sąd gospodarczy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Co to jest sąd gospodarczy? Sąd gospodarczy to odrębny wydział w sądach rejonowych i okręgowych. Ich utworzenie jest uzasadnione specyfiką rozpoznawanych spraw i koniecznością (...)

Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

  Co to jest sąd gospodarczy? Sąd gospodarczy to odrębny wydział w sądach rejonowych i okręgowych. Ich utworzenie jest uzasadnione specyfiką rozpoznawanych spraw i koniecznością (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

miejscowa, właściwość rzeczowa, sąd cywilny, sąd gospodarczy

Były przedsiębiorca nie musi obawiać się rygorów postępowania gospodarczego

Były przedsiębiorca nie musi obawiać się rygorów postępowania gospodarczego

powinna być rozpoznana w tym wydziale, przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Rozpoznający zażalenie Sąd Okręgowy powziął wątpliwość: "Czy sąd (...)

Właściwość sądu gospodarczego

Właściwość sądu gospodarczego

tych spraw. Sąd gospodarczy jest właściwy dla spraw ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Dlatego, (...)

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

, dla wyroku wydział gospodarczy. Jeżeli jednak nakaz zapłaty został wydany po 22 lutego tego roku, sąd powinien nadać mu klauzulę wykonalności z urzędu, po uprawomocnieniu się nakazu. W (...)

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Postępowanie w sprawach gospodarczych

wniesienia przez Pana pozwu do sądu gospodarczego bez wykazania, iż sprawa kwalifikuje się do rozpatrzenia w postępowaniu w sprawach gospodarczych, sąd winien wezwać Pana do usunięcia braków formalnych (...)

Sprawy ze stosunków spółki jawnej

Sprawy ze stosunków spółki jawnej

jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę spółki jawnej, wydział gospodarczy rejestrowy (art. 694[2] ustawy Kodeks postępowania cywilnego). Pozwy w sprawach gospodarczych nie są (...)

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Przez jakiś czas nieistotne było czy przedsiębiorca wciąż prowadzi działalność gospodarczą. Nawet jeżeli zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, to sprawę rozpatrywał sąd gospodarczy. (...)

Dochodzenie należności z tytułu weksla

Dochodzenie należności z tytułu weksla

egzekucji dołączając do niego wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności (tytuł wykonawczy). weksel, wezwanie, dłużnik, postępowanie, pozew, nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, zarzuty, sąd, (...)

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

podkreślić, że niewłaściwość nieusuwalna jest brana pod uwagę przez sąd z urzędu. Sąd, który stwierdzi swoją niewłaściwość przekaże sprawę sądowi właściwemu, który (...)

Umorzenie egzekucji po uchyleniu klauzuli

Umorzenie egzekucji po uchyleniu klauzuli

nieobecność. Wystąpiłem o przywrócenie terminu i wniosłem zażalenie. W związku z tym, że kontaktów z żoną nie utrzymywałem, wniosłem o rozwód, który otrzymałem. Sąd rejonowy - sąd (...)

Sąd właściwy do wyjawienia majątku

Sąd właściwy do wyjawienia majątku

sytuacji, gdy sprawa dotyczy przedsiębiorców. Sytuację wyjaśnia Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 1992 r. (III CZP 74/92; OSNCP 1992/12 poz. 229) „Sąd gospodarczy (...)

Samodzielne wniesienie pozwu

Samodzielne wniesienie pozwu

nakazowego powinien zostać zaadresowany na Sąd Okręgowy w X, Sąd Gospodarczy. Zalecane jest również podanie numeru wydziału, pod którym w sądzie okręgowym występuje Sąd Gospodarczy. (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

to możliwe lub powodowałoby to nadmierną zwłokę w postępowaniu. Równocześnie wprowadzono jako zasadę, że sąd któremu sprawa została przekazana jak i sąd II instancji są (...)

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

sąd gospodarczy. Kompetencje sądu gospodarczego określa bowiem ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, znowelizowana wraz z kodeksem postępowania cywilnego. Ustawa ta definiuje (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

fizyczną sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Żądanie takie będzie więc wiążące dla sądu, a jego konsekwencją będzie rozpoznanie sprawy (...)

Firma zwolniła mnie bez wypłaty wynagrodzenia.

Firma zwolniła mnie bez wypłaty wynagrodzenia.

rozpatrywał sąd pracy a sąd cywilny (gospodarczy). Opłata sądowa będzie wynosiła 5% od wartości przedmiotu sporu. W pozwie należy udowodnić swoje roszczenie wobec spółki )pracodawcy) (...)

Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

spółki cywilnej, została przekazana przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Gospodarczy do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Cywilny i przez ten sąd rozpoznana. Po 1,5 roku (...)

Postępowanie sądowe w sprawie otwarcia postępowania układowego. Właściwość sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

Postępowanie sądowe w sprawie otwarcia postępowania układowego. Właściwość sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

do przeprowadzenia postępowania układowego? Sądem układowym właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Wszczęcie postępowania układowego możliwe jest oczywiście tylko (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

;ceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.Art. 72. § 1. Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do:1) informowania sądu (...)

Niewłaściwy rodzaj postępowania

Niewłaściwy rodzaj postępowania

najbardziej zastosowanie dla sytuacji odwrotnej, tj. gdy sprawę gospodarczą sąd rozpoznał w zwykłym postępowaniu. Zatem rozpoznanie sprawy gospodarczej w postępowaniu zwykłym nie pociąga za sobą (...)

Jaki sąd jest właściwy dla rozpoznania sprawy o uchylenie uchwały stowarzyszenia?

Jaki sąd jest właściwy dla rozpoznania sprawy o uchylenie uchwały stowarzyszenia?

sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd (...)

Właściwość sądu upadłościowego

Właściwość sądu upadłościowego

trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Artykuł 19 tego aktu stanowi natomiast, iż do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy (...)

Niewypłacalność kontrahenta

Niewypłacalność kontrahenta

rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości.  Na podstawie art. 18 i 19 pr. upad. należy zatem stwierdzić, iż właściwym rzeczowo i miejscowo będzie sąd rejonowy – sąd gospodarczy (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

orzeka zwykle sąd rejonowy. Przed rozstrzygnięciem wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wysłuchuje przedstawiciela Komisji Nadzoru Bankowego oraz prezesa i ewentualnie innych członków (...)

Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie 3 sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Do rozpoznania (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien (...)

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

niedopełnienia obowiązku i wyrządzenia wierzycielowi szkody odbywają się w odrębnym postępowaniu (procesowym), które prowadził będzie sąd gospodarczy właściwy rzeczowo i miejscowo (...)

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

70-227 Szczecin, ul. Kaszubska 42 Biuro obsługi Interesantów tel. (0-91) 485-55-49 Sekretariattel. (0-91) 485-52-81 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział (...)

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

wynikną z niedopełnienia obowiązku i wyrządzenia wierzycielowi szkody odbywają się w odrębnym postępowaniu (procesowym), które prowadził będzie sąd gospodarczy właściwy rzeczowo (...)

Były przedsiębiorca stanie przed sądem cywilnym czy gospodarczym?

Były przedsiębiorca stanie przed sądem cywilnym czy gospodarczym?

Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć w powiększonym składzie siedmiu sędziów, czy sprawę przeciwko byłemu przedsiębiorcy rozpatruje sąd gospodarczy czy cywilny. Zwrócił się (...)

Pozwy zbiorowe - pomoc dla poszkodowanych

Pozwy zbiorowe - pomoc dla poszkodowanych

, przedsiębiorcy, dochodzenie roszczeń, sąd gospodarczy

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

) dokonania oceny, jakie wzorce umowne nie są dozwolone. W razie uwzględnienia powództwa sąd gospodarczy, kierując się przepisami art. 384-3854 k.c., orzeka, że konkretne, zaskarżone postanowienia (...)

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

- obojętne, czy przedsiębiorca jest reprezentowany - trzeba uiścić pełny wpis. Dokonałam tego wpisu. Ale czy sąd ma rację? Proszę o wyjaśnienie, z jakich przepisów to wynika. Stosownie do treści (...)

Prekluzja dowodowa w postępowaniu nakazowym

Prekluzja dowodowa w postępowaniu nakazowym

Sąd gospodarczy wydał z mojego wniosku nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Pozwany dłużnik wniósł zarzuty, w których podnosi nieważność weksla, która rzekomo wynika z innych dokumentów (...)

Koszty sądowe od zażalenia

Koszty sądowe od zażalenia

Pozew został złożony w sądzie w styczniu br., sąd gospodarczy wydał nakaz zapłaty 20 kwietnia 2006 roku, od tego nakazu złożyłam sprzeciw w dwutygodniowym terminie i mam potwierdzenie z sądu. (...)

Cesja i zmiana właściwego sądu

Cesja i zmiana właściwego sądu

, po dokonaniu cesji sąd cywilny w miejscowości zamieszkania mojego taty. Czy takie działanie jest możliwe i czy jest ono zgodne z prawem? Co do zasady powództwo wytacza się przed sąd pierwszej (...)

Ponowny błąd we wniosku

Ponowny błąd we wniosku

usunięcia tych braków lub wad sąd powinien mieć na uwadze czas potrzebny do dokonania tych czynności ze względu na rodzaj braku lub wady. W postanowieniu należy wskazać, że sąd odmówi wpisu (...)

Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

sąd gospodarczy (gdy weksel ma związek z działalnością gospodarczą obu stron). Może być prowadzone w przypadku, gdy sądowi zostanie przedstawiony weksel, który jest prawidłowo wypełniony (...)

Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej

Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej

przedsiębiorcami będzie sąd gospodarczy, a koszty zależą od wysokości kwoty, której zapłaty domagać będzie się powód. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu jednak (...)

Odszkodowanie do sądu gospodarczego

Odszkodowanie do sądu gospodarczego

wyroku.Rzeczpospolita 17.04.2009 r. sąd gospodarczy, odszkodowanie, sprawa, gospodarcza

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które mogę ponieść w razie uznania, że przestępstwo nie miało miejsca. W kwietniu 2003 r. sąd gospodarczy

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

zakupioną maszynę przelał na konto kredytu inwestycyjnego w 3 dni po terminie ogłoszenia upadłości przez Sąd Gospodarczy (maszyna stanowiła zastaw tego kredytu) na żądanie Syndyka Masy Upadłościowej (...)

Skutki zawarcia ugody pozasądowej

Skutki zawarcia ugody pozasądowej

słusznie pytający - cofnąć pozew, strona pozwana zaś winna wyrazić zgodę na to cofnięcie. Sąd umorzy wówczas postępowanie w sprawie oraz - jeżeli cofnięcie pozwu nastąpi przed rozpoczęciem (...)

Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe

. 108 kpc stanowi, iż sąd orzeka o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. O kosztach strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego sąd orzeka (...)

Odmowa składania zeznań w charakterze świadka

Odmowa składania zeznań w charakterze świadka

niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd (...)

Wyłączenie wspólnika - sprawa majątkowa

Wyłączenie wspólnika - sprawa majątkowa

granicą tą jest100 tys. zł). Do100 tys. zł zatem sąd rejonowy, powyżej tej granicy -sąd okręgowy. Rzeczpospolita 18.06.2007 r. wyłączenie, wspólnik, sąd, gospodarczy, wartość, (...)

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

(zwłaszcza dokumentację zlikwidowanych przed 2002 r. spółek cywilnych i handlowych), sądy upadłościowe (sąd rejonowy – sąd gospodarczy) – dane o miejscach przechowywania (...)

Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

, handlowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, rozwiązanie, pozew, sąd, gospodarczy, właściwość, roszczenie, członek, zarząd, organ, wspólnik, ważne, przyczyny, cel, osiągnięcie

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne