Sądy UE

Sądy UE

zawodowej i zabezpieczenia społecznego) utworzono w 2004 r. Sąd do spraw Służby Publicznej składający się z siedmiu sędziów. Sąd do spraw (...)

Nowe prawo własności przemysłowej?

Nowe prawo własności przemysłowej?

przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, Urząd Beneluksu ds. Własności Intelektualnej czy jego węgierskiego odpowiednika. To rozwiązanie jest spójne z regulacją (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).Art. 109[6]. Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia, wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki. § 3. Jeżeli braki, o których (...)

Ochrona praw autorskich nie uzasadnia ujawniania danych osobowych

Ochrona praw autorskich nie uzasadnia ujawniania danych osobowych

poszanowania życia prywatnego i z drugiej strony, prawa do ochrony własności i prawa do skutecznego środka prawnego. W tym zaś względzie, zdaniem ETS, przy transpozycji dyrektyw (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

dla wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów    połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o wykreślenie (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

ten sąd; o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt, o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

wspólnych budynku i dopuszczenie do posiadania wspólnej piwnicy. Sąd zobowiązał pozwanego Piotra K. do wydania powódce kluczy do wspólnej piwnicy. Każdy (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy - w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2. Sąd (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

prawa do korzystania z tej informacji. Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega raz w roku ocenie przez podmiot zobowiązany co do dalszego (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7b sąd określa sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym.§ 2. Sąd może zobowiązać skazanego (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów. Masz więc prawo do udziału w pokojowych zgromadzeniach oraz (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie jest on ograniczony do określonej sfery działalności, choć w większości zawiera propozycje (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

, sektorom kreatywnym, prasie, naukowcom, pracownikom sektora oświaty i instytucjom kultury. Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

do sądu wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia. § 3. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie jednoosobowo. (...)

Zmiany w kontroli skarbowej

Zmiany w kontroli skarbowej

międzynarodową, naruszających prawa ochrony dóbr kultury narodowej, narodowego zasobu archiwalnego i ochrony własności intelektualnej, wprowadzania na polski obszar celny i wyprowadzania (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

przypadku nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ta jednostka organizacyjna. Jak będzie obliczana dopłata do wartości rynkowej nieruchomości, (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

niewłaściwości po rozpoczęciu rozprawy głównej sąd winien przekazać sprawę właściwemu organowi, nawet jeżeli nie ma podstaw do odroczenia rozprawy, gdy jest to: organ pozasądowy, (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową do 250 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.Art. 25. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

obejmując wszystkie pozostałe), do określenia prawa własności zastosowanie znajdzie art. 7 p.g.g. Do kopalin (podstawowych) na gruncie art. 5 ust. 2 p.g.g. zalicza się m.in. kruszce metali (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

odwoławczego. W następstwie takiej zmiany wprowadzono regulację, iż w przypadku wniesienia apelacji bezpośrednio do sądu II instancji, sąd II instancji jedynie zawiadomi sąd I instancji (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

do pracy. Sąd po ustaleniu, że faktycznie osiągnął o­n już wiek emerytalny oraz uzyskał prawo do emerytury, a także mając na uwadze wysoki wskaźnik bezrobocia i chęć zatrudnienia (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. W orzeczeniu o wskazaniach do ulg i uprawnień, stopień niepełnosprawności (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw (...)

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

, wiceprzewodniczący Komisji i komisarz do spraw jednolitego rynku cyfrowego, z zadowoleniem przyjął te pozytywne zmiany: - "Te wyniki jasno wskazują, że platformy internetowe poważnie traktują (...)

Dla kogo IP Box?

Dla kogo IP Box?

intelektualnej. Tym samym to ważny krok na drodze do gospodarki opartej o wiedzę. ##baner##   Kto może skorzystać? Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności (...)

Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

uchwały nie podjęto, a przy tym sporne są jeszcze inne okoliczności konieczne do określenia przedmiotu odrębnej własności, np. istnieje spór między spółdzielnią a uprawnionym (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:1) co do tożsamości własnej lub innej osoby, 2) co do swego obywatelstwa, (...)

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

żadnych praw do tego opracowania. Prawa do utworu obejmują autorskie osobiste prawo do utworu oraz majątkowe prawo do utworu. Zgodnie z art. 16 prawa autorskiego, autorskie prawa (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

;ustawa przyjmuje jako zasadę stosowanie do spraw w toku ustawy nowej (z zachowaniem waloru prawnego czynności już dokonanych), z określonymi wyjątkami. We wskazanych w ustawie przypadkach, do (...)

Nowe Prawo prywatne międzynarodowe

Nowe Prawo prywatne międzynarodowe

, w której posłużono się łącznikiem miejsca korzystania z takiego prawa. Co do ochrony praw własności intelektualnej przewidziano właściwość prawa, na podstawie którego (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

wyroku do publicznej wiadomości.Orzekając karę pieniężną, zakazy lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, sąd uwzględnia w szczególności rozmiary korzyści uzyskanej przez podmiot (...)

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

2016/943 dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz niejawnego know-how, brała udział w pracach legislacyjnych w celu powołania sądów własności intelektualnej. Autorka (...)

Sampling może łamać prawa producenta fonogramu

Sampling może łamać prawa producenta fonogramu

pobrana. Sąd niemiecki zastanawia się także nad ustanowionymi prawem Unii wyjątkami i ograniczeniami w odniesieniu do praw podmiotów praw autorskich. Z tego tytułu sąd ten zmierza (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

a ochrona własności Zgodnie z art. 19 u.o.p.l., do ochrony praw lokatora do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Przepis ten wprowadza (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Sąd Najwyższy w odniesieniu do sędziów tego Sądu, zasadne jest uzyskanie wyroku TSUE dotyczącego wykładni prawa unijnego odnoszącej się wprost do regulacji ustawy o SN. Dlatego (...)

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

przesłanek wymaganych do zasiedzenia nie wystarcza do nabycia własności bez przewidzianego w ustawie zezwolenia (np. nabycie własności nieruchomości położonej w Polsce przez (...)

Nowe prawo antymonopolowe - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowe prawo antymonopolowe - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

przedsiębiorców do niedozwolonych działań ograniczających konkurencję.  Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie. Niewątpliwie, z jednej strony przyczynią się one do skuteczniejszej (...)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

warunków są określone dokumenty i oświadczenia składane przez dostawców i wykonawców. Z zastrzeżeniem ochrony praw własności intelektualnej oraz ochrony tajemnicy (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Prezes UOKiK uzna odwołanie za słuszne albo przekazanie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

przeznaczonymi na cele rolne. Tylko jednak w stosunku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (a wcześniej do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych), (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

ustanowienia. Zasady te stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Gdy doszło do (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

zadania, doprowadzając do uporządkowania opieki prawnej własności publicznej oraz przyczyniając się do pomyślnego stanu skarbu Królestwa. Dla polskiej państwowości w okresie dwudziestolecia (...)

Uszczelnienie systemu podatków dochodowych

Uszczelnienie systemu podatków dochodowych

prawa własności intelektualnej, szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności, wprowadzenie alternatywnego sposobu (...)

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Największa na świecie strefa wolnego handlu

, klauzulę umożliwiającą wprowadzenie postanowień dotyczących transgranicznego przepływu danych i ochrony danych osobowych. Umowa zapewnia wysoki poziom ochrony praw własności (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

posłużenia się w nim odniesieniem do „(innych) świadczeń o podobnym charakterze” do ww. usług, a po drugie do przyjęcia opisowego sposobu określenia usług objętych limitowaniem, (...)

Będą sądy własności intelektualnej?

Będą sądy własności intelektualnej?

sprawie pismo do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. W oficjalnym piśmie skierowanym do ministra sprawiedliwości, minister kultury wyraził zaniepokojenie stanem orzecznictwa prawa własności

Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

studentów zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej były co najwyżej średnio przydatne, natomiast niemal co piąty ankietowany uznał, że przydatność ich jest mała, bardzo (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

przysługujące komandytariuszowi: prawo udziału w zysku, prawo do odsetek od udziału kapitałowego, prawo do części majątku w razie wystąpienia ze spółki, prawo do uczestnictwa (...)

MSP po obu stronach Atlantyku mają dość plagi piractwa

MSP po obu stronach Atlantyku mają dość plagi piractwa

praw własności intelektualnej oraz zajmuje się programami ochrony własności intelektualnej dla sektora MSP. Projekt ma również na celu podniesienie społecznej świadomości (...)

Ochrona prawnoautorska tylko dla przejawów oryginalnej działalności twórczej

Ochrona prawnoautorska tylko dla przejawów oryginalnej działalności twórczej

T-shirtów stanowiących kopie niektórych z jego własnych wzorów. Z zapewnionej w prawie Unii ochrony własności intelektualnej korzystają między innymi utwory, których (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

wyniesie od nowego roku 20 496 zł. To wzrost o 2 400 zł w porównaniu do obowiązującej obecnie stawki" – stwierdziła minister Marlena Maląg, zaznaczając przy tym, że ostania (...)

Podrobiony miliard euro

Podrobiony miliard euro

służby celne. Poprzez współpracę z partnerami międzynarodowymi, sektorem przemysłowym i państwami członkowskimi będę nadal dążył do zapewnienia jeszcze lepszej ochrony praw własności (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

do innego kraju.Odnosząc się do prawa do tłumaczenia stwierdził, że przysługuje ono w postępowaniu sądowym nie tylko oskarżonym, ale również innym uczestnikom postępowania, np. (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

do innego kraju.Odnosząc się do prawa do tłumaczenia stwierdził, że przysługuje ono w postępowaniu sądowym nie tylko oskarżonym, ale również innym uczestnikom postępowania, np. (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

rejonów  - należy do ministra właściwego do spraw administracji publicznej . Oznacza to wyłączenie ministra właściwego do spraw administracji publicznej, (...)

Czego dotyczy zasiedzenie?

Czego dotyczy zasiedzenie?

. zdolności do tego, by być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego), każda osoba fizyczna (tzn. człowiek) zdolna do wykonania samoistnego posiadania w zakresie wykonywanego (...)

Europejscy, japońscy i amerykańscy przedsiębiorcy wzywają do wspólnego działania na rzecz poprawy globalnych standardów związanych z prawami własności intelektualnej

Europejscy, japońscy i amerykańscy przedsiębiorcy wzywają do wspólnego działania na rzecz poprawy globalnych standardów związanych z prawami własności intelektualnej

Przedstawiciele BUSINESSEUROPE, Międzynarodowego Forum Ochrony Praw Własności Intelektualnej (IIPPF, Japonia) oraz Amerykańskiej Izby Handlowej spotkali się w Brukseli, aby przedyskutować, (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

których nie może występować samodzielnie; wówczas sąd opiekuńczy powinien udzielić upoważnienia do działania kuratora dla potrzeb tego konkretnie procesu. Oczywiście jeżeli (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

w czasie, gdy właściwy organ przeprowadza ocenę. Punkt Kontaktowy do Spraw Produktów (PCP) W każdym państwie członkowskim UE zostały utworzone Punkty Kontaktowe do Spraw (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

korzystać. Reasumując, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego jest prawem bezwzględnym, skutecznym erga omnes, dlatego do jego ochrony stosuje się przepisy o ochronie (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

niepublicznych szkół dla dorosłych, w przeciwieństwo do stanu sprzed nowelizacji, w którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowani mógł określić przypadki (...)

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

ochrony danych osobowych. Umowa zapewnia wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej, m.in. w odniesieniu do egzekwowania tych praw, oraz zawiera szczegółowe (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

.  W razie naruszenia przez pracodawcę przepisów niniejszego oddziału, pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy. W zakresie roszczeń stosuje się odpowiednio przepisy (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub 3) wprowadzanie do transakcji elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

gospodarczym do spraw rejestru zastawów oraz wydziałom gospodarczym do spraw Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie referendarzom sądowym; umożliwienia bardziej elastycznego (...)

Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

. przemilczeniem (uchwała Całej Izby Cywilnej SN z dnia 24 maja 1956 r., sygn. akt I CO 9/56 (OSN 1957/1 poz. 1).Odnosząc się do opisu sytuacji można stwierdzić, że nie zachodziły przesłanki do (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania (...)

Możesz poznać miejsce prób polowych organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Możesz poznać miejsce prób polowych organizmów genetycznie zmodyfikowanych

wystąpił do commission d'accès aux documents administratifs [komisji ds. dostępu do dokumentów administracyjnych (CADA)] z wnioskiem o udzielenie mu dostępu do tych dokumentów. (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

stwierdzenia swoich praw do spadku przez sąd amerykański. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy, jeżeli w skład spadku wchodzą znajdujące się w Polsce ruchomości, a spadkobierca (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

tego, że sprzedawca płaci należny podatek do budżetu państwa, a nie do własnej kieszeni. Jest to również niezbędny warunek do budowania w naszym kraju uczciwej konkurencji. Czy (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

swych praw;  jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy Naczelny Sąd Administracyjny. Jakie rozstrzygnięcie może podjąć Naczelny (...)

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

sąd. Sąd polubowny sam może orzekać o swojej właściwości. Może też orzekać o ważności zapisu na sąd polubowny albo jego bezskuteczności. Nie pozbawia to jednak stron możliwości (...)

Kiedy własność samochodu może przejść na rzecz Skarbu Państwa?

Kiedy własność samochodu może przejść na rzecz Skarbu Państwa?

powinna wskazywać sąd jako jedyny właściwy organ do orzekania o przepadku pojazdu. Niekonstytucyjny jest zatem sposób unormowania zasad pozbawienie własności, określony w rozporządzeniu. (...)

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

nazwy specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych, może wnieść do ministra właściwego do spraw rynków rolnych sprzeciw do tego wniosku, a ten niezwłocznie (...)

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Stan faktyczny Notarialny właściciel nieruchomości, której do końca nie spłacił, sprzedał ją bez zachowania formy notarialnej ponad 50 lat temu. Nowy właściciel nie uregulowawszy spraw (...)

Udział rzeczników interesu społecznego w postępowaniu w sprawach cywilnych

Udział rzeczników interesu społecznego w postępowaniu w sprawach cywilnych

wstąpi do procesu (do postępowania nieprocesowego organizacje społeczne nie mogą wstąpić). Co jeżeli prokurator wszczyna lub wstępuje do postępowania nieprocesowego? W postępowaniu (...)

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

, roszczenie z art. 231 kodeksu cywilnego jest rozpatrywane jedynie na wniosek małżonka, który nie jest właścicielem gruntu na którym budynek mieszkalny został wzniesiony („Komentarz do (...)

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów, wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Ponadto, będzie uprawniony do (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

w ust. 4d, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych zadań. 4h. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, (...)

Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

;łdzielni musi uiścić, żeby doszło do przeniesienia własności lokalu? Spółdzielnia jest obowiązana do zawarcia z członkiem umowy o przeniesienie własności tego lokalu, (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

. do 8%, rata podniesie się o  ponad połowę, do około 2200 zł. Część odsetkowa raty wzrośnie dwukrotnie z 1000 zł do 2000 zł. - "Widzimy, że proponowane dziś przez banki „ugody" (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

przewiduje bezwzględnego obowiązku uznania skutków zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego przeniesienia do krajowego rejestru stanu cywilnego. Odmowa przeniesienia zagranicznego dokumentu (...)

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu będzie podlegało opłacie w wysokości 50 zł. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia (...)

Opłaty za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

Opłaty za czynności adwokackie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego

konstytucyjnego prawa do sądu. Trybunał Konstytucyjny podzielił natomiast wątpliwości skarżącego odnośnie do naruszenia przez zaskarżony przepis zasady równej ochrony praw (...)

Jak szukać zabytków?

Jak szukać zabytków?

Ochrony Zabytków z 4 do 5 lat. Wprowadza też zasadę kadencyjności Głównej Komisji Konserwatorskiej (5 lat) oraz określa liczbę jej członków – ma ona wynosić od 10 (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

opisu, wraz z rysunkami, w postaci szczegółowego załącznika do umowy spółki. Oznacza to tym samym, że jako aport do spółki wnosi się prawo własności tej dokumentacji, (...)

Prawo własności przemysłowej poprawione

Prawo własności przemysłowej poprawione

Patentowym, korzystając ze zbliżonego orzecznictwa obu instytucji. Po zmianach w zakresie regulacji dotyczących patentów, Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

- podlega ona ponownej kontroli już przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy może wówczas odrzucić kasację, gdy ulegała ona odrzuceniu przez sąd drugiej instancji, albo zwrócić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne